הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 9 ביוני 2010

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 9 ביוני 2010

פרשת קרח - התש"ע - KORACH

Views
bs'd


LISTEN :
פרשת קרח - התש"ע להאזנה ^^^

להורדה לחץ כאן
אם יש למישהו בעיות עם הנגן המובנה שילחץ כאן

קובץ האזנה בפורמט WMA  

בס"ד
שעור הרב שמעון דהן שליט"א לפרשת קרח תש"ע. 
ה' יעד את הבכורים  לעבודתו. לאחר שגם מבין הבכורים חטאו  בעגל,  מעמדם הנעלה נלקח מהם והועבר ללוויים .
בשבוע שעבר, בפ' המרגלים הזכרנו שהערב מקדים את היום  "ויהי ערב ויהי בקר יום אחד" וכפי שמובא בגמרא ששאלו את רבי חיסדא מדוע העיזים השחורות הולכות בראש והלבנות מאחור , הסביר עפ"י העקרון הנ"ל  שערב מקדים לבקר, היינו, קלי' הקודמת לפרי , משמע הוא הבכור . כן, הנחש היה בכור , קודם לאדה"ר .  אחר שהחטיאו נלקחה ממנו הבכורה והועברה לאדה"ר.
כל מחלוקת קרח  המובאת בפרשה, מושתתת על בסיס זה  כאשר אנו רואים שלמן תחילת הבריאה יש היסט  של הבכורה : מקין להבל כאשר ה' שעה למנחת הבל ולא לקין הבכור. הבל אמור היה להיות משרת ה'. אך פגם בראיה שהציץ בשכינה ועי"ז הרגו קין.  בכור- בפרוש מילולי הוא  המועדף , מבכרו על פני האחר.

השתלשלות / גלגול  קין והבל מתגלם עתה במרע"ה- סוד הבל וקרח – סוד קין . אחד הדברים שמשה אמר לקרח ולאנשיו  והיפנה גם לכלל שבט בני לוי – "אתם המועטים מכל השבטים" . הסיבה לכך כי מתים הם בקודש מתוקף עבודתם הקדושה . עבירה קטנה מעבירה את הלוי מהעולם.  הם נשאו את כלי המשכן והיו צריכים לעמוד מרחוק ולא לראות את הכהנים בעבודתם  עת כיסו בבדים את חלקי המשכן בזמן שאורזים או פורקים ועוברים ממקום למקום – כי "ראה ובלע הקודש" (היתה שם תופעה פלאית שכיסים קטנים בלעו פריטים גדולים  ולא נודע כי באו אל קירבם ). בד בבד, גם אהרון "אל יבא בכל עת אל הקודש".  הכהנים הלויים , גם הם , את עבודתם היו צריכים לעשות בעינים עצומות וחלילה מי שראה או הציץ מיד עבר מן העולם . ואמר משה לקרח : אינכם מבינים שאתם מתמעטים משום שהינכם קרובים ומביטים אל הקודש  ולמרות זאת הינך חושק בכהונה של אהרון ? הרי כל רגע שהוא ממשיך זה נס  שנותר בחיים.

דתן ואבירם וקומץ אנשיהם , צאצאי שבט ראובן היו, בכור יעקב. חברו גם הם לקרח  ועדתו בסברם שעומדת להם זכות בכורים .  ראובן  - ראו בן -  שורשם הוא ראיה .  ישנה מלחמה ברוחניות שעל הבכור להיות קדוש.  כידוע, הועברה בכורתו של ראובן ליוסף.

בן בכור, מקבל כל כחם וקדושתם של ההורים . כן ישראל נקראים בכור לה'.  שעלו בראשית המחשבה.
מאז קין הפסיד בכורתו להבל, אנו מוצאים את ישמעאל מפסיד בכורתו ליצחק, עשו ליעקב , ראובן ליוסף כאשר יעקב קראהו  "בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו בהם עמים ינגח יחדיו" דברים ל"ג י"ז . הבכור יורש פי שניים והוא יקר מאד בעיני ה'.  אך יש גם איזה הפסד בהיות בכור . הקב"ה ברא את העולם בראיה , הסתכל באורייתא  וברא עלמא. ההסתכלות , הראיה – זה הבכור !

כתוב "כי עמך מקור חיים בך נראה אור" – בך  אור = בכור . כל סוד הכ"ב אותיות ניתנים בבכור והמעמסה שהעמיסו עליו הוריו  כבדה לו ביותר שכן שמים בבנם הראשון כל ציפיותיהם מכח אהבתם , מעניקים לו כל שפע הבריאות  הטוב והחן הבראשיתי שלהם. מזדעקים לכל ציוץ לילי שלו . בבן השני כבר מעניקים פחות  בשלישי וברביעי , כבר גדלים לבד...לרוב. כל מה שהושקע בבכור הולך להפסד  ולא נוסק למשאת נפשם של ההורים.
כן הוא הדבר בבריאת העולם. בראיה , בהסתכל ה' באורייתא , ההסתכלות הראשונה  זה הבכור , בו טמון כל האור  העתיד להתגלות בלידה.  אך העולם אינו יכול לשאת זאת – והוא נשבר ונחרב סוד התוהו ובוהו וחשך על פני תהום. לשם כך נועדו  6000 השנים  לתיקון השבר הזה מאז הבריאה.

בלידת התינוק, שיער ראשו  נחשף ראשון , הם מותרות "חוטי ראיית המוחין"  שהם למעשה היפך עושר  הראיה האין סופית שבתוך המוח והינם (השערות) מצד הדין. השיער  נקרא ע"ש השער, (פתח, מבוא) . עפ"י ספרי הסוד –השער הראשוני הם התגלות העולמות שנבראו / נולדו כתוצאה  מהראיה הנ"ל –נפלו ומתו .  אכן בשערה קיים מושא מת, אין שום כאב או תחושה בגזירה .

לפיכך, דבר ראשון שנצטוה משה לצורך תיקון האור הקיים במוחין , הוא שהלוויים המשרתים בקודש  יגלחו כל שערה מגופם מאחר והינם מצד הגבורה עיסוקם בטהרה , לא בקדושה .  טהרה הוא למי שנטהר מחולין.  בנוסף,שירתם של הלווים ממתקת הדינים  שלאחריה יורד השפע.                  
אהרון לעומתם, מצד החסד, עיסוקו בקדושה להורדת המוחין העליון שהוא החלת האור הפנימי גם החוצה – עלינו ! .

קרח נולד קירח והשתמש בקרחתו כהוכחה לפני משה שהוא קדוש . אתה משה מטהר את הלוויים  אך אני איני נצרך לכך , משמע שאני גבוה אף יותר ממך ! במדרגת הנסתר הדבר אכן נכון . הכתר העליון  הראשית לכל דבר , נקרא קרח (קירח).  הוא גם ראה בראייתו הרוחנית את צאצאיו , את שמואל הנביא , בדומה להבדיל, אחיתופל שבתו/ נכדתו היתה בת שבע שנישאה לדוד וממנה קמה מלוכת שלמה, חשב בלבו שהמלכות מיועדת לו . לכן חתר להסיר את דוד מהמלוכה ע"י שהשיא עצה מכוערת לאבשלום בנו באופן שהמשבר ביניהם לא יוכל להתאחות , ממילא יתפנה המקום עבורו.

ראיית קרח את שמואל הנביא הנזיר מבטן,  מיוצאי חלציו, היא שגרמה לעימות  עם משה . שאלו משה – אז מה אתה רוצה ? ענה קורח , אני רוצה שהמצוות יהיו בדין הכי קשה שבעולם. תהליך תיקון העוה"ז למשך 6000 שנה  אינו מוצא חן בעיני . אם הכל יתנהל בדין, יעברו בדין והגאולה במהרה תתגלה .  שלא יהיה רק חוט תכלת אחד בציצית אלא תהא כולה תכלת ! שלא תהיה רק מזוזה אחת על המפתן אלא שכל הבית יכיל ספרי קדש מהמסד עד הטפחות . אם נקיים את המצוות עפ"י הדין – כולם יהיו קדושים  ונחיה חיי עוה"ב. משמע, כל רצונו ומשאלתו של קרח היתה דחיקת השעה – גאולה עכשיו !
ענה משה לקרח : "בקר וידע ה' " . בקר – נחשב זמן גאולה – רק ה' יודע ויקבע, מאחר וכבר תיכנן  שביום השביעי – האלף השביעית  יהא זמן גאולה.    שואל קרח מי יוכיח ?  אמר משה , נביא קטרת ונעלה את הרצון שלך  ונראה אם יתממש.

הקטרת ממיתה הנחש המסב הזוהמה והטומאה ומולידה קדושה וטהרה. 
כאשר מרע"ה עלה למרום לקבל את התורה מסרו לו המלאכים מתנות  לאחר שידע להשיב על תביעתם . גם הס"מ היה בתוכם ונתן לו את הקטרת ומהות תכונתה, סוד אשר ה' שמר מפני משה . הגם שהקטרת היתה מוקטרת בזמן הקרבת הקרבנות  -  כאשר פרצה המגפה לאחר "הבוקר וידע ה' "   אץ משה אל אהרון שיקח הקטרת להעמידה חוצץ בין החיים ובין המתים  וכך נעצרה המגפה. 

קטרת לשון קשרת, אינה באה לשם העצמת ריח כלשהו.  מאז שחרב ביהמ"ק  , אמירתה המילולית פועלת מגע הדוק עם בורא עולם , במקום העטרת הזוך הנקי מקלי' כלשהן , ממילא המזיקים בדלין ומבוטלין . הוא שאמר משה לקרח  בוא נעשה הנסיון ואם ימותו הקלי' ויתחיל העוה"ב , אדרבא !.

משך שנים רבות, כל מי שהתנבא על גילוי הקץ, הלך לעולמו , ביניהם צדיקים מופלגים כהאר"י הק', הבעש"ט, בעל או"ח הק'  . בדורנו זה, אפילו הבבא סאלי זצ"ל .  עצם הניבוי, הדיבור, מסוגלות כח הרצון של הצדיק לפעול ביאת משיח,  יכולה לעמוד לו . עם זאת כאשר שומע מה"מ שמגיע גמר התיקון ומסיים תפקידו – הוא מקדים לתקוף את אומרו.
פטירת הבבא סאלי  זצ"ל בזמנו, שהיה מובטח לחיות גילוי משיח , וכן הרב מרדכי אליהו זצ"ל , שהלך השבוע לעולמו, לו הוריש את השעון המיוחד המורה כבר על עת בוא המשיח , אמר הר מרדכי זצ"ל לאשתו ששאלה אותו והרי קיבלת שתזכה לחיות ולראות המשיח . אמר לה שימי המשיח אינם הגאולה עצמה שתמו בה כל היסורים , אלא ימי דין גדולים וקשים שיעשו בעולם  וכדי שישראל לא תפגע הוא חייב להמשיך פעולתו  מלמעלה . לימוד ידוע הוא שפעולת הצדיק מוגבלת כאשר הוא בגוף . בהתפשטות גשמיותו  הוא פועל בכוחות רבים ועצומים לאין ערוך.
בעצם אמירת המילים וכתיבת השורות הללו, הצורר האירני יצא לדרך ואת הפתח  סללה לו טורקיה .
 בשבוע שעבר דיברנו על המרגלים ומובא  שהגיעו לארץ בעת תקופת ביכורי הענבים . האותיות המקדימות של ענבם  (חסר יו"ד)- סמא"ל . ר"ת סוריה מצרים אירן לבנון.  ענבים עם יו"ד – האות המקדימה  ט' – טורקיה.
צוררים אלה אינם מעוניינים בשטחה של א"י שכן אינם חסרים שטחים אלא בהשמדתם ומחיקתם שלהם ...

בכור גימט. 238 = רחל , א"י, מלכות . ענבם = סוד ס"מ .
ענין הבכורים , ישמעאל, ועשו הם סוד הבכור, הנח"ש, ס"מ גם כן כנ"ל .
השנאה העזה שרוחשים לנו האיסלם והנצרות מאז ומהעולם הגיעה לנקודת ההכרעה  מי יהיה הבכור בעולם , הם או ישראל . 
כפי שהוכיח ה' במבחן קרח ועדתו כאשר האדמה פצתה את פיה, וכן בעת שתעו ישראל אחר הבעל בימי אחאב וה' הוריד אש על מזבח אליהו הנביא ושרף המים  - לפעולה שכזו נדרש הרב מרדכי אליהו זצ"ל לישיבה של מעלה כדי  לפעול את מימוש בני בכורי ישראל!

רבי יונתן בן עוזיאל בתרגומו  לפרשת בלק המדבר מענין המשט של האומה האיטלקית – היא הרומאית, הנצרות  וקונסטנטינופול – היא טורקיה ,האיסלם. התגרותם המכוונת אינה צרופה דוקא כנגד ישראל אלא כלפי בורא עולם . כבוני מגדל בבל הם קוראים עליו תיגר בסוברם שיתגברו עם אלהיהם .  פגיעתם בנו היא מלחמתם כדי לזכות בבכורה "העשוקה" מהם כביכול.
ספק אם יחדלו מן המשטים הבאים  שכן כבר הודיעו על נשיאים וראשים נכבדים שיצטרפו לפתוח את "המצור" על עזה.
עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע. מן הצפון מכוונים טילים , מכל הצדדים מוקפים . עינינו לי-ה  ולי-ה  עינינו.
אנו בסיום האלף הששי , מועד גילוי האור , ישראל אשר בך יתפאר  כי עמך מקור חיים ובאורך נראה אור  - בך אור , הבכור שעלה בראשית המחשבה .
כתוב "מי יתנך כאח לי יונק שדי אמי" (שה"ש ח: א), כאי זה אח? כקין להבל, קין הרג את הבל. כישמעאל ליצחק, ישמעאל שונא ליצחק. כעשו ליעקב, עשו שונא ליעקב. כאחי יוסף ליוסף, אחי יוסף שונאים ליוסף.. "אהבתי אתכם אמר ה' ואמרתם במה אהבתנו? הלא אח עשו ליעקב נאם ה' (אבל) ואהב את יעקב ואת עשו שנאתי ואשים את הריו שממה ואת נחלתו לתנות – נוה תנים , מדבר "  מלאכי א' א'-ג'.  הקב"ה מחליף את האח שהגיע להר שעיר , זכה כביכול "בשערים טובים" בעוד יעקב אמר "ואתנהלה לאיטי" . הגיע העת שיעקב ירש ההר הזה...

למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך . ה' מכנה, מעניק לנו תואר כה נשגב היות עמנו אח ורע . מן הראוי שנשיב כאהבתו. אין חיבור אלא בדעת כדיבור של אוהבים , כן עלינו לפנות אל ה' ולשיח אליו בכל רגע ורגע .
מה להם לאומות להתקנא בישראל  הקטנה, ללא משאבים או אוצרות כבמדינות של האומות העשירות . ידוע שעשיר לא מקנא בעני ואשה יפה אינה מתקנאת במכוערת , מה בצע האיסלם והנצרות העשירות המקנאות לנו  מלבד הבכורה  וקריאת התיגר על נותן החיים. כי רגע באפו חיים ברצונו. יושב בשמים ישחק למו.

אנו נכנסים לחודש תמוז ולשלש השבועות של בין המצרים. כל רודפיה השיגוה בין המיצרים . יה"ר שיהפוך הי"ת הימים האלה לשמחה ולששון כפי שנעשה בימי הפורים  ויפרע מאויבינו הקמים עלינו בלא שנירה עליהם ולוא כדור אחד ונראה ניסים ונפלאות על אתר או"א .
השבח לבורא עולם איש שחו אחריו ה' הוא האלהים !

eXTReMe

eXTReMe Tracker