הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 2 ביולי 2008

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 2 ביולי 2008

*** 'PARASHAT 'CHUKAT - פרשת חקת ***

Views
bs'd


PARASHAT 'CHUKAT' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

"חקת" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת חקת:
פרה אדומה, מיתת אהרן ומרים, הפסקת המים לעם,
מיתוק הדינים הנלמדים בפרשה.
מה עושים עם הפרה האדומה כשמוצאים אחת כזו?, פירוט דיני פרה אדומה,
אדם טמא לא יכול להכנס לעולם הרוחני בקשר לאיסור לשימוש במלאכים,
מים בזכות מרים עוד פעם העם מתלונן, משה מצטוה לדבר לסלע-משה מכה,
אהרן לא נכנס לארץ-"יען לא הקדשתם אותי", מיתת אהרן קשה היה על העם.

פנימיות

מרים גימטריה "הפרה", שורש הדין ממתק את הדין-דוגמא בפרה האדומה חטא העגל נתקן בפרה אדומה שהיא שורש העגל, חטא העגל החזיר את הטומאה ואת הטומאה מסלקים ע"י האמא השורשית היא סוד הבינה בסוד
תבוא האמא ותנקה את מה שהבן מלכלך, טומאה מטהרה-לעמת טהרה מטומאה "מי יתן טמא מטהור לא אחד הוא", למצוות פרה אדומה אין היגיון והבנה ואפילו שלמה המלך אמר "אחכמה והיא רחוקה ממני"-מה הכוונה?, ככל שאתה מתקרב לשם החכמה מאירה-כיצד?, "פר" יורה על פירוד ודין, אותיות "םןץףך" והקשר ל"פר" שהם דינים, הטומאה נאחזת בדינים הללו,
הצורך בהזאה כדי להרחיק הטומאה בעניין נט"י, במרים גימטריה "הפרה" וגם אותיות "מים" שהם גם "מי מריבה", שורש ממתק שורש למה הכוונה?
נער בסוך ש"ך דינים הבאים מאותיות "םןץףך" שהם הדינים השורשיים שמיתוקם ע"י כ"ב אותיות, המוות הוא הדין הקשה של האדם בסוד המוות שמפריד 4 יסודות שהתחברו במערת במכפלה בקרית ארבע ששם קבורים 4 זוגות כולל אדה"ר שהם 4 יסודות שבטבע שמהם תולדות העולם,
"למוות תוצאות"-למה הכוונה?, מיתת הצדיקים לעמת אדם רגיל, וכפר אדמתו עמו-לרמז שיום המוות מכפר על הכל וזה הדבר הכי קשה לאדם שלא קיים מצוות להבדיל למי שדבק בתורה ובמצוות, למה לא רשום על מרים שמתה על פי השם?, מיתת מרים ואהרן לכפר על כל עם ישראל, "ירדתי לגני"-מהי הגינה ולמה הקב"ה יורד לגינה הזו?, לקיחת צדיקים לרוב היא למיתוק דינים, פרח הוא סוד הרפ"ח שאותו מעלה צדיק במיתתו-כיצד נעשה התהליך?, יש מצבים לאחר פטירה שנשמות חוזרות לקחת תפילות, מעשים טובים שנתקעו במשך חייהם.
איך קורה שהשם מדבר למשה אומר לו דבר לסלע ומשה מכה?, ואיך לומר על משה "יען לא האמנתם בי להקדישני"? , אם לדבר לסלע אז למה נצטווה לקחת גם מטה?!, כל התהליכים ממצרים הכל נעשה תחת מכות וכאן נסה הקב"ה להסביר למשה מדרגה חדשה ששם כבר לא צריך הכאה כהכנה לכניסה לא"י,
קדוש כנגד חכמה בינה ודעת שהוא בסוד יען לא האמנתם להקדישני-מה הקשר?, א-ד-נ-י היא הנקבה הרוחנית ונגדלת ע"י הגבורות, "תמו-ז" סוד מיתת שבעת המלכים בשל כך בתמוז גם מתחילים הדינים הקשים ויש שם במקביל לדינים האלה בבד בבד גם היכולת למתק אותם-מעשה ברב ושכנו, אדם ינהג לרוב "דום לה' והתחולל לו"-למה הכוונה?, אדם ירגיל עצמו למחול, עיצות למיתוק הדין, אודות מצוות שילוח הקן שהיא גורמת לגילוי משיח צדקנו אם עושים זאת כראוי-מעשה שהיה,
"האכזריות" כביכול במצוות שילוח הקן,
כל הפרשה באה לתקן "קח" של קורח, בסוד "קח" של "חקת", אות "תיו" היא דין קשה, ברית מילה ממתקת דין כמו פרה אדומה, "תולה ארץ על בלימה" ממתקת דיני ריב, ההבדל ריב ומריבה-נחש ונחושת.

כיום לעניין הפרשה הכנרת נחסרת-כשחסר מים יש דין חמור מאוד והשם מסביר בצורה פשוטה שאם אין מים אז ח"ו הכל מתחיל להתפורר כמו שכתוב בק"ש, הכנרת היא בסוד השכינה שהיא מתמעטת, דלק חסר, ואח"כ ציפיה ואיום לרעידת אדמה,
חשש לטילים שרמוזים בזוהר "נחשים מעופפים"
ששורפים בני אדם והדמיון הכי קרוב להם הוא טילים,
ואנחנו מאוימים מכל הכיוונים....אז מה נעשה?????!

מה עשה אז משה?- נצטווה לקחת נחש הנחושת הרים אותו על נס העם ראה את זה והתרפא והכוונה שעיני אדם מורמים כלפי שמים ויבינו "מי ברא אלה" (אותיות אלה-ים ברא) ודי לנו בהרהורי תשובה, חסדים ותפילות כיום למתק הדינים מעל עם ישראל, הכל אפשרי שיעשה השם וגם כנגד הטבע, יום ליום דינים גוברים מהממשל מהחינוך ובטבע סביבנו, עוג הוא סוד דין הקשה ומיתתו בברזל ומשה פחד ממנו בשל בריתו שמהל אותו אברהם אבינו גם הממשלה הזו מחזיקה כמו עוג וגם משיח חייב לבוא ולהפיל את הממשל הזה.

בחודשים אלו תמוז-אב אלו חודשי דין קשים ומיתוקם בדין קשה של הקדושה דוגמת ברית מילה כמו שנאמר, ודוגמת שילוח הקן, ישנם רמזים עבים שהולכים לקרות תהליכים בלתי הפיכים ולכן אדם עכשיו ימתק הדינים הללו ולא יבטח בבני אדם, ולא בכסף ומיני הבלים אלא ישא עיניו באמונה אל השם בריבוי תפילה ולימוד תורה.


*** 'PARASHAT 'KORACH - פרשת קורח ***

Views

bs'd


PARASHAT 'KORACH' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

"קורח" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת קרח:

המשך התגברות לשון הרע בפרשה זו, המחלוקת בפשט, קורח תוהה מה פתאום משה ואהרן מתבדלים מעם ישראל בקדושתם?!, קרח חולק על כהונת אהרן, וכן על מצוותיו של משה שאותן נותן, המחלוקת לדעתו של קרח לענין הציצית, משה משיב לקרח "בקר ויודע ה' את אשר לו"- השם יכריע במחלוקת, אם המחלוקת היא על מהות התורה היכן היא כפירתו של קרח שאמר "כולם קדושים" ? ,

גם אשת קרח היתה מעורבת במחלוקת "חכמות נשים בנתה ביתה ואולת תהרסנה", אשת און הצילה אותו מהמחלוקת כיצד עשתה זאת?, "מחלוקת" הם אותיות "חלק מת" שאין בהם רווח, מחלוקת של בית הלל ובית שמאי להבדיל,

ר' נחמן מברסלב כותב שיש מחלוקת כדי להרים את הצדיק, למרות אזהרותיו של משה קרח מתעקש בצדקתו ועל כן יצאה אש ואכלה את קרח ועדתו, משה מגביר את הדין על קרח ועדתו מה הענין ? , כל מה שבא לקרר את עם ישראל מהתורה זו אכזריות ואין לרחם על כך, הנס שקרה שהאדמה בלעה רק מקרח ועדתו.

הפנימיות בענין הציצית והשיער בקשר למחלוקת:

באדם 5 חלקי רוחניות נרנח"י- נפש רוח נשמה ומקיפים שהם חיה ויחידה,

קרח הוא סוד החוורתא שהיא הלבנונית העליונה סוד רבי עקיבא שהיה קרח,

המחלוקת היא אם הציצית הבנויה משיער לבין קרח שהוא שורש יותר גבוה מהציצית שראה ברוח קדשו שממנו עתיד לצאת ממנו שמואל הנביא ששקול לפחות כמשה אם לא יותר ממנו אך היכן היתה טעותו?, משה רמז לקרח שרק ב"בוקר" קרח יצדק "בקר ויודע ה' את אשר לו" במחלוקתו וכי זמן המחלוקת שלו שאתה קרח בא בזמן "חושך" לעתיד הנהגתך לעולם הבא תהיה נכונה כרגע עם ישראל עדין לא יכל לקבל את דין הקדושה של קרח בכוונתו.

בכל מקום בגוף יש תחושה אולם בשערות אין תחושה וזה סוד ה"שעור" בעניין המלכים שמתו בעניין עולם התוהו ובוהו שהיה, ולכן אור השיער אם מגיעים לשורשו הוא מעניק הארה רוחנית לאדם, שיער הגוף סתום, שיער הזקן חלול (כצינורות דקים וחלולים), השיער נקרא מותרי המוחין והוא סוד ההגנה על האדם כפי שלמדים ממצות ציצית- כיצד? , מז"א לראות שערות הציצית ומתוך זה לזכור כל מצוות התורה?!?, טלית גדול וציצית קטן הגנה בפנימיות ובחיצוניות, ע"פ הקבלה ציצית קטן צריכה להיות על האדם כל הזמן, ציצית מלשון הצצה לאור הרוחני לשם יתברך, ציץ של כהן גדול מהו? והוא כנגד ציצית שהיא הנקבה הרוחנית, שבירת המלכים היתה בעניין "שעור" שהוא מידה ותיקונם הוא באותו עניין של "שיעור" וזה מה שחשב קורח שהעולם כבר נתקן בענין, קורח ממשיך דרכם של המרגלים, קורח כביכול שואל מה יש יותר מעולם הבא?! והתשובה שרמז לו משה, המדרגה שקורח לא הכיר, נשים שותפות לאור הרוחני הנקרא "חיה", הפרדת שערות הטלית לפני התפילה מה ענינה והקשר לשיער האדם שמורה עליו ועל אופיו וכו', עם שערות לא מתעסקים בלילה כדי לא לערב דין בדין, שערות התפילין לאיזה צורך?, חיוב ציצית רק בתנאי שיש ארבע כנפות בבגד, איך ציצית דומה למקוה ולסוכה?, בהמות ושערותיהם, למה יעקב איש חלק?, עשו נקרא עשוי מלשון שלא הגיע למעלתו ולכן הוא שעיר, יעקב עבד ויוסף מגלה את עבודתו של יעקב אצל לבן בדרך עשו עוצר את יעקב בסוד מאבק על הכתר שרשום "ויאבק איש עמו" יעקב כנגד מלאכו של עשו שאז קבל קבל ראש בסוד "לי ראש" - "ישראל".

סוד השערות שמתהפכות ללבן בזקנה והקשר לכתר, סוד "ויצץ ציץ ויגמלהו שקדים".

משיח מתגלה רק בגלל מצוה אחת שנשארה והיא שילוח הקן, ומשיח הוא סוד הכתר שמתגלה או בכתר לבן או בכתר שחור-דין לאומות ורחמים לעם ישראל כיצד?, הציצית מגינה מהדין הזה שקיים כיום, סוד "ופרוש עלינו סוכת שלומך" שהוא אור הגנה רוחני וקשור לציצית


eXTReMe

eXTReMe Tracker