הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 28 במאי 2008

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 28 במאי 2008

*** PARASHAT 'BA'MIDBAR ' SHAVUOT- פרשת במדבר - שבועות ***

Views

bs'd


PARASHAT 'BA'MIDBAR' & SPECIAL PREPARING TO SHAVUOT HOLIDAY PART ONE MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "במדבר" והכנה לחג השבועות חלק ראשון

MP3להאזנה/הורדה לחץ כאן.

מעניני פרשת במדבר:

שאלת מהרח"ו למה "וידבר ה' באוהל מועד"- זו פעם ראשונה?!, מה העניין לספור עוד פעם את עם ישראל, כביכול השם לא יודע כמה יש בעם ישראל?!,

הרי הלכה היא שלא לספור את עם ישראל, את מי מונים?, ומשל למה הדבר?,

קרוב ל 6 מליון יצאו ממצרים, השם מצווה לחלק השבטים לארבעה דגלים,

ראשי תיבות אדי"ר בסוד "אדיר במרום השם", לכל תנועה שלהם לפי הדגלים היתה כוונה לפי הקדושה בעולם הרוחני, בעולם הרוחני אין כיוונים אעפ"י שכתוב כביכול מזרח או מערב וכו', מהי פאה?, מה הכוונה "פאת צפון"?, הקדושה של הזכר בזקן ולנקבה קדושתה ושפעה תלוי בשיער הראש, שליטת המוות היא בכל קצוות של הסוף ויש להשמר, סוד העומר הוא השיער מלשון שעור, וכל העומר תכליתו הוא להגיע לכתר, משה ספר העם מדעת השם ולא מדעתו, בספירה נאחזים מזיקים ועל כן אסור לספור במספרים (זו להלכה!),

תפקיד הלויים, והקשר לכך שלא נמנו יחד עם העם.

חג השבועות: זהו לא חג מתן תורה אלא מעמד הר סיני בלבדו!!, מתן תורה אח"כ ביום הכיפורים! מה ההסבר לכך?, העליות והירידות של משה להר סיני, שבועות הוא בסוד "אמר ר עקיבא לפני מי אתם מטהרים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא....מקוה ישראל", מעמד הר סיני זו החופה בין עם ישראל והשם, המקוה הוא טהרה כמו כלה לפני חופתה, מעמד זה של גילוי האלוקות מתחיל בפסח שהוא חלק בלתי נפרד מ- פסח-עומר-שבועות שהם ראשי תיבות שפ"ע שיכול לכפר על כל פגמי ה"פשע", "המקבל" יש בו סכנת אחיזה של מזיקים, איך למתק דין?, אפילו עני המחזר על הפתחים חייב בצדקה וכן בלימוד תורה, יום אחד מכל שלושה ימים חייב אדם לשמוע תורה,

פסח עם ישראל בדין 210 שנים, באה גאולה של יום אחד בחפזון וזהו דין קשה

וזוהי הגאולה ושם לא היתה הכנה, נכנסים למדבר ושם נצטוו לספור וזה סוד העומר בסוד "מס" "פר" ואלו הצירופים זקוקים למיתוק וזה הסוד שבגללו לא נוגעים בשום שיער (לפי הקבלה) שכן שיער הוא מלשון שיעור וספירה, ההפרדה בין אבלות של העומר לבין ההשמרות מתספורת ושמירה על השיער, שיער הוא שעור בסוד "ש"ע" "אור" הש"ע" בנוי משתי פאות וכל פאה גימטריה "אלוקים" ושם אחיזת מזיקים והקשר לכך שיש איסור שאישה תלך בפאה, זו לא חומרה שאשה תלך עם פאה יותר יפה מהשיער הטיבעי שלה ובודאי שלמראית עין זו מכשלה גדולה ופשוט ששיער באשה ערוה, לעמת זאת פאה שכן התירו, מה הקשר בין שבועות לשיער ולכתר שגם הוא בסוד שיער, לחם שעורים בעומר, לחם חיטה בשבועות מה התכלית?, שעורה מלשון שעור וקשורה לתקון המידות וזה נעשה בעומר שבו בונים מידות, שבעה שבועות כנגד ו' קצוות רוחניות,

כל מחלה בעולם באה בגלל הגזמה-כיצד?, איך צריך להיות שעור ומידה?,

האדם הרוחני בנוי ממידות, מוסר הוא הרסן של הקצוות מלשון "מוסרות" ושומר שאדם לא יצא מקצוותיו הרוחניות, "אור מים רקיע" ס"ת "עמר" וזה סוד שפע האדם שהוא הכתר, אדם עובר שלושה תהלכים רוחניים טרם לידתו, והטהרה היא החלק העיקרי בסוד "מי מטהר אתכם" שהוא המקוה, משל לתינוק בבטן אמו ששם הטהרה שלו, סוד גילויו הוא כיסויו-וכיסויו הוא גילויו,

כבוד השם גורם לגילויו תורתו ומשיחו, כיצד על אדם לנהוג כדי לגלות שורשו?-יכבד הוריו.

תפקידו של הכתר, ע"פ הזוהר ההשתלשלות מתחילה ברשב"י שעלה ברוחניות לראות את המשיח, עניינו של משיח צדקנו שיש לו תנאי עם הקב"ה שאם הוא יבוא הוא הולך לבטל את הטומאה באופן טוטלי באופן שיהיה אפשר לעבוד את השם ללא הפרעות, רשב"י מבטיח כתר שבו נקרע ים סוף והמשיח מסרב ורוצה את הכתר של שבועות וזה התנאי לגילויו לעם ישראל, וזה ענה לו רשב"י שהוא לא יכול להביא לו כתר של שבועות, ומכאן סיבת המכות שמקבלים ויקבלו אומות העולם בכל יסודות ארמ"ע ( אש מים רוח ועפר), רק מכת אור (אש) עוד לא היתה וזו המכה נגד הטומאה "טומא"ה אלו הם אותיות "אטום" והמשיח הוא שרוצה להביא את מכת האור שמייצג הכתר של שבועות ולבטל הטומאה לגמרי, וזה גם סוד שבועות שכוחו בלילה בלימוד תורה (לגברים) שמובטח לאותו אדם שלא ימות אותה השנה ו"כרת" נהפך לו ל" כתר", מי שמפיל שינה על אדם זהו הכתר ובשבועות יש יכולת להגיע לכתר תורה ובורא עולם מוריד כתרים לכל יהודי בשבועות ובזה מתבטלת הטומאה וכל זוהמת הנחש שהוטלה בחוה ואז ויחן עם ישראל כאיש אחד, הכתר בא בתנאי שיש אהבה ואחוה בין עם ישראל כאחדות אחת עם תורה ועם אמונה ולא גורמים אחרים של מדע וכפירה שמאריכים את הגלות, התפילה של שבועות בבוקר יותר גדולה מתפילת שבת, זה הזמן להוריד דמעות ולשוב בתשובה בדומה לשעת רצון של מנחת שבת ששם יש מיתוק דינים עצום, אופן מיתוק הדין ופעולתו ע"י הדמעות.





eXTReMe

eXTReMe Tracker