הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 16 בדצמ׳ 2009

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 16 בדצמבר 2009

מקץ - התש"ע - MIKETZ

Views
bs'd

'MIKETZ' MP3 DOWNLOAD HERE

LISTEN :

מקץ - התש"ע להאזנה ^^^

להורדה לחץ כאן

If you have problem with the built-in player press here

אם יש למישהו בעיות עם הנגן המובנה שילחץ כאן

הרב שמעון דהן שליט"א

פרשת מקץ תש"ע

החלום ופו"ר

בכל הדתות בעולם ישנם אנשים רוחניים בדרגות שונות . כולם ואנו מחפשים אדם שיבוא עם דעת האמת ויפרט לנו את מה שהאלהים מדבר דרכו . הרבה אנשים מדברים עם הקב"ה ורק עם מעטים הוא משיח חזרה.

"מקץ שנתיים ימים חולם" ר"ת משיח. כאמור קץ-חי , פרושו שהחי, החיות, יגיע אחר הקץ שיש בו מוות. ככתוב ה' ממית ומחיה. מתי ? כאשר נגיע ל"אז היינו כחולמים" באלף השמיני של הקב"ה . כיום הננו באלף השביעי שבו שבת וינפש אחר שברא הקב"ה העולם בששת הימים. אנו חיים כיום באלף השביעי המתארך על פני 6000 שנה על מנת להשלים תקון העולם באשר הקב"ה את שלו כבר סיים ככתוב בראשית ב' ג' "ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלהים ... לעשות" ! כלומר שיהא האדם ממשיך העשיה ... לעשות ! כיום עינינו נשואות ליום השמיני של הקב"ה אשר לנו יהיה בו שבת . "ויהי ביום השמיני", אומר רש"י הוא ר"ח ניסן שהקריבו במשכן. ומרמז ניסן על הגאולה , "כימי צאתך מארץ מצרים , אראנו נפלאות" יה"ר שיקיץ "הקץ" על ה- 6000 שנה .

מה הקשר בין הברכה בן פור"ת יוסף ובין הפריה והרביה והחלום ?

המצרים תיעבו את ישראל כי היו אוכלים צאן, בשר אלהיהם, לכן לא יכלו לשבת יחד עמם בסעודות , תועבה היא להם.

הגמרא במסכת ברכות בסדר החלומות כורכת גם את ענין הפו"ר אשר בעבורו נוצר העולם.

אם יש חיוב לפרות ולרבות כיצד רבי יהונתן בן עוזיאל ואחרים היו רווקים ? אלא שיש פו"ר במוחין למי שמייחד עצמו לה' , כמו נזיר לה' ונחשב כאילו הביא ילדים לעולם.

האחים באים למצרים לשבור לחם ויוסף מכנה אותם מרגלים , שבאו לעמוד על סוד המחיה במצרים, סוד צמיחת הזרעים . הגויים באו למצרים גם כן בשנות הרעב , ולאחר שמכרו כל רכושם ואדמתם בעד לחם. נתן להם יוסף " ה"א לכם זרע" לכו עבדו את האדמות שמכרתם לפרעה ובשכר זה תחיו.

כל דבר בעולמנו מתנהל עפ"י פריה ורביה , זכר ונקבה. יוסף הוא בחינת הזכר, יסוד, רוחניות עליונה . בנימין, בחינת הנקבה, התפילה . לצורך הפריה רוחנית ביניהם , אלץ יוסף את האחים להביא את בנימין אליו, ובחר לאסור את שמעון כבן ערובה. הוא סוד הבינה , ע"ש השמיעה. כאשר נאמר שהקב"ה שבת וינפש ביום השביעי , מה פשר שביתתו ? שמזווג זיווגים , היינו מחיה העולם בכל השטחים החל מהאויר שאנו נושמים ועד להמצאת עלה לנמלה לקיומה. דבר הנצרך לדבר אחר ונפגש בו - נקרא זיווג .

הזיווג קיים רק בעולמנו זה. בעולם התוהו הקודם לא היו זיווגים . בסוף פרשת וישלח כתוב על המלכים שמלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך בישראל . מלכים אלו היו נקבות ולא היתה פריה ורביה בהן. איך אם כן רבתה הארץ שם? מכח רצונו וגזרתו של הקב"ה. המלכים הנ"ל הם סוד הכלים שלא יכלו לחבור ביניהם ולכן נחרב אותו עולם משום שלא היה בנוי בשלוש הקווים כבעולמנו חד"ר חסד דין רחמים .

משום שלוש הקווים הנ"ל היסוד חובר אלינו ומאפשר לנו לקיים פו"ר . נדבך עמוק נוסף בפרשה הוא חלק היסוד של יהודה במלכות, הנקראת מלכות פה והוא הדיבור עמו נפגש בעז"ה בפרשת ויגש .

לאחר לידת יהודה אמרה לאה עתה אודה את ה' , מדוע לא הודתה בבנים הקודמים ? כי המלכות היא סוף דרגת ה- חגת"ם ורק לאחר שהושלמה הקומה הודתה.

אנו כמהים ועורגים אל הנצח עת יתחברו הרוח עם החומר, זיווגם של מב"י ומב"ד שיהיו יחד לעץ אחד , לפני השמש ינון שמו , כאשר בימות משיח אלו הנשמה תוכל לצאת ולבוא בשליטתנו , בן 100 יקרא נער . כבר היו דברים מעולם שמקובלים ע"י פדיון נפש השיבו נשמת גוסס שרק עכשיו יצאה ועדין ריחפה מעל הגוף .

גם בפירות וירקות קיימת רוח ולעת"ל יהיה לנו המידע לשמרם באופן שלא ירקבו.

נשוב לעולם התוהו שם הבריות היו נקבות שלא פרו ורבו אלא תפקדו כזרעים נפרדים. בזרעים אין זכר ונקבה וכל גידולם מגזרתו ית' . עולם התוהו ובוהו היה מובנה מופרד זה מזה בצורה ישרה אחד על גבי השני .

עם זאת , קיים היה זכר של עולם התוהו הנקרא הדר , בארמית פרושו – "חוזר" . פלא פלאים עד היום יש לנו פירות שאנו קוראים להם פרי הדר והם בסוד המלך השמיני הנ"ל , היינו שתפקידו להחזיר את החיות . (ידוע כמה פרי הדר תורם לבריאות) הוא הנשוי היחיד שבא מהעולם הקדום . לאשתו קוראים מהיטבאל, היא ענין עולם התיקון . האותיות הראשונות של שמה מ"ה – 45 גימט. אדם . גילוי הזוג בעוה"ז היה לצורך תיקון עולם התוהו כאן . בעולם הקודם לא היה אדם אלא נקרא ז' קצוות כנגד ארבע רוחות השמים מעלה מטה ונקודה אמצעית .

שבע הקצוות הינם המוחין דקטנות , מוחין דאלהים , כשל ילד קטן שעד גיל 13 אינו מוליד. המוחין דקטנות הם שמונעים זאת, על דרך ורוח אלקים מרחפת , רפח – מת , טרם אפשרי חיות . רק כאשר מתגדל לשם הוויה , אזי יקרא מוחין דגדלות ויוכל לפרות ולרבות . משמע שבראשית ברא אלהים ! את העולם בסוד הקטנות , שבע קצוות בלא ראש ועתה אנו צריכים להשלים הראש ובכך נעשה מוליד.

טיפת ההולדת באה מהמוח . לחלום חלום טוב יתכן רק למי שיכנס עמוק לראשו וידחוק את האלהים בחינת שר המשקים שר האופים ושר הטבחים ויורידנו למטה אל רמת השתוקקות מועטה של הגוף אז תתגלה מידת ההויה שהיא תחילת האמונה והנבואה .

כל עוד לבנ"א דמיונות מהשרים הנ"ל –אלהים- אין בהם פו"ר במוחין והינם תדיר במעגל הדינים.

אדם גדול , איש חסד ורחמים יכול להשיג מידת ההויה.

איך יודעים שיוסף הגיע למדרגה זו ? כי יוסף הוא סוד הפו"ר , סוד הפרות, בן פור"ת , להפרות. החיטה גם היא גורמת לפו"ר , שהינה גימט. כ"ב אותיות שאין סוף להולדה מהן.

פרעה לא הבין את השפה הרוחנית של חלומו כי לא יכל לדחוק את האלהים , שלושת השרים, כאמור. מקסימום התעסק בכשפים . הגם שבפרעה יש אותיות פ"ר, מעין נגיעה בעולם הפו"ר יש לו . תפקידו לפרוע את הקליפה של היסוד (לאחר שמסירים הערלה מבצעים פריעה בברית מילה) , כך גילה את יוסף .

את מרע"ה פרעה לא הצליח "לפרוע" כי לא פתח פיו אפילו פעם אחת בפניו . אהרון הוא שהיה הדובר . מרע"ה הוא סוד הפו"ר הרוחני ע"י שהוריד את כ"ב האותיות. בגינו הננו מתעשרים בתורה ותפילה בעולם הרוחני.

עם ישראל הוא האלוקות של העוה"ז ובל נזלזל בעצמנו, בכוחותינו ובנשמה שלנו. רק לנו נשמה אלוקית ולאומה"ע נפש בהמית. כל מה שהקב"ה חפץ, הוא להתגלות בתוכנו .

עודד ז"ל: החיים שלך כמו התורה שלך , כמו האמונה שלך . כל מה שיש בעולם , יש בתורה בין טוב לבין מוטב . בחינת סם חיים או סם מוות.

מאחר והנשמה יודעת הרבה מעבר לאחיזתנו בזה העולם . עלינו להתגבר על העצלות והפחד ולגלותה.

מרע"ה היחיד בעולם שזכה לגלות את הי"ת .

אמר מרע"ה ליהושע שבא להודיעו שאלדד ומידד מתנבאים במחנה – השיב הלואי כולם יהיו נביאים ואינו חזון נפרץ !!!

עם של נביאים פרושו לראות את האלקות . תפקיד המשיח לגלות לנו את ההויה ב"ה . ואז נהיה כולנו בחינת נביאים.

הפו"ר זו מדרגה שמעל הצומח . הסברנו שהזרעים הינם מדרגת התוהו ובוהו אין בהם זכר ונקבה אלא נפרדים המתקיימים מאת הי"ת. ברמת החי קיימים זכר ונקבה על מנת לפרות . הדומם זה סוד האלקות המאיר ומחיה את העולם מבלי שנצרכת זיע או תנועה כלשהי.

לאחר שהתחברו הבהמות זב"ז בעולם התוהו, הוא נחרב נשבר ונפל אצלנו. בהמ"ה גימט. ב"ן – 52 בסוד העולם הקדום שנקרא ב"ן ואנו בנ"א צריכים לעשות ברור הבהמות .

תפקידנו להגיע לרמת האדם שנברא ביום הששי , על מנת לתקן את העולם הקדום . התיקון מתבצע ע"י המאכלים, בשר, דגים, פירות וירקות שהם תוצרי הצומח והחי מן עולם התוהו.

העולם מתקדם לעתיד בו יכלו, לשון כליון, בע"ח והצמחיה ונתקיים על מזון כמן שירד במדבר , עמר לגולגולת.

"לא טוב היות האדם לבדו בעולם" אמר ה' בכוונה שכל עוד קיים הלא טוב בעולם, יצטרך לבררו עד שיעבור מן העולם וישאר "הלבדו" " לב- דו" . כלומר שיוכל לחיות באופן שלא יהיה תלוי בשום חומר בעולם רק ע"י האמונה כפי שהיה במדבר עת ראינו עין בעין את הקב"ה. אנו עוברים עתה את ההכנה לכך . (האם מיעוט הגשמים מבשר זאת...) .

הפו"ר הוא פועל הגורם להתכללות, התחברות, גם של דבר והיפוכו. באופן זה נגיע לדרגת אלוקות . כי רק האלוקות עושה מאין , מאפס, מכלום – דבר כלשהו . מבלתי קיים קודם , לקיים בהמשך . ה' היה יחידי בעולם בטרם כל . כן הם בעל ואשה שקודם מצוות פו"ר – לא היה כל ילד בנמצא- גם הוריו הביאוהו מאין , מטיפת מוחין וביצית. הכל נוצר מרצון תחילה !

ההתרחשות הנ"ל לרוב מתבצעת טרם השינה ,שאחריה עולים נשמות הזוג לחפש את נשמת הילד שיצרו. כמובן שאין זה ברמת המודעות שלנו אך הוא שמסביר את האהבה חסרת הגבולות לצאצאינו בין שהילד בריא לבין שהילד ח"ו פגוע. כי הנשמות שהזדווגו , הן שבחרו דוקא בו להביאו לעולם .

מובא על בחור שחלה באזור הרביה ורופאו הודיע שלא יוכל להוליד. אחר תקופת מה חלם שראה פרחים צעירים שעלו ופרחו יפה . את החלום סיפר לכב' הרב והבטיחו שאשתו תלד בת ואכן כך היה .

פרח – אותיות רפ"ח - 288 ניצוצות שנפלו מעולם התוהו של הנקבות. כאשר יעקב אמר לבניו "רד"ו שמה ושיברו (ממצרים) משם ונחיה ולא נמות" בראשית מ"ב ב'. רד"ו הם 210 ניצוצות שירד יוסף לברר.

נותרו 78 ניצוצות לברר מאז יציא"מ שהם גימט. שלש הוויות , גם גימט. לחם, חלם, מלח וכו' הם עיקר הברורים שהגאולה תלויה בהם .

יוסף קרא לבנו אפרים מלשון פו"ר "כי הפרני ה' בארץ עניי" מקץ מ"א נ"ב ,. יוסף הוא לשון מוסיף .

מי שחולם הרבה חלומות רגועים ויפים הם אנשים טובי לב ואם גם לומדים הרבה תורה הינם בסוד היסוד, יכול הדבר להשפיע ולשגשג במציאות .

"שבע ילין בל יפקד רע" משלי י"ט כ"ג, אומר רבי זירא בברכות י"ד אל תקרא שבע אלא שבוע. אדם שאינו חולם שבעה ימים נקרא אדם רע .

לעתים רואים אנשים בשנתם ומראה פניהם מבועת. אלה חולמים חלומות רעים.

פרעה חלם חלומות רעים כי חשיבתו היתה רעה , הפרות הרזות אוכלות הדשנות.

אכילת בשר בערב שלא לסעודת שבת או מצוה מסבה חלומות בלתי נעימים .

יוסף ליכד את עם ישראל בסוד פו"ר ע"י מחשבותיו הזכות . בעצם הבאת אביו ואחיו למצרים הופרה העולם כולו.

טוב שאדם ירגיל עצמו למחשבות טובות , "לא לראות רע" , אפילו רואה רע . בכך יציל עצמו לעת שיראו לו את סרט חייו ... וישפוט שלא מדעתו ...

כאשר המחשבות טובות, גם אצל זקנים אפילו הם בודדים, הפוריות הרוחנית אינה חדלה. עאכו"כ כאשר הזוגות נפגשים בעולם העליון ודאי ממשיכים זיווגם הרוחני ובזה מתדמים לאלוקות.

בימים אלו צרים עלינו לנשל מעמנו חלקים מא"י בצורה נחשית ערמומית . השליטים שלנו שבויים בקליפה ונכנעים לה . מסירת השטחים נוגדת נתינתו של הקב"ה את הארץ לנו, ארץ זבת חלב ודבש . ישראל הם יסוד העולם ובכל מקומות גלותם גרמו להפרות/ לשגשג המדינה למעצמה כפי שיעקב פעל אצל לבן . ברגע שישראל שב לארצו מדינות אלו קורסות וחוזרות למדרגתן הבזויה. לישראל כח היסוד להפריח כל שממה .

יה"ר כשם שעשה הקב"ה ניסים בימים ההם כן נזכה להם בזמן הזה לבטחון השקט ושלוה לשבת בארצנו הקדושה לראות הקב"ה עין בעין בדרך ידיעת ה' והתכללות בא"ס. או"א

השבח לבורא עולם איש שחו אחריו ה' הוא האלהים .

eXTReMe

eXTReMe Tracker