הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 29 ביוני 2007

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום שישי, 29 ביוני 2007

***PARASHAT 'BALAK'

Views
bs'd


PARASHAT 'BALAK' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE


פרשת "בלק" להורדה/האזנה לחץ כאן

מעניני הפרשה: מלחמת מצוה מול מלחמת רשות, מה כוחם של עם ישראל? כיצד זה נראה בפרשה ע"י התאחדותם של בלעם ובלק, איך ייתכן שבלעם ידע דעת עליון?, איך פועלים אומות העולם ללחום בישראל, איך ייתכן שבלעם הרשע מוציא ברכות על עם ישראל
נדב ואביהוא נפטרו רווקים ונתקנו בפנחס בזמן שפנחס קנא לשם במעשה זמרי בן סלוא, נדב ואביהוא הם סוד אליהו הנביא, אליהו הנביא זכור לטוב מתגלה לכל אדם בעל מידות טובות וצניעות וגם כיום, מה החומרה שבקללות ?, בלעם הוא סוד שבולע עם בקללותיו, חיבורם של
בלק, בלעם הוא עמלק, מה שנשאר מחיבורם הוא בבל, ובבל הם הישמעאלים העמלקים שנשארו לאחר אנשי המבול והם הסוד של הישמעאלים שמציקים לנו כיום ומחרחרים ריב ומדון והם אלה שמקשים על גאולת עם ישראל עפ"י הזוהר הקדוש, מדוע מבקש השם ברכות מאיש היהודי שיברך ברכות, ומה התועלת שבברכה עבור העולם הרוחני, 100 ברכות שנתקנו ע"י דוד המלך ע"ה


Balak

 1. Bene Israel Seeking Passage – The Israelites are on the East river bank of the Jordan and must cross via Edom near Elat, next to Sichon the Emorite king, next to Moab, and next to Og King of Bashan near Syria. The King of Edom declines passage and G-d said go around Edom. The King of Sichon the Emorite confronts Israel in Battle and loses. The Israelites settle his land and go to fight the King of Bashan and defeat him. Moav resides between Edom and Bashan inside Jordan.
 2. Two types of wars: The first one is mitzvah war to go against the nations inside Israel and all must participate against the 7 nations. The second type is by our choice to defend ourselves against outside intruders and only Tzadikim can participate. At the moment, Israel had no excuse to attack the nations inside the Jordan River.
 3. Why is the Torah concerned about Moab who is afraid of Israel? The King of Moab realizes that he must fight a spiritual battle not a physical one to defeat the Jews on his border. He wants to know Israel spiritual weakness and sends for the King of Midian to join him. He also sends for Bilam who was strong with his mouth in order to defeat the powerful mouth of Moshe. Bilam knew the exact timing when to bless and curse; why would G-d approve this wicked man’s curses? He had a reputation to destroy nations just with his curses without wars. He had a very bad EVIL EYE that he used for AYIN HARAH or Evil Eye.
 4. Bilam tells the angels Balak sent him to stay over while he will ask G-d permission to curse Israel and had no shame doing that (Chutzpa). G-d ask bilam who are the people with you? And Bilam replied messengers from Balak who want me to curse Israel. G-d commanded Bilam not curse Israel because they are blessed. Bilam tells the messengers to go, but the next day they ask again and Bilam promises to give them an answer again tomorrow. Again he declines Bilam request to curse Israel but Bilam does not give up and asks again. This time G-d said go with them but do what I say. He wakes up early (like Avraham Avinu) and prepares his donkey himself to do some cursing. The angel of G-d gets upset and standing on the road blocking Bilam preventing the donkey from passing. The donkey squeezed Bialm’s leg after being hit 3 times and finally laid down. G-d open the donkey’s mouth who complained about being hit to which Bilam replied if I had sword, I would have killed you.
 5. One’s Thoughts Revealed – The King of Moav comes to Bilam and complains about Bilam not cursing to which Bilam answer I can only do what G-d put in my mouth; and no money in the world can make a difference. From this we learn when a person says “I do not want this and that, he means the opposite” our thoughts are revealed by our mouths even as our mouth says the opposite of what we think. Bilam says “If Balak will give me a house full of silver and gold, I will not go against G-d’s word” but this statement reveals Bilam true intention wanting a house full of gold and silver and to disobey G-d. Politicians who say what they will do merely reveal they want to be in power.
 6. Bilam was one of three advisors to Pharaoh, Itro escaped, Iyov was silence, and Bilam recommended to destroy Bene Yisrael. Balak takes Bilam to a place from which he can give them Ayin Harah (evil eye)
 7. Sorcery and Black Magic – Today the Palestinians use sorcery against our people to give Ayin Harah and harm us with defiles spiritual forces; they are our opposites; we are connected to the good forces of holiness. Israel preys to bless mankind, they pray to destroy others (good vs. evil). The Moslems use sorcery to entice Jewish women to join their ranks; there are ten of thousands like that. Some of their elderly seclude themselves for 40 days and repeat mantras to summon evil forces that they use against us. This is why it is dangerous for our leaders to be with them – they jinx and put the spell on them to act contrary to our interest. They mix in their food magical items to cause them to give up territories, free funds, provide them with weapons, supply them with water and electric and release prisoners all for empty promises. They shoot at us without anyone stopping them; they cause us to be spiritually weak and impotent.
 8. Bilam wants to put a spell on all Am Israel along with Balak who is the magician while Bilam was the best with his mouth. Bilam’s mouth against Moshe’s powers of prayer and Balak against Am Israel’s mitzvot. These 2 evil forces are still in effect till on Am Israel. But these forces are ineffective against those of us who are holy and pure. Prayer, mitzvot, Tehillim, guarding the tongue, being shomer Shabbat and doing acts of kindness are a shield against the evil forces. Angels protect such a person from any harm.
 9. The End of Times – This is why G’d tell Bilam: do not curse this nation since it is blessed. Bliam instructs Balak to build 7 altars sacrifice 7 animals on each in honor of G-d. And G-d tells Bilam to say the best possible blessings for Am Israel better than Moses’ blessings (that were also admonitions); and Bilam reveals the events of the end of times. Bilam wishes to have similar faith as the Jews; because he sees that Israel will defeat all the nations at time of Mashiach time that come against Israel. Balak is not happy for the blessings of Israel that were enormous that even Yitzchak did not give to Yaacov. Why would Bilam do that? Where does he get such blessing powers?
 10. These blessings could not be coming forth from a Tzaddick since too many heavenly prosecutors were against that. Even Jacob had to disguise himself in order to receive the blessings from his father – since these are for eternity; and it’s impossible to bring those blessing from the physical world that has prosecuting forces preventing this. This blessing must be gotten astutely like hiding diamonds with trash where no one will suspect that a diamond can be hidden there (Mi Yiten Tahor Mitameh). This is why G-d took out the blessing for Israel via Bilam to circumvent the evil forces.
 11. Pinchas – Finally Balak fires Bilam but not before giving advice by saying their G-d hates promiscuity and adultery; therefore bring women and with that you will win against them. They made a market place with many tents placing decently dressed older woman outside but a promiscuous woman inside that gave them wine and proceeding to sin with them. The prices for merchandise inside the tent were cheaper. 24,000 people died in the plague because of the adulterous acts.
 12. Zimri ben Salu was the president of the tribe of Shimeon and he came to Moses with the daughter of Balak (Cosbi) and asked if he can sleep with her; and added to Moshe, if you say no – then who permitted you to marry a Midianite (Tziporah)? Cosbi came to sin with Moses but Zimri grabbed her and came to Moses to challenge him; Moses who was crying along with Ahron and Pinchas for the sins and ensuing plague of Bene Israel. Moses did not know what to do; but Pinchas reminded him the Halacha of one he sleeps with an Aramit, Kanaim kill him. Pinchas killed both of them with a spear. Nadav and avihu died and never married and therefore incomplete. King Hizkiyahu also was about to lose this world and next world until Yeshayia the prophet convinced him that he must get married. A Tzadik that had no children, his soul will be come into a living person on earth (Ibur) to guide the living person to accomplish what that soul did not do while on this earth. This is why sometimes we act strange or feel in a certain way – because of a soul that may have entered our body for it’s rectification.
 13. Pinchas entered the tent of Zimri that was surrounded by the tribe telling everyone he wants to be part of the action. Once inside he killed both with the spear; he was able to do that because Nadva and Avihu (sons of Ahraon who were burned in the Mishkan) entered his body – their soul is also the soul of Eliyahu the prophet. For this act, Pinchas now Eliyahu received the covenant of peace from G-d that allows him to COME and go between the spiritual and physical worlds. The only one that can do that. Eliyahu reveals himself to any one who has good character (Midot) and is modest; it can be even a Gentile and even today.
 14. The Power of Bilam – Bilam means one who swallows a nation; why can he curse? Why other people have that power even today? It’s forbidden to curse others only bless them. Why did Bilam have such power? It is written, “G-d is angry everyday” for just a moment! Bilam knew when that moment is and so many people today that curse others and cause them tremendous hardship. The moment to curse is at dawn when a rooster top crown turns from red to pink, to manifest the curse. A certain sage in the Gemarah wanted to kill a bad neighbor but fell asleep and gave up the idea. Rabbi Meir wanted to curse a bad neighbor but his wife Bruriah swayed him to use the same power to change the neighbor to become a good person. Bruriah added: because it is written “the sin should be abolished, not people” destroy sin not sinners who may repent. G-d does not wish the sinner to die; but to repent and live. If someone steals money from you, pray that he will have remorse and return your money. Turn an evil person around and it will benefit you.
 15. Bilam’s power in his mouth because Am Israel’s power is in the mouth. Take the L&K of Balak and the Ayin Mem of Bilam and you get Amalek; what’s left from both names is BBL or Babel. In the end of times (now) the remnants of the people who were not destroyed in the great deluge (Mabul) will be coming back. There is an opinion in the Gemarah that says that a remnant of the Mabul survived in the land Israel; and their progenies are Balak and Bilam – they are forces of destruction that will be bring suffering on Israel – they are located in the land of the philistines Gaza (Zohar). Amalek’s mission is to cause Jews to weaken their resolve on their faith by injecting doubt.
 16. The Secret of Blessing – what is the purpose of us blessing the foods we eat or bless anything? What does it do for G-d when we bless Him before and after eating? Anyone who does not make blessings on foods is called a thief and a destroyer; he robs his parents (G-d). When the physical world was created from the spiritual world by filtering the lights from the upper worlds,; G-d inserted sparks of holiness into the 4 elements (air, water, fire and dirt) that find themselves in our food chain. So, when we make blessings it could be that we even bless the souls of our parents or loved ones. This is why we have food at death anniversaries for a relative; he might need a rectification in the 4 elements: vegetation, animate, speaking and inanimate. With our blessings on the foods, the sparks in the food are elevated to the spiritual and is able to rise up to a higher level. Sometimes parents come in dreams and are angry at children showing them food items hinting to them: had you made a blessing on the these foods, my soul would have have been elevated – now my soul has to reincarnate. This happened to the Rabbi who got unusually hungry in one morning and had to find food urgently. In a dream he had, a huge gifelte fish from heaven came down and out of which a woman 800 years old came out of the fish screaming about putting hot sauce on the fish. The Rabbi eating of that Gifelte fish allowed the spark of the woman to be freed up and finish her rectification. This was a case of a spark entering the Rabbi to cause him to be hungry, seek food, eat the fish and free up the spark from it.
 17. Since then the rabbi became cognizant of foods, inspect items before eating, do the blessings properly. Never miss reciting a blessing and always have in mind to elevate the sparks in the foods. It takes years to know how to properly make blessings on food to free up the sparks. G-d kisses the person who does the blessing right and is happy with him. At David’s time 100 people had died every day, so he instituted to recite 100 blessings a day to remove the plagues from Am Israel. The more a person blesses, the more he his soul, and it is simple to do, and one gets blessings from G-d in return (the one who blesses is also blessed).
 18. This is an important parasha that reveals the birth of Mashiach and it has many more secrets revealed by the Ari and the Zohar.


eXTReMe

eXTReMe Tracker