הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 5 בספט׳ 2007

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 5 בספטמבר 2007

***PARASHAT "NITZAVIM-VA'YELECH"

Views
bs'd


PARASHAT 'NITZAVIM-VA'YELECH' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "נצבים-וילך" להורדה/האזנה לחץ כאן

מעניני הפרשיות וההכנה לראש השנה.
*נצבים-וילך בהכנה לקראת רוה"ש: משה אוסף את עם ישראל לעשות ברית חוזה גם לחיים וגם למתים, מי שיהודי היה בהר סיני ושמע מצוות ועשרת הדברות בתור נשמות , אם לא מקיימים את החוזה הברית הזו אז הארץ מקבלת קללה, באחרית הימים שעם ישראל עושה תשובה אז השם מרפא ומברך כל זאת לדורנו הזה, למה צריך לחתום ברית כמה פעמים? , העמדת העם לפי החשיבות מגדול ועד קטן שבמעמד היהודי, לעתיד לבוא כל האומות ירצו לשרת את עם ישראל, מדוע רוצים האומות להיות בארץ הזו? , האויר של א"י מחכים, כתבו לכם את השירה הזו-המצוה לקנות ספר תורה, ספר התורה הוא עדות לקבלת וקיום המצוות, התורה לא קשה לקיום-איך? , חיים ומוות -איך לבחור בחיים? , מה התכלית של עבודת השם?, מת בעולם הזה-מתחיל חיי הרוחניות.
"היום" מרמז תמיד לראש השנה, הקשר בין איוב וראש השנה, רוה"ש המלאכים וכל העולם באים למשפט, איוב הוא הנלחם ביצר הרע ובינתיים עם ישראל עובר את המשפט, אדם צריך להרגיש את צער היהודים, סוגי ראש השנה, מחלוקת מתי נברא העולם, המחלוקת בין ר' אלעזר ור' יהושע באשר לבריאת העולם , סגולה מהבן איש חי ליום כ"ה באלול, חשבון נפש לפני המשפט, עיקרי התשובה ע"פ הרמב"ם, עבירה מכח הרגל-ועזיבת החטא, וידוי- טעות ולא חוזרים עליה, הסיפור של סעדיה הגאון משל ונמשל, אם אין מחילה בין אדם לחבירו עליו לפייסו כדי לקבל מחילת עוון מהשם, התכלית זה אדם לחברו.
יום הדין ואדם צריך לשמוח?!? איך? תיקון אכילה ושתיה בשמחה הוא תיקון על 98 קללות שנתקללים בשל עבודת השם שלא בשמחה, מה הקשר בין זה לבין מה שאמר נבוכאדנצר לדניאל הנביא, השם עשה הסתרה כפולה-מצוה הכי קטנה גורמת נחת רוח מאוד גדולה לשם, מאמין לא חייב הוכחה, ביום הזה נידון העולם על כל פרטיו והיבטיו, ביום הראשון נשפטים צדיקים, ביום השני בינונים, הרגל עצמך לדבר אמת ולהתוודות על אמת, מי שמשקר עלול גם לשקר גם בבית דין של מעלה, שופר-מה תפקידו ? חובה לשמוע שופר בראש השנה, איך לתקוע בשופר? סוגי התקיעות והדגמתן, שופר הנשק הכי גדול כנגד יצר הרע, לא מבקשים בקשות בין התקיעות אלא נוהגים להתודות במחשבה, עריכת השולחן של רוה"ש והמנהגים.

השופר ע"פ הסוד-אדה"ר נולד ברוה"ש ע"פ שיטת ר' אליעזר, נוצר בסוד אחור וקדם צרתני, השם מביא לו את אשתו הרוחנית שהפכה להיות ראש המזיקים, בורא עולם מפיל תרדמה ומביא לו את אשתו מחדש רק הפעם אדם מכיר ויודעה להבדיל מהקודמת שבשל אי ידיעתה נהייתה ראש למזיקים- אדם מקבל כך כל שנה רוחניות וגשמיות חדשה כל שנה ושנה בסוד האישה, תכלית רוה"ש לקחת ולגלות את האישה הרוחנית, אדם לא יודע מה יקבל ברוה"ש אדם מקבל את השפע בדין ועל כן עליו למתק את הדין בקצבה ומידות בסוד השופר לשנה כולה.

סיכום לבאות: יום יום אנו שומעים דין כבד בשדרות ובכל זאת ניסים גלויים יום יום, העורף לא מוגן כלל ועלינו לסמוך אך ורק בשם יתברך וצריך להתפלל שיגזור עלינו גזירות טובות ויפיר עיצות אויבנו, ויחזקנו בתשובה וחיזוק עם ישראל.

eXTReMe

eXTReMe Tracker