הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 19 בדצמ׳ 2007

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 19 בדצמבר 2007

***PARASHAT 'VA'YECHY'

Views


bs'd

'VA'YECHY' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "ויחי" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת ויחי:
גילוי אחרית הימים של יעקב לבניו ולא ניתנה לו רשות ובתוך הברכות יש את הסודות של האחרית.

ברית וגוף נחשבים כאחד כך גם יעקב ויוסף, למה חי יעקב אבינו רק 17 שנים? , ויחי כמנין גימטריה 17 שנים בא"י ו 17 שנים במצרים עם יוסף, מי נקרא "חי"?, יעקב אבינו החולה הראשון בעולם, יעקב אבינו לא מת – איך טוענת כך הגמרא?, החיות תלויה ביוסף, יסוד הוא כללות הכל והוא יוסף, יעקב אוסף את נכדיו מנשה ואפרים ומברכם שיהיו חלק מהשבטים, מה עניין שיכול הידיים בברכה של יעקב לאפרים ומנשה? , יעקב מקבץ את השבטים לספר להם את אחרית הימים, מהרגע שיעקב מסתלק כך גם נסתתמת חכמתן של ישראל, שמעון ולוי – בעלי דין קשה כפי שלמדים ממעשה דינה ושכם יעקב לא אוהב גישתם, הכלי נשק שבקש יעקב הוא תפילה "בצלותי ובעותי" וכך גם לעניינו של משיח, מאיזה כח שואבים לוי ושמעון שואבים כוחם ומה יהיה מקצועם ולאיזה צורך?, הבטחה ליהודה שלא ימוש שבטו עד אחרית הימים ועל כן יהודי על שם יהודה ואין מלוכה אחרת פרט משבט יהודה "עד כי יבא שילה שהוא המשיח וגמטריה "משה", הברכה ליוסף שיהיה בכור גם הוא יקבל מלכות שהוא משיח בן יוסף, מה הכוונה הפסוק של "בן פורת יוסף בן פורת עלי עין"?, ר' יוחנן והקשר שלו לכוחו של יוסף, במי שולטת עין הרע?,

צדיק במותו חי יותר מבחייו מהי החיות הזו? מקור החיות הוא בברוך חי העולמים בסוד "ואתם הדבקים בשם אלוקיכם חיים כולכם היום" , חי הכוונה היא שעבר הווה ועתיד הם בחינה אחת ואין שינוי סוד "ואני הויה לא שניתי", מה הקשר בין חי ל-ויחי ?, החיות של האדם תלוי בחוט השדרה ומהטיפה שכלולה במוח ועוברת דרך החוליות הללו, מהו סוד העבר ונרמז באיוב "איפה היית ביסדי ארץ", מהו סוד אדם הראשון שראה מתחילת העולם ועד סופו בעניין הנשמות?, מה היה עליו לעשות על אותו אדם של הנשמות?, מה קרה בפועל ומה נגרם כתוצאה מכך?, אדם לא נולד בידיעה של לפני החטא של האדם הזה, נפילת האדם הזה עד יומינו אנו, איך מחולק אדם הנשמות ? , באיזה סיבות באים בגלגול ?, איך נגזר זיווגו של אדם לפי הגלגול?, כיום הזיווגים ברובם לא האמתיים עד שיבוא משיח צדקנו, עניין הגלגול של דוד המלך והקשר לאוריה החתי ובת שבע ארץ ישראל והאבות, האומר דוד חטא אינו אלא טועה כיצד זה מוכח?, כל המלחמה כרגע היא לשחרר את א"י מאחיזת הנחש הרוחני שנאחז בקצוותיה, הגלגולים הם כדי להתנקות מלכלוך ולהאיר בעולם הנשמות "האדם נולד עיר פרא" על כן ייסורים בעולם הזה הם כאין וכאפס לעומת ייסורי העולם הרוחני ועדיף לקבלם פה, אדם חייב לדעת בחייו מאיפה הוא בא מאיזה שורש בעולם הנשמות, כיום כולם באים מעקביו של אדה"ר והם יקיימו את ריצוץ ראשו של הנחש הרוחני "הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב", סוד משיח צדקנו "וגבה מאוד ונשא" מה בחינתו מול אדם הראשון?

סוד הנבואה של בקיעת הר הזיתים לשניים בהקשר לעולם הנשמות ולאדם הנשמות,

פרייה ורבייה נקרא חי, דוד שורשו מוות ומה בקש מהשם?, מה סוד הכנור ומה היה עושה דוד איתו? באיזה אופן?, מי חיבר תהלים?, מה הסוד של דוד במלחמות? דוד המגן הצמוד של השכינה, בית מקדש השלישי תלוי רק בעם ישראל,

הווה הוא סוד הויה שאדם עושה מצווה וחש את המצווה וחי באותו רגע וזו המטרה והכוונה להדבק בהויה והוא חי גם כן

אם אדם דבוק כל הזמן עם השם יתברך זה נקרא שהוא בעתיד "אהיה אשר אהיה" והוא סוד חי גם כן.

כל הציווים הם כדי שאדם ידבק בשם בשלוש הבחינות הללו ואז יקרא חי.

בספר גליא רזא נכתב שהנשמות הישנות הסתיימו להתגלגל ב-התשס"ב ומתקופה זו יוולדו נשמות מראשו של אדם הראשון שעוד לא היו בעולם והם רואים את העולם בצורה שונה מאיתנו שאנו גלגולים מנשמות ישנות, ראייתם האמיתית טובה, ולא חטאו מעולם והם יעזרו לגאול את עולם מהרוע.


eXTReMe

eXTReMe Tracker