הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 12 במרץ 2009

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום חמישי, 12 במרץ 2009

*** פרשת כי-תשא *** PARASHAT KI-TISSA

Views

bs'd

KI-TISSA" MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE''

פרשת "כי-תשא" להאזנה/הורדה לחץ כאן

בס"ד

עיבוד לדרשת הרב שמעון דהן שליט"א

לפרשת כי תשא תשס"ט

הבא"ח : כי תשא ראש ב"י . ראש ב"י ר"ת רב"י . משה הוא ראש בני ישראל. ובפרשת תצוה הקודמת שמו לא הוזכר כלל . וכי למה?

אחר חטא העגל ה' אמר למשה שמלאך ילך לפנינו ולא הקב"ה . בפעם הראשונה שה' אמר זאת למשה היה בפ' משפטים ואז הסכים כל עוד לא היה המשכן . אלא שאחר חטא העגל הבלתי צפוי לכאורה, עם ישראל היה במצב שברירי אשר אי אפשר שיונהג ע"י מלאך מצווה, בעל מדת רחמים מוגבלת מתוקף תפקידו.

עם ישראל זקוק לרחמים אינסופיים עד כדי כך שמשה היתנה "מחני נא מספרך ואם איך פניך הולכים עמנו אל תעלנו מזה ".

מרע"ה ביקש להשביע את עיניו של המקטרג שיפוייס , ע"י שממעיט עצמו , ולא מופיע בפרשה , כביכול יש למשה חסרון . הרי ידוע שנאמר על משה האיש העניו עפ"י האדמה אך כתוב ענו בלא יו"ד . גימט. 20-ך'. אל תקרא מסיפר-ך אלא מיספר-ך (קמץ מתחת לפ"א) . הן חסרון היו"ד והן אי הזכרת שמו בפרשת תצוה , נתן למקטרג, שישבע את שבעו. מחווה נצרכת זו של משה בעבור עם ישראל דוקא מנשאתו ומעלתו למדרגת כה"ג אשר גם אותו היו מושחים באות היוונית V הפוכה אשר משמעותה עליה ממטה למעלה ואח"כ ברדתו יורד השפע מהזיז העליון .

כה"ג, בזמנו ובעתו נחשב אף הוא לראש ב"י . כש"כ מרע"ה.

הוא כי תשא ראש ב"י.

לפני שעולים מדרגה גבוהה במיוחד ולשם הנסיון נגרם עיכוב ומניעה לצורך הצרוף המוחלט אל התכלית . עם ישראל קיבלו בקלות רבה מדי את ידיעת וגילוי ה' מכורח השעה להוציאם ממצרים . גלויו בקריע"ס , דיבורו מתוך האש והענן .

ידוע שת"ח לומדים ימים ולילות ואינם זוכים להתגלות ה' . אלו זכו והצדיקים לא ?

כאשר עמדו ב"י במדרגתם הגבוהה הנ"ל , נמלך הקב"ה בדעתו , שאמנם אכן התגלה אליהם אלא שהתורה תינתן רק למי שמגיע לו, כידוע שהתורה נקנית ביסורים . מובא בתנא דבי אליהו : ה' יכול להתגלות לילד , ילדה, לאשה , אפילו לגוי אך לזכות לקבל את התורה - צריך לעמול עליה ! ולהיות ראויים. או אז הוריד ה' את עם ישראל לדרגה השפלה , האלהים האחרים . עוון חטא העגל. ישראל לא חטא בעגל אלא העם והכוונה לערב רב . עם זאת חטאו ישראל שלא מיחו בידי העושים ולכן כשפרצה המגפה הפילה חללים מכולם. אהרון לקה בעת שמשה היכה בסלע במקום לדבר ולא מיחה בו . לכן לא נכנס כמשה לארץ . "יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל "(במדבר כ' י"ב);.

בתוך סערת הרוחות הרוגשת כאשר משה מנסה לבקש את ה' שיסלח אחר חטא העגל הוא מעתיק אהלו מחוץ למחנה ונקרא אהל מועד כי ראו ב"י ששם התוועד עם עמוד הענן. משה מדבר עם הקב"ה "ואתה אמרת ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיני" כי תשא ל"ג י"ב. אותי, הקב"ה , אתה מכיר אבל אני איני מכירך בידיעה גמורה . רצה משה לגדול בידיעת ה' – "ויאמר לא תוכל לראות את פני כי לא יראני האדם וחי " שם כ'- לראות את פני ר"ת אל"ף.

"ויאמר ה' הנה מקום אתי וניצבת על הצור והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור ושכתי כפי עליך עד עוברי והסרותי את כפי וראית את אחורי ופני לא יראו".

כדי להבין את ענין הפנים ואחור של הקב"ה צריך למצוא חן בעיניו ! בפנים , לפנים . מאחור רק הדל"ת , קשר של התפילין. נשיאת ח"ן בעיני ה' הוא סוד , גימט. עי"ן = ק"ל .

אם נפחית ח"ן מק"ל נקבל ע"ב - 130 – 58 = 72 =גימט. חס"ד . "עיניו כיונים על אפיקי מים" שה"ש ה' י"ב . אפיק, לשון להוציא את החן ולשאתו בפני עיני ה' . מגיד מישרים משתמש בפסוק "פקח עיניך וראה שוממותיך" . כל הבעות הפנים הם בעינים . בעוברנו על פניו של עני – אותיות עין, ואיננו חפצים לתת לו , אנו מסבים פנינו מעמו כדי לא לפגוש עיניו. כל תעוזת העני, לבקש נדבה, (בד"כ ביישן) הוא, כאשר פוגש עין בעין את הנותן.

איך פוקחים את עיני ה' עלינו ?! עינים עצומות נקראים קמץ. בניקוד קמץ , שקמוצות כאגרוף . כדי לפתוח העינים יש לעבור לפתח - . קמץ מורכב מ קו השווה 6 ונקודה ששויה 10 = 16 . קמץ + פתח (קו שויו 6) - 16+6= 22 כ"ב אותיות . מי שמכיל בתוכו כראוי את כ"ב האותיות מוצא חן בעיני ה' ב- ע"ב שמותיו ומניב חס"ד שהגימט. שלהם זהה לע"ב.

על שם הויה 72 עינים 3 בכל קו באופן הזה : י יה יהו יהוה .

חניה , ח"ן י-ה . כאשר אדם חונה, שוהה, בכל מקום שימצא , שיבקש אנא ה' המשך השגחתך ועיניך עלי והלואי וחיני לא יסור מעמך. כן הוא בין אוהבים המסתכלים אחד בשני ארוכות.

והוא שאומר ה' למשה "מצאת חן בעיני" , אני ממשיך להביט בך.

אומרת הגמרא : אשה שעיניה יפות אינה צריכה בדיקה . העינים מגלות את המכלול .

כאשר נשמה באה לעוה"ז עיניה עצומות מחשש מוצדק שמא לא תוכל לשאת את המראות הבלתי קדושים. רשב"י ישב במערה 12 שנים ולמד תורה עד שנפקחו עיני נשמתו . כאשר יצא, כל שראו עיניו נשרף . הנשמה לא יכולה לשאת העוה"ז ועל כן בבואה לעולם עיניה עצומות . הגוף נצרך לנשמה כדי לשאתה , לקחתה לביכ"נ , לקיים מצות ומע"ט . חסד הגוף עם הנשמה.

על מנת לשאת חן וחסד בעיני ה' ישנם פסוקים שאנו אומרים לעתים מזומנות : שנמצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם, ונח מצא חן בעיני ה' ועוד.

כתוב: "ויהיב חכמה לחכימין ומנדע למידעין" הקב"ה מוסיף חכמה לחכמים וידע את היודעים. אומרת הגמרא: אצל בנ"א כלי ריק הוא לשם מילוי אך לא כן אצל הקב"ה שהוא כלי חשוך . מי שמלא מוסיפים לו "יהיב חכמה לחכימין" . זהו גם סוד "וכבוד ה' מלא את המשכן" (מ', לד). אלא ... שהס"א מבלבל ואורב לשכון במשכן ובכל מקום קדוש דקה לפני התגלות עין ה'....

כמו"כ בכל מקום פנוי או כלי ריק.

הנחש כאשר רואה ת"ח מלא במע"ט וחסד, – מסתלק הימנו מפאת שאין לו מקום להכנס .

מי שמרוקן מתכני ישראל הרוחניים , סכנה אופפתו . לא בכדי נקראים ריקים ופוחזים . הגמרא נוקטת לשון "ריקא" ריק מחכמה . ע"י החכמה ניתן לדחות ולבטל היסורים .

המקטרים והמתלוננים לבקרים צריכים לחדול ובימקום, לשאת עינים בסוד "פקח עינינו וראה שוממותינו". הקב"ה צופה אל בנ"א וממלאם במילוי החכמה לה משתוקקים .

כן ממלא ה' את משיח צדקנו , ה' רואהו ומעטיר עליו רוח עצה רוח גבורה רוח חכמה אף יותר מן האדה"ר .

אחר חטא העגל מטווה ה' למשה את הארועים הבאים עד לכניסה לא"י "ושלחתי מלאך לפניך" ל"ג ב' . מלאך כידוע מוגבל בציווי שליחותו ואין בו רחמים מועדפים . משה משיב לה' "אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה" . הקב"ה מצווה את משה לפסול לוחות שניים ולהעלות אל הר סיני שם מגלה לו את י"ג מידות הרחמים .

בזמן דין קשה, ר"ל, יש לקרוא י"ג מידות הרחמים מעשרה אנשים ומעלה .

ישנם תאורים רבים על הופעת הי"ת , ה' איש מלחמה ה' שמו , "עמר נקא" כבעל זקן שיבה . המידה הזו של השיבה באדם הוא כאשר שערו הופך לבן, היינו זקן – זה קנה חכמה . כשאנו אומרים את 13 המידות , המידה ה-13 מתייחסת ל"עמר נקא" בעל השיבה הצחור של הקב"ה שהינו רחמים גמורים . עשר הספירות והכתר המתחלק ל 3 ספירות א"א, עתיקא קדישא, א"ק - סה"כ 13.

א"ק היא המידה -13 ובאומרנו אותם כאילו אנו יודעים בחכמה את ה', חכמה להמליכו עלינו.

אנו סמוך לפורים ורואים את ההקבלה של נשיאת החן גם אצל אסתר המלכה בעיני אחשוורוש וכל רואיה . הח"ן הוא מיתוק הדינים בסוד חכלילי מיין . תכליתינו להגיע למצב של מיתוק הדינים "עיניך רוחצות בחלב" . דם נעכר נעשה חלב. אלהים דיודי"ן גימט. ש' . כאשר יבוטל האות שי"ן מנח"ש יוותר ח"ן .

והוא שאמר ה' למשה "הנה מקום אתי ונצבת על הצור" הצור – אותיות צרה הזקוקה למיתוק ע"י ריצוי ה' ע"י מי-חסדי הצור שאנו נוהגים במצבי שיגרת חיינו , רחיצה, נטילה, טבילה – אנו נשטפים ונעשים כחדשים.

אנו מנועים מלדמות איברים להקב"ה עם זאת יש לו עינא פקיחא שאינה נעצמת לעולם וביטויי העינים חוזרים וחופפים לחכמה: עיני העדה ,הם ראשי העדה וחכמיה , עיני ה' אלוקיך בה מראשית שנה ועד אחרית שנה . יתרו יעץ למשה ואתה תחזה ... ודוד יפה עינים –אומר הזה"ק כל צבעי הקשת נראו בעיניו של דוד . כח הראיה היא החיות .

מדרגה זו שהיא סוד הפנים , סוד "העגל", העיגול ! בדומה לביטוי "עיני עגל" – עמה נתמודד בעתיד הקרוב . הקב"ה הביט באדה"ר ואלמלא היה ממתין עד כניסת השבת ולא היה משית עליו את "הריבוע" שהוא החלק המעשי, הגשמי, היינו יכולים לזכות להבטה של הקב"ה בלא דין כלל והבריאה היתה נקיה וטהורה.

כפי שבעת שה' עבר על פני מרע"ה שראה את אחוריו ולא את פניו , וכדברי דהע"ה "אחור וקדם צרתני" (תהלים קל"ט): אומר בעה"ס: מדובר בגילוי והסתר פנים של השי"ת, כי באמת "מלכותו בכל משלה" והכל ישוב לשורשו, כי "לית אתר פנוי מיניה", אלא ההבדל הוא, ב"הוה" ו"יהיה", ... כי יש שכל שאדם משיג אותו על ידי הקדמות רבות, והשכל הזה מכונה בשם 'אחור'; ויש שכל שבא לאדם בלא שום הקדמה, ... כן ששת ימי השבוע נקראים אחור והשבת פנים .

מאחר ולא נתתקנה החכמה העליונה ע"י האדה"ר , נתתקנה היא ע"י שהע"ה בחכמה תתאה משך 40 שנות מלכותו. לאחר מכן הלכה והתדרדרה עד לחורבן הבית . 70 שנות הגלות הם בחינת הסבת פניו של הקב"ה אחור ולפני היגלות הפנים מחדש , כפי שהס"א ארב להשתכן במשכן , ו/או "לקח חלקו" בחטא העגל , כן הוכשלו ישראל בסעודתו של אותו רשע אשר בעטיה נאלצו לעבור יסורי זיכוך מחודשים . ע"י מרדכי שפקח את עיניה של אסתר ככתוב ותלבש מלכות, היינו רוח גבורה רוח ה' להתייצב לפני המלך ולהתעמת עמו בערמה על הסבת שושן הבירה לירושלים הבירה .

לימוד התורה עפ"י הסוד הוא המפתח לגאולה , סוד=עין , יש להחיל ללומדו בכל בית על דרך ראשית חכמה יראת ה' – לא כל הבא ליטול , נותנין לו . יראה – ראיה . אם אנו רוצים לפקוח עיני ה' עלינו לטובה , ודאי שאנו נצרכים לפכח ראייתנו תחילה .

בעז"ה נעשה ונצליח.

השבח לבורא עולם איש שחו אחריו ה' הוא האלוקים.

מעובד ע"י שי"ז

*** משתה פורים - ישיבת זוהר הרקיע ***

Views
בס"ד


פורים - התשס"ט, ישיבת זוהר הרקיע


להורדה/האזנה לצחץ כאן

Zohar-HaRakia's yeshiva Purim's feast

Download / listen HereeXTReMe

eXTReMe Tracker