הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 19 במרץ 2008

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 19 במרץ 2008

*** 'PURIM' PARASHAT 'TZAV' - פורים פרשת צו ***

Views

bs'd

'PURIM' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

"פורים" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת צו-פורים:

עיקר פורים 4 חלקים, פורים מדרבנן, ק.מגילה-חובה על כולם נשים וגברים כאחד, זמן המגילה כפול ערב ויום, מהלכות קריאת המגילה ומצוות הפורים, סעודה מתנות לאביונים ומשלוח מנות, המגילה היא ספר וגם אגרת, מדוע שם השם לא מוזכר במגילה?, מגילה מסוד גילוי השם, האור של פורים בא להכניע את הקילפה והטומאה שמסובבים את עם ישראל, מה הכוונה "ישנו עם אחד"-שראה השגחת עם ישראל "ישנה", משה רבינו מאיר בסוד מרדכי, הרש"ש הקדוש קבל עליו לקיים מצות הסעודה מיד לאחר המגילה בשחרית (למרות שמצוותה ביום כולו), התיקון בפורים הוא לשתות "עד דלא ידע" (אך לא להשתכר) בין ארור המן לברוך מרדכי מה הסוד?, מה הכוונה לתת "מנות" לעמת "מתנות" לאביונים ע"פ מהרח"ו? , כדי לקיים המצווה בזמנה רצוי לתת בזמן על מנת שיקימו המצוות בו ביום, פורים משולש בערים המוקפות.

המגילה: ויהי בימי אחשורוש-ויהי לשון צער, מהו אחשורוש-החש בראשו דיעה שהיה פיקח ודיעה שהיה טיפש, מה הכוונה לומר שמלך על 127 מדינות?, למה לציין מהודו ועד כוש אם הן קרובות זו לזו? , הרקע שבו קרה הנס, הגוים אוהבים להראות לחוץ כוחם וכיו"ב וזה ע"י שחיתות וללא מידות, סוד "ושתי" בסוד "יתוש" שכן אם אדם מתגאה אומרים לו "יתוש קדמך", סודם של הדמויות במגילה בסוד בריאת העולם, יין היה שהוא הבינה והיתה ניתנת בלי הגבלה, ריבוי השפע גרם שבירה ומיתת המלכים, המלכה הראשונה ברוחניות היתה ושתי בסוד חוה הראשונה (אשת היצר הרע) וחוה השניה היא סוד אסתר, סוד הגילוי וההסתר שהשם נוהג בו מתחילת המגילה שבה הוא מתחיל למלוך, לנקבה רנ"ב איברים ולזכר רמ"ח איברים בסוד שהעולם היה איברים, כלים של הקב"ה, ושתי היתה הראשונה שהיתה צריכה להוציא האור הרוחני מהכח לפועל אלא שהתאכזרה לבנות ישראל על כן קבלה צרעת, המן תחילה היה נקרא ממוכן, המלכה לא יכולה לבוא אז מחפשים מחליפה וכמובן אסתר היא שנבחרה בעצת מרדכי שמצווה אותה כי אכן ידע שיש גזירה על עם ישראל, מיהו מרדכי? , המגילה ומרדכי מתנהלים ע"פ רוח הקודש, איך אסתר פעם עם גוי ופעם עם מרדכי?, אסתר ידעה כל התורה וסודות ממרדכי, אסתר היתה שולחת לאחשורוש הכפילה שלה מצד הקליפה, סוד שד-י בעניין ידיעת השליטה על הכפיל הרוחני כפי שידעה אסתר המלכה, בורא עולם מקדם תמיד תרופה למכה ועל כן אסתר נבחרת תחת ושתי, מדוע לא הגידה אסתר מולדתה ועמה-מהן הדיעות?, האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה ואם לא מביא חורבן למדים זאת מאסתר, אחשורוש זוכר למרדכי שהציל אותו, מדוע פתאום מחליט המלך לגדל את המן?, "ויציצו כל פעלי און להשמדם עדי עד" מה הכוונה?, "לפני שבר גאון" בסוד הגידול של המן, משל לבהמה עצלה שמפטמים לפני ששוחטים, מרדכי לא קורע ולא משתחוה, זרש אשת המן מיהי? , המזימה של המן, אחשורוש נזכר במרדכי ומפה מתחילה מפלת המן, איך מתחיל הנס? מה עשה המן כשמרדכי לא משתחוה, המן ממריד את המלך להשמיד את עם ישראל, למה המן לא הרג את מרדכי בעצמו?, המן הוא עבד למרדכי מימים עברו, סוד הפלת הפור בסוד פורים כפורים, בנשמות אין הבדל בין צדיק לרשע ולכן מחית עמלק תחת השמים ולא מעל השמים, לפני הבחירה כולם היו שווים, לאחר הבחירה לאחר הפור (פורים) אנו אומרים "אשר בחר בנו מכל העמים" ועל כן קבלו בימי מרדכי ואסתר את התורה מחדש (כפורים שאז קבלו התורה ממש), אסתר בטלה ליל הסדר בגלל הגזירה, התכנית של אסתר להפיל את המן, נפילתו של המן....עד העץ, על מה באה הגזירה?


eXTReMe

eXTReMe Tracker