הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 10 ביוני 2007

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום ראשון, 10 ביוני 2007

***PARASHAT 'SHELACH LECHA'

Views

bs'd

PARASHAT 'SHELACH-LECHA' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "שלח לך" להורדה/האזנה לחץ כאןמענייני הפרשה: לשון הרע באיסור דיבור, שמיעה, קבלה , איסור דאורייתא, מבע פנים כלשון הרע, לשון הרע בהגדרתו התורנית, האם נכון שהעולם יוצף מים? והעתיד להיות מכח הכתוב בספר גליא רזא, חשיבות שינוי השם לפי הזוהר

עיני העולם כולו על עם ישראל ועל ירושלים והתלות והתנאי בדור הזה ובמעשיו, מה הצורך של הנשיאים בפרשה לדבר דיבה, ענין הפנימיות שהיא הנשמה והניצוץ הרוחני שאותו האדם מברר, דברים שגורמים לעכוב ברור רוחני והחולאים שמתגלים בעקבות זאת, סוד

אמן, חשיבות הצניעות, סוד השרפים, מדרגות הרוחניות בעולם הזה, מה העניין של משפחת רם והסמליות של "רם", איך מזהים עמלק? , לשון הרע והקשר לעמלק בדור הזה ומחייתו ועונשו במים,
מה יעשה וינצל מלשון הרע, במה צריך פחד

Shelach

 1. Lashon Harah (evil speech) has devastating ramification on the teller, the listener and the person being spoken about – all three face a tribunal in heaven and all three are punished.
 2. This chapter is a continuation of the Lashon Harah by the spies (Meraglim), very important to learn the laws of Bad Mouthing OTHERS, ONESELF, GOYIM, Animals and even inanimate objects (see King David, Insects, Stones and Clothing). Read the Chaftz Chafetz Hayim book on “Guarding One’s Tongue” Travelling a train going to his reception in a town, the Chafetz Hayim sat next to a man going to the reception but did not recognize him. The man told him he is going to see the Hafetz Hayim and he said I heard he is a great man – to which the Hafetz Hayim replied with humility not so great! The man stood up and slapped the Hafetz Hayim in the face and told him “never speak Lashon Harah”
 3. Evil Speech (Lashon Harah, LH) is debasing, belittles the image of G-d and it’s a prohibition coming from Torah “Lo Tisa Shem Hashem Lashav” Do not utter the name of G-d in vain”. It is sinful to listen to LH, even if it’s the truth, sinful to accept, sinful to listen passively and even twitching the nose about a person is forbidden; even a hint of LH is not allowed.
 4. To spare yourself of LH do NOT mention names of others. LH by the spies came in 3 stages: LH on the Land, Moshe and then on G-d. Do not warm up to the idea of LH by indulging in idle talk, being social in parties, get on the phone with friends and on the internet
 5. Rashi: Moses sends spies for himself and chooses the most righteous, head of tribes, to spy the land. They were on the verge of entering the Land but a test was in order to see if they are ready. G-d said the mission is not necessary since I already said the land is good and of milk and honey. Moshe advices the spies to verify if the people are big or small, to check the trees and the fruit.
 6. Before they went for 40 days, Moshe changes Joshua’s name to Yehoshuah, (like Avraham, Yaacov and Eliyahu). The Zohar says (tikunim) 3 things can change a person’s fortune: name, place and deeds. G-d spells the name before the person is born; how then can we change that?
 7. The Wall of Life – At some point in the person’s life he gets stuck and everything stops hitting a wall and it affects negatively his wealth, work, health, relations and more, why? Such a person should consult a Rav and realize it’s time for change! Avoid anger and irritability, be kind to others and consider changing place – those who change place, change their fortunes (meshane makom, meshane mazal). When we stop growing, we go backward – either up or down
 8. Moshe saw that Joshua is hit a wall and stuck spiritually and was afraid he will be affected by the negativity of the spies since a person who is going up or down is vulnerable to sin – therefore he changed his name from Hoshea to Yehoshuah.
 9. Generally, a person should not tamper with his name by shorten it or lengthen it – this can affect his fortunes. Nick names should be added for purposes of blessings. Do not change your name arbitrarily.
 10. The spies are described as touring the land (Latur et Haaretz), not the same as the word “LaCharosh” or to spy at night by hearing the sentiments of the inhabitants of the land. The spies returned on the 9th of Av. They were supposed to go in and out and be a tourist who goes for pleasure.
 11. They saw the falling angels (Niphilim) who married women from earth. Two are still in the Far East spreading evil spirits. The spies brought huge and showed them to Moshe and the people (Vayarum); but they scared the people by telling them: do you know what a big mouth one needs to bite such a fruit?
 12. If one cannot see Israel as the land of milk and honey, it must be that he cannot connect to the land and must go to America. All the nations have theirs eyes on the Israel because their existence depends on it; they decided to return to Egypt.
 13. Calev and Yehoshua tried to calm everyone and tried to convince everyone that G-d has surrendered the nation into their hands. Why did the other spies spoke LH? Because they were on a high level in the dessert and were afraid to loose power by entering the land and risk loosing power. They could not give up the free food, clothing and G-d’s protection in the dessert. Calev and Yehoshuah said we can defeat them they are our “bread”
 14. Elevating Fallen Sparks – The Ben Ish Hai said a person comes to this world to uplifts the sparks of holiness. A person is a food processor made of pipes (gidim, nimim and orking) that squeeze out sparks of holiness when eating with the heart that makes everything work. Sifts out the good from the bad by pressing the foods making them ever smaller to squeeze up the sparks out for the soul to take. The soul that sits on the brain transports the sparks the heavens.
 15. Rabbi Kaduri was eating with high concentration to elevate the sparks in the foods. The liver, heart and brain (Kaved, Moach, Lev or Melech are at work to free the spars. This process is helped by our mediations and blessings
 16. The sparks in the food are names of God and angels that the soul returns back to G-d. This world is a big jail for angels and our job is to free (berrur nitzozot) and send them back upward. We do that by our body, our brains, wisdom and understanding necessary for our mission. In all our actions, we must mediate on our task to free the sparks. Failure to elevate the sparks causes ailments and misfortune by the angels that are stuck in the foods that we eat and prosecutes in heaven detailing our sins.
 17. Eating non Kosher foods causes the person to internalize bad sparks that bring chaos to the body and way of life and causes defilement of body and soul that causes stupidity (Veni-tam-tem Bam; from the word Veni-tme-tem Bam), this food clogs the veins and the brain and it causes sugar not to dissolved causing ailments. While eating, do not get angry, be indecent or callous about food. Do not waste food – it has sparks of holiness. Do not sample food items and throw out the rest; G-d is strict on that because of the hardship in food production that ends up disposed of callously.
 18. Afraid of The Obligations – Bene Yisrael had no obligations in the dessert, and could not do mitzvot, they had to follow the clouds at a moment’s notice. The spies were suppose to verify if we could keep the mitzvot. This is why Moses asks them to see if the land is “fat” or skinny” (shmena or raza - zara) – to see if we can be holy and free the sparks in the foods, otherwise the divine presence or Shechina will rest on them and cannot unify and rectify the heavens Olamot by uplifting them
 19. The spies wanted to see if we in the land can be like bees that are drawn to the honey and drown in it; to see if our soul will want to drown in G-d. Like the Serafim angels that burn to cling with G-d (Manoach and Yaacov were afraid to die seeing G-d or his angels). The best death is when the soul departs to join G-d. Those who are like angels never die and pass on to the next world and can control the angels and use their powers; and when they die, they become angels. On this the prophet said “The remnants of Jerusalem (Vehanotar Birushalaim)
 20. World sinking under water – in the book Galya Raza (by The Ari student, Avraham) it is said that in the last 240 years of the 6th millennium the world will sink under water and only the tzadikim will remain. They are called Ram and Amram (the lofty ones). The flood will come from below and only Israel will remain without flood. The ice melting in the poles by global warming is the catalyst. This is why they goyim want to be near us in order to survive.
 21. Amalek – Ram=Amalek who hates the Jew. Anyone who speaks with evil tongue and anyone who hates Jews carries Amalek inside him for which the punishment is cleansing by the flood of water. Just as Amalek drowned Israel by cooling off his faith in G-d, so will Amalek perish with flood of water. The spies saw Amalek and doubted our ability or even G-d’s ability to defeat Amalek (31 nations).
 22. Those who speak evil tongue about brothers, parents, friend, sages, and rabbis finally speak evil about G-d – they are Amalek. They and the listeners will loose the next world to come
 23. Satellite (LavYanim) are used to spy and can be used to transmit evil speech, to be contrary to Moses the Levitt (LavYanim) that guards his speech. We should not be afraid to be critical of people who speak with evil tongue because they have no fear of G-d (Yirat Shamyim)
 24. The spies spoke evil, G-d had elongated their tongues to the ground and ants eat their tongue with huge pain. It says if you guard your tongue, you become like G-d, otherwise you die like any other mortal (Elokim Atem Ubene Elion Koulchem, Achen KeAchad HaSarim Tipolu Ukene Adam Temutun). The Elixir of life is guarding the tongue from evil speech

***PARASHAT 'BEHA'ALOTCHA' MP3

Views
bs'd


PARASHAT 'BEHA'ALOTCHA' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE


פרשת "בהעלותך" להורדה/האזנה לחץ כאן

מעניני הפרשה: עניני הנבואה שבפרשה והחשיבות של הנבואה לעתיד לבוא, רוח הקודש והתנאים להשגת רוח הקודש והתכלית של רוח הקודש, עניני השמחה בעבודת השם, המעלה בקבלת עלבון והשתיקה, הלבושים הרוחניים, סוד המנורה והארת המנורה באדם, מרים הנביאה והחומרה שבה הקפידו עליה בעניין לשון הרע, המשיח והאופן שבו יקבל את רוח הנבואה, ענינה של המלחמה האחרונה שבפתח


Beha'alotcha

 1. Several subjects: Aharon in charge of lighting the Menorah (Candle bra) with 7 branches whereby 3 lights from each side tilting toward the middle light. Next shaving the Levites of all hair and sanctify them to assume work in the temple in lieu of the first born (bechorot) who participated in the golden calf (Egel). Next the people Complain and tested G-d by demanding meat to eat and expressed disdain for the Mana (Food) and ignore the warnings to die while eating the meat; Moshe questions his abilities to provide so much meat? They also complained about prohibitions of promiscuity (Arayot) and incest. Finally two brothers of Moshe Eldad and Medad have Prophecy that Moshe will die in the dessert while Yehoshua will enter with the Israelites to the land; Tziporah hears that, and comments that the 2 will now divorce their wives; Miriam hears the comment and relates to Aharon; thereby the 2 were accused of Lashon Harah and Miriam was inflicted with Tzaraat
 2. The Menorah – to bring down Ohr Makif (surrounding Light) and Ohr Pnimi (internal light) from G-d, the Shechina that protects us from the Klipot and spare us from vices (Taavot). The light is not for G-d or the temple; G-d does not need the light. The 7 branches (lights) resemble the spiritual person that has 2 ears, 2 nostrils, 2 eyes, and 1 mouth for a total of 7 openings in the face. He created us nekavim nekavim; hallullim hallullimg (wholes and cavities) that capture the light from above that gives us life; each light has different purpose, abilities and gradual in power where the mouth is the lowest but has most power. All must be guarded; the tongue has double guards: teeth and lips because it’s the most dangerous weapon that can kill and destroy – life and death in the tongue!
 3. Shabbat candlesbring peace between couples or shalom bayit as well cancels in the shull that bring the shechina down to us. Candle is NeR = 250 and the gematriah of a combination of G-d’s names that are united; bring the Ohr Pnimi and Makif to protect us from Vices and promiscuity.
 4. At night we sleep and all face opening (nekavim) closed because the soul departs and ceases to provide energy to the 7 openings that must be infused daily with light. A person cannot go without sleep for more than 3 days. The soul regenerates us when it reenters us the morning. We get a renewed soul every day and add spiritual garments that we wear – when the person sheds the last spiritual garment he dies. The first morning prayer blessings allude to those spiritual clothing’s that we acquire daily
 5. Our sage slept less because they did not dirty the spiritual garments (clothes); the soul sits at the brain on a liquid – the soul drops a drop of oil that warms the liquid of the brain and gives life to all the face openings and our senses. This is why Moshe had difficulties building the menorah that can do so much for us
 6. Complains – the people complain for lack of cucumbers, melons, leeks, onion, garlic and fish; tired of Mana from heaven – they want steaks even as the Mana was delicious and could taste like any food they wanted; they were not satisfied with the perfect food that Angels and tzadikim eat; not a legitimate complain since they had plenty of cattle – they were merely testing G-d’s abilities if he could bring forth meat in the dessert. It was lack of faith that affected Moshe who protested he couldn’t carry their burden no more and wondered where to get so much food to millions of people. G-d replied to Moshe by transmitting prophecy among the elders
 7. Lashon Harah – Miriam heard Tziporah saying that Eldad and Medad also will abandon their wives like Moshe did me; and Miriam repeated that to Aaron and said since G-d speaks to us also: Do we need to divorce our spouses like Moshe did to Tziporah? Miriam meant no harm; but Moshe divorced Tziporah on the command of G-d since Moshe achieves a high level of holiness and can no longer live a mundane existence and continue to be connected with G-d
 8. G-d is upset Miriam, Aharon and Moshe – to teach us when a person speaks Lshon Harah all the 3 involved are punished: the teller, the listener and the one spoken about. Miriam meant well, yet her talk could have caused further lashon Harah which causes prophecy to cease or not come. Those who speak Lashon Harah cannot attach themselves to G-d and are punished with Tzaraat which unable a person to connect with G-d and cannot get prophecy
 9. The media today is the worst offender of Lashon Harah their power is in the mouth like Bilam – they can spill blood using the most powerful weapon and the cheapest – the mouth; and it’s being used by the media who destroys people
 10. Conditions for Prophecy –in the future we will all be prophets, Hashem will shine his light on us to get Ruach Hakodesh. G-d tells Moshe to gather 70 people 6 from each tribe (70=72-2) (lottery for 70 prophets or 72 less 2). But the 2 Eldad and Medad did not win the lottery, but got prophecy too and said: Moses will die and Yehoshua will enter the Israelites to Israel. Tziporah heard and related to Miriam her concern of them divorcing their wives like Moshe divorced her
 11. To get prophecy one must be joyous. Shaul was upset and had melancholy and envied David who was formidable and a great warrior and played the Kinor (fiddle) instrument and make Shaul feel good. We have 2 conflicting forces inside us – the bad evil (rah) force that causes us to do bad things and the good force. David with the Kinor took out the evil or rah from Shaul’s heart. We must be happy without worry, or bad thoughts – lest G-d will not reveal His holy spirit on us. Must be happy to get Ruach Hakodesh or Holy Spirit. Bitter people have not faith in G-d and cannot have the spirit of G-d. Without happiness, there is not goodness, happiness or Godliness. Must sing to G-d every moment and every day. Many rich people in hospitals have nothing to enjoy – only medicine. If you are not happy – you are attached to evil and sin. Wake up and sing to G-d everyday
 12. Pray with happiness; even though tears open all the doors but with happiness no door is necessary to open – they are open and you are already inside. Worship G-d from joy! That’s the sign of Emunah. We favor those who smile and make others smile. We must play an instrument to be happy to get prophecy or clap your hands, be happy. To achieve prophecy, push the problems out and be joyful
 13. Miriam says G-d talks to us too – but G-d replies: I speak to Moshe differently: face to face and yet he is the most humble and most trustworthy. I speak to him mouth to mouth and I am with him all the time; but with other prophets only in dreams. There are many levels of prophecy but Moshe can see G-d at any time.
 14. Rabbi Hayim Vital explains how to attain Holy Spirit: first you must have character or good Midot, and must be willing to be insulted by anyone like G-d who is always insulted; and be hit, spit on, shamed, ridiculed and NOT reply! The path to prophecy is: willingness to get insulted and not respond just like G-d who is always insulted “Toleh Eretz Al Belima” or the world is suspended on silence – on those who keep silence when insulted. Today, people only worry about materialism and not enough about the soul and spirituality. G-d’s presence or Shechina is down without mashiach here and Bet hamikdash still in ruins
 15. To attain prophecy, one might hear his insults and stay quite, being accused and yet forgives others; heaven forgives the sins of those who forgives others
 16. We should be content that G-d just loves us and we cannot worry what others say about us – this is brings us prophecy. Prophet sees that inside him there is G-d and he sees himself united with G-d in this world
 17. G-d speaks to the person who endures insults and is humble by giving him power. The condition to get prophecy is one’s exclusion and meditation (Hitbodedut and Prishut), speaking to G-d in plain language and ask: Dear G-d there are billions of people that you created, can I get just one person to marry, just one family with children, of all the trillions dollars and wealth in the world, can I get a few thousand dollars – you surely can give me just a little. Participate Him in everything, the dish you cook, to find a key, to be on time, to have health, sell the house or car, to find good friends and to find favor in the eyes of people
 18. How to Get Prophecy: Rabbi Hayim Vital, the student of the Ari says: find a quit place no noise and repeat a Torah verse or Tehillim over and over, backward and foreword many times until you hear a small explosion and a voice is heard revealing to you the profound secrets of the Torah. And eventually you will hear an angel that will answer questions and teach you secrets
 19. The Ramchal did certain Meditations (Yichudim) to bring a very lofty angel to teach him profound secrets of Kabbalah (the angel’s name Shema...el who is in charge of 3 angels: Mattat... Yeho... and Shem...). The power of the Hebrew letters is enormous; they become a weapon to destroy sorcery, black magic, tumah (contaminated spirits), to defeat enemies, amulets (segulot) to attain some material things, ward off evil eye and mostly to receive great revelations in torah learning; that is the purpose of prophecy. The mekubalim use this weapon of fast repeating a verse backward and forward like a sword
 20. Our generation is almost ready to receive prophecy and see angels because of its ever getting closer to G-d. Mekubalim are strict to wear white, paint white walls, and wear clean cloths because in Olam Habah (the next world) you will wear the outfits you wear here
 21. The wife of Manoach, mother of Shimshon prayed until an angel was revealed to her and her husband. To have prophecy, you have to be constantly holy, always praying and thinking about G-d and angels for 24/7. This is what Moshe did to get a high level of prophecy – he could not go back
 22. Mashiach will achieve a higher prophecy than Adam who knew G-d and Moshe who spoke to G-d face to face; our corporeal bodies cannot experience G-d, only Mashiach can as it says “Venissa Vegah Meod” can see G-d and not die like us on mount Sinai. Mashiach will have tremendous powers, death cannot scare him nor the angel of death, and he will unite together the 4 elements (fire, water, earth and air) much like Hevron uniting the four couples inside the cave.
 23. Mashiach will be able to kill with his mouth, resurrect the dead and usher us into a new world without jealousy, evil, war, death or poverty. People will be beautiful and smarter than angels not like now dirty and covered with layers of contaminations of evil and vices. At that time, Mashiach will peel off the Klippot (layers of defilements) for us to achieve supernal splendor (Zihara Ilaa) and only happiness and joy. No sorrow, wars, trears or sadness.
 24. Days of Mashiach – started with wars that we have today and will end with Armageddon (Gog and Magog). People in Bene Berak, Israel are gathering food and preparing for war. It’s up to us to have Gog and Magog of Yechezkel or Zecharia (one devastating mostly to mankind but not to us)
 25. Shederot: Each Kassam rocket has an address, we cannot rely on our powers to defeat Hamas, we must rely on our G-d, have faith and pray (Tefilah); start praying now for yourself and your family, cleanse and rectify your heart. Seven years of Kassam rocket attacks is a sign for us not to rely of a government of man but on G-d. Use an Army, use weapons but also pray to G-d with each and every bullet you shoot
 26. Shderot (broadcast) is a hint to broadcast our prayers to G-d. Our wisdom and mighty Army became useless against primitive rockets from Hamas. The answer is prayer; there is no place to hide. Shderot is just an example and a warning for the rest of us in Israel to turn to prayer, to turn to G-d
 27. Lebanon II – all the fire power of the Israeli air force did nothing; Hizbollah is now 10 times stronger, the more you hit them the stronger they get, because we are not using our spiritual power along with the physical power: we are fighting with one hand behind our back – we need both emuna and the sword. Moshe was praying and defeating the angel of the enemy above while Yehoshua was fighting the physical war below. David also prayed and fought
 28. This war was not for economic or territorial claims – it was only about who believes in G-d and doe not; about who wants G-d, and about who does not. It was about Ishmael trying hard in a nasty way to bring us to rely on G-d and turn to Him; even as Ishmael had different intentions to just kill

***PARASHAT 'BA'MIDBAR' MP3

Views

bs'd


PARASHAT 'BA'MIDBAR' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "במדבר" להורדה/האזנה לחץ
כאן

מעניני הפרשה:סוד פרשת במדבר, תכלית היציאה למדבר, מעבדות לחירות, הר סיני, שנאת עם ישראל בקרב האומות, חג השבועות, היחודיות של עם ישראל, מעמד הר סיני, גדול המצווה ועושה מהלא מצווה, האחדות של עם ישראל, מיהו היהודי? , תורה של מלאכים או בני אדם? , סוד הברור הרוחני של היהודי שנותן לו חיים, איך להכיר את השם יתברך, מצוות ללמוד וללמד, לידת דוד המלך ע"ה והקשר שלו לחג השבועות, השורשים של דוד המלך, מגילת רות


Bamidbar, Ruth and Shavuot

 1. Sinai, probably the most significant event for Israel where we become people, united, accepted the Torah and received a new soul that connects us with G-d; who is protecting us by “counting” us “set us under the “flags” and giving us the Torah enabling us to survive under harsh conditions and hate from the rest of the world
 2. The parasha deals almost exclusively with counting Bene Yisrael (B”Y) and the sanctification of the Levites who serve G-d. Initially the first born (Bechorim) were supposed to serve; but because of the sin of the golden calf (egel), the Levites who did not participate were selected for the service. This is why we have to redeem the first-born or bechor by paying 5 shekalim to the Cohen. Each Levite has a specific job.
 3. During 40 years in the dessert we become a people; why not in the land of Israel? Midbar means talking (secret: slaves do not talk, and only listen to their master); our Torah is our freedom to talk and our slavery is only to G-d. In the dessert, we became free to worship and attain spiritual freedom; no nation can subjugate us, nations will be afraid of us. The nations hate us because we only want to learn and make a living – but be close to G-d (the real purpose of existence); why they hate the little people like us? Esau hate Yaacov – because we matter, we count, we are chosen, we have special soul and we are connected to the creator – no other nation has that!
 4. Why are we so special? Because G-d gave us Torah? It existed before Sinai; The tribe of Levi did mitzvot in Egypt and taught Torah, the Avot (Avraham, Yitzhak, Yaacov) kept the Torah: What is then the Sinai revelation for? The answer: on Sinai we were commanded to keep the Torah, it became an obligation; as oppose to observe Torah voluntarily. If you are not required to observe – you get no reward!
 5. Before Sinai we were not obligated, during the splitting the sea, the angels complained; why B”Y are saved while the Egyptians drown? Both are idol worshipers! No Am Israel yet?
 6. In Sinai we stood like one person in unity, no other people can do that: by being united! Sinai unity caused us to change and made us worthy of receiving the Torah; in addition to having Zechut Avot (merit of our fathers). We got up, cleaned up and got ready; fire came down from heaven in smoke and G-d spoke from the fire saying only one word: ANOCHI (I am...) and everyone died. The torah complained to G-d who commanded her to revived us.
 7. Torah is our life line; but we were happy to die, from a kiss form G-d, nafshi yatzah bedabero (my soul came as He spoke), our only desire is to cling to G-d; nothing is more pleasurable than uniting back with our G-d; Bene Yisrael did not want to be alive, only to connect with G-d
 8. Without the special reality of Sinai, we are not much better than the goyim who may be even prettier, stronger, numerous. We get honor on account of our G-d our father who loves us. Our business card is the Avot who gave us superb roots. Because of them we are honored and envied by the goyim and because of our connection to G-d. The Avot passed the test, many tests, they are like flawless diamonds. We are chosen because the Avot and we are like them – even if we fail, we can rise up again and become like them. We have excellent foundations in the Avot, a great seed. Because of them G-d forgives us our sins and sweetens Din with mercy
 9. The angles objected to Moses come to heaven to get Torah but G-d told them Avraham fed you in his tent; G-d made Moses face look like the Avot who became respectful to Moses and even Satan gave Moses the ketoret – G-d most favorite sacrifice. After 40 days, Moses was able to bring down the Torah; it made us different from all other people.
 10. In Sinai, our character changed. We eat dead things to survive, cut the apple from the tree, kill birds, kill cattle, kill fish and cut vegetables from their source: We eat nothing alive, no ever min hahai (live limb) even fruits; and dead foods revive us. All foods have bad parts and good parts: the good parts keeps us alive because G-d’s Dibur (speech) injects life into the dead food. This is the secret of Asara Maamarot or 10 spoken utterances of G-d by which He created the universe and all its content
 11. Before Sinai we were no better to the rest of the nations and we could eat all animals, and we also had the 7-noachite laws; the difference after Sinai is our Torah that we observe.
 12. Torah distills the good from the bad, refines our souls; when we died on Sinai we got a new soul that is able to attach itself to G-d; only thru Torah we can know G-d, that’s what differentiates us – torah and our special soul to know G-d. Torah is our spiritual ladder to G-d
 13. G-d offered the torah to the goying (pagans) but they asked what’s in it? When they found out no murder, no stealing, no adultery – they could not do without so many NO’s in their lives. Israel did not ask what’s in it? They just said we’ll take it; and only then, we shall see what’s its content! We cannot teach Torah for money – it’s priceless
 14. Ruth the mother of our Moshiach. David who was born on Shavuot and died on shavuot; G-d does not reveal the day of death but He did give a hint to David SHIN SHIN (shabbat shavuot)
 15. Vayehi Bime Shefot Hashoftim – during which time that the judges were being judged; telling them how to rule like today in Israel: Government officials do what they please and even force the judges to rule in certain ways or else? Olmert tried to sue the special prosecutor for the government who found Olmert guilty of misconduct. The guilty party dictates to the judge and tries to render the judge the criminal. The citizens are putting on trial the judges like the sorceress of Pharaoh did and dethroned him for 3 months until he agreed to enslave Bene Yisrael. Soon they will put on trial judge Vinograd himself for reporting the truth about the Olmert corrupt government and mishandling of the war in Lebanon last summer. This injustice brings famine to the land – the rich tries to control the judges. Without justice, the world will not exist. With too much sin, G-d closes the factory, fires people and the rest start taking notice to work harder and better. Two thirds of the people will die in catastrophes because they do not appreciate what G-d gave them
 16. Elimelech had everything but did not want to give charity to the starving poor and took off with his 2 sons to Moav. He was punished and died and his 2 kids died too for marrying Moabite women. He was afraid to deplete his wealth on charity – and his wealth all gone. When meshulchim (charity seekers) knocked on your door, let them in because G-d stands at the door next to them (very scary).
 17. In Moav Machlon and Kilyion married 2 goyot. Naomi became a poor widow and childless and got the HINT from G-d and decided to go back to Bet Lehem. Her daughters in law followed her but only stuck with her telling Naomi “I go wherever you shall go, die wherever you shall die, buried in your grave and G-d is my G-d”
 18. Orpha went back and from which came Goliath. From Ruth came David. The 2 were princesses. Ruth saw truth in Naomi beyond materialism she saw the spiritual aspect of Naomi and Jews
 19. The 2 arrived back to Bet Lechem and everyone wonders on Naomi that became poor an no more pleasant, attesting of being bitter and a widow with nothing, no kids – but Truth stayed with her
 20. There was still hunger in the land, even though we have nothing, we still have our past, and we have Boaz with his fields, go the field and gather from the field. According to Torah law the poor is entitled to “leket, shichecha and peah” all remnant produce in the fields
 21. While gathering, Boaz saw her sitting to gather and not bending as not to expose herself (she had tzniut or modesty – a great sign for a real and righteous woman). Boaz knew she was special: did not bend – sit and gather. He asked her who are you and she said Ruth the daughter in law of Naomi and he told her you are my family and need yibum (marry someone in the family so that hear dead husband will have survivors and continuity). Ruth agreed to convert her name “HaRUTH” spells “TORAH” same letters. After the next of kin declined to marry her and gave her Chalitza (refusal to marry), Boaz married her and out of which came out Oved father of Yishai who was father to David (10 generation form yehudah – from Egypt).
 22. Yishai never sinned, but it was found his grandma was Ruth the Moabite; the Torah forbids a Moabite or Amonite from marrying Jews even for 10 generation. Yishai divorced his wife Nitzevet bat Adiel and asked his concubine to substitute his divorced wife; but she told her mistress Nitzevet who proceeded to sleep with Yishai and out of which came David.
 23. After 3 months the brothers saw their mother pregnant and suspected her of promiscuity and decided to kill her (with David inside her womb) in order not to suffer the indignity. But later decided not to kill and wait. After David was born, the brothers the shinned him and ostracized him; he could not even eat at the same table. At the age of 13 David went to the desert and became a shepherd and grew up on his own. One day he killed 4 lions and 3 bears (a hint from G-d that he is destined to bring salvation to Israel. And on that day he presented himself to King Shaul and offered to fight the giant Goliath the philistines. Saul did not believe him but he convinced the king telling him he killed the Lion and the Bear. David defeated the giant Goliath with just a sling and 5 stones in his hand
 24. Because Shaul did not keep the covenant to kill Agag the Amalekite, G-d told shmuel to find a new king from the Yishai family. Shmuel selected all Yishai’s children but G-d said no to all of them, Eliav who was formidable was rejected by G-d because he was too proud of himself. Seven children were rejected; so the prophet Shmuel asked if Yishai has any more children and Yishai answered no! But then he was reminded of David in the dessert, and Shmuel proceeded to send a messenger to David to come to be anointed as king of Israel. David refused not willing to leave the herd; but after a substitute shepherd was found, David to his mother to ask permission – she agreed and went with him to see Shmuel
 25. Upon seeing David, Shumel exclaimed this is the king and David was anointed. All the people cried out “yechi hamelech David” his mother cried and said “Even Maasu Habonim Hayeta Lerosh Pinah (the stone that the builders detested became the corner stone. David was loved by g-d, he was good looking with beautiful eyes, and when G-d is mad at us He looks at David and forgives our sins. David is Moshiach. who did everything for the shechina (G-d presence on earth); G-d loves us because of David and the Avot. David became 4th leg in the Merchava (Chariot of G-d).
Even a convert can reach the highest level of Judaism – but keep the Torah and Mitzvot to remain a convert – May you all be blessed with G-d’s infinite abundance and may we see Moshiach. in our time

***PARASHAT 'BE'HAR-BE'CHUKOTAY' MP3

Views
bs'd


PARASHAT 'BE'HAR-BE'CHUKOTAY' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "בהר-בחוקותי" להורדה/האזנה לחץ
כאן

מעניני הפרשה: קדושת הארץ ושמיטה, תנאים והבטחות של השם בפרשת בחוקותי עם הבטה לקורה כיום, מחכים ליהודים האחרונים שיעלו ארצה, סוד קבורת הצדקים שנמצאים בחו"ל, חיזוקים באמונה


Behar/Behukotai

 1. Behar – is about the holiness and sanctification of the land of Israel (Kedusha). The land must remain follow to show our faith that we depend on G-d for our existence and not on our efforts to cultivate the land. Because G-d makes it all happen. Not permitted to do any type of work on the 7th year called Shemita
 2. The main subject is the sanctification of the land: we sanctify a wife via marriage, Shabbat from week days, the Temple, the Kohanin, people, rosh chodesh, time, the 7th year and the 50th year or Yovel – because G-d is holy
 3. Sanctify means to separate and to make choices between holy and unholy, pure and defiled, good and evil.
 4. On the 50th (after 7 x 7=49) the land goes back to its original owners. The Yovel or Jubilee includes the totality of Israel and it includes everything; it is the year the “mother” the sefirah (and partzuf) Bina – which gives birth to everything
 5. Shemita – the farmers do not work the land that remains fallow. There are opinions on whether we should keep shemita today? The Chazon Ish says yes! Does it include all the land; even the Arab land? What are Arab farmers get unfair advantages and monopoly – should we observe the shemita laws even if it damages Jewish farmers? Some are more strict than others
 6. Man becomes holy on the 7th year; by letting the land rest it renews its strength and gives us superb produce that is tastier and not just pretty. We get 3 years of produce during the 6th year.
 7. If a goy works the land, are we allowed to eat the produce? Most believe NO. Others think even if the goy only touches the cases of produce it makes them permissible to eat.
 8. Zohar asks why is it important to have Tzaraat on the homes in Canaan, a human disease on the walls, for what purpose? Answer: In order to find the treasures the Canaanites hid and left for us; a lot of gold and silver was found
 9. G-d warns us if we do not observe Shemitah, there will be exile to force rest (shemita) on the land. Why is the land being the punished by becoming desolate? For each shemita we did not observe we go out to exile for 1 year. We went out to 70 years exile of Babel because we did observe shemitot. The land will rest one way or the other. Only when we came back to Israel, did the land started to give produce – until then it was left barren – preserved for us, the same way we left it
 10. The land senses the man’s sin that roams over it. If sages are hated, the land will spit its inhabitants. The entire world wants the Jewish state since the last 100 years because the land is holy and has great features. There is commandment to love the land if Israel, it’s special, it belongs to G-d, it is G-d’s chosen palace, it’s His home and it’s the land from which Adam was made
 11. On the Shemitah year we must respect the land, G-d is like a huge jewel, (Yahalom) same letters as Elohim. Israel only has salt and not much natural recourse. But it’s unique that it has the real diamond of holiness, G-d’s light that gives wisdom and other properties; only if we are holy, ... if we follow the laws of G-d. One Jew using his wisdom can be more productive than 1.4 billion Chinese and can produce more wealth than all of them together.
 12. Israel is the place to prepare the vessel to receive G-d’s wisdom, abundance and Olam Haba – if we do the mitzvot. Torah is the best vessel for that
 13. How are we supposed to exist during the Shemita year? Who will work? After all many Tanaaim worked hard and unpleasant menial works? Rabbi Shimon asked how a person is supposed to exist if he only learns all day. What if all of us did that? How are we going to pay the bills? The answer is that some will work and some will learn (Yissachar and Zevullun model).
 14. It’s important to work and learn and be honest, we were cursed to work, and it’s imperative. Many mitzvot are land oriented, cannot be done without being a farmer. He who supports himself in honest, he will be worthy or Olam Haba. But we must support those who can sit and learn and we will participate in their merit
 15. G-d asks: and if you shall ask what will we eat on the 7th year? G-d answers you will get 3 year of produce in the 6th year, if you do my commandments. This is the secret of our faith and it was done for hundreds of years.
 16. G-d preserved the land for us: no other people could conquer it and make it theirs. There is mitzvah to just walk the land like Abraham who walked the land back and forth. People feel the difference between being in Israel and abroad
 17. Behukotai – many punishments if we do not follow the mitzvot; but if we do, there will be peace. No peace for the land without G-d that means peace. No amount of land given to the Arabs will make peace with Israel, only following the mitzvot will bring peace with our neighbors. Arabs (Moslems) only have oil; we have spirituality and Godliness which we are about to reveal the world – they are afraid of us, 1.25 billion Moslems in the world are afraid of 6 million Jews
 18. AM (Aharon-Moshe; AsterMordechai) guards Israel: AM means “MOTHER” or IMA, which is the secret of redemption. Because of Shemita (7) observance we will be redeemed and in 18 prayer the 7 blessing is of redemption (Geulah)
 19. Yovel or 50th year, we all must be in Israel to celebrate; and if all of us came to Israel (14 million), it will be redemption (Geulah). Jews are Jews, no such thing as secular Jews (Chiloni); there are only Jews not yet informed or not yet observing. They have the soul to be great and to repent.
 20. The Lubbavitch Rebbe did not enter the land of Israel (like Reb Nachman came and left, the Babba Salli who came, left and came, Moses who did not enter. The stayed out to gather the last remnants like a good shepherd that does not go home until the entire flock is in safely. They want to gather the last one of us. Moses refuses to enter heaven until all Jews return to Israel; the tzaddikim stay out to guard the flock outside Israel
 21. During Shemita, G-d promises to feed us, to spare us of wars and all eliminate all weapons; not even fake one.
 22. But if you say it’s all by accident (chance), G-d will bring on us fear, panic, disease, robbers, thieves, wars, famine, unemployment, inflation, fear of loosing one’s job, fear of one’s spouse, epidemics, stocks that go down and wild beasts
 23. Wild beasts or Chaya Raah are today “car accidents” – more people die from that than from all the wars in Israel. Road rage and brutality are another form of fear as well as the panic from the Lebanon II war where 1 million left their homes , all as a result of not following the Mitzvot or commandments
 24. We have to test ourselves if we have Bitachon (faith) in the creator or are we afraid of our shadow. The Rabbi went in the middle of the night to the woods to test his faith and was very scared? This is a defective fear of G-d; he also entered Jericho alone during his Army service and was scared
 25. What is a “Chance” (or Keri)? Is there such a thing as by accident? When you find $100 3 days in a row, is that an accident? No! When matters repeat themselves consistently – it’s not a game of chance – it’s G-d behind everything. When the same events keep reoccurring, start to ask you questions???
 26. G-d gets angry with people who say “All By Chance” The body parts function because G-d commands them to do so as well as the stars and galaxies. Everything created and functions so that we make it to Olam Habah (next world). The secret of this parasha is to see G-d as guiding the world not by chance
 27. Some do not see any G-d’s intervention and cannot see his guidance. They are not connected and get no clues to assist them. But if you do the Mitzvot you will get clues and signs that will let you are being safe guarded.
 28. If you believe in G-d, he makes His presence know to you in a NATURAL way (measure for measure)
 29. The bet din kills an ox that gores because the ox gets the force of MAZLAH that drives it to act. People also act on intuition which spares people from disease, death and accidents; it Devine Providence (Hashgaha Pratit) from above. But if people think it’s only an accident, they get warnings to the contrary to show it’s not an accident. We must admit that G-d is behind everything
 30. Just pray to G-d for whatever you want or need, even the little things; continue to do it until you are answered. Pray to find the car keys, to heal the children, parnassa, and success with finding a job. Turn your desires to G-d; but the heart and mouth must be equal. It’s not testing G-d and it can strengthen the faith in G-d
 31. We have no worthy leaders in Israel today, that is why Olmert still in power – no worthy substitute (religious or not). There is going to be a revolution in Israel to bring G-d’s Kingdom to rule
 32. King Hordus’ grave was discovered this week his funeral was 2,100 years ago. This is very important to prove to the Moslems who deny our past existence in Israel. Last month they protested the finding beneath the Temple and this month they got a new finding. Flavious was a Jewish historian in the royal court and credible; he was smart to write everything about Hordus the King but his burial place that took 34 years to discover. Hordus was an Adomite and he was a master builder and was married the Hasmonite (Maccabbe) woman. May be Flavious anticipated that there will be grave robbers and kept the grave site concealed; which helps us today against the false arguments of Moslems.

***PARASHAT 'EMOR' MP3

Views

bs'd


PARASHAT 'EMOR' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "אמור" להורדה/האזנה לחץ כאן

ענייני השעור: בן שפחה לעומת בן מלך ,עניני טומאה, טהרה ונקיות , עניין הכהן ואיך זה לידי ביטוי בדורנו, המנהיגות של עם ישראל היבטים מצבים והשלכות שקשורים לתורה, לכבוד הילולת ר מאיר בעל הנס, לכבוד הילולת רבי שמעון בר יוחאי,

EMOR

 1. This week hillullah (Yortzeit/Ascent) of Rabbi Meir Baal Haness (who laid down Mishnayot) and Rabbi Shimeon Bar Yochai (RaShBi – who wrote the Zohar) – both lived towards the end of the second temple and were the students of Rabbi Akiva. Both are very popular in our generation
 2. Emor (Tell to the Kohanim or priests – parasha) is about instructing the Kohanim to be Holy marrying a virgin and not defile themselves
 3. Tumah (spiritual contamination) comes in various levels – we are all Tamee Metim (contamination from corps); this is a spiritual contamination. Why worry about other lesser forms of Tumaa if we are already contaminated (from corps)?
 4. G-d says we must be holy like him and not add contamination. Until Sinai we ate non kosher and were contaminated; but after Sinai we are asked to be like G-d and our father, holy. Israel is not like the rest of the nations (Am Segula or special) because G-d chose us to serve him. Why did He commanded us to refrain from Contamination (Tumah)? No one can come next to G-d unless he is holy.
 5. The Jew is distinguished from the Goy by his eating habits – the Goy can eat anything because he is going to die (no Olam Habbah); the Jew goes to Olam Habbah, hence must watch what he eats. At the end of times, the entire world will know that Jews are G-d’s (King’s) children.
 6. At Sinai we learned to eat properly and eat the right things, kashrut, wash our hands, personal hygiene, bless the food we eat, refrain from eating non kosher animals: because we have continuity beyond this world. Those who destined death need not worry about their diet; they may eat all they want including bad food (they are dying anyway – no continuity). But Jews have the after life
 7. Death is like moving from one room to another room. We have eternal soul and infinite life in the world to come. One day G-d will cleanse us of the contamination; until then. Torah cleanses us and makes us holy. G-d will wash us with Tal (dew from heaven) and remove the Tumah from us.
 8. All Israel are called Kohanim because Kohanim have special gene and special soul to heal and bless the Leopard (Metzorah). His blessings are valuable and count. One who marries of daughter of a Kohen must respect her or else be will be punished. The Kohen intercedes with G-d on our behalf therefore he must be Holy in order to come in front of G-d. Must have good wife, untouched virgin.
 9. The entire blessings come because of the wife; she is the vessel to hold the blessings. If the vessel (wife) is blemished, the affluence has no place to go. A good wife is a blessing. She must be pretty, modest and loyal and untouched by others. A Kohen cannot marry a divorcee. Must wash his hands and legs before coming to the temple and must be sparkling clean, change his cloths often and have proper mediations when asking blessings from G-d for Israel.
 10. Never belittle hand washing before meals, it helps being wealthy, pour lots of water and clean your body to remain healthy. Cleanliness is paramount to holiness, always dress nice and clean.
 11. At night death is in control, sleep makes us contaminated because our soul leaves us and we are like dead corps. After waking up, we must clean our hands, mouth and face and go to bathroom (even after one hour of sleep) – to remove contamination from being in a state of sleep (death). Repeat all the morning blessings, put on Tefillin and Tzzissit to remove contamination (Tumah). Don’t just wake up to check your stocks – check you spiritual cleanliness and holiness.
 12. Kohen has the power to bless; also the Rabbi, teachers and sages of the generation are like Kohanim. Anyone who learns Torah is like a Kohen (a Goy who observes 7 Noachite laws is like Kohen Gadol). There are 3 crowns: Torah, Wealth, and Kingship. The crown of Torah is the highest of them all. The key is to learn Torah because Torah cleanses us from contamination. Torah is G-d’s name, and like Mikvah cleanses us and gives us status of Kohen Gadol.
 13. To get pregnant a woman must stay away from cemeteries. Women have a propensity for Tumah and that’s why women like to clean themselves more often. The must keep themselves clean at all times.
 14. Tumah can cause a person to go insane; death causes the evil (klipot) to attach themselves to unclean people and places. Do not touch anything in the morning until you wash your hands and face; the finger nails must be especially clean. If a person who is not observant still washes his hands, he will eventually do Teshuvah. Do not defile yourselves with foul language, it adds contamination
 15. Rabbi Meir Baal Haness – lived 50 years before the destruction of the 2nd temple. The Romans sent Neron Cesar to destroy Jerusalem, but he was afraid of G-d, run from the Army and became Jewish, his grandson was Rabbi Meir. Romans worshiped idols, but start to love us and millions of them attached themselves to us by accepting Christianity.
 16. Rabbi Meir was great in Torah, loved Torah more than anyone, same level as Rabbi Shimon – their teacher was Rabbi Akiva. Rabbi Meir sat next to Rabbi Akiva while Rabbi Shimon sat in the back; Rabbi Akiva did that in order to bring closer Rabbi Meir to him and Judaism. Meir means light – the light of Torah.
 17. Lavan was dishonest, gave hard time to Yaakov who went to him build spiritual words. Rabbi Meir was reincarnation of Yaakov
 18. Rabbi Akiva was also son of converts. A convert (ger) is one who has Jewish soul which is prerequisite to becoming a Jew. One can reincarnate into a goy or even stone on the wall. The Ben Ish Hai prayed 7 years to free a soul from a wall. Murderer reincarnate into a leave of trees, they have tremendous suffering as leaves and can reincarnate into animals and Gentiles. A Jew reincarnating into a Gentile is a big suffering; when a Jewish soul reincarnate into a Goy and sees Jews do Commandments (mitzvot), but they can’t because of being Goy, they go thru a lot of suffering.
 19. This is the secret of Yaakov going to Lavan HaArami to rectify him. The letters of the name Meir are the same as the letters Arami; Rabbi Meir came to rectify Lavan who reincarnated 3 times (Lavan, Bilam, Naval).
 20. At The resurrection of the dead which body from the reincarnation will rise? If there were 3 reincarnations, all of them will rise (Ari). Our souls are split among many sparks that come here to be rectified in various reincarnations. Only those who believe in the resurrection of the death will rise up. The parts of the soul that get rectified do not come back and only the parts of the soul that require rectification reincarnate back. Sometimes souls come to assist or punish someone
 21. With the Atom Bomb, we can imagine the end of the world. Our leaders reflect our image of who we are. The leader reflects the crowd they rule over. They must pray for our welfare. They are the mirror image of who we are. They are our messengers; they reflect who we are. Lawyers are the most dishonest; they know how to manipulate us with words. People get the leaders they deserve
 22. Rabbi Yehudah Hanassi saw that torah will be forgotten, therefore he put it in witting. Sometimes we have to transgress the torah to preserve it – this is how Rebi preserved the Torah. In the past Torah was learned orally by Tradition. (oral Torah). 60 times 60 volumes – huge. Rabbi Meir was a scribe and chosen by Bebi to write the Mishnah from memory. Wrote Megilat Esther from memory. The tanaim then remembered everything by heart. Rabbi Meir arranged the 6 volumes of mishnah.
 23. At the yortzeit day of a Tzaddik, G-d invites the Tzaddick to Gan Eden and fulfills his requests at the presence of other Tzaddikim. This is why we celebrate the Hillulah (death anniversary) of a Tzaddick – it's the time they get blessings from G-d to give us. And in the Tzaddick’s merit those who mention his name (and light a candle), get a blessing from G-d too. This is why we try to connect to tzaddikim. This explains going to his grave on the date of his yortzeit.
 24. Rabbi Meir’s wife Bruriah was big Tzaddeket. On Shabbat their 3 kids died a wall fell on them; she said nothing until after havdalah. He asked about them and she did not tell him for the entire Shabbat and gave him the parable of giving back to the owner a deposited security (they gave back the children to G-d). He understood and said, “G-d giveth and G-d taketh away”. He suffered tremendously, his wife died too.
 25. He used to visit his friend overseas every year, but one time went to see him and his wife did tell him his friend died (der husband). She proceeded to serve him wine and took him to bed and slept with him. At the morning he understood what happen and cried outside and tore his hair and shouted in public about his unintentional sin. The Rabbi of the community invited him to explain and he told him what happen. The Rabbi told him his rectification is to go to the forest, tie himself up to a tree and be eaten by a lion – he did but the Lion did not eat him. He told the Rabbi and he was advised to do it again and nothing happen (lion smells him and go). On the 3rd time the lion broke his rib – now the Rabbi said you are forgiven. Rabbi Meir sought punishment even for an inadvertent transgression
 26. The Romans took his sister in law to the whorehouse. He took money and bribed the guard to get in, he camouflaged himself and asked her to sleep with him but she refused and he saw that she is pure and he prayed to G-d to save her. He paid the soldier money but the soldier said he is afraid to be killed if the governor finds out. Rabbi Meir told the soldier put in me in a cage with your hungry large dog; but when the dog approached Rabbi Meir he just said “Elaha DeRabbi Meir Aneni” and the dog di not harm him. The soldier did the same and was not harmed by the dog. He agreed to release the girl. The soldiers found out and wanted to hang Rabbi Meir but he said the words “Elaha DeRabbi Meir Aneni” and the rope snapped; it happens 3 times. The Roman soldiers let him go. The king was inform and they did it again in front of the king who wanted to who gave him those words. The soldiers spread Rabbi Meir’s poster in the market and finally found him but before they could touch him he would turn to a blond being hugged by Elijah and was saved.
 27. One woman who came to pray at his gravesite saw his grave open and saw him buried upright; he spoke to her and she asked him why do you stand? He told her I will be the first to resurrect and I want to be ready when the time comes.
 28. Rabbi Shimon Bar Yochai – born to a couple who could not bear children, the husband wanted to divorce his wife but she cried all night and her husband had a dream seeing an angel in an orchard watering a dry tree that miraculously bore fruits. His wife went to Rabbi Akiva who solved the dream: A barren woman is like a dry tree but with tears a women can become pregnant. Therefore, Rabbi Akiva added: your tears watered the barren (dry) tree and you will get a baby. As it was the couple named the new baby Rabbi Shimeon Bar Yochai (RASHBI) who becomes a huge light that descended on the world that produced the Zohar that cleanses the soul and will bring the redemption to Am Israel. The Zohar contains huge secrets of the Torah. And Rashbi can single handedly redeem the world.
 29. Three Rabbis spoke politics: Rashbi said the Romans are for themselves only (Gina), Rabbi Yossi said nothing (exiled), Rabbi Yehuda said nice things (became president) – Rashbi who did not compliment the Romans was ordered to be killed. His wife brought food to Shull where he and his son Elazzar were hiding, but being afraid that the Romans will force her to talk - they escaped to Pekiin and hid in a cave where a cherubs tree and a water stream appeared miraculously. The lived there for 12 years, naked in a ditch of sand to their throats.
 30. After 12 years, Elijah the prophet told him the Roman Emperor died and they can come out. They saw people working and not learning Torah and just gazed at them and turned them into a pile of bones. They were sent back to the cave for one more year. When they got out his son was killing people but Rashbi revived them. They saw a man with haddasim (myrtle) and understood that people were working in this world (and kept Shabbat) to earn the next world to come.
 31. His father in law (R Pinchas Ben Yair) saw him all bruised and cried – Rashbi told him because I and like this – I achieved all this greatness (of producing the Zohar). Rashbi was able to tell everyone where the dead is buried so the priest could find their way and remain pure.
 32. We love Rashbi and we are close to him tied to him. Only the Tzaddiking like Rashbi can save our world and pray for us to meet our needs.

***PARASHAT 'ACHAERY MOT-KEDOSHIM' MP3

Views
bs'd


PARASHAT 'ACHAREY MOT-KEDOSHIM' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "אחרי מות-קדושים" להורדה/האזנה לחץ כאן

ענייני השעור: לשון הרע, ענייני הצרעת, סוד ה-"נ",טהרה וקדושה, עריות, שמירת העיניים,

Acharei Mot-Kedoshim

 1. Crying for Nadav and Avihu an atonement for one’s sins
 2. Our purpose to reveal the presence of G-d by our good deeds
 3. Tzaraat – infects a person who spits out evil from his mouth that only the Kohen cure, a spiritual disease discovered by Tzaraat that starts on the skin, spreads to cloths and finally to the walls of the house – has to destroy the house, the person must camp outside the community
 4. Lashon harah (Evil tongue) causes a person to loose his house of dwelling and throw out all the belongings; King Ahab the wicked did not loose soldiers in battle because no one spoke Lashon Harah. No Lashon Harah = Life
 5. Nothing to be gained from Lashon Harah like the snake that only eats dirt and it’s deadly to both the speaker and the listener. Today, LASHON HARAH is a “respected” profession: in all media of communications
 6. Do not tell stories and repeat what happen here and there about others
 7. The first SIN ever – Lashon Harah, Metzorah is a person seeking to find evil speech. One must have good heart to control the eye that sees
 8. LASHON HARAH is prosecuting others and not giving them a chance to rectify sin
 9. The Kohen is a pipe to bring the blessing (like Israel to the Nations), just with his looking he would heal the Tzaraat, draw down the mercy on people helping them with peace, health, ... unlike the casual person who adds prosecution to others with LASHON HARAH
 10. Tzaraat is the repealing of bounty from the creator, when the person merits affluence he is tested with LASHON HARAH; and if he talks LASHON HARAH he looses repeals the blessing. Evil wife is like Tzaraat to the husband and vv
 11. The new age Tzaraat – people earn more than what they need and the rest they invest and continue to worry what will happen with the portfolio and be in Tzaar (Tzaraat) or continuous pain from worry
 12. We must share our G-d’s endowments: a Rabbi must teach, a Rich man to give Tzedaka, a Doctor to heal, a good voice to take the Amud or be punished – there has to be movement of affluence (Zuzzim – movement)
 13. The Metzorah is healed by slaughtering one bird and make a mixture of blood, water and Cedar tree to dip another bird in and set it free
 14. G-d is forever watching over us; and if we saw all the miracles He does for us we would lose our mind. The Baal Shem Tov observed a storm in forest was to spare a worm from a bird causing the worm to escape being eaten prematurely
 15. The Hebrew “Nun” is 50 indicating purity and qualification for the revelation of G-d and His Torah after 49 days or 7 (clean) weeks
 16. Holy or Kadosh – means to separate ourselves from the Mundane or Chol, not to be public places for too long; be in the privacy of our homes and families, to separate from the Goyim, to cleanse ourselves in Mikvah
 17. Secludness and learning brings Holiness, women’s protection from promiscuity is being at home with husband or family. The Sages were able to overcome idol worshiping and incest but the price is Arayot or sexually rampant in our daily life like lashon Harah or bad mouthing in all the various forms of media. Evil inclination must be to give freedom of choice and give us a desire for wants that sustains the world
 18. Without evil and self interest there will no incentive to do anything; but we must control the desires and for the purpose of worshiping HaShem to get reward in the next worlds to come
 19. Omer time is dangerous and we must refrain from anger, jealousy, hate and the rest of the bad character. The traits we fix during the Omer each week rectify ourselves for the entire year. Controlling our bad traits during the Omer will cause us to control them the entire year. Only when we cleanse ourselves from bad character do we get the light of Torah

***PARASHAT 'TAZRIA' MP3

Views
BS'D

PARASHAT 'TAZRIA' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE


פרשת "תזריע" להאזנה/הורדה
לחץ כאן


 1. TAZRIAH – Each Era is destroyed and replaced by a new one. New invention make obsolete old one’s. Those who do not adapt, perish! In the final redemption only very few will survive – only those who rectified themselves will go on to the new era (in Egypt not everyone got out and Egyptian hegemony destroyed giving rise to Israel – to a new birth. This is why Tazriah comes right after Shemini
 2. The Iranian are spending billions to amass weapons of mass destruction, part of Ishmael who wants to destroy the world in the name of Allah; in opposite of Esau (Christianity) who pursue progress and desire to build a better world – they passed the period of wars (I and II) and now they are looking toward the redemption of mankind, albeit via science and technology. Esau understand that he cannot destroy the Jews – Ishmael still have this fantasy and he is more dangerous; because the Moslems have merits, circumcision, modesty, prayer to G-d, Charity (Chessed) – it makes him credible and gives him power. He is all over the world and getting bigger and stronger in every country. Perhaps he is trying to sacrifice himself now to counter Isaac’s sacrifice. This is our challenge: our faith against there faith.
 3. Tazriah, giving birth, is connected to Shmini (and Metzorah, Achare Mot, Kedoshim ...) in a marvelous way. It begins with a woman is pregnant with a male (why not a female?) This to teach us if a women prays the first 40 days of her pregnancy she can change the sex of the fetus. G-d gives special dispensation to a woman that cries hard to G-d because women are sensitive – G-d hears them if they pray from the heart. The mouth of the woman is very powerful. With her prayers a woman can get a husband, children and family; because she is sensitive, and she cries, her tears draw Chessed (loving kindness) from above. The power from G-d come from prayer not brains. Prayer is above brains. The weapon of Mashiach is his prayer.
 4. Obstacles are melting in front of prayers; we must pray to G-d with might, zeal, power and energy. And we must be all consumed with fire in our prayers to burn the negative forces (klipot) to get the blessings. G-d dislikes it when we become indifferent, too comfy, too fat, too well off to acknowledge Him.
 5. METZOEAH – Leprosy, perhaps the biggest secret in the torah. This subject comes Tzaraat (leprosy) comes right after Tazriah (birth) to teach us that success and passing of era reveals the negative forces. If a person who achieved success is now being bad mouthed, it means it’s time for a downfall. Israel suffered in Egypt for 210 years and right after their redemption: problems: no water (Mara) and Amalek, thirst, complains and downfall that came right after the high success of leaving Egypt and slavery
 6. You must remember this how G-d is guiding His creation: failure comes after success – problems start after the good times (bride and groom fight after the wedding). Moses gets Tzaraat after the encounter with the burning bush – G-d was teaching him the big secret: Failure follows success because of bad mouthing
 7. When people bad mouth a person, it’s a sign of success that was attained and is about to vanish – the person has just passed a high mark of success and now the person is being tested and in probation. If you are successful, be sure you do not fall pray to lashon harah (bad mouthing) – if you do, the success is over.
 8. This is the message of Tzaraat – problems come after success = Tzar ET = auspicious time. Problems after the promotion, the new house, the wedding – after the previous success; a new round is coming down: new birth. Moses’ hand gets leprosy to indicate a new period about to begin. After Passover (success) we get Omer (dangerous times) 24,000 students of Rabbi Akivah died

PARASHAT SHEMINI

Views
BS"D

 1. Omer days are auspicious; we count the Omer, learn Ethics of The Fathers to go back to the most fundamental roots of Torah – Mussar (ethical conduct)
 2. SHEMINI – Kohnim stay 7 days in the Mishkan to make scarifies that cleanse the Israelites as preparation for the 8th day, where G-d Shechina will be revealed
 3. Why did Nadav and Avihu (NA) die? – they were supposed to bring scent offering to be consumed with fire coming from above. Instead, they brought their own (strange) fire; and the fire that came down from heaven burned them thru their noses. Moses exclaims G-d is sanctified by those close to Him; punishing the righteous for the atonement of all Israel.
 4. NA wanted to reveal the “Path” of the Shechina as it was coming down. Moshe and Aharon were supposed to die and NA died in their stead. Sages says NA made 7 sins, but also drunk and ate during the revelation in Mt. Sinai
 5. Rabbenu Abu Chatzera asks? Why did they NA die? Why the 4 who went into the PARDES to reveal the Shechina, got hurt except Rabbi Akivah? Why In the Haftarah, Uzzah is killed for touching the dropped Arch, he meant well?
 6. The answer is hidden in King Solomon’s puzzle of not knowing the Path of an eagle, the Path of a ship, the Path of a snake and the Path of a man into a maiden girl? This is the key to understand why NA burned! None leave any track! G-d hid their “Path” from King Solomon – why? (Machssof Lavan). This is to tell us that mystery of the universe (the “Path”) and the Shechina is hidden from us
 7. NA wanted to reveal “Path” of the Shechina by bringing their own fire to see how the Shechina comes down. The Ketortet smoke always goes up straight and the YKVK revealed. They wanted to discover how physical transforms into the spiritual and v.v. After their death, they were reincarnated in Pinchas, Samson and Elijah the Prophet – the only one that can come and go freely from physical to spiritual back and forth. He knew the “Path” he a passport to the spiritual worlds
 8. This hidden “Path(s)” to the higher spiritual worlds is heavily guarded by angles that will punish and harm the trespasser who are not pure and complete NA were not complete – they were not married, and pure – they were drunk (among other things). One must be ready and worthy to ascend the “Path”; and must not have any defects or blemishes so as not to be harmed like those mentioned in 5. above
 9. the Mishkan is G-d home or place among us where a union takes place between G-d and His Shechina. NA were impatient to cause that union (on the anniversary day when Adam and Eve were impatient) in order to allow the affluence to come down. But NA were not complete and pure (7 sins) – they were not married (a defect – a Kohen must be married to serve) and hence not allowed to cause the union of YKVK and ADNI and certainly not reveal the “Path”.
 10. Three were NOT named at creation (ANY) Adam, Nachash (snake) and YKVK (G-d). This is the PATH that is hidden (wondrous to King Solomon). The union and discovery of the path only to the right person like Elijah and Mashiah

eXTReMe

eXTReMe Tracker