הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 18 בפבר׳ 2009

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 18 בפברואר 2009

*** פרשת משפטים *** PARASHAT MISHPATIM

Views

bs'd

"MISHPATIM'' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "משפטים" להאזנה/הורדה לחץ כאן

בס"ד

עבוד לשיחתו של הרב שמעון דהן שליט"א

לפרשת משפטים תשס"ט

רוב העולם מגולגלים בנפש ורואים זאת ע"י חיי הצריכה שכולם שקועים בו.

יש גלגולים בנפש, ברוח ובנשמה . חיה הקב"ה נותן ויחידה .... התדבקות רוחה ברוחה, ישקיני מנשיקות פיהו....

מהי נפש ? נפש היא בעלת כל התאוות , רבים חללים הפילה. קשה מאד להחלץ ממדרגה זו . אך אדם בעל נסיון וכריזמה, משכיל, יכול להתגבר ולהשיג דרגת רוח , הוא השלב שהתגבר על מלכודת תאוות העוה"ז כמו כסף מזון , בגדים יפים , כבוד וכו' עד כדי עשותם עפר לרגליו , כלומר , שולט בהם.

בעל דרגת רוח עניינו דיבור של קדושה. כל אופן אחר הוא התלהלהות , בחינת לץ.

נשמה – היא דרגת מרע"ה , מדרגה של חשיבה בה כמעט ואין מדברים רק דברים נצרכים. בעלי הנשמה , בדרגה זו, מתעלים אפילו מעל צרכי גוף ומזון. רמת חשיבתם כה גבוה ,שאינם מתייחסים לקטנות אינם מעירים הערות. מחשים לרוב. ביאתם לעולם בגלגול הוא לצפות כביכול מבחוץ, לפעול ולהכין בצנעה את קידומה של האנושות .

דרגת חיה – דרגה הניתנת ע"י הקב"ה היא רעווא דמחשבא, רצון המחשבה. זו מדרגה של משיח צדקנו הלומד עתה כיצד עפ"י הרצון הצרוף, הטהור, לכונן את המחשבה. הרצון שבמחשבה הוא כנגד האות יו"ד היא המחשבה המולידה רצונות החשיבה.

בזה"ק מכונה נשמה גבוהה כבת כהן . הכהן הוא הקב"ה שמחייב את הנשמה לצאת (לעולם) ואיש זר עושק אותה הוא הס"א והיא הנשמה נכנעת מפני רצונו של הקב"ה וחייה את חייה כאן שלא בדרך קדושה, לכן כשתחזור לבית אביה לא תאכל בתרומות.

יש שיוצאת גם להוולד כגרה בין האומות אצל הורים שאינם נימולים דבר הגורם סבל ועושק לנשמתה. או בממזר ת"ח ... והכל הוא על פי המזל....

כנגד ארבע הרמות הנ"ל ... זל"ז , הם השור הבור המבעה וההבער ארבעה קלי' הגורמים נזקים בין אדם לחברו בעולמנו. (יכולים להיות: השור בחינת מכונית נוגחת או אוייב על ארצנו. זיהום המים –בחינת הבור , המבעה – אדם שבעצמו מזיק , וההבער – אש מחלוקת פלגנות וכדומה ) .

בעז"ה בעתיד הקרוב ביותר צפייתנו היא להיוולדות נשמות-אור טהורות, נשמות חדשות מהזיהרא עלאה שהיו כלולות באדה"ר אשר לא חטאו. אלו יחנכו את האנושות שתישרוד וביהמ"ק יקום , כאשר לתופעות ההיזקים לא יהיה מקום יותר בעולם וישרור מצב של וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ , משפט שמשלו על בנ"א. לא יהיה יותר אדם לאדם זאב.

נשמות מאין אלו ביכולתם של מקובלים אמיתיים להוריד בזיווג דקדושה בחצות ליל ששי, כאשר הקב"ה יוצא לגנו ללמוד עם הצדיקים. נשמות מזוככות אלו אינן עוברות חלילה דרך הקלי' ולא יחטאו בהיותן כאן בעולם .

האדה"ר היה אמור להגדיל שבעתיים את אורות הנשמות שהיו כלולות בו , כלומר אנחנו, שכיום נחשבים רק כקרן אור בודדת מהשמש ביחס לאדה"ר. עקבו היה מכהה גלגל חמה . נשמות הזיהרא עילאה פרחו ממנו טרם החטא . שערו בנפשכם יקרות (הוא"ו בשורוק) נשמתנו אילו אכן היינו זוכים שהאדה"ר היה מגדילנו שבעתיים.

על האדה"ר , שת, נח, שם, אברהם, יצחק ויעקב עליהם השבעה נאמר כסף צרוף מזוקק שבעתיים שערי צדק ר' גיקטליה. כנאמר גם בישעיה ל' כ"ו "והיה אור הלבנה (הוא כנסת ישראל בחינת המלכות, השכינה, ראה הנשים התופסות היום במואץ מעמדן ) כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים ביום חבש ה' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא" מסביר רש"י שם:

שבעתיים, שבע שבעיות כאור שבעת הימים :

שבע שבעיות 7X7 = 49 X 7 שביעיות כאור שבעת הימים = 343 .

אם כך לחמה וללבנה מה לנו כבני אדם ...

המדע מסביר שאור השמש כיום הולך וכבה (ימי אובך).

בבריאת החמה ה' לקח חומר בעירה מפנים השמש והדליקה למשך 6000 שנה . עתה ממקום עמוק יותר ינתן בה אור שבעתיים כנ"ל . "שמש צדקה ומרפא בכנפיה" מלאכי ג' כ'.

לענין הנשמות האדירות הבאות ופוקדות העולם בגילגוליהם דוגמת יהודה בן יעקב עליו מסביר הזה"ק שהוא אביו של עובד בן רות. יהודה מעולם לא התגלגל כבן אצל אחיו לצורך יבום תמיד נשאר אב ומזרעו המשיח. ער ואונן התגלגלו בפרץ וזרח שיהודה הוא גם האב לצאצאים אלו . התגלגל בבועז שנקרא אבצן , בו עז – יהודה עז כארי התגבר בגלגול בבו עז/אבצן ונולד עובד בן רות ומכאן לדוד מלכא משיחא.

יתרו היה חכם דקלי'. עד מ"ת, העולם, מי שהיו שומרי שבע מצות בני נח ואנו בתוכם כך נקראנו, היו גם יתרו וביתו.

בשה"ש ב' י"ב "עת הזמיר הגיע וקול התור* נשמע בארצנו" . התור – אותיות תורה* -יתרו חסר יו"ד - רות המואביה ! סוד התורה ! שלא בכדי אנו קוראים במגילת רות בשבועות.

יתרו גלגול של קין אשר הביא את צפר(ה) ש"ע אורות למשה . היו"ד של קין נתעלמה משמע שיתרו קין/ קן/ קן הצפר הביא למשה , סוד משיח .

לא במקרה הגיע משה למדין אל הדין, אל המשפט, אל האמת והאמונה כפי שאומר רבנו נחמן . נשמתו הובילתו אל המשיח . יתרו חילץ ניצוץ משיח צדקנו ממואב השכנה והביא למרע"ה לבררו. יש המפרשים שבהגיע יתרו למדבר ניתנה התורה .

ממואב ועמון יצאו ניצוצות הקדושה , רות ממואב ומנישואי שלמה עם נעמה העמונית נולד בנו רחבעם שמלך אחריו .

השבח לבורא עולם איש שחו אחריו ה' הוא האלהים. אמן ואמן !

עובד ע"י שי"ז

eXTReMe

eXTReMe Tracker