הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 26 בינו׳ 2011

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 26 בינואר 2011

פרשת משפטים - התשע"א - MISHPATIM

Views
bs'd


LISTEN : http://itbananas.com/blog_heb/wp-content/uploads/2008/01/music.gif
פרשת משפטים ^^^ - התשע"א - להאזנה
להורדה לחץ כאן

קובץ האזנה בפורמט WMA

בס"ד

הרב שמעון דהן שליט"א, פרשת משפטים תשע"א

הקב"ה אוהב צדקה ומשפט שהם למעשה מידת הרחמים. להבדיל מחוק התורה , חוקת התורה שהינם דין. "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם": אומר רש"י כל מקום שאומר "אלה" פוסל את הראשונים. "ואלה" - מוסיף עליהם. בפרשת יתרו הקודמת היה מעמד הר סיני , עתה אומר ה' למשה ערוך לפניהם המשפטים כמטעמים על שולחן ערוך כמובא ברש"י .

יתרו הוא סוד המוחין , כפי שהסברנו , מחולק לארבע מוחין : חכמה בינה חסד וגבורה. בכח זה זכה עם ישראל לגדלות . העבדות היא למטה מדרגת בהמה . מה הבהמה לא מחוייבת במצוות, להבדיל , אשה, מחוייבת במעט מצוות וכן העבד מחוייב כמותה . וכי יש לו לעבד משלו במה לסחור? הוא בחינת קטן ושוטה. דרגות אלו הינם בנפש האדם שכידוע נקראים הנפש בהמית.

מתן תורה היקנה לנו את כח העצמות . קול ה' בכח . בכח שביכולתו של כל אחד לקבל את הקב"ה בתוכו באשר קיבלנו מיתרו שתיקן את גלגול קין ויצא מכלל נזקו.

העוה"ז בנוי שהאדם ישא באחריות לנזקים שפגם . המשפט אינו נקמתי כלפי הפוגע אלא להשיב דברים על כנם. מדין תורה לא קיים עונש בית סוהר . ולכן מי שפגע ישלם שווי הנזק ובאם אין לו, ימכר לעבד ושכרו ישולם לבעל הנזק.

והוא שאומר הזוה"ק שפרשה זו הינה תיקון העוולות שעוללו נפשות האדם הבאים בסדר סוד תיקון הגלגול.

"וכי ימכור איש " – זה הקב"ה "את בתו" – זו הנשמה הקדושה "לאמה" – להיות משועבדת בעוה"ז . בבקשה נשמה בשעה שמגיע זמנך לצאת מן העולם "לא תצא כצאת העבדים" מסובבת בחטאים. עם ישראל יצא ממצרים ממ"ט ש"ט . לא היו להם תו"מ ולכן יעץ יתרו למשה, כי ראה שהם חלושים . הקב"ה רוצה שהנשמה תצא מכאן בת חורין , נקיה , שישמח בה אדונה ויתן לה כל צחצוחי ג"ע "והשביע צחצחות נפשך" באם נכנסה בנפש צדיק אז "לו יעדה" בוא"ו (את גן העדן).

ה' שומר על הנשמה שלא תצא כצאת העבדים בשן ועין , "כי לא הניח לאיש לעשקם" שלא "תבזבז" גילגולה . השי"ת מונע מהגוף להזיק לנשמה ע"י שמפעיל תהליכים שונים כדי שהנשמה תגבר עליו או בדרך תורה או בדרך יסורים . אך אם בכ"ז נשארה ברשעותה אזי "לא יעדה" , לא תכנן בעבורה להכנס לשום מקום ועל כן היא נאבדת. פרט אם בעליה , הגוף , עשה תשובה כלשהיא, אז "והפדה" . פודה אותה חזרה מהגיהנם .

הקב"ה ברא את העולם באופן שבנ"א ישלימו את אשר ברא , כמובא בקידוש ליל שבת "אשר ברא אלהים - לעשות !!! כלומר אנו, עלינו לעשות, לסיים את המלאכה אשר ברא אלהים.

אפילו את גרמי השמים לא סיים ה' לברוא שנאמר על העתיד "אור הלבנה יהיה שבעתיים כאור החמה" . בראשי'ת בר'א אלהי'ם – ס"ת א מ ת . אמת מארץ תצמח , דעת האמת טרם שורה בכל ולדאבון, השקר הגס ניבט בימקום.

עם ישראל הוא מחוייב המציאות ולו מיועדת התורה , הארתה . אומר רבנו נחמן בליקו"מ תורה ז' : "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" - סדר להם שיוכלו להבין מבלי להתקשות בהבנה והושוו אשה לאיש . שניהם כאחד זקוקים להבהרת המשפטים.

הפרשה בהמשך מדברת על נזקי בנ"א הצריכים לשפות ולפצות את בעל הנזק . נזק אותיות זקן = גימט. נקבה . איש ואישה הושוו – היא סוד ה"נקבה תסובב גבר" שעל ידה בא השפע שנאמר "אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה, ממרחק תביא לחמה" – סוד הפרנסה . אין הברכה שרויה אלא בשביל האשה . אם ח"ו אין שוויון (איש ואשה הושוו) , הנקבה = זקן= הופכת להיות נזק !

אפשר גם לפרש "הושוו אשה לאיש " : אשה אין לה מגרמיה כלום . נקבה לשון נקב . עליה להיות בהשתוות צורה עם האיש. אך גם מדבר על תכונת הנקבה שבאיש כי שעת לימוד ותפלה הוא רצון לקבל והיא תכונת נקבה , כאשר באם תעשה בכוונה נאותה יוכל להשוות צורה עם הבורא שנאמר ה' איש מלחמה , ה' שמו .

ואומר רבי נחמן ,דע ! כי עיקר הגלות אינו אלא מחסרון האמונה , ככתוב "תבואי תשורי מראש אמנה" . אמונה לשון שייכות , חיבור, וזו גאולה . עם ישראל לאחר קריע"ס "האמינו בה' ובמשה עבדו" . אז ישיר משה וב"י ... אמונה נעלה היא בחינת תפילה . במלחמת עמלק משה נשא ידיו . וכי ידיו של משה עושות מלחמה - לא , הוא נשא תפלה עם ידיו שהם בחינת יודי"ן . בהרמת הידים בתפלה מושכים שפע עליון , ניסים מעל הטבע . אין להרים ידים שלא בתפלה .

אדם מגיע לאמונה/ תפלה לאחר שכלו כל הקיצין של "ההשתדלויות שלו". כי יש תפלה ויש תפלה . ידוע מסיפורי צדיקים שבאו דלת העם להתברך אצל הצדיק ותבע מהם הרב סך גדול. לאחר השתוממותם ויאושם כי לא היה בידיהם לשלם , אמרו , בואו נלך נבקש מהקב"ה , הוא לא מתנה תנאים . לנסיון זה איתגר אותם הרב וכשהגיעו להכרה שהרב לא מחולל ניסים- ברך אותם .

כאמור , הקב"ה הותיר לבנ"א להשלים את בריאת העולם . הכין את כל הצמחיה בג"ע . נאמר "והאדם אין לעבוד את האדמה" אומר רש"י שחיכה ה' לתפלתו של האדה"ר כדי שירדו הגשמים , שישא ידיו לשמים בעדם שבכך מצמיחים גם את הרצון שבאדם לקבל ישועה ופרנסה כולל כל דבר שמבקש ותאב אליו לפרטי פרטים . אזי פותח את ידיך ומשביע לכל חי – רצון ! הרצון העליון משפיע כמו שנאמר במנחה של שבת רעוא דרעווין –השפעה מרצון הרצונות . רצון = צנור , חיבור אל השורש , אל הזרע.

הדומם משמר את כל הכוחות הנדרשים לקיומו בטבע . צומח זה כבר קליטה ופליטה . כביכול כנגד כל הסיכויים ובשונה מהדומם, פורץ הצומח ועולה לגובה. ידוע שכל טיפת גשם יורדת ומנותבת בנפרד בחסד עליון להגיע אל זרע הצמח הקיים (קיימים צורות וצבעים שונים של זרע), בוטשת בו להשיל קליפת הזרע ואז מניצים צנורות הגבעולים הירוקים. כפי שבזרע גלום כבר הכל כן הוא בתוכנו . איננו מודעים, מכירים את האצור בנו.

מאד חשוב כיצד אדם מייבא רצונותיו להי"ת. ה' אמר למשה אחר חטא העגל "סלחתי כדבריך" כפי שהאדם מתפלל בכוחותיו למילוי צרכיו כן יענה , " כדבריך " ! אך יתכן שחוזר ומתפלל יום יום בלא שום לחלוחית של רגש, אהבה או כוונה לה' , ... ככה, מצות אנשים מלומדה ... לאחר זמן רב מתפלא , הרי אני מבקש כבר שנים... שנים של תפלה לאקונית, לכן אינן מגיעות לכלל הצמחה . כרום זולות לבנ"א . הדיבור, התפלה לה' שהם ברומו של עולם , מזולזלים ר"ל.

מובא בספה"ק ולוואי שהאדם היה עומד בתפלה לה' כל היום ויש, – תלמוד תורה כנגד כולם . דוקא הלומד משיג איך צריכה להיות התפלה . ואשריו אם מיישם כראוי. ודאי לא יחסר.

כי "ויהיו ידיו אמונה" – היא התפלה המשנה את הטבע, בחינת נס . מעלתה הנשגבה דוקא בא"י שנאמר "שכן ארץ ורעה אמונה" . רעה מלשון רעיית עדרים, לשמרם לטפחם ולגדלם . התייחסות אישית. כן יש לרעות התפלה מתוכנו עד לשער השמים . ידוע שעצי הפרי עוברים זיבול גיזום השקאה עדור וכו'. דוקא בקטע הזיבול האדם צריך להסתכל בו כבמראה . אומר הרב אשלג, טוב שמתגלים הרשעים . עכשיו אפשר לעבוד אתם . אלו הרשעים שבתוכנו.

אחר שאמר הקב"ה לאברהם "לזרעך אתן את הארץ הזאת" שאל אברהם במה אדע כי אירשנה ובביתי רק דמשק אליעזר ... משום פגם שאלה זו ירדו שנים עשר בני בניו למצרים ואומר האר"י הק' שכנגדם נוצרו 12 נוסחאות תפלה , 12 פתחים לקבלת התפלה .

מצרים הוא מקום היפוך הניסים "ומצרים נסים לקראתו" - היינו, שאין שם מקום תפלה ומשום כך נצרך משה לצאת את העיר ולפרוש כפיו בתפלה לבקש מה' הפסקת המכות. מצרים מלשון שמיצרים צנורות האמונה של הלב , חוסמים הרצון להתפלל.

תבואי תשורי מראש אמנה , בואו וראו , כעת עומד להתרחש בעולם חורבן צור . ע"י שישלטו בה הבזויים והנקלים אנשי הזבלה . מנובאת נפילתה כמובא בפסוקים ביחזקאל כ"ו ואז ירושלים תקום. בישעיה פרק יט- וסכסכתי מצרים במצרים ונלחמו איש באחיו ואיש ברעהו עיר עיר וממלכה בממלכה ... ראה תונסיה ועוד היד נטויה ! כשזה קם זה נופל "ולאום מלאום יאמץ" . אין מצב ששני הלאומים יהיו בשליטה . אם מלאה זו חרבה זו פסחים מ"ב ופרוש רש"י.

כתוב ציון במשפט – ברחמים- תפדה . כדי לבנות את ירושלים צריכה צור להיות חרבה (היא גם בחינת רומי) . זהו המשפט הראוי לה שתפסיק לינוק מקו השמאל, הגבורה. המשפט הוא הקו האמצעי שאין לחיצוניים יניקה ממנו והוא מגיע לשורש הגבורות לכפות הדין שם.

טרם שהאדם נעמד לתפלת שמ"ע ובא מלאך לפתוח שפתיו לתפלה -מתארע "אתה חופש כל חדרי בטן" , בודקים עמידת רגליו האם הלכו לדבר מצוה . בודקים ידיו האם הוא נקי כפיים . "ופי יגיד תהלתך" אלו השפתיים המרחשים את גלי בריכת המוח . אם נזכה לתפלה שתשומת ליבנו תוזח לגמרי משימת הלב לגוף , נתעלם מכל גרוד או עיקצוץ , נוכל לוודא שאנו מחוברים . רבי נחמן לימד שיש להתגבר ולא לגרד בתפלה. ואם שפתינו ידובבו באופן שאיננו חשים את עצמנו , ודאי בזה נצמיח ישועה, בחינת גבעולים, עצים, כצנורות הירוקים שעליהם ממונים המלאכים מעולם היצירה אשר הצבע הירוק מקיפם בכל. הם מעלים התפילות למרע"ה הוא מט"ט הממונה על המלאכים כולם והוא מעלה התפלות לעולם הבריאה, אל השכינה.

זוה"ק : משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים . אלה חלונות העינים האזנים ונקבי החטם והפה באם עמם מתפללים - עולה הנשמה בשבעה מיני בשמים נרד וכרכם קנה וקנמון עם כל עצי לבונה מר ואהלות על כל ראשי בשמים. השכינה עונדת עליה התפלה כקישוט. על האזנים - סימן הוא לבנים. על הידים כצמידים - מורה על חתונה ואם על הצואר , "כמגדל דוד צוארך בנוי לתלפיות" תל פיות שעלתה התפלה לכתר והקב"ה שואל עליה "מי זו העולה מן המדבר מקוטרת מור ולבונה" . מ"י , זו השכינה . אז עולה להתמזג עם בעלה באצילות ומשוררת לו את "שיר השירים אשר לשלמה ישקני מנשיקות פיהו". התפלות הפכו לנשיקות . מהם נולדים מלאכים היורדים לעולם הבריאה , לעולם היצירה , משם עוזרים לנו המלאכים . עאכו"כ מי שמסדר תפלות רמות שכאלו בשעת מנחה של שבת – מהם נולד משיח צדקנו .

אשרינו ואשרי חלקנו , יהי חלקנו עם בעלי האמונה , אמן ואמן .

השבח לבורא עולם איש שחו אחריו ה' הוא האלהים !

eXTReMe

eXTReMe Tracker