הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 06/01/2007 - 07/01/2007

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום שישי, 29 ביוני 2007

***PARASHAT 'BALAK'

Views
bs'd


PARASHAT 'BALAK' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE


פרשת "בלק" להורדה/האזנה לחץ כאן

מעניני הפרשה: מלחמת מצוה מול מלחמת רשות, מה כוחם של עם ישראל? כיצד זה נראה בפרשה ע"י התאחדותם של בלעם ובלק, איך ייתכן שבלעם ידע דעת עליון?, איך פועלים אומות העולם ללחום בישראל, איך ייתכן שבלעם הרשע מוציא ברכות על עם ישראל
נדב ואביהוא נפטרו רווקים ונתקנו בפנחס בזמן שפנחס קנא לשם במעשה זמרי בן סלוא, נדב ואביהוא הם סוד אליהו הנביא, אליהו הנביא זכור לטוב מתגלה לכל אדם בעל מידות טובות וצניעות וגם כיום, מה החומרה שבקללות ?, בלעם הוא סוד שבולע עם בקללותיו, חיבורם של
בלק, בלעם הוא עמלק, מה שנשאר מחיבורם הוא בבל, ובבל הם הישמעאלים העמלקים שנשארו לאחר אנשי המבול והם הסוד של הישמעאלים שמציקים לנו כיום ומחרחרים ריב ומדון והם אלה שמקשים על גאולת עם ישראל עפ"י הזוהר הקדוש, מדוע מבקש השם ברכות מאיש היהודי שיברך ברכות, ומה התועלת שבברכה עבור העולם הרוחני, 100 ברכות שנתקנו ע"י דוד המלך ע"ה


Balak

 1. Bene Israel Seeking Passage – The Israelites are on the East river bank of the Jordan and must cross via Edom near Elat, next to Sichon the Emorite king, next to Moab, and next to Og King of Bashan near Syria. The King of Edom declines passage and G-d said go around Edom. The King of Sichon the Emorite confronts Israel in Battle and loses. The Israelites settle his land and go to fight the King of Bashan and defeat him. Moav resides between Edom and Bashan inside Jordan.
 2. Two types of wars: The first one is mitzvah war to go against the nations inside Israel and all must participate against the 7 nations. The second type is by our choice to defend ourselves against outside intruders and only Tzadikim can participate. At the moment, Israel had no excuse to attack the nations inside the Jordan River.
 3. Why is the Torah concerned about Moab who is afraid of Israel? The King of Moab realizes that he must fight a spiritual battle not a physical one to defeat the Jews on his border. He wants to know Israel spiritual weakness and sends for the King of Midian to join him. He also sends for Bilam who was strong with his mouth in order to defeat the powerful mouth of Moshe. Bilam knew the exact timing when to bless and curse; why would G-d approve this wicked man’s curses? He had a reputation to destroy nations just with his curses without wars. He had a very bad EVIL EYE that he used for AYIN HARAH or Evil Eye.
 4. Bilam tells the angels Balak sent him to stay over while he will ask G-d permission to curse Israel and had no shame doing that (Chutzpa). G-d ask bilam who are the people with you? And Bilam replied messengers from Balak who want me to curse Israel. G-d commanded Bilam not curse Israel because they are blessed. Bilam tells the messengers to go, but the next day they ask again and Bilam promises to give them an answer again tomorrow. Again he declines Bilam request to curse Israel but Bilam does not give up and asks again. This time G-d said go with them but do what I say. He wakes up early (like Avraham Avinu) and prepares his donkey himself to do some cursing. The angel of G-d gets upset and standing on the road blocking Bilam preventing the donkey from passing. The donkey squeezed Bialm’s leg after being hit 3 times and finally laid down. G-d open the donkey’s mouth who complained about being hit to which Bilam replied if I had sword, I would have killed you.
 5. One’s Thoughts Revealed – The King of Moav comes to Bilam and complains about Bilam not cursing to which Bilam answer I can only do what G-d put in my mouth; and no money in the world can make a difference. From this we learn when a person says “I do not want this and that, he means the opposite” our thoughts are revealed by our mouths even as our mouth says the opposite of what we think. Bilam says “If Balak will give me a house full of silver and gold, I will not go against G-d’s word” but this statement reveals Bilam true intention wanting a house full of gold and silver and to disobey G-d. Politicians who say what they will do merely reveal they want to be in power.
 6. Bilam was one of three advisors to Pharaoh, Itro escaped, Iyov was silence, and Bilam recommended to destroy Bene Yisrael. Balak takes Bilam to a place from which he can give them Ayin Harah (evil eye)
 7. Sorcery and Black Magic – Today the Palestinians use sorcery against our people to give Ayin Harah and harm us with defiles spiritual forces; they are our opposites; we are connected to the good forces of holiness. Israel preys to bless mankind, they pray to destroy others (good vs. evil). The Moslems use sorcery to entice Jewish women to join their ranks; there are ten of thousands like that. Some of their elderly seclude themselves for 40 days and repeat mantras to summon evil forces that they use against us. This is why it is dangerous for our leaders to be with them – they jinx and put the spell on them to act contrary to our interest. They mix in their food magical items to cause them to give up territories, free funds, provide them with weapons, supply them with water and electric and release prisoners all for empty promises. They shoot at us without anyone stopping them; they cause us to be spiritually weak and impotent.
 8. Bilam wants to put a spell on all Am Israel along with Balak who is the magician while Bilam was the best with his mouth. Bilam’s mouth against Moshe’s powers of prayer and Balak against Am Israel’s mitzvot. These 2 evil forces are still in effect till on Am Israel. But these forces are ineffective against those of us who are holy and pure. Prayer, mitzvot, Tehillim, guarding the tongue, being shomer Shabbat and doing acts of kindness are a shield against the evil forces. Angels protect such a person from any harm.
 9. The End of Times – This is why G’d tell Bilam: do not curse this nation since it is blessed. Bliam instructs Balak to build 7 altars sacrifice 7 animals on each in honor of G-d. And G-d tells Bilam to say the best possible blessings for Am Israel better than Moses’ blessings (that were also admonitions); and Bilam reveals the events of the end of times. Bilam wishes to have similar faith as the Jews; because he sees that Israel will defeat all the nations at time of Mashiach time that come against Israel. Balak is not happy for the blessings of Israel that were enormous that even Yitzchak did not give to Yaacov. Why would Bilam do that? Where does he get such blessing powers?
 10. These blessings could not be coming forth from a Tzaddick since too many heavenly prosecutors were against that. Even Jacob had to disguise himself in order to receive the blessings from his father – since these are for eternity; and it’s impossible to bring those blessing from the physical world that has prosecuting forces preventing this. This blessing must be gotten astutely like hiding diamonds with trash where no one will suspect that a diamond can be hidden there (Mi Yiten Tahor Mitameh). This is why G-d took out the blessing for Israel via Bilam to circumvent the evil forces.
 11. Pinchas – Finally Balak fires Bilam but not before giving advice by saying their G-d hates promiscuity and adultery; therefore bring women and with that you will win against them. They made a market place with many tents placing decently dressed older woman outside but a promiscuous woman inside that gave them wine and proceeding to sin with them. The prices for merchandise inside the tent were cheaper. 24,000 people died in the plague because of the adulterous acts.
 12. Zimri ben Salu was the president of the tribe of Shimeon and he came to Moses with the daughter of Balak (Cosbi) and asked if he can sleep with her; and added to Moshe, if you say no – then who permitted you to marry a Midianite (Tziporah)? Cosbi came to sin with Moses but Zimri grabbed her and came to Moses to challenge him; Moses who was crying along with Ahron and Pinchas for the sins and ensuing plague of Bene Israel. Moses did not know what to do; but Pinchas reminded him the Halacha of one he sleeps with an Aramit, Kanaim kill him. Pinchas killed both of them with a spear. Nadav and avihu died and never married and therefore incomplete. King Hizkiyahu also was about to lose this world and next world until Yeshayia the prophet convinced him that he must get married. A Tzadik that had no children, his soul will be come into a living person on earth (Ibur) to guide the living person to accomplish what that soul did not do while on this earth. This is why sometimes we act strange or feel in a certain way – because of a soul that may have entered our body for it’s rectification.
 13. Pinchas entered the tent of Zimri that was surrounded by the tribe telling everyone he wants to be part of the action. Once inside he killed both with the spear; he was able to do that because Nadva and Avihu (sons of Ahraon who were burned in the Mishkan) entered his body – their soul is also the soul of Eliyahu the prophet. For this act, Pinchas now Eliyahu received the covenant of peace from G-d that allows him to COME and go between the spiritual and physical worlds. The only one that can do that. Eliyahu reveals himself to any one who has good character (Midot) and is modest; it can be even a Gentile and even today.
 14. The Power of Bilam – Bilam means one who swallows a nation; why can he curse? Why other people have that power even today? It’s forbidden to curse others only bless them. Why did Bilam have such power? It is written, “G-d is angry everyday” for just a moment! Bilam knew when that moment is and so many people today that curse others and cause them tremendous hardship. The moment to curse is at dawn when a rooster top crown turns from red to pink, to manifest the curse. A certain sage in the Gemarah wanted to kill a bad neighbor but fell asleep and gave up the idea. Rabbi Meir wanted to curse a bad neighbor but his wife Bruriah swayed him to use the same power to change the neighbor to become a good person. Bruriah added: because it is written “the sin should be abolished, not people” destroy sin not sinners who may repent. G-d does not wish the sinner to die; but to repent and live. If someone steals money from you, pray that he will have remorse and return your money. Turn an evil person around and it will benefit you.
 15. Bilam’s power in his mouth because Am Israel’s power is in the mouth. Take the L&K of Balak and the Ayin Mem of Bilam and you get Amalek; what’s left from both names is BBL or Babel. In the end of times (now) the remnants of the people who were not destroyed in the great deluge (Mabul) will be coming back. There is an opinion in the Gemarah that says that a remnant of the Mabul survived in the land Israel; and their progenies are Balak and Bilam – they are forces of destruction that will be bring suffering on Israel – they are located in the land of the philistines Gaza (Zohar). Amalek’s mission is to cause Jews to weaken their resolve on their faith by injecting doubt.
 16. The Secret of Blessing – what is the purpose of us blessing the foods we eat or bless anything? What does it do for G-d when we bless Him before and after eating? Anyone who does not make blessings on foods is called a thief and a destroyer; he robs his parents (G-d). When the physical world was created from the spiritual world by filtering the lights from the upper worlds,; G-d inserted sparks of holiness into the 4 elements (air, water, fire and dirt) that find themselves in our food chain. So, when we make blessings it could be that we even bless the souls of our parents or loved ones. This is why we have food at death anniversaries for a relative; he might need a rectification in the 4 elements: vegetation, animate, speaking and inanimate. With our blessings on the foods, the sparks in the food are elevated to the spiritual and is able to rise up to a higher level. Sometimes parents come in dreams and are angry at children showing them food items hinting to them: had you made a blessing on the these foods, my soul would have have been elevated – now my soul has to reincarnate. This happened to the Rabbi who got unusually hungry in one morning and had to find food urgently. In a dream he had, a huge gifelte fish from heaven came down and out of which a woman 800 years old came out of the fish screaming about putting hot sauce on the fish. The Rabbi eating of that Gifelte fish allowed the spark of the woman to be freed up and finish her rectification. This was a case of a spark entering the Rabbi to cause him to be hungry, seek food, eat the fish and free up the spark from it.
 17. Since then the rabbi became cognizant of foods, inspect items before eating, do the blessings properly. Never miss reciting a blessing and always have in mind to elevate the sparks in the foods. It takes years to know how to properly make blessings on food to free up the sparks. G-d kisses the person who does the blessing right and is happy with him. At David’s time 100 people had died every day, so he instituted to recite 100 blessings a day to remove the plagues from Am Israel. The more a person blesses, the more he his soul, and it is simple to do, and one gets blessings from G-d in return (the one who blesses is also blessed).
 18. This is an important parasha that reveals the birth of Mashiach and it has many more secrets revealed by the Ari and the Zohar.


יום רביעי, 20 ביוני 2007

***PARASHAT 'CHUKAT'

Views

bs'd

PARASHAT 'CHUKAT' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "חקת" להורדה/האזנה לחץ כאן

מענייני הפרשה: הלכות לשון הרע, חוקי התורה לא מחייבים היגיון, פרה אדומה ותכליתה, מהי הטומאה וכיצד נטהרים מסוגי הטומאה, סוד הטל אורות , אדם טמא יכול להתעסק עם מלאכים?! מה הסכנה שבכך, להבדיל איך הגיע אפר פרה אדומה לארי הקדוש, איך ייתכן שמשה רבנו לא נכנס לארץ ישראל, כל דור יש לו את הדיבור שאיתו השם מדבר והקשר בין הדיבור שבקש השם ממשה לדבר ומה שעשה משה בפועל, מאיפה באים הרהורים רעים ופחדים? , מהי יראה נפולה , והעיצה לבטחון בשם

Chukat

 1. From last parasha to this parasha 38 years have elapsed in the dessert and the old generation that sinned in the spy case have died. Two important topics: The Parah Aduma (red heifer) and the incident of Moshe hitting the rock thereby forfeiting entering the land of Israel. It is difficult to understand RH because the ashes defile the one administering the ashes of the burned Parah Aduma and in the same time it purifies the defiles contaminated person. We will explain why G-d was so angry with Moshe and also how spiritual contamination works.
 2. Lashon Harah or Evil Speech – First the people are complaining to Moshe for taking them to a place where there are no figs and pomegranates and also complain for lack of water and speak lashon harah against Moshe, G-d and the land. Parents are also forbidden to listen to lashon harah from their kids; siblings are also under the laws of lashon harah and one cannot speak evil of his family members, parents, and relatives or between spouses. lashon harah leads to strife, disagreements and separation. You must reprove spreaders of lashon harah but if your criticism is going to increase animosity, refrain from reprove. Ignore people who will NOT accept your warnings, stay away from them and do not take risk in reproving someone that will end up costing you your job or your money. The Chafetz Hayim composed a prayer to spare us from hearing, telling or accepting lashon harah, use it!
 3. Tumah or Spiritual Defilement – how does one become contaminated and how does one become purified again; what are the methods of purification?
 4. Our Torah is made of Mitzvot (logical commandments), Chukim (Illogical laws). Such laws must be observed based on faith; but can also be comprehended with Kabbalah to the initiated. Not everyone is fit to know the Kabbalistic reasons!
 5. Humans are made of mater and spirit and not immune to Tumah, a goy does not transmit tumah at death. At night when the soul departs, the Tumah comes in since the light of the soul is gone and defiled spiritual forces can come in; the soul that is driving the body is absent. This results are contaminations from a body without soul that resembling a dead body.
 6. In the morning we expel Tumah via the end points of the body, the 10 fingers when we wash our hands and make the blessings. The finger nails in the hands and feet allow for the Tumah to eject but keep the energy of the soul in. Do not touch anything before washing in the morning in order not to transmit to them Tumah – not even your cloths
 7. You must put next to you water to wash immediately 3 times back and forth to remove the tumah force called Shilta from you. King Solomon instituted washing the hands; a person who enters the temple defiled is punished by death, there are many forms of tumah; but tumah of the dead is the worst and can only be removed with ashes of Parah Aduma (red heifer) or waters of the Nidah.
 8. They burned a pure Parah Aduma that had 100% red hair, and only a pure man can take the ashes; but even if we had a perfect Parah Aduma no one is pure to make the ashes. The gemarah says it can be done if we have a new born placed in an island and only he can gather the ashes.
 9. How did we get the first ashes? When the Israelites were in Sinai, the tumah stopped by a special light from G-d and we had pure undefiled people to gather the ashes.
 10. The snake defiled Eve who passed the defilement to Kayin who became murderer. Adam’s numerical value is 45; but when a person dies he looses the TaL lights (39) less 45 (YKVK spelled with aleph) = 6. Adding 39 to the 6 to become 45 and be Adam again; the formula to resurrect the dead. The 39 lights enter the Luz bone that remains in the grave to make 39+6=45 or Adam by spreading to his bones and regrows the entire body. He rises up as he was but gets a perfect body
 11. It is forbidden to mention names of Angels because they will come to us; because we are not pure they may harm us (pure meeting with impure). The angel comes by forcing him to appear to us by oath but only if we are pure.
 12. The Ari used angels to get info on people for their rectification since the angels know our roots. R. H Vital asked the Ari how did he get the ashes to be pure? The Ari was secluded for 7 years until Elijah the prophet revealed to him where to find the ashes to purify himself.
 13. We must know the angels to transport our prayers up and must know where they stand and how they operate? The students of the Ari brought down angels in the woods and silenced the lions by blinding them. The Ari was upset because they caused the angels to become impure and put them at risk to lose their ability to return to heaven thereby causing a blemish in the upper worlds. such offenders must fast 40 days. In Egypt, G-d himself had to come down because the tumah of the Egyptians was so great that it could harm angels
 14. The Tumah in our generation is worst; in Egypt the tumah was at the level of 49 gates but in our generation it reached the 50th gate from which there is no return and that person is called “Tameh Leolam” forever contaminated (like nuclear radiation stricken).
 15. You must refrain from touching a Nidah and add tumah. But since we have no ashes and were all “Tameh Met” why worry about “Tumat Nidah”? We must not add more Tumah and even if we touch our privates we must wash our hands to remove the extra tumah. Added tumah causes forgetfulness, disease and misfortune since the klippot get hold of the person. Do not belittle any kind of Tumah since it makes life that much more difficult (creates a negative force that tampers with everything a person does causing him to continuously fail and make mistakes). But to comprehend Torah, G-d and His creation, one must be first and foremost decontaminated and pure. A tameh cannot reach G-d, his prayers are not effective. For our prayers to be heard, we have to shake ourselves of our Tumah.
 16. Use water to purify yourself by washing hands and going to Mikveh; stay clean at all times (women must wash themselves more often because of Eve and the snake). Cleanliness brings purity, which brings exclusion, which brings the spirit of G-d to the person; by keeping purity of the hands because the soul detects purity and is observing the tips of the fingers to check. The end parts of the body are the conduit to tumah (hand and feet fingers, mouth and reproductive organs).
 17. The soul detects the tumah by being on the fingers’ tips; our soul bless others via the hands since the soul energy is transmitted via the hands as it is written for the Kohanim to put their fingers on us and G-d will bless us. Blessings are done via a light from the soul coming out of the fingers. A light from the soul via the fingers can blind a person. Keep the hands and fingers clean to transmit positive energy. A person who keeps his hands clean can always do Teshuvah. A person who belittles hand washing is punished by death. The secret of being wealthy is to wash the hands with a lot of water. Today water is abundant and so the global wealth. As the world spiritual contamination increase so did the availability of water to purify us – indeed “wondrous the ways of G-d”. No more excuses!
 18. Resurrection of the death, our wealth, our Olam Habah and our health are dependent on washing our hands, general cleanliness and purity of our body. Clean body and hands can draw the supernal light more easily; and uncleanliness is impediment to the light. The Entire Torah is structured on the notion of Tumah and Taharah; and this is why the parasha’s main focus is on the impurity from a dead corps and the ashes to purify those contaminated
 19. Why not any cow? Why must it be red? Kabbalah teaches that we must rectify a sin from its root. Hence Red which is the color of Din or judgment. PaR (ox) is Din, Peh and Resh of PR = 280. All end points (and corners) are Din just like the end points of a man hands, feet and mouth are Din because Tumah latches on via our end points. The 5 ending letters MNZPCh are Din that adds up to 280 or PaR meaning Perud or separation. Word in Hebrew that starts with P and R signify separation, which permits tumah to latch on.
 20. Dead person effectively separates himself (from the life force of G-d) reverting to the 4 elements Fire, Water, Air and Dirt. A live person connects the 4 elements just like Hebron connects the 4 couples. The soul is connected by the 4 levels of the soul Nefesh, Ruach, Neshama and Haya. This is the secret of YKVK, if a person is complete in the 4 levels of the soul, YKVK take control of the person
 21. When a person is defiled he can be murderous from the Tumah that can cause corruption, lying, adultery, abuse, malignant speech; just look at the media and the politicians who are infectious. Also causes ill thoughts, conniving, trickery, dishonesty, disloyalty, strife, jealousy, competition, thievery and evil. The media only reports evil; good deeds are of no interest. Look at the politician getting caught in embezzlements, sexual misconduct, accusations and self interest. All because they are not keeping purity
 22. By keeping purity we become more ethical and have good manners and good character; we must safeguard our thoughts and our actions. The impure causes separation of G-d too as it is said: He separates himself and also separates G-d casing the YKVK to be separated. The angels hate tumah in humans. Water, Torah, ethics, good speech, good deeds good thoughts and Mikvah purify us. To purify oneself one must begin with Teshuvah and only then immerse in water
 23. Impurity affects your believes, faith and confidence, and makes one paranoid about the wife, the kids, the business partners, the stock portfolio, health, the future, the neighbors, the authorities, society and of course the in-laws. Reb Nachman said the fears are the demons that control the person as a result of lack of fear in G-d and lack of faith. People who constantly check their pockets to see if the wallet is still there? Or wake up in the middle of night with sweat are punishments for the acquisition of tumah. People with taharah have no extraneous fears; they have only the fear of G-d! It’s a good idea to check one’s faith regularly and be like the Baal Shem Tov who had no saving and spent all his earnings daily to force himself to depend of G-d every day (he was wagon coach); in today jargon he was a day trader that took no positions overnight! A person who is always fearful must have something to be fearful of. Torah law requires a thief to pays 4 or 5 times; a robber in daylight twice. Purity gives confidence!
 24. Moses Not Entering the Land – very sad, we merited to get in but not Moshe! Why? After all his greatness; because he and Aharon did not sanctify Hashem in front of Israel. How does a person do things beneath his stature and dignity? Many of us wonder “what did I do?” “How could I do such a thing?” Very simple: when a person defiles himself by actions or by thoughts. Bad thoughts definitely defile a person! Such as jealousy, adultery, Lashon Harah; halach does not punish for bad thoughts but Kabbalah does from heaven! Kabbalah demands purity of thoughts all the time otherwise the pure soul leaves and the person is left to the dominion of the negative forces and the vices of the body. The soul stays out until he changes his thoughts. Some stop the bad thoughts and reclaim their soul while others continue until they carry out their skims into action. Bad thoughts are worst than actual manifestations because they defile the person. So much more when a person touches tumah – it latches onto him until the day he dies if he does not purify himself (Inu Bakevel Raglo – kevel=kelev) Yossef almost failed with the wife of Potifar because of his thoughts. A dog accompanies the adulterer until his last day before Olam Habah.
 25. G-d told Moshe “speak” to the rock to get water; but Moshe hit the rock and none the less got water; but it made G-d angry to the point of saying that Moshe and Aharon did not have faith in G-d! Moshe the faithful shepherd of G-d was accused of lack of faith? Why did G-d asked him to take the staff? Which confused Moshe who thought he might need both to speak and hit the rock. He was not allowed to enter the land for hitting and not speaking to the rock. R. Moshe Ashpizai said that G-d hinted to Moshe that speech is all that is necessary since Bene Israel matured and do not require the stick (violence and brutality stopped). Only speech and dialogue at the table to resolve conflicts (like Moshiach). The United Nations created to resolve conflict by speech, yet violence plagues all nations; the solution is TALK! Today people are arrested for using violence and we have arrived to the final generation that must TALK, makes a living by talk and speak well. To succeed today one must polish his speech to achieve incredible career heights (all in the influence of the tongue). With good and pure speech one can get good education, career, have influence and power.
 26. G-d is educating Moshe that Israel has reached a higher level that does not require the stick, it only requires the power of speech; (and even the rock that you hit last time no longer needs the stick, only the speech (recite a Pereck to the rock). Moshe did not comprehend the new reality and therefore can no longer be the leader. The generation of the dessert (Dor Deah – Leach) is dead and the new one that is entering the land is the generation of Rachel (higher level of Shechina) that has higher souls – that Talks! The Jews of Israel are brighter just like the Yerushalmi is of higher level; the Gemarah says “Babli Tipshai he” (for those of lesser intelligence); the air of Israel makes people more intelligent, hence Israel’s High Tech. Refrain from any type of tumah especially that of the filthy mouth!

יום ראשון, 10 ביוני 2007

***PARASHAT 'SHELACH LECHA'

Views

bs'd

PARASHAT 'SHELACH-LECHA' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "שלח לך" להורדה/האזנה לחץ כאןמענייני הפרשה: לשון הרע באיסור דיבור, שמיעה, קבלה , איסור דאורייתא, מבע פנים כלשון הרע, לשון הרע בהגדרתו התורנית, האם נכון שהעולם יוצף מים? והעתיד להיות מכח הכתוב בספר גליא רזא, חשיבות שינוי השם לפי הזוהר

עיני העולם כולו על עם ישראל ועל ירושלים והתלות והתנאי בדור הזה ובמעשיו, מה הצורך של הנשיאים בפרשה לדבר דיבה, ענין הפנימיות שהיא הנשמה והניצוץ הרוחני שאותו האדם מברר, דברים שגורמים לעכוב ברור רוחני והחולאים שמתגלים בעקבות זאת, סוד

אמן, חשיבות הצניעות, סוד השרפים, מדרגות הרוחניות בעולם הזה, מה העניין של משפחת רם והסמליות של "רם", איך מזהים עמלק? , לשון הרע והקשר לעמלק בדור הזה ומחייתו ועונשו במים,
מה יעשה וינצל מלשון הרע, במה צריך פחד

Shelach

 1. Lashon Harah (evil speech) has devastating ramification on the teller, the listener and the person being spoken about – all three face a tribunal in heaven and all three are punished.
 2. This chapter is a continuation of the Lashon Harah by the spies (Meraglim), very important to learn the laws of Bad Mouthing OTHERS, ONESELF, GOYIM, Animals and even inanimate objects (see King David, Insects, Stones and Clothing). Read the Chaftz Chafetz Hayim book on “Guarding One’s Tongue” Travelling a train going to his reception in a town, the Chafetz Hayim sat next to a man going to the reception but did not recognize him. The man told him he is going to see the Hafetz Hayim and he said I heard he is a great man – to which the Hafetz Hayim replied with humility not so great! The man stood up and slapped the Hafetz Hayim in the face and told him “never speak Lashon Harah”
 3. Evil Speech (Lashon Harah, LH) is debasing, belittles the image of G-d and it’s a prohibition coming from Torah “Lo Tisa Shem Hashem Lashav” Do not utter the name of G-d in vain”. It is sinful to listen to LH, even if it’s the truth, sinful to accept, sinful to listen passively and even twitching the nose about a person is forbidden; even a hint of LH is not allowed.
 4. To spare yourself of LH do NOT mention names of others. LH by the spies came in 3 stages: LH on the Land, Moshe and then on G-d. Do not warm up to the idea of LH by indulging in idle talk, being social in parties, get on the phone with friends and on the internet
 5. Rashi: Moses sends spies for himself and chooses the most righteous, head of tribes, to spy the land. They were on the verge of entering the Land but a test was in order to see if they are ready. G-d said the mission is not necessary since I already said the land is good and of milk and honey. Moshe advices the spies to verify if the people are big or small, to check the trees and the fruit.
 6. Before they went for 40 days, Moshe changes Joshua’s name to Yehoshuah, (like Avraham, Yaacov and Eliyahu). The Zohar says (tikunim) 3 things can change a person’s fortune: name, place and deeds. G-d spells the name before the person is born; how then can we change that?
 7. The Wall of Life – At some point in the person’s life he gets stuck and everything stops hitting a wall and it affects negatively his wealth, work, health, relations and more, why? Such a person should consult a Rav and realize it’s time for change! Avoid anger and irritability, be kind to others and consider changing place – those who change place, change their fortunes (meshane makom, meshane mazal). When we stop growing, we go backward – either up or down
 8. Moshe saw that Joshua is hit a wall and stuck spiritually and was afraid he will be affected by the negativity of the spies since a person who is going up or down is vulnerable to sin – therefore he changed his name from Hoshea to Yehoshuah.
 9. Generally, a person should not tamper with his name by shorten it or lengthen it – this can affect his fortunes. Nick names should be added for purposes of blessings. Do not change your name arbitrarily.
 10. The spies are described as touring the land (Latur et Haaretz), not the same as the word “LaCharosh” or to spy at night by hearing the sentiments of the inhabitants of the land. The spies returned on the 9th of Av. They were supposed to go in and out and be a tourist who goes for pleasure.
 11. They saw the falling angels (Niphilim) who married women from earth. Two are still in the Far East spreading evil spirits. The spies brought huge and showed them to Moshe and the people (Vayarum); but they scared the people by telling them: do you know what a big mouth one needs to bite such a fruit?
 12. If one cannot see Israel as the land of milk and honey, it must be that he cannot connect to the land and must go to America. All the nations have theirs eyes on the Israel because their existence depends on it; they decided to return to Egypt.
 13. Calev and Yehoshua tried to calm everyone and tried to convince everyone that G-d has surrendered the nation into their hands. Why did the other spies spoke LH? Because they were on a high level in the dessert and were afraid to loose power by entering the land and risk loosing power. They could not give up the free food, clothing and G-d’s protection in the dessert. Calev and Yehoshuah said we can defeat them they are our “bread”
 14. Elevating Fallen Sparks – The Ben Ish Hai said a person comes to this world to uplifts the sparks of holiness. A person is a food processor made of pipes (gidim, nimim and orking) that squeeze out sparks of holiness when eating with the heart that makes everything work. Sifts out the good from the bad by pressing the foods making them ever smaller to squeeze up the sparks out for the soul to take. The soul that sits on the brain transports the sparks the heavens.
 15. Rabbi Kaduri was eating with high concentration to elevate the sparks in the foods. The liver, heart and brain (Kaved, Moach, Lev or Melech are at work to free the spars. This process is helped by our mediations and blessings
 16. The sparks in the food are names of God and angels that the soul returns back to G-d. This world is a big jail for angels and our job is to free (berrur nitzozot) and send them back upward. We do that by our body, our brains, wisdom and understanding necessary for our mission. In all our actions, we must mediate on our task to free the sparks. Failure to elevate the sparks causes ailments and misfortune by the angels that are stuck in the foods that we eat and prosecutes in heaven detailing our sins.
 17. Eating non Kosher foods causes the person to internalize bad sparks that bring chaos to the body and way of life and causes defilement of body and soul that causes stupidity (Veni-tam-tem Bam; from the word Veni-tme-tem Bam), this food clogs the veins and the brain and it causes sugar not to dissolved causing ailments. While eating, do not get angry, be indecent or callous about food. Do not waste food – it has sparks of holiness. Do not sample food items and throw out the rest; G-d is strict on that because of the hardship in food production that ends up disposed of callously.
 18. Afraid of The Obligations – Bene Yisrael had no obligations in the dessert, and could not do mitzvot, they had to follow the clouds at a moment’s notice. The spies were suppose to verify if we could keep the mitzvot. This is why Moses asks them to see if the land is “fat” or skinny” (shmena or raza - zara) – to see if we can be holy and free the sparks in the foods, otherwise the divine presence or Shechina will rest on them and cannot unify and rectify the heavens Olamot by uplifting them
 19. The spies wanted to see if we in the land can be like bees that are drawn to the honey and drown in it; to see if our soul will want to drown in G-d. Like the Serafim angels that burn to cling with G-d (Manoach and Yaacov were afraid to die seeing G-d or his angels). The best death is when the soul departs to join G-d. Those who are like angels never die and pass on to the next world and can control the angels and use their powers; and when they die, they become angels. On this the prophet said “The remnants of Jerusalem (Vehanotar Birushalaim)
 20. World sinking under water – in the book Galya Raza (by The Ari student, Avraham) it is said that in the last 240 years of the 6th millennium the world will sink under water and only the tzadikim will remain. They are called Ram and Amram (the lofty ones). The flood will come from below and only Israel will remain without flood. The ice melting in the poles by global warming is the catalyst. This is why they goyim want to be near us in order to survive.
 21. Amalek – Ram=Amalek who hates the Jew. Anyone who speaks with evil tongue and anyone who hates Jews carries Amalek inside him for which the punishment is cleansing by the flood of water. Just as Amalek drowned Israel by cooling off his faith in G-d, so will Amalek perish with flood of water. The spies saw Amalek and doubted our ability or even G-d’s ability to defeat Amalek (31 nations).
 22. Those who speak evil tongue about brothers, parents, friend, sages, and rabbis finally speak evil about G-d – they are Amalek. They and the listeners will loose the next world to come
 23. Satellite (LavYanim) are used to spy and can be used to transmit evil speech, to be contrary to Moses the Levitt (LavYanim) that guards his speech. We should not be afraid to be critical of people who speak with evil tongue because they have no fear of G-d (Yirat Shamyim)
 24. The spies spoke evil, G-d had elongated their tongues to the ground and ants eat their tongue with huge pain. It says if you guard your tongue, you become like G-d, otherwise you die like any other mortal (Elokim Atem Ubene Elion Koulchem, Achen KeAchad HaSarim Tipolu Ukene Adam Temutun). The Elixir of life is guarding the tongue from evil speech

***PARASHAT 'BEHA'ALOTCHA' MP3

Views
bs'd


PARASHAT 'BEHA'ALOTCHA' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE


פרשת "בהעלותך" להורדה/האזנה לחץ כאן

מעניני הפרשה: עניני הנבואה שבפרשה והחשיבות של הנבואה לעתיד לבוא, רוח הקודש והתנאים להשגת רוח הקודש והתכלית של רוח הקודש, עניני השמחה בעבודת השם, המעלה בקבלת עלבון והשתיקה, הלבושים הרוחניים, סוד המנורה והארת המנורה באדם, מרים הנביאה והחומרה שבה הקפידו עליה בעניין לשון הרע, המשיח והאופן שבו יקבל את רוח הנבואה, ענינה של המלחמה האחרונה שבפתח


Beha'alotcha

 1. Several subjects: Aharon in charge of lighting the Menorah (Candle bra) with 7 branches whereby 3 lights from each side tilting toward the middle light. Next shaving the Levites of all hair and sanctify them to assume work in the temple in lieu of the first born (bechorot) who participated in the golden calf (Egel). Next the people Complain and tested G-d by demanding meat to eat and expressed disdain for the Mana (Food) and ignore the warnings to die while eating the meat; Moshe questions his abilities to provide so much meat? They also complained about prohibitions of promiscuity (Arayot) and incest. Finally two brothers of Moshe Eldad and Medad have Prophecy that Moshe will die in the dessert while Yehoshua will enter with the Israelites to the land; Tziporah hears that, and comments that the 2 will now divorce their wives; Miriam hears the comment and relates to Aharon; thereby the 2 were accused of Lashon Harah and Miriam was inflicted with Tzaraat
 2. The Menorah – to bring down Ohr Makif (surrounding Light) and Ohr Pnimi (internal light) from G-d, the Shechina that protects us from the Klipot and spare us from vices (Taavot). The light is not for G-d or the temple; G-d does not need the light. The 7 branches (lights) resemble the spiritual person that has 2 ears, 2 nostrils, 2 eyes, and 1 mouth for a total of 7 openings in the face. He created us nekavim nekavim; hallullim hallullimg (wholes and cavities) that capture the light from above that gives us life; each light has different purpose, abilities and gradual in power where the mouth is the lowest but has most power. All must be guarded; the tongue has double guards: teeth and lips because it’s the most dangerous weapon that can kill and destroy – life and death in the tongue!
 3. Shabbat candlesbring peace between couples or shalom bayit as well cancels in the shull that bring the shechina down to us. Candle is NeR = 250 and the gematriah of a combination of G-d’s names that are united; bring the Ohr Pnimi and Makif to protect us from Vices and promiscuity.
 4. At night we sleep and all face opening (nekavim) closed because the soul departs and ceases to provide energy to the 7 openings that must be infused daily with light. A person cannot go without sleep for more than 3 days. The soul regenerates us when it reenters us the morning. We get a renewed soul every day and add spiritual garments that we wear – when the person sheds the last spiritual garment he dies. The first morning prayer blessings allude to those spiritual clothing’s that we acquire daily
 5. Our sage slept less because they did not dirty the spiritual garments (clothes); the soul sits at the brain on a liquid – the soul drops a drop of oil that warms the liquid of the brain and gives life to all the face openings and our senses. This is why Moshe had difficulties building the menorah that can do so much for us
 6. Complains – the people complain for lack of cucumbers, melons, leeks, onion, garlic and fish; tired of Mana from heaven – they want steaks even as the Mana was delicious and could taste like any food they wanted; they were not satisfied with the perfect food that Angels and tzadikim eat; not a legitimate complain since they had plenty of cattle – they were merely testing G-d’s abilities if he could bring forth meat in the dessert. It was lack of faith that affected Moshe who protested he couldn’t carry their burden no more and wondered where to get so much food to millions of people. G-d replied to Moshe by transmitting prophecy among the elders
 7. Lashon Harah – Miriam heard Tziporah saying that Eldad and Medad also will abandon their wives like Moshe did me; and Miriam repeated that to Aaron and said since G-d speaks to us also: Do we need to divorce our spouses like Moshe did to Tziporah? Miriam meant no harm; but Moshe divorced Tziporah on the command of G-d since Moshe achieves a high level of holiness and can no longer live a mundane existence and continue to be connected with G-d
 8. G-d is upset Miriam, Aharon and Moshe – to teach us when a person speaks Lshon Harah all the 3 involved are punished: the teller, the listener and the one spoken about. Miriam meant well, yet her talk could have caused further lashon Harah which causes prophecy to cease or not come. Those who speak Lashon Harah cannot attach themselves to G-d and are punished with Tzaraat which unable a person to connect with G-d and cannot get prophecy
 9. The media today is the worst offender of Lashon Harah their power is in the mouth like Bilam – they can spill blood using the most powerful weapon and the cheapest – the mouth; and it’s being used by the media who destroys people
 10. Conditions for Prophecy –in the future we will all be prophets, Hashem will shine his light on us to get Ruach Hakodesh. G-d tells Moshe to gather 70 people 6 from each tribe (70=72-2) (lottery for 70 prophets or 72 less 2). But the 2 Eldad and Medad did not win the lottery, but got prophecy too and said: Moses will die and Yehoshua will enter the Israelites to Israel. Tziporah heard and related to Miriam her concern of them divorcing their wives like Moshe divorced her
 11. To get prophecy one must be joyous. Shaul was upset and had melancholy and envied David who was formidable and a great warrior and played the Kinor (fiddle) instrument and make Shaul feel good. We have 2 conflicting forces inside us – the bad evil (rah) force that causes us to do bad things and the good force. David with the Kinor took out the evil or rah from Shaul’s heart. We must be happy without worry, or bad thoughts – lest G-d will not reveal His holy spirit on us. Must be happy to get Ruach Hakodesh or Holy Spirit. Bitter people have not faith in G-d and cannot have the spirit of G-d. Without happiness, there is not goodness, happiness or Godliness. Must sing to G-d every moment and every day. Many rich people in hospitals have nothing to enjoy – only medicine. If you are not happy – you are attached to evil and sin. Wake up and sing to G-d everyday
 12. Pray with happiness; even though tears open all the doors but with happiness no door is necessary to open – they are open and you are already inside. Worship G-d from joy! That’s the sign of Emunah. We favor those who smile and make others smile. We must play an instrument to be happy to get prophecy or clap your hands, be happy. To achieve prophecy, push the problems out and be joyful
 13. Miriam says G-d talks to us too – but G-d replies: I speak to Moshe differently: face to face and yet he is the most humble and most trustworthy. I speak to him mouth to mouth and I am with him all the time; but with other prophets only in dreams. There are many levels of prophecy but Moshe can see G-d at any time.
 14. Rabbi Hayim Vital explains how to attain Holy Spirit: first you must have character or good Midot, and must be willing to be insulted by anyone like G-d who is always insulted; and be hit, spit on, shamed, ridiculed and NOT reply! The path to prophecy is: willingness to get insulted and not respond just like G-d who is always insulted “Toleh Eretz Al Belima” or the world is suspended on silence – on those who keep silence when insulted. Today, people only worry about materialism and not enough about the soul and spirituality. G-d’s presence or Shechina is down without mashiach here and Bet hamikdash still in ruins
 15. To attain prophecy, one might hear his insults and stay quite, being accused and yet forgives others; heaven forgives the sins of those who forgives others
 16. We should be content that G-d just loves us and we cannot worry what others say about us – this is brings us prophecy. Prophet sees that inside him there is G-d and he sees himself united with G-d in this world
 17. G-d speaks to the person who endures insults and is humble by giving him power. The condition to get prophecy is one’s exclusion and meditation (Hitbodedut and Prishut), speaking to G-d in plain language and ask: Dear G-d there are billions of people that you created, can I get just one person to marry, just one family with children, of all the trillions dollars and wealth in the world, can I get a few thousand dollars – you surely can give me just a little. Participate Him in everything, the dish you cook, to find a key, to be on time, to have health, sell the house or car, to find good friends and to find favor in the eyes of people
 18. How to Get Prophecy: Rabbi Hayim Vital, the student of the Ari says: find a quit place no noise and repeat a Torah verse or Tehillim over and over, backward and foreword many times until you hear a small explosion and a voice is heard revealing to you the profound secrets of the Torah. And eventually you will hear an angel that will answer questions and teach you secrets
 19. The Ramchal did certain Meditations (Yichudim) to bring a very lofty angel to teach him profound secrets of Kabbalah (the angel’s name Shema...el who is in charge of 3 angels: Mattat... Yeho... and Shem...). The power of the Hebrew letters is enormous; they become a weapon to destroy sorcery, black magic, tumah (contaminated spirits), to defeat enemies, amulets (segulot) to attain some material things, ward off evil eye and mostly to receive great revelations in torah learning; that is the purpose of prophecy. The mekubalim use this weapon of fast repeating a verse backward and forward like a sword
 20. Our generation is almost ready to receive prophecy and see angels because of its ever getting closer to G-d. Mekubalim are strict to wear white, paint white walls, and wear clean cloths because in Olam Habah (the next world) you will wear the outfits you wear here
 21. The wife of Manoach, mother of Shimshon prayed until an angel was revealed to her and her husband. To have prophecy, you have to be constantly holy, always praying and thinking about G-d and angels for 24/7. This is what Moshe did to get a high level of prophecy – he could not go back
 22. Mashiach will achieve a higher prophecy than Adam who knew G-d and Moshe who spoke to G-d face to face; our corporeal bodies cannot experience G-d, only Mashiach can as it says “Venissa Vegah Meod” can see G-d and not die like us on mount Sinai. Mashiach will have tremendous powers, death cannot scare him nor the angel of death, and he will unite together the 4 elements (fire, water, earth and air) much like Hevron uniting the four couples inside the cave.
 23. Mashiach will be able to kill with his mouth, resurrect the dead and usher us into a new world without jealousy, evil, war, death or poverty. People will be beautiful and smarter than angels not like now dirty and covered with layers of contaminations of evil and vices. At that time, Mashiach will peel off the Klippot (layers of defilements) for us to achieve supernal splendor (Zihara Ilaa) and only happiness and joy. No sorrow, wars, trears or sadness.
 24. Days of Mashiach – started with wars that we have today and will end with Armageddon (Gog and Magog). People in Bene Berak, Israel are gathering food and preparing for war. It’s up to us to have Gog and Magog of Yechezkel or Zecharia (one devastating mostly to mankind but not to us)
 25. Shederot: Each Kassam rocket has an address, we cannot rely on our powers to defeat Hamas, we must rely on our G-d, have faith and pray (Tefilah); start praying now for yourself and your family, cleanse and rectify your heart. Seven years of Kassam rocket attacks is a sign for us not to rely of a government of man but on G-d. Use an Army, use weapons but also pray to G-d with each and every bullet you shoot
 26. Shderot (broadcast) is a hint to broadcast our prayers to G-d. Our wisdom and mighty Army became useless against primitive rockets from Hamas. The answer is prayer; there is no place to hide. Shderot is just an example and a warning for the rest of us in Israel to turn to prayer, to turn to G-d
 27. Lebanon II – all the fire power of the Israeli air force did nothing; Hizbollah is now 10 times stronger, the more you hit them the stronger they get, because we are not using our spiritual power along with the physical power: we are fighting with one hand behind our back – we need both emuna and the sword. Moshe was praying and defeating the angel of the enemy above while Yehoshua was fighting the physical war below. David also prayed and fought
 28. This war was not for economic or territorial claims – it was only about who believes in G-d and doe not; about who wants G-d, and about who does not. It was about Ishmael trying hard in a nasty way to bring us to rely on G-d and turn to Him; even as Ishmael had different intentions to just kill

***PARASHAT 'BA'MIDBAR' MP3

Views

bs'd


PARASHAT 'BA'MIDBAR' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "במדבר" להורדה/האזנה לחץ
כאן

מעניני הפרשה:סוד פרשת במדבר, תכלית היציאה למדבר, מעבדות לחירות, הר סיני, שנאת עם ישראל בקרב האומות, חג השבועות, היחודיות של עם ישראל, מעמד הר סיני, גדול המצווה ועושה מהלא מצווה, האחדות של עם ישראל, מיהו היהודי? , תורה של מלאכים או בני אדם? , סוד הברור הרוחני של היהודי שנותן לו חיים, איך להכיר את השם יתברך, מצוות ללמוד וללמד, לידת דוד המלך ע"ה והקשר שלו לחג השבועות, השורשים של דוד המלך, מגילת רות


Bamidbar, Ruth and Shavuot

 1. Sinai, probably the most significant event for Israel where we become people, united, accepted the Torah and received a new soul that connects us with G-d; who is protecting us by “counting” us “set us under the “flags” and giving us the Torah enabling us to survive under harsh conditions and hate from the rest of the world
 2. The parasha deals almost exclusively with counting Bene Yisrael (B”Y) and the sanctification of the Levites who serve G-d. Initially the first born (Bechorim) were supposed to serve; but because of the sin of the golden calf (egel), the Levites who did not participate were selected for the service. This is why we have to redeem the first-born or bechor by paying 5 shekalim to the Cohen. Each Levite has a specific job.
 3. During 40 years in the dessert we become a people; why not in the land of Israel? Midbar means talking (secret: slaves do not talk, and only listen to their master); our Torah is our freedom to talk and our slavery is only to G-d. In the dessert, we became free to worship and attain spiritual freedom; no nation can subjugate us, nations will be afraid of us. The nations hate us because we only want to learn and make a living – but be close to G-d (the real purpose of existence); why they hate the little people like us? Esau hate Yaacov – because we matter, we count, we are chosen, we have special soul and we are connected to the creator – no other nation has that!
 4. Why are we so special? Because G-d gave us Torah? It existed before Sinai; The tribe of Levi did mitzvot in Egypt and taught Torah, the Avot (Avraham, Yitzhak, Yaacov) kept the Torah: What is then the Sinai revelation for? The answer: on Sinai we were commanded to keep the Torah, it became an obligation; as oppose to observe Torah voluntarily. If you are not required to observe – you get no reward!
 5. Before Sinai we were not obligated, during the splitting the sea, the angels complained; why B”Y are saved while the Egyptians drown? Both are idol worshipers! No Am Israel yet?
 6. In Sinai we stood like one person in unity, no other people can do that: by being united! Sinai unity caused us to change and made us worthy of receiving the Torah; in addition to having Zechut Avot (merit of our fathers). We got up, cleaned up and got ready; fire came down from heaven in smoke and G-d spoke from the fire saying only one word: ANOCHI (I am...) and everyone died. The torah complained to G-d who commanded her to revived us.
 7. Torah is our life line; but we were happy to die, from a kiss form G-d, nafshi yatzah bedabero (my soul came as He spoke), our only desire is to cling to G-d; nothing is more pleasurable than uniting back with our G-d; Bene Yisrael did not want to be alive, only to connect with G-d
 8. Without the special reality of Sinai, we are not much better than the goyim who may be even prettier, stronger, numerous. We get honor on account of our G-d our father who loves us. Our business card is the Avot who gave us superb roots. Because of them we are honored and envied by the goyim and because of our connection to G-d. The Avot passed the test, many tests, they are like flawless diamonds. We are chosen because the Avot and we are like them – even if we fail, we can rise up again and become like them. We have excellent foundations in the Avot, a great seed. Because of them G-d forgives us our sins and sweetens Din with mercy
 9. The angles objected to Moses come to heaven to get Torah but G-d told them Avraham fed you in his tent; G-d made Moses face look like the Avot who became respectful to Moses and even Satan gave Moses the ketoret – G-d most favorite sacrifice. After 40 days, Moses was able to bring down the Torah; it made us different from all other people.
 10. In Sinai, our character changed. We eat dead things to survive, cut the apple from the tree, kill birds, kill cattle, kill fish and cut vegetables from their source: We eat nothing alive, no ever min hahai (live limb) even fruits; and dead foods revive us. All foods have bad parts and good parts: the good parts keeps us alive because G-d’s Dibur (speech) injects life into the dead food. This is the secret of Asara Maamarot or 10 spoken utterances of G-d by which He created the universe and all its content
 11. Before Sinai we were no better to the rest of the nations and we could eat all animals, and we also had the 7-noachite laws; the difference after Sinai is our Torah that we observe.
 12. Torah distills the good from the bad, refines our souls; when we died on Sinai we got a new soul that is able to attach itself to G-d; only thru Torah we can know G-d, that’s what differentiates us – torah and our special soul to know G-d. Torah is our spiritual ladder to G-d
 13. G-d offered the torah to the goying (pagans) but they asked what’s in it? When they found out no murder, no stealing, no adultery – they could not do without so many NO’s in their lives. Israel did not ask what’s in it? They just said we’ll take it; and only then, we shall see what’s its content! We cannot teach Torah for money – it’s priceless
 14. Ruth the mother of our Moshiach. David who was born on Shavuot and died on shavuot; G-d does not reveal the day of death but He did give a hint to David SHIN SHIN (shabbat shavuot)
 15. Vayehi Bime Shefot Hashoftim – during which time that the judges were being judged; telling them how to rule like today in Israel: Government officials do what they please and even force the judges to rule in certain ways or else? Olmert tried to sue the special prosecutor for the government who found Olmert guilty of misconduct. The guilty party dictates to the judge and tries to render the judge the criminal. The citizens are putting on trial the judges like the sorceress of Pharaoh did and dethroned him for 3 months until he agreed to enslave Bene Yisrael. Soon they will put on trial judge Vinograd himself for reporting the truth about the Olmert corrupt government and mishandling of the war in Lebanon last summer. This injustice brings famine to the land – the rich tries to control the judges. Without justice, the world will not exist. With too much sin, G-d closes the factory, fires people and the rest start taking notice to work harder and better. Two thirds of the people will die in catastrophes because they do not appreciate what G-d gave them
 16. Elimelech had everything but did not want to give charity to the starving poor and took off with his 2 sons to Moav. He was punished and died and his 2 kids died too for marrying Moabite women. He was afraid to deplete his wealth on charity – and his wealth all gone. When meshulchim (charity seekers) knocked on your door, let them in because G-d stands at the door next to them (very scary).
 17. In Moav Machlon and Kilyion married 2 goyot. Naomi became a poor widow and childless and got the HINT from G-d and decided to go back to Bet Lehem. Her daughters in law followed her but only stuck with her telling Naomi “I go wherever you shall go, die wherever you shall die, buried in your grave and G-d is my G-d”
 18. Orpha went back and from which came Goliath. From Ruth came David. The 2 were princesses. Ruth saw truth in Naomi beyond materialism she saw the spiritual aspect of Naomi and Jews
 19. The 2 arrived back to Bet Lechem and everyone wonders on Naomi that became poor an no more pleasant, attesting of being bitter and a widow with nothing, no kids – but Truth stayed with her
 20. There was still hunger in the land, even though we have nothing, we still have our past, and we have Boaz with his fields, go the field and gather from the field. According to Torah law the poor is entitled to “leket, shichecha and peah” all remnant produce in the fields
 21. While gathering, Boaz saw her sitting to gather and not bending as not to expose herself (she had tzniut or modesty – a great sign for a real and righteous woman). Boaz knew she was special: did not bend – sit and gather. He asked her who are you and she said Ruth the daughter in law of Naomi and he told her you are my family and need yibum (marry someone in the family so that hear dead husband will have survivors and continuity). Ruth agreed to convert her name “HaRUTH” spells “TORAH” same letters. After the next of kin declined to marry her and gave her Chalitza (refusal to marry), Boaz married her and out of which came out Oved father of Yishai who was father to David (10 generation form yehudah – from Egypt).
 22. Yishai never sinned, but it was found his grandma was Ruth the Moabite; the Torah forbids a Moabite or Amonite from marrying Jews even for 10 generation. Yishai divorced his wife Nitzevet bat Adiel and asked his concubine to substitute his divorced wife; but she told her mistress Nitzevet who proceeded to sleep with Yishai and out of which came David.
 23. After 3 months the brothers saw their mother pregnant and suspected her of promiscuity and decided to kill her (with David inside her womb) in order not to suffer the indignity. But later decided not to kill and wait. After David was born, the brothers the shinned him and ostracized him; he could not even eat at the same table. At the age of 13 David went to the desert and became a shepherd and grew up on his own. One day he killed 4 lions and 3 bears (a hint from G-d that he is destined to bring salvation to Israel. And on that day he presented himself to King Shaul and offered to fight the giant Goliath the philistines. Saul did not believe him but he convinced the king telling him he killed the Lion and the Bear. David defeated the giant Goliath with just a sling and 5 stones in his hand
 24. Because Shaul did not keep the covenant to kill Agag the Amalekite, G-d told shmuel to find a new king from the Yishai family. Shmuel selected all Yishai’s children but G-d said no to all of them, Eliav who was formidable was rejected by G-d because he was too proud of himself. Seven children were rejected; so the prophet Shmuel asked if Yishai has any more children and Yishai answered no! But then he was reminded of David in the dessert, and Shmuel proceeded to send a messenger to David to come to be anointed as king of Israel. David refused not willing to leave the herd; but after a substitute shepherd was found, David to his mother to ask permission – she agreed and went with him to see Shmuel
 25. Upon seeing David, Shumel exclaimed this is the king and David was anointed. All the people cried out “yechi hamelech David” his mother cried and said “Even Maasu Habonim Hayeta Lerosh Pinah (the stone that the builders detested became the corner stone. David was loved by g-d, he was good looking with beautiful eyes, and when G-d is mad at us He looks at David and forgives our sins. David is Moshiach. who did everything for the shechina (G-d presence on earth); G-d loves us because of David and the Avot. David became 4th leg in the Merchava (Chariot of G-d).
Even a convert can reach the highest level of Judaism – but keep the Torah and Mitzvot to remain a convert – May you all be blessed with G-d’s infinite abundance and may we see Moshiach. in our time

***PARASHAT 'BE'HAR-BE'CHUKOTAY' MP3

Views
bs'd


PARASHAT 'BE'HAR-BE'CHUKOTAY' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "בהר-בחוקותי" להורדה/האזנה לחץ
כאן

מעניני הפרשה: קדושת הארץ ושמיטה, תנאים והבטחות של השם בפרשת בחוקותי עם הבטה לקורה כיום, מחכים ליהודים האחרונים שיעלו ארצה, סוד קבורת הצדקים שנמצאים בחו"ל, חיזוקים באמונה


Behar/Behukotai

 1. Behar – is about the holiness and sanctification of the land of Israel (Kedusha). The land must remain follow to show our faith that we depend on G-d for our existence and not on our efforts to cultivate the land. Because G-d makes it all happen. Not permitted to do any type of work on the 7th year called Shemita
 2. The main subject is the sanctification of the land: we sanctify a wife via marriage, Shabbat from week days, the Temple, the Kohanin, people, rosh chodesh, time, the 7th year and the 50th year or Yovel – because G-d is holy
 3. Sanctify means to separate and to make choices between holy and unholy, pure and defiled, good and evil.
 4. On the 50th (after 7 x 7=49) the land goes back to its original owners. The Yovel or Jubilee includes the totality of Israel and it includes everything; it is the year the “mother” the sefirah (and partzuf) Bina – which gives birth to everything
 5. Shemita – the farmers do not work the land that remains fallow. There are opinions on whether we should keep shemita today? The Chazon Ish says yes! Does it include all the land; even the Arab land? What are Arab farmers get unfair advantages and monopoly – should we observe the shemita laws even if it damages Jewish farmers? Some are more strict than others
 6. Man becomes holy on the 7th year; by letting the land rest it renews its strength and gives us superb produce that is tastier and not just pretty. We get 3 years of produce during the 6th year.
 7. If a goy works the land, are we allowed to eat the produce? Most believe NO. Others think even if the goy only touches the cases of produce it makes them permissible to eat.
 8. Zohar asks why is it important to have Tzaraat on the homes in Canaan, a human disease on the walls, for what purpose? Answer: In order to find the treasures the Canaanites hid and left for us; a lot of gold and silver was found
 9. G-d warns us if we do not observe Shemitah, there will be exile to force rest (shemita) on the land. Why is the land being the punished by becoming desolate? For each shemita we did not observe we go out to exile for 1 year. We went out to 70 years exile of Babel because we did observe shemitot. The land will rest one way or the other. Only when we came back to Israel, did the land started to give produce – until then it was left barren – preserved for us, the same way we left it
 10. The land senses the man’s sin that roams over it. If sages are hated, the land will spit its inhabitants. The entire world wants the Jewish state since the last 100 years because the land is holy and has great features. There is commandment to love the land if Israel, it’s special, it belongs to G-d, it is G-d’s chosen palace, it’s His home and it’s the land from which Adam was made
 11. On the Shemitah year we must respect the land, G-d is like a huge jewel, (Yahalom) same letters as Elohim. Israel only has salt and not much natural recourse. But it’s unique that it has the real diamond of holiness, G-d’s light that gives wisdom and other properties; only if we are holy, ... if we follow the laws of G-d. One Jew using his wisdom can be more productive than 1.4 billion Chinese and can produce more wealth than all of them together.
 12. Israel is the place to prepare the vessel to receive G-d’s wisdom, abundance and Olam Haba – if we do the mitzvot. Torah is the best vessel for that
 13. How are we supposed to exist during the Shemita year? Who will work? After all many Tanaaim worked hard and unpleasant menial works? Rabbi Shimon asked how a person is supposed to exist if he only learns all day. What if all of us did that? How are we going to pay the bills? The answer is that some will work and some will learn (Yissachar and Zevullun model).
 14. It’s important to work and learn and be honest, we were cursed to work, and it’s imperative. Many mitzvot are land oriented, cannot be done without being a farmer. He who supports himself in honest, he will be worthy or Olam Haba. But we must support those who can sit and learn and we will participate in their merit
 15. G-d asks: and if you shall ask what will we eat on the 7th year? G-d answers you will get 3 year of produce in the 6th year, if you do my commandments. This is the secret of our faith and it was done for hundreds of years.
 16. G-d preserved the land for us: no other people could conquer it and make it theirs. There is mitzvah to just walk the land like Abraham who walked the land back and forth. People feel the difference between being in Israel and abroad
 17. Behukotai – many punishments if we do not follow the mitzvot; but if we do, there will be peace. No peace for the land without G-d that means peace. No amount of land given to the Arabs will make peace with Israel, only following the mitzvot will bring peace with our neighbors. Arabs (Moslems) only have oil; we have spirituality and Godliness which we are about to reveal the world – they are afraid of us, 1.25 billion Moslems in the world are afraid of 6 million Jews
 18. AM (Aharon-Moshe; AsterMordechai) guards Israel: AM means “MOTHER” or IMA, which is the secret of redemption. Because of Shemita (7) observance we will be redeemed and in 18 prayer the 7 blessing is of redemption (Geulah)
 19. Yovel or 50th year, we all must be in Israel to celebrate; and if all of us came to Israel (14 million), it will be redemption (Geulah). Jews are Jews, no such thing as secular Jews (Chiloni); there are only Jews not yet informed or not yet observing. They have the soul to be great and to repent.
 20. The Lubbavitch Rebbe did not enter the land of Israel (like Reb Nachman came and left, the Babba Salli who came, left and came, Moses who did not enter. The stayed out to gather the last remnants like a good shepherd that does not go home until the entire flock is in safely. They want to gather the last one of us. Moses refuses to enter heaven until all Jews return to Israel; the tzaddikim stay out to guard the flock outside Israel
 21. During Shemita, G-d promises to feed us, to spare us of wars and all eliminate all weapons; not even fake one.
 22. But if you say it’s all by accident (chance), G-d will bring on us fear, panic, disease, robbers, thieves, wars, famine, unemployment, inflation, fear of loosing one’s job, fear of one’s spouse, epidemics, stocks that go down and wild beasts
 23. Wild beasts or Chaya Raah are today “car accidents” – more people die from that than from all the wars in Israel. Road rage and brutality are another form of fear as well as the panic from the Lebanon II war where 1 million left their homes , all as a result of not following the Mitzvot or commandments
 24. We have to test ourselves if we have Bitachon (faith) in the creator or are we afraid of our shadow. The Rabbi went in the middle of the night to the woods to test his faith and was very scared? This is a defective fear of G-d; he also entered Jericho alone during his Army service and was scared
 25. What is a “Chance” (or Keri)? Is there such a thing as by accident? When you find $100 3 days in a row, is that an accident? No! When matters repeat themselves consistently – it’s not a game of chance – it’s G-d behind everything. When the same events keep reoccurring, start to ask you questions???
 26. G-d gets angry with people who say “All By Chance” The body parts function because G-d commands them to do so as well as the stars and galaxies. Everything created and functions so that we make it to Olam Habah (next world). The secret of this parasha is to see G-d as guiding the world not by chance
 27. Some do not see any G-d’s intervention and cannot see his guidance. They are not connected and get no clues to assist them. But if you do the Mitzvot you will get clues and signs that will let you are being safe guarded.
 28. If you believe in G-d, he makes His presence know to you in a NATURAL way (measure for measure)
 29. The bet din kills an ox that gores because the ox gets the force of MAZLAH that drives it to act. People also act on intuition which spares people from disease, death and accidents; it Devine Providence (Hashgaha Pratit) from above. But if people think it’s only an accident, they get warnings to the contrary to show it’s not an accident. We must admit that G-d is behind everything
 30. Just pray to G-d for whatever you want or need, even the little things; continue to do it until you are answered. Pray to find the car keys, to heal the children, parnassa, and success with finding a job. Turn your desires to G-d; but the heart and mouth must be equal. It’s not testing G-d and it can strengthen the faith in G-d
 31. We have no worthy leaders in Israel today, that is why Olmert still in power – no worthy substitute (religious or not). There is going to be a revolution in Israel to bring G-d’s Kingdom to rule
 32. King Hordus’ grave was discovered this week his funeral was 2,100 years ago. This is very important to prove to the Moslems who deny our past existence in Israel. Last month they protested the finding beneath the Temple and this month they got a new finding. Flavious was a Jewish historian in the royal court and credible; he was smart to write everything about Hordus the King but his burial place that took 34 years to discover. Hordus was an Adomite and he was a master builder and was married the Hasmonite (Maccabbe) woman. May be Flavious anticipated that there will be grave robbers and kept the grave site concealed; which helps us today against the false arguments of Moslems.

eXTReMe

eXTReMe Tracker