הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 02/01/2009 - 03/01/2009

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 25 בפברואר 2009

*** פרשת תרומה *** PARASHAT TERUMA

Views

bs'd

"TERUMA'' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "תרומה" להאזנה/הורדה לחץ כאן


בס"ד

עיבוד לשיחתו של הרב שמעון דהן שליט"א

לפרשת תרומה תשס"ט

רח"ו: "דבר אל ב"י ויקחו לי תרומה" . הפרשה הזו מתקיימת למעשה לאחר מתן הלוחות השניים שנתנו ביוהכ"פ שלאחריהן ניתנה ההוראה לבנות את המשכן.

מדובר כאן על שלשה סוגי תרומות : למשכן לאדנים ולתמידין. בעבור התמידין שהם קרבנות ציבור והאדנים שהם יסודות למשכן , עם ישראל כולו השתתף בשווה , בקע לגולגלת מחצית השקל.

אך למשכן נקראו לתת בנדבת הלב, ברצון טוב אומר רש"י. בזה מפריש ומרומם תרומה מעל הנקבע. את התרומות לאדנים והתמידין היו מערבבים אך לא את של המשכן שכ"א הביא שונה מחברו ולפי שנדבת המשכן והאדנים היה כדי שישרה הקב"ה שכינתו בתוכם רצה השי"ת לנסות מה אהבה ורצון טוב בלב כ"א יותר מחבירו ולכן הניח לבחירתם שבכך יהיה למאמציהם זכרון. אם עני שאין ידו משגת וליבו דואב או עשיר בגאוה שה' רואה גם ליוהרה וגם לכאב.

הבא"ח: מדרש רבה מביא שה' מכנה אותנו צאן והוא רוענו.

במקום אחר אנו נקראים כרם וה' שומרנו . כרועה ה' מבקש עשו לי בית , עשו לי דיר, שאוכל לשכון עם הצאן . הצאן זו רמת הנפש. כמו"כ מבקש סוכה לשמור הכרם -דרגת רוח. כבוד לאבא להיות במחיצת בניו – בנים כנגד הנשמה מול ישראל כהנים וקה"ק.

אם כן, רועה שומר אב – ר"ת אשר – ראש , הוא ה אשר המובלע בפסוק וזאת התרומה אשר תקחו מאתם ,מהנפש רוח ונשמה.

מהו דוקא ענין המקדש שה' מבקש לעשות בתוכנו .

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", מקדש אמנם אותיות קודש - אך אינו בלבד. אלו הן ארבע אותיות שזקוקות לתיקון ואז תצמח לנו הגאולה ! יש לתקן את אותיות המקדש מ"ם, קו"ף, דל"ת , שין ! מדובר על האות מ"ם הסגורה שצריכה להחתך לשני דלתי"ם כנגד שני אותיות הדל"ת של דוד, וכמ"ש גם "לשקוד על דלתותי יום יום".
האות השניה קו"ף צריכה להתקצץ מרגליה יורדות המות ולהעשות ה"א . "ראשון לציון הנה הנם".
האות דל"ת - אומר הזה"ק שנפגמו אותיות הדל"ת של שם ש-ד-י ושל א-ד-נ-י בחטא חוה . כי מש-ד-י צריך להשאר ש"י ומאדנ"י צריך להשאר שם אני! אותיות שי אני ! יש אני ! . כמו"כ הדל"ת היא אות שמשלימה את האות ש' , (ש"ד) הרשעים מצד הקדושה שיונקים משם אלהים דיודין שעולה שי"ן . כאשר יתוקנו ארבע אותיות אלו תהיה השראת שכינה בשלמות . והוא שמבקש הקב"ה מאתנו ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם - תקנו את האותיות האלה כדי שאוכל לשכון בתוככם .

פתח הרב דהן: מה ברבדי נשמתנו גורם שנהיה ראויים להיות משכן להי"ת , להתחבר עמו ? מה ענין הכלים ? הלא כשאדם בונה לו בית אינו עומד על הפועלים מבוקר עד ערב , אלא בא מדי כמה ימים , אפילו שבועות .

13 פריטים עיקריים מצוה ה' לעבודת המשכן: זהב ,כסף ונחושת, תכלת , ארגמן , תולעת שני,שש (פשתן) ועיזים,עורות אלים מאדמים, ועורות תחשים ,ועצי שיטים ,שמן למאור , ובשמים לשמן המשחה ולקטורת הסמים.

מהחומרים הנ"ל יש לבנות ארון , שולחן מנורה , ומזבחות.

כל כלי המשכן נבנו בצורה מרובעת , אפילו לחם הפנים (נקרא כך משום שראו את הפנים הקשה שלו-בחוץ היה רך- בניגוד לציפוי הקשה בלחם שלנו היום). כל לחם שנלקח לאכול מיד אחר היה בא במקומו וכידוע היו חמים תמיד.

על צורת קני המנורה ישנה מחלוקת אם היו זוויתיות כריבוע או קשתיות – עגולות.

סוד הכלים המרובעים ומטרתם .

חודש אדר, אד"ר כנגד האדה"ר. מרע"ה נולד בז' אדר ובא לעולם כדי לתקן פגם האדה"ר על שפיזר נשמתו בת ה- שש מאות אלף נשמות ישראל שהיו בו . דור המבול ודור הפלגה כ"א בתורו , פיזרו גם הם ל עוד 600 אלף נוספים , דור סדום ועמורה לעוד 600 אלף נוספים וכן דור מצרים תרם לפיזור זהה . בשל ההתפזרות המרובה הוקטנו הניצוצות עד למאד בכל המגולגלים בדצמ"ח שבדורות האחרונים והינם קטנים ביותר. בואנו כאן לעולם הוא על מנת לאספם ולהעלותם בסוד כינוס הניצוצות שנעשה במשכן מ 13 סוגי החמרים אשר סייעו לכך .

את קיבוץ הניצוצות אנו עושים ע"י ברכה על המזון , הבגד, הבית , המזוזה, התפילין. אין פריט ללא ניצוץ חיות אפילו אחר המוות - הנשמה חיה . כן לעור והעצמות המשך תהליך.

ע"י השימוש בקדושה בכל פריט שהוא, אנו מאספים לראש קודקוד (ראש קבוצה) המעלה לגבוה ממנו ולגבוה ממנו עד למשיח המעלה להקב"ה. בזה האופן אנו מתקנים מקבצים ומשלימים חלקיקי הנשמות אותם פיזר האדה"ר . תפקיד זה ממולא על ידנו "בעל כורחנו" שנאמר על "כרחך את חי ועל כרחך אתה מת" פ"א ד' , היינו, שבואנו וצאתנו חליפות בעולם, מהווה סולם להעלאת הניצוצות המפוזרים להתחבר כבתחילה בפרק הזמן של ה 6000 שנה.

שרשי בנ"א גם הם קרוצים מ 13 החמרים למשכן ומכאן העיסוקים המגוונים של צורפי הזהב וכסף, רוקעי הנחשת, נגרות ושאר מקצועות. במתכת הברזל לא נעשה שימוש מפני שממנו עושים חרב המכרית ומחריב וענין המשכן הוא לבנות ולאחד.

עולם התוהו נברא עגול וכן הבריאה בטבע , העצים, הביצים , האדם, חלקי גופו , עיניו , שמש ירח וכוכבים – הכל עגול ונקרא עולם השבירה . בעולם התיקון דקדושה הכל מרובע . הגויים מתאפיינים בביזוי הטבע ועבודת אלילים של ממש במשחקם שהודפים בועטים ומכים בכל סוגי הכדורים העגולים הקיימים . שם המשחק הוא להדוף, ממני והלאה . חטא העגל נספח גם הוא בסוד העיגול ככתוב שקמו לצחק .

מחשבת הגוי עדין טמונה בתוהו ובוהו ואינו מסוגל להכיל הריבוע דקדושה.

לוחות הברית היו מרובעים וא"ו על וא"ו וכן האותיות פרט לסמ"ך ולמ"ם שבנס היו עומדים. בניית המשכן וביהמ"ק נבנו בסוד הריבוע , משם הויה בן ארבע אותיות וארבע עולמות אבי"ע.

פרטי הבניה של המשכן הוא כנגד קומת האדם .

הארון בנוי שלושה רבדים זהב- עץ- זהב, כנגד הגולגולת והמוח של האדם במעטפתו כמאמר הזה"ק תלת רישא. כאשר בתוך הארון הלוחות השבורים שהם סוד המוח. הלוחות השניים מחוץ לארון .

ענין שני הלוחות נלמד עוד מהתינוק/הנשמה, המצטנף ככדור בבטן אמו העגולה , צופה מסוף העולם ועד סופו מתורת הלוחות הראשונים. כאשר יוצא פושט ידיו ורגליו ושוכח הכל והוא כשבירת הלוחות. שבור- שב האור ! .

הלוחות שמחוץ לארון- המה הלוחות השניים , התורה שאנו לומדים בהיותינו בחיים . כאשר אנו לומדים בה , מאירים אנו את פנים הלוחות השבורים שבארון ומתקנים אותם תוך היזון חוזר אלינו בין שני סוגי הלוחות . באופן הזה מזדככת הנשמה.

מי שאינו לומד תורה, יוותר עם הלוחות השבורים בראשו משום שלא החיה אותם והשלימם.

רח"ו בפ' יתרו מביא שעל הארון עמדו הכרובים מזהב אשר לכשעצמו הוא חלול שם שמים גדול בעיני האומות , איך יש לנו חפץ, פריט דומם כלשהו שעמו אנו עובדים את ה'? לכן היו הכרובים בקה"ק מוסתרים מפאת קוצר דעתם להבין שסוד הכרובים הם שני מלאכים ממש! שרפים , מלאכים של אש ,שהזהב מרמז עליהם בחינת דין/אש, היינו, יצ"ט ויצ"ר המלווים האדם מיום בריאתו עד פטירתו . יעודם: להיות פב"פ כאוהבים אך מושפעים הם ממעשה בנ"א הגורמים חלילה להיפך, אב"א . אז מזדווג הדין על כל המשתמע מכך.

השולחן בעל ארבע רגלים – כנגד הבטן והגפיים שעניינם אכילה .

ארון במזרח, שולחן בצפון ומנורה בדרום . כשם שהנשמה בנויה זו"ן כן השלושה הנ"ל נחשבים זכר ומזבח הנחושת –החיצוני, נקבה, שכביכול מופרדת מהזכר אך מזבח הזהב הפנימי מורה שאין הנקבה פרודה מהזכר ברוחניות .

משכ"ן אותיות כנש"ם- כאן נשמה, המלמד על תפקידו ותוכנו .

כאשר הקב"ה אומר ושכנתי בתוכם , אינו בגוף אלא בנשמה , בנשמה הנמצאת במלאכים הכרובים, בזר הסביב – באם וכאשר מלאך שורה בטוב בתוך הגוף החומרי שלנו.

כל העבודה בין בחומרים של המשכן ובין הפעולות מהעלאת הקרבנות ועד לשירת הלווים ותפקידי הכהנים וכה"ג הינם לצורך !

וכי מה לכאורה יש צורך להקב"ה בם ? אלא הוא להתקשרות !

הריבוע מסמל החומר, הגשמיות -כתונות עור לחבר עם כתונות האור , אור השמחה שם מח ה' .

כשאנו לומדים על משיחת הכהן , סממני הקטרת והפריטים המגוונים אשר שורשם בנצחיות , דורשים הם עצירה ללימוד מעמיק ולא ריפרוף בעלמא . לא שייך להתמכר ולהשתכלל בעיסוקים של עוה"ז עד מיצוי הכוחות ובשל כך להבדל מן התורה. בעוה"ב הכל כבר מוכן ומזומן לא נצרך בו שום מיומנות מקצועית של העוה"ז פרט לתורה .

המשכן הוא בנין שה' בנה לכל אדם ואדם על מנת שיאיר מתוכו ויקדש הדברים הנוגעים לו מבית ומחוץ . הקידוש נעשה על ידי היחוד שאומר בפה : פריט זה למען הי"ת, עבודה/עיסוק/טוייה/צורפות, מצוה , לימוד – לכבוד הי"ת למען המשכן, למען המקדש . כך יאה להקדיש לה' כפי שאנו מבקשים ממנו היה בעת מעבדינו , יה"ר שתשרה השכינה במעשה ידינו , ויהי נעם ... אכן.

מערכת החיים שלנו נסבה עפ"י כ"ב האותיות כמובא בספר יצירה שה' ברא את הראש באותיות א מ ש ואת הגוף ב –ב ג ד - כ פ ר ת . שאר האותיות לחלקים הפנימיים . וע"כ כנגד סדר זה - העורות המאדמים, עור האדם, עיזים- כנגד השערות .

בצלאל – צל אל, קיבל רוה"ק לנצח על מלאכת המשכן. מאחר שטרם היה שרטוט דומה לכלים הללו בעולם , הוקצע לנו דפוס הרבוע של הכלים על מנת שתפיסתינו תהא בשליטה עם עצירה , ולא בעיגול אינסופי הנעדר מכך .

הריבוע בעל קצוות זוויתיות משמש לאתנחתא , להתחדשות. עצירה – עץ אור , עץ חיים . גלגולה של הנשמה היהודית הוא ככדור עד לעצירתה כאן בחיים לאחוז בריבוע. נשמת הגוי ממשיכה גילגוליה....

העיצורים הנלמדים מהתורה הינם לשליטה מיטבית בחיים . בלימת הפה מלכעוס, חציצה מתאוות , עצירת עבודה בתום שמונה שעות. לכן הוא גם השיעור והקיצבה שיש לכל מצוה ומצוה תחומה ומשקלה. כל התייחסות אחרת תביא להיסחפות וחוסר שליטה המרחקת מהמטרה לשמה הגעת , היות סולם לקבץ ניצוצות ולהשלים קומת האדה"ר וקומתך שלך בתוכה !..

כאשר נשלים ונחבר הוויתינו המופרית ההדדית בין הלוחות השניים והלוחות השבורים , ונשכיל בחיים חיותינו לחבר בין ההפכים , תהא מדרגתנו בזרימה אינסופית בעולם הרוחני, נבוא ונצא בעגולא כבריבועא ב"ב או"א .

איש שחו אחריו ה' הוא האלהים.

עובד ע"י שי"ז

יום שבת, 21 בפברואר 2009

דרשת סיכום ימי השובבים התשס"ט SHOVAVIM

Views

bs'd

"SHOVAVIM'' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

"סיכום ימי השובבים התשסט" להאזנה/הורדה לחץ כאן

יום רביעי, 18 בפברואר 2009

*** פרשת משפטים *** PARASHAT MISHPATIM

Views

bs'd

"MISHPATIM'' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "משפטים" להאזנה/הורדה לחץ כאן

בס"ד

עבוד לשיחתו של הרב שמעון דהן שליט"א

לפרשת משפטים תשס"ט

רוב העולם מגולגלים בנפש ורואים זאת ע"י חיי הצריכה שכולם שקועים בו.

יש גלגולים בנפש, ברוח ובנשמה . חיה הקב"ה נותן ויחידה .... התדבקות רוחה ברוחה, ישקיני מנשיקות פיהו....

מהי נפש ? נפש היא בעלת כל התאוות , רבים חללים הפילה. קשה מאד להחלץ ממדרגה זו . אך אדם בעל נסיון וכריזמה, משכיל, יכול להתגבר ולהשיג דרגת רוח , הוא השלב שהתגבר על מלכודת תאוות העוה"ז כמו כסף מזון , בגדים יפים , כבוד וכו' עד כדי עשותם עפר לרגליו , כלומר , שולט בהם.

בעל דרגת רוח עניינו דיבור של קדושה. כל אופן אחר הוא התלהלהות , בחינת לץ.

נשמה – היא דרגת מרע"ה , מדרגה של חשיבה בה כמעט ואין מדברים רק דברים נצרכים. בעלי הנשמה , בדרגה זו, מתעלים אפילו מעל צרכי גוף ומזון. רמת חשיבתם כה גבוה ,שאינם מתייחסים לקטנות אינם מעירים הערות. מחשים לרוב. ביאתם לעולם בגלגול הוא לצפות כביכול מבחוץ, לפעול ולהכין בצנעה את קידומה של האנושות .

דרגת חיה – דרגה הניתנת ע"י הקב"ה היא רעווא דמחשבא, רצון המחשבה. זו מדרגה של משיח צדקנו הלומד עתה כיצד עפ"י הרצון הצרוף, הטהור, לכונן את המחשבה. הרצון שבמחשבה הוא כנגד האות יו"ד היא המחשבה המולידה רצונות החשיבה.

בזה"ק מכונה נשמה גבוהה כבת כהן . הכהן הוא הקב"ה שמחייב את הנשמה לצאת (לעולם) ואיש זר עושק אותה הוא הס"א והיא הנשמה נכנעת מפני רצונו של הקב"ה וחייה את חייה כאן שלא בדרך קדושה, לכן כשתחזור לבית אביה לא תאכל בתרומות.

יש שיוצאת גם להוולד כגרה בין האומות אצל הורים שאינם נימולים דבר הגורם סבל ועושק לנשמתה. או בממזר ת"ח ... והכל הוא על פי המזל....

כנגד ארבע הרמות הנ"ל ... זל"ז , הם השור הבור המבעה וההבער ארבעה קלי' הגורמים נזקים בין אדם לחברו בעולמנו. (יכולים להיות: השור בחינת מכונית נוגחת או אוייב על ארצנו. זיהום המים –בחינת הבור , המבעה – אדם שבעצמו מזיק , וההבער – אש מחלוקת פלגנות וכדומה ) .

בעז"ה בעתיד הקרוב ביותר צפייתנו היא להיוולדות נשמות-אור טהורות, נשמות חדשות מהזיהרא עלאה שהיו כלולות באדה"ר אשר לא חטאו. אלו יחנכו את האנושות שתישרוד וביהמ"ק יקום , כאשר לתופעות ההיזקים לא יהיה מקום יותר בעולם וישרור מצב של וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ , משפט שמשלו על בנ"א. לא יהיה יותר אדם לאדם זאב.

נשמות מאין אלו ביכולתם של מקובלים אמיתיים להוריד בזיווג דקדושה בחצות ליל ששי, כאשר הקב"ה יוצא לגנו ללמוד עם הצדיקים. נשמות מזוככות אלו אינן עוברות חלילה דרך הקלי' ולא יחטאו בהיותן כאן בעולם .

האדה"ר היה אמור להגדיל שבעתיים את אורות הנשמות שהיו כלולות בו , כלומר אנחנו, שכיום נחשבים רק כקרן אור בודדת מהשמש ביחס לאדה"ר. עקבו היה מכהה גלגל חמה . נשמות הזיהרא עילאה פרחו ממנו טרם החטא . שערו בנפשכם יקרות (הוא"ו בשורוק) נשמתנו אילו אכן היינו זוכים שהאדה"ר היה מגדילנו שבעתיים.

על האדה"ר , שת, נח, שם, אברהם, יצחק ויעקב עליהם השבעה נאמר כסף צרוף מזוקק שבעתיים שערי צדק ר' גיקטליה. כנאמר גם בישעיה ל' כ"ו "והיה אור הלבנה (הוא כנסת ישראל בחינת המלכות, השכינה, ראה הנשים התופסות היום במואץ מעמדן ) כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים ביום חבש ה' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא" מסביר רש"י שם:

שבעתיים, שבע שבעיות כאור שבעת הימים :

שבע שבעיות 7X7 = 49 X 7 שביעיות כאור שבעת הימים = 343 .

אם כך לחמה וללבנה מה לנו כבני אדם ...

המדע מסביר שאור השמש כיום הולך וכבה (ימי אובך).

בבריאת החמה ה' לקח חומר בעירה מפנים השמש והדליקה למשך 6000 שנה . עתה ממקום עמוק יותר ינתן בה אור שבעתיים כנ"ל . "שמש צדקה ומרפא בכנפיה" מלאכי ג' כ'.

לענין הנשמות האדירות הבאות ופוקדות העולם בגילגוליהם דוגמת יהודה בן יעקב עליו מסביר הזה"ק שהוא אביו של עובד בן רות. יהודה מעולם לא התגלגל כבן אצל אחיו לצורך יבום תמיד נשאר אב ומזרעו המשיח. ער ואונן התגלגלו בפרץ וזרח שיהודה הוא גם האב לצאצאים אלו . התגלגל בבועז שנקרא אבצן , בו עז – יהודה עז כארי התגבר בגלגול בבו עז/אבצן ונולד עובד בן רות ומכאן לדוד מלכא משיחא.

יתרו היה חכם דקלי'. עד מ"ת, העולם, מי שהיו שומרי שבע מצות בני נח ואנו בתוכם כך נקראנו, היו גם יתרו וביתו.

בשה"ש ב' י"ב "עת הזמיר הגיע וקול התור* נשמע בארצנו" . התור – אותיות תורה* -יתרו חסר יו"ד - רות המואביה ! סוד התורה ! שלא בכדי אנו קוראים במגילת רות בשבועות.

יתרו גלגול של קין אשר הביא את צפר(ה) ש"ע אורות למשה . היו"ד של קין נתעלמה משמע שיתרו קין/ קן/ קן הצפר הביא למשה , סוד משיח .

לא במקרה הגיע משה למדין אל הדין, אל המשפט, אל האמת והאמונה כפי שאומר רבנו נחמן . נשמתו הובילתו אל המשיח . יתרו חילץ ניצוץ משיח צדקנו ממואב השכנה והביא למרע"ה לבררו. יש המפרשים שבהגיע יתרו למדבר ניתנה התורה .

ממואב ועמון יצאו ניצוצות הקדושה , רות ממואב ומנישואי שלמה עם נעמה העמונית נולד בנו רחבעם שמלך אחריו .

השבח לבורא עולם איש שחו אחריו ה' הוא האלהים. אמן ואמן !

עובד ע"י שי"ז

eXTReMe

eXTReMe Tracker