הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 02/01/2008 - 03/01/2008

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום שישי, 29 בפברואר 2008

*** 'PARASHAT 'VA'YAKHEL' - פרשת ויקהל ***

Views

bs'd

'VA'YAKHEL' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "ויקהל" להאזנה/הורדה לחץ כאן


מעניני פרשת ויקהל:

ציווי נושא השבת בהרחבה, נושא עין הרע, ודעת חז"ל בנידון בהרחבה בהמשך מהשעור של פרשת כי תשא.

מה זה נקרא לחלל שבת? למה ציוה השם על השבת, למה דווקא איסור מלאכת עבודה? , "אלף שנים בעיניך כיום אתמול" מה הקשר לשבת?, כל השבתות של ימי השבוע הם רק דוגמא של השבת האמיתית לעתיד לבוא, לפי מהרח"ו בציווי ויהקל הכוונה להכין את עם ישראל ולא הערב רב כדי להכינם לשבת.

פנימיות התורה:

ממעשי המקובלים בהכנה וקיום השבת, "שומר שבת מחללו" מה הכוונה לפי הזוהר?, 6 ימים הכנה וכניסה לשבת, מה קרה בתהליך של חטא אדה"ר בקשר לשבת?

מה היה קורה אם אדה"ר לא היה חוטא?, מה גרם חטאו בפועל?, מה הכוונה "דמי אחיך צועקים אלי מין האדמה" ? , כל החטא של אדה"ר בא לתיקון בסוד בנו קין, אדה"ר היה אמור לשמור שבת אחת ולהכנס לתוך השבת האמיתית שהיא שבת של ימי בראשית, 4 העולמות שהיה אמור לתקן, ירידת עולם העשיה תוך הקליפה עקב החטא, בערב שבת קודש עולים העולמות שנפגמו בחטא, ברגע שהעשיה עולה מתחיל להיווצר "תחום שבת"-מה ההסבר?, רשות הרבים והיחיד, איסור מרשות לרשות עד קילומטר אלא אם יש עירוב תחומין, מה הכונה "שדה"?, איסור לצאת מתחום לפי הקבלה, סוד החלל שנוצר ברגע שהעשיה עלתה בעש"ק, השכינה יורדת גם בשבת לרדת לברר אם אדם עושה עבירות וגורם לנפילת ניצוצות קודש רוחניים ועל כן "מות יומת", מה קורה במוצ"ש?, העניין שאם כל עם ישראל שומר שבת אחת מיד נגאל, איך נדע שאנו בגאולה?-כשלא יהיה מוצאי שבת, מה קשור אליהו הנביא למוצ"ש?

עין הרע:

99% מתים מעין רעה 1% מת טיבעי, זה מתחיל מהגר ושרה בזמן ששרה אמנו גרמה עין רעה להגר וגרמה לה שתפיל הולד, עין הרע היא גשמית בפגיעתה ולאו דווקא רוחני, למה דגים לא נפגעים בעין רעה, הברכה "וידגו (לשון דגים) לרב בקרב הארץ", איך יש רשות להתערב בשפע של השם ולגרום עין רעה, הברכה של יוסף שעין הרע לא שולטת בו, מה עושים כדי להוציא עין הרע, לוחות הברית הראשונים לפי רש"י נשברו מעין הרע, דוד המלך גם כן נפגע מעין הרע משאול שראה את הנס שהבגד שלו התאים לדוד בצורה ניסית, איך אדם ידע שנפגע מעין הרע ?, עין הרע לא תמיד נגרם מרצון האדם, למה ציפורה אשת משה נקראה "כושית", כל דברים שמונים במספר שולט בו עין הרע ועל כן יש מצווה "ונתנו איש כופר נפשו" וכן גם מצוות מחצית השקל זה בגלל שעין הרע לא שולט בחצי אלא בשלם, דוד המלך נענש בשל שספר את עם ישראל, למה דווקא מחצית השקל?, במילה "מחצית" יש נושא של חי ומת, עין הרע בא מפ"ר וש"ך דינים, מאיפה העניין לעשות חמסה כהגנה מעין הרע? , אותיות מנצפ"ך הם סוד פ"ר דינים, הקשר בין פ"ר דינים לנטילת ידיים ומה הקשר לחמסה?,

גרימת עין הרע בפגיעתה היא גשמית כיצד?, ממה נובע עין הרע של האדם?, ההבדל בין צרות עין לעין הרע, מהי עין טובה?, דוגמאות חיות של פגיעה מעין רעה, העין הרעה שהטיל עפרון בכספו של אברהם, סוד "ארבע מאות" , עיצות מעשיות להנצל מעין הרע, מה הכוונה עם המעשה של רב כהנא שנתן עיניו ברבי יוחנן ועשהו "גל עצמות"?Bs"d
RABBI SHIMON DA-HAN SHLITA,
HEAD OF "ZOHAR HARKIA" YESHIVA.
PARASHAT
VAYACKHEL
LECTURE GIVEN ON Feb. 27, 2008


The Sabbath subject will discussed widely in our parasha.

According to Rabbi Jaim Vital, Israel and not else, had commanded to gather for Sabbath- Vayackhel !

Why in the first place Mighty God commanded of Sabbath?

Why work is prohibited on that day, what is Sabbath desecration.

All the Sabbath we keep now, are an example and inspired by the real future Sabbath to come.

Some facts about kabala people who preparing and lasting their Sabbath.

What is the meaning according the Zohar: keeping Shabbat from desecration, six days preparation, to earn the enter to Sabbath?

On what can we point, concerning Adam sin, in relation with above? What really did influence his sin?

Adam was expected to keep one Sabbath so that he will enter to the eternal one, within the week of creation , in order to correct the four worlds. Unfortunately the sin caused a collapse to the practical world into the shell side. In Sabbath eve, this collapse returns to place and climbs back into the holly worlds again while the space between the other side and the holly one, creates the Sabbath limit. What the space-limit secret? The shekhina comes down at Sabbath to clear out crimes that has been made, to enable the holly spiritual sparkles not to fall and damaged death.

If all Israel will keep one Sabbath – immediately they will be redeem with no need to reach to its end.

What Elijahu the profit, duty, in this matter?

The continuation of the lecture was about Evil Eye:

99% dieing due to the effect of evil eye. 1% dies, natural death.

Sara put an eye on Hagar in intention that she will loose her child. Such an eye can physically hurt. Fish are blessed and protected by the water cover.

How comes one takes an own permission, harm and interfere Gods plentifully on earth?

In Joseph blessing non evil eye can rule.

Rashi: The broke of the first Tables of Testimony is a result of evil eye.

Some of the sufferers King David went through were when the cloth of King Saul, by miracle, fits his size. (Notes to King Saul that David will heritage his sit).

How to recognize a direct hit? Not necessarily people intend to harm.

One of the explanations, Zipora, Moses wife, called "darkie", was to protect her beauty.

Damages and destruction, is ruling when people are being counting one by one. That why God ordered the ransom by the Half Shekel against bad eye. King David counts the people improperly. The outcome was that many dies in short time.

The ward – "Half" מחצית –Shekel is, a ward that contains two other wards – alive and death. If "half" is consider –the supervision is active. The bad eye cares only for the complete. This is the reason for counting people that way. Also those five letters מחצית- are bounded to the last ended letters מנצפ"ך who tied severely to the evil eye and hand wash (before and after meals) together with the HAMSA – the connection?

Some advises to get rid and avoid evil eye, follows a story of a Rabbi who exterminate another just by sticking his eyes on him.

Conclusion: use a good eye only – how?!

יום שלישי, 26 בפברואר 2008

*** 'PARASHAT 'KI TISSA' - פרשת כי תשא ***

Views

bs'd

'KI-TISSA' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "כי תשא" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת כי תשא:

חטא העגל, נתינת מחצית השקל, גילוי ידיעת השם למשה.

איך העם חוטא אחרי מעמד ים סוף?, מה הצורך לקנות התורה וידיעת השם,

הערב רב הוא שחטא בעגל, הערב רב הבין שמשה הוא האלוקים עצמו ועל כן חטאו בעגל, אצל עם ישראל יש אמונה פשוטה בתוכם לכן לא עובד עליהם ניסים אלא הכרה פנימית חזקה מאוד בשם יתברך וזה השוני שבין עם ישראל להבדיל מהערב רב, משה מתחנן לשם שימשיך הפנימיות, ההבדל בין מעמד הר סיני לבין מתן תורה, למה לך רד כי שחת "עמך" ולא "עמי" ?, בורא עולם לא רצה את הערב רב ביציאת מצרים בגלל שידע את הצרות שיעשו לעם ישראל מאז ועד היום, הקליפה תמיד קודמת לפרי, ערב רב הוא שילוב אמצע בין יהודי לגוי כיצד?, למה עם ישראל נתפס בחטא שלא הם עשו? , הצורך למחות על עוונות ובפרט כמו שנלמד מהעגל וכמו שנלמד מאהרן שנתפס בעבור ההכאה של משה בסלע, חור מחה ונהרג ועל כן פחד שאר העם למחות, אהרן נסה לעכב שיחכו למשה ע"י בקשת התכשיטים, העגל שהיה מכושף בשמות שזרק משה בנילוס כשהרים ארונו של יוסף ומי זרק זאת לאש יחד עם התכשיטים שזרק אהרן לאש?, למה משה יורד עם הלוחות בזמן שהשם אומר לו "לך רד"? , מה העניין ששבר משה את הלוחות?, מה שהשם נותן מתנה אינו לוקח חזרה,

תאור הלוחות מראהם ומה שהיה בתוכם, השכל להכרת הבורא שהיו טמונים בלוחות,

בורא עולם שם נפשו בלוחות ונתן למשה-"אנא נפשי כתבית יהבית", העניין של הקלות והכובד מתי קלים ומתי כבדים ולמה ומה הסוד, ואיך בכלל משה עושה דבר כזה ועוד ללא רשות מהשם?, אם עם ישראל היה זוכים לקבל הלוחות הראשונים היה זוכה להכרת השם גדולה מאוד וללא שכחה, מה עניין האיסורים שניתנו במעמד הר סיני, האור שהכתיר השם על עם ישראל סוד "עדייך", נשמה גדולה היא בעלת ערך רק אם האדם מגלה את הפוטנציאל שלו בפועל, איך ולמה כמו שאפשר ללמוד ממהרח"ו, סוד "שמש ומגן" בעניין הנשמה שזקוקה ללבוש כדי להאיר כראוי באדם, "הראני נא את כבודך" מה רצה לראות משה ומה ראה משה בפועל?, ההבדל בין לוחות ראשונים ושניים, אדם לא חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות מה הקשר ללוחות שנשברו?, אם הלוחות היו מתים למה לשים אותם בארון?, כשאדם לומד תורה ועובד את השם הוא משחזר מה שלמד בבטן אמו, כשאדם פוגם הוא גורם שכחה לעצמו, תלמיד חכם משתבח לכיוון זקנתו, איך משה בא לבקש את בורא עולם שיראה לו פניו?, משה רצה לדעת את ה"לבוש" של השם, איך הצליח משה למנוע הגזירה של העגל איך זה קורה בסוד ידיעת "הלבוש" של השם?, משה אכן נמחה מספר "כ" (הפרשה ה-20 מבראשית) כפי שבקש מכאן למדים שאדם לא יקלל את עצמו כי עלול להתפס על כך,

תלמיד חכם מקלל, אפילו על תנאי, זה מתקיים, מה העניין שהשם אומר למשה שישלח מלאך לפניו והוא לא יילך עם עם ישראל?, מה ההבדל בין מלאך שמתערב לבין השם שמתערב, שליטתו של המלאך היא בחומר בסוד חיצוניות, בורא עולם הוא בסוד פנימיות כולו במחשבה פשוטה ללא מלאך, כל הראיות הרוחניות הן במשלים כדי לסבר האוזן, סוד התפילין, התפילין מה גורמות וכיצד? , תפילין הם חותם אמת של השם על האדם ונקראים "חיי המלך" וזה מה שרצה לדעת משה סוד התפילין בסוד "הראני נא את כבודך", אור ללא לבוש יכול להביא אדם לשגעון מה הכוונה?, הנבואה היא דרך מלאכים וכיום אין שמלאכים אז אין נבואה, ממאורעותיו של הרב יהודה פתייה זצוק"ל שהיה מתקן נשמות, סוד החולי נפש ומה שגורם לזה, מה מתקן את הנפש ומה גורם להתחדשותה?Bs"d

RABBI SHIMON DA-HAN SHLITA,

HEAD OF "ZOHAR HARAKIA" YESHIVA.

PARASHAT –QUI TISSA LECTURE GIVEN ON Feb. 20, 2008

VITAL POINTS CONCERNING THE PARASHA:

Sin of the golden calf. The half Shekel grant.

God being revealed to Moses.

How come the people sin after parting the Red Sea?

What is the needful must to purchase Torah and be acquainted with God?

The motley-crowd concept was that Moses is a Goddess himself and in his absence, a new "Goddess" should take place, which caused the treble sin. The Israeli folk did not participate and share that opinion as they guided by a deep believe, beyond miracles that heritage from their fathers, Abraham, Isaac and Jacob. This is the entire difference between the motley-crowd and the Israeli.

Moses pled to God never to stop his inwardness accessibility to lead the people.

Revelation of Sinai and Giving of the Law– the difference.

The Creator was displeased that Moses attached the motley-crowd to the Israelis in the Exodus from Egypt because of their bad manners and influence, like a bitter shell to a fruit and indeed Israel have been caught also in the golden calf sin.

For that God hasten Moses, get down! Your people have been corrupted.

From the Israelis was strongly expected to protest against any artificial replacement instead of Moses but a terror fear dominated when Hoor, son of Miriam did protest and cost his death. In order to delay the "golden act" till Moses appearance, Aharon demand to bring him gold.

The calf was a spell-bound with the same names Moses used to pull out Joseph coffin from the Nile.

Moses came down and broke the Tables of the Testimony.

A present that God gives – never takes back.

Descriptions of the Tables, what wisdom hidden in them to get to know God, as God put and writes his soul in it.

Explanation of the weighty letters and the light ones.

If the people would be worthy and deserved to get the first Tables of Testimony- forgetfulness would un exist for them , but knowing and devoutness to God.

In the revelation of Sinai God crowned light and jeweled Israel, means, poured upon them special souls of great value that it potential is sky limit. A secret we can learn from Rabbi Jaim Vital about the sun and her shield, so the soul needs a cover to light properly.

Moses asked God: Show me you're honorary in person .What he actually did see, the secret of Gods cover.

Moses succeeds to prevent the calf decree. He pled to erase his name from Gods book, that surely happened.

We learn that a conditional curse of a scholar is being fulfilled.

God say to Moses, an angel will go the people. Moses did not agree and insist God, to keep on his entire innermost ever leading. (Angels acts and rule are externally only).

When men learn torah and worship God, he catch-up with his studies in the womb. A spoil cause absent-minded.

A scholar in his elderly improves and increases.

All the spiritual evidences are examples to logical arguments like the secret of the Phylacteries- Tephillin, which are sealed with truth and called "Kings Lives". That was Moses desired in: "Show me your honorary in person".

Light without a cover may cause lunatic and illness. Follows some events of Rabbi Yehuda Pethaia who cured such injured souls.

Rejuvenate the soul- it secret.

Praise to God.יום חמישי, 14 בפברואר 2008

*** 'PARASHAT 'TETZAVE' - פרשת תצוה ***

Views


bs'd

'TETZAVE' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת תצוה" להאזנה/הורדה לחץ כאן


מעניני פרשת תצוה:

נושאי השמן, בגדי הכהנים, חשיבות הבגדים בעבודת השם, למה השם מבקש בגדים כ"כ מיוחדים, מה הכוונה "ואתה" כפי שמובא בזוהר, משה מגיע לשלמות של "ו" יחד עם כ"ב אותיות א-ת, סוגי השמנים, כיצד בוחרים את הזיתים למנורה ואיזה לקרבנות?, מהו "שמן כתית"?, מה הכוונה "זך"?, מהשמן נולדו כל האותיות, תהליך לידת האותיות, מה הכוונה "סוף מעשה במחשבה תחילה"? , חשיבה עמוקה מביאה לחקר האמת, הפנימיות והחיצוניות, הכהנים,

בגדי כהן גדול מהם?, מהם בגדי כהן הדיוט (פשוט) ? , התכלת של בגדי הכהן, הבגדים כנגד אותיות של השם וכנגד 12 המזלות, הבגדים היו מכפרים על עוונות וגם על עבודה זרה, כיצד?, כהן מרעיש לפני שנכנס אל השם כך גם אדם לא יפתיע בפתאומיות כפי שמסופר על רבי חנינא ואשתו, אצל השם אין הפתעות אלא תמיד בתהליך מדורג, הבגד בוגד באדם מה הכוונה?, כש-"מקלפים" את הבגד מתגלה הפנימיות כך היה גם עונה הרבי מלובביץ' ,

עבודת הכהן יום הכפורים, התחברות של חיצוניות עם הפנימיות צריכה התאמה, פנים נקראים מלשון פנימיות, מה שהתכוון יתרו שנתן הכוונה למשה הוא התכוון לומר לו שאי אפשר להנהיג רק בפנימיות אלא יש צורך גם בגשמיות יש צורך בדרגים, האדם הרוחני של היום גבוה מבעבר בשל הנסיונות הקשים שיש כיום, הדור הזה מתנסה בנסיון קשה מאוד בחיצוניות, אותיות מכניסות רוחניות לפנימיות של האדם, בעולם הרוחני אין לועזית, חיצוניות יתרה גורמת לפיזור הנפש, האותיות הם מקור רפואה לנשמה שמופרעת ע"י חיצוניות, יש צורך להוציא את האותיות ולשמוע באוזן, סוגי הצבעים ומה שהם מורים, קדושת הבגד כפי שנלמדת מדוד המלך, הסכנה בביזוי בגדים, כיצד היה נוהג אור החיים בבגדיו, הבגד שואב קדושה, הצורך להתפלל בנקיות בגדים, כבוד הבגדים, איך אישה זוכה לזרע צדיקים כפי שנלמד מקמחית, לכל דבר ודבר יש רוחניות וחיות משלו.

הבגדים לשבת לפי הקבלה, החובה לכבד שבת בבגד נאה "מכבדי אכבד ובוזי יכלו", בחיצוניות יש מלאכים ובפנימיות אלוקות, מה הכונה "בד בבד יהיה", איך הופכים "שק" ל "בד" בשיטת אתב"ש, העבודה היא לקחת מהגשמיות ולהפוך אותו מגלמי לרוחני פנימי שזה סוד הבגדים, סוד הבגדים של הדור הזה כיום, היום כל הפלסטיק והניילון והביגוד מנפט וזה מוריד מערך הבגד וזה בשל הירידה הרוחנית ויש איזון בין בגד גשמי לרוחני במילים אחרות נשמות אחרונות של עקב אדה"ר.

של עקב אדה"ר.RABBI SHIMON DA-HAN SHLITA,

HEAD OF "ZOHAR HARKIA" YESHIVA.

PARASHAT –TEZAVE LECTURE GIVEN ON Feb. 12, 2008

VITAL POINTS CONCERNING THE PARASHA:

The oil subject, the priestly vestments and their importance in God-worship.

Ve Ata Tezave : Moses reaches his heavenly completeness that is included the Hebrew letters. Ve, means connection between two, male and female united according the Kabala.

From the upper third part of the ripen olive tree, were the olives selected and perforated in one punch to produce the fine oil for the Menorah use. The below parts used for various sacrifices and baking cookies. This oil named Catit for being only punched.

The pure clean fine oil named Zach after the 27 Alpha Beta letters. Our brains produce "oily letters". When we think, the brain get warm and start to produce sentences that we shall translate it to action. A deeper over thinking explores the real truth.

The eight highly priest vestments and the four ordinary priests are expressing in one hand the eight letters of the two names of God. On the other hand the sum of the both 8+4=12, against the twelve tribes and the signs of the Zodiac. Also the special fabrics and material of those vestments had the character to pardon the people while the Cohanim worships God.

Bells were on the mantle of the high priest to make noise, announced his entrance to the Holy of Holies. This is a lesson to us , not to make any surprise appearance even in the private house as told in the story of Rabbi Hanina and his wife. The appearance should be moderate like the sun rises slowly.

The dresses is betraying…. Not what seems to the eyes…. Is the truth and correct. There is a way to "undress" and discover the inside of a person, according to Rabbi from Luvavitch zk"l.

The Holy worship of the high priest in Yomkipur is very tuned and fine. He moves spiritually in and out at the same time. Itro'h advised than to Moses that the people can not be constantly highly tuned always, they need a moderate scale.

The spiritual person of to day is highly degreed cause the tough experiences he goes through, exposing to the external spectacles, exhibitionism of consumption that cause absent mindedness. There for the concentration in the Torah letters, speaking them out to the ear, are the best medication for the soul. Colors have also a good influence for hilling especially natural green. The colors one dressed teaches about his ambitious.

Super extra care is needed to handle clothing. We learned from King David, he could not get warm because he cuts off a piece of King Saul's robe. It's dangerous to despise clothing.

Rabbi Jaim Ben-atar used special clothing for Shabbat that absorbed holiness. The clothing radiating dignity also the fabrics. The Kimhit woman, mother of seven sons who served as high priest in turn, watched herself as modest as could be concerning her clothing.

The Lord say: who respects me - in clothing - is worthy of respect and the despises will be disgraced.

The Hebrew Alpha-Beta has various ways to be read .Direct, indirect and skip over so that the letters have bilateral aspects -Sack , Strew – Bad fabrics etc.

Today, almost the whole textile in the word is artificial and based on kerosene which disgraced the spiritual value and unbalanced the clothing. In a way, our generation who is in Adam's foot step now, actually pointing two edges, spiritual as material at the same time.

Thanks God !*** 'PARASHAT 'TERUMA' - פרשת תרומה ***

Views

bs'd


'TERUMA' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "תרומה" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת תרומה:

נושא המשכן ובנייתו, כליו, עם ישראל קבל רק 10 הדברות, רק משה קבל תורה בינתיים, יישום התורה מתחיל בעניין המשכן, בניית הארון גודלו ומידותיו כמו שמשה ראה בהר, מה ראה משה? , השולחן והמנורה וכו', משה מתקשה במעשה המנורה, למה הפרשה מתחילה "ויקחו לי תרומה", מהי תרומה לפי הגמרא? , תכלית התרומה, השכינה נקראת דלה וענייה ואיך קשור לתרומ-"ה", מכח הצדקה להרים את השכינה ממקום שנפלה, הרצון הוא סוד החיים מלשון כיסוף, בניית המשכן בונה רצון להשכין את האלוקות, מהם "הכרובים"? ,

הסבר מפורט של תאור המשכן-אוהל מועד, "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"-מה הכוונה?, האדם עצמו הוא שורש המשכן על דרך עולם קטן כיצד זה ניכר בפרטי פרטים עד דרך המשכן עצמו?,

ההבדל בין השגה רוחנית לראיית המדע, הקב"ה מבאר איך ברא את העולם ע"י צמצומו לדגם מוקטן וזה סוד האדם, מה ההבדל בין ריבוע לעיגול בקשר להארה רוחנית, הריבוע הוא סוד הכלי שנעצר ונותן בחירה ואין שם שוויון של אור, העולם שלנו נמצא בסוד עיגול כדי לתקנו בסוד המוחין-כיצד?, חלוקת המוחות באדם, למה 12 הלחמים נקראים לחם הפנים-בפנים קשה ומבחוץ רך וכל השבוע היה נשאר חם, המנורה בנויה בזהה לפניו של האדם, איך מדליקים את המנורה אצל האדם לפי הקבלה?, שלבי ההתעוררות ברגע שהנשמה מאירה בבוקר, כל יום אדם מקבל התחדשות נשמתו, חלקי נפש רוח ונשמה, דוד המלך לא היה ישן לעולם.

מזבח הקטורת כיצד בנוי, 11 סממני הקטורת מהם? , בקריאה מסלק עין הרע, כישוף, מועקה, פחדים, מצב דין כו', כנגד 11 סוגי טומאה שיש בעולם, בסוד שהשם השאיר מעט ריח טוב בעולם, כיצד היתה הקרבת הקטורת, הזוהר מבטיח שמי שאומר קטורת באותו יום לא ימות, הקטורת מה גורמת בפועל?,

הקטורת מבטלת "כובד" הגשמיות שיוצרת מניעה להתקדש, למה בתפילה יש לומר כמה פעמים פיטום הקטורת.

הכיור והטהרה של הכהנים, רחיצה של ישראל, ההבדל בין רחיצה לנטילה, למה הרמת הידים בנטילה לפי הסוד, ההארה של הנשמה ברגע שאדם מרים ידיו, הזהירות מטומאה בעיקר בבוקר כשקם, הפרדת הלכלוך הגשמי והרוחני, ההארה לגוף מכח הנטילה.

צדיקים ובעיקר מקובלים כיצד נוהגים עם האוכל בקשר לעניין אכילת הקורבנות.

מהו הטוב האמיתי בעולם הזה?, מה רוצה השם בכך שיצר את העולם הזה?,

כיום נשאר רק תפילה שהיא דיבור במקום קרבן.
RABBI SHIMON DA-HAN SHLITA,

HEAD OF "ZOHAR HARKIA" YESHIVA.

PARASHAT – TRUMA - LECTURE GIVEN ON Feb. 05.2008

VITAL POINTS CONCERNING THE PARASHA:

The dwelling place subject, its constructor and tools, the Ark of the Covenant, table and the Menorah are the based and the roots for the existing Torah. – Moses found difficult to handle the Menorah.

Truma – a contribution shall be taken for me. Also Truma – Tarum He, lift up the Malchut by the power of charity. A woman to her husband.

By building the dwelling place with desire we let Gods speak enthroned upon the Cherubim.

A wide description of the Ohel Moed tent: … "and they made me a shrine and let me dwell among them" , in the source of the human being– as an example for big – small world.

The difference between spiritual and scientific concept, Gods explains how he creates the world due to a shrinking way that the human is it the final goal.

Square – a vessel with angles . "Round" endless shape which contains light. Vessel and light, unequal. The world secret is to able to combine the two. It can be done by the four brains in the skull.

The secret of the "12 face bread" are relating to the above, warm outside and hard inside.

The Menorah with the seven candles are against the seven opening scuttle in the human face.

A drop of oil comes down from the brain chamber every morning and awakes up the body, ear, see, speak and movements.

King David never fall a sleep beyond 60 respirations.

The altar of incense used for combined the 11 spices. By spelling their names it prevent mal eye, magic, fear, uncomfortable and bad judgment. Its powerful against the evil sources. A slit smell amount always stays left in the "bad".

The Zohar claims: The day when mention the 11 spices, one shall not die.
יום רביעי, 6 בפברואר 2008

*** 'PARASHAT 'MISHPATIM' - פרשת משפטים ***

Views

bs'd

'MISHPATIM' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "משפטים" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת משפטים:

מה הכוונה "ואלה המשפטים", בן אדם לחברו, 4 אבות נזיקין:

שור ובור ושן ואש ומתולדותיהן ומבניהן במה הצד אנו למידין מכל מיני נזק שאדם עושה לחבירו שחיי, ארבעת השומרים, עניין העבד מהו, למה להתחיל מעבד ולא למשל בדברים חמורים יותר?, ההתיחסות לעבד בתורה, איך נהיה עבד?, סוגי עבדים, עלול להיות מצב שאדם על גניבה או גזל חוזר בגלגול בעוה"ז-מעשה שהיה מהחפץ חיים, המעשה של ר' נתן צוציתא (מר עוקבה)

עבד ע"פ הפנימיות, הנשמה קונה את הגוף בעולם הזה כיצד? הרצון של הנשמה בסוד "לחם עצלות לא תאכל" סוד הלבוש שהיא קונה בעולם הזה, חלוקה דרבנן, איך הנשמה בוחרת את המראה כפי שניכר בעולם הזה כפי שנלמד מתוך הרוחניות ומתבטא בגשמיות לאחר מכן, גוף בסוד עבד, נשמה בסוד האדון, איך הגוף שהוא העבד נפגע ע"פ 4 אבות נזיקין והקשר שלו עם הנשמה בסוד אדון לעבד, תהליך שהגוף והנשמה לא מתקשרים אז הגוף נפגע וזה בעקבות עוונות, בית דין תורה רוחני לא בטלה בעולם הרוחני, השם רחמן בדור הזה מאוד ומציל רק בשל הרהור הכי קטן של תשובה, גנבה בסוד של יוסף הצדיק ועניין עבד, התורה כנגד הזכר, תפילה כנגד האישה, שערי דמעה לא ננעלו וגם זה מוגבל, בבית אלוקים נהלך ברג"ש מה העניין?, השם יכול להחריב עולם בגלל צער של עניים (מעשה מהזוהר הקדוש), אדם צריך להצדיק את הדין ואז הדין נעצר, למה כל דבר מחולק ל 4 בסוד של יקוק, מה תפקיד כל אות מהשם (המשך מפרשת יתרו), צבעי האותיות והמשמעות, מה הם כוונות של שמות קודש, עבירה מכבה שם ומצווה מדליקה אור רוחני: "נר מצוה ותורה אור", מה הכוונה ש"קרן עור פניו של משה"? , אדם יזהר לא להיות שומר חינם מה הכוונה?
RABBI SHIMON DA-HAN SHLITA,

HEAD OF "ZOHAR HARKIA" YESHIVA.

PARASHAT – MISHPATIM - LECTURE GIVEN ON Jan.29.2008

VITAL POINTS CONCERNING THE PARASHA:

-Ve'ele' Hamishpatim – its meaning.

-Four primary causes of injury between man and man: Bull, Pit, Tooth and Fire what are they outcome and its lesson.

-The Parasha begins with the slave issue – the reason to.

-How one becomes a slave. What is the treatment to such, according the Torah There are different types of slaves.

-Theft and robbery may cost reincarnation– an incident which took place attached Hafets Haim and a story happens to Rabbi Natan Ben Tsuzita.

An inner approach to the slave subject: The soul who enjoys the Divine light feels disgrace to be earned the bread of charity. To express her worth value, she received a "key" to choose own organs to be used in the world. After that the soul becomes a master to her "body-slave" –description procedure.

In what way the body-slave gets hurt according the four primary causes of injury? its depend on the tie and untie between the body and soul . Ignores of the body-slave towards the soul master may produce sins.

The celestial court is not desisting.

In our period of time, Merciful God saves any soul just for the slightest repentance.

The secret of Joseph theft and the slave matter.

Torah learning trials as a "male" term and the prayer as "female".

Gates of tears are never locked but yet, limited. God might destruct the world just for the grief of the poor. (A story follows from the Zohar).

One should justify the rightness so the judgment will stop.

In continuation from Parashat Itroh – everything divided into 4 after the secret of His Mighty four letters name. Each letter has its role, colors and expressions.

A sin shut off a name and a mitzvah lights on spiritually: Candle mitzvah and Torah light.

Moses face shone with ray of light – its meaning.

A person should avoid being an unpaid trustee – the reason.

eXTReMe

eXTReMe Tracker