הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 18 במרץ 2008

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום שלישי, 18 במרץ 2008

*** 'PARASHAT 'VA'YIKRA' - פרשת ויקרא ***

Views

bs'd

'VA'YIKRA' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "ויקרא" להאזנה/הורדה לחץ כאן


מעניני פרשת ויקרא:

תמצית ספר ויקרא, ויקרא עם אות "א" קטנה – מדוע?, גדלי האותיות בתורה, קורבן מלשון קרבה והתקרבות, הריחוק בין הדור שלנו לבין הזכר של תורת כהנים, דומם, צומח, חי ומדבר כנגד הקרבנות, מהם?, האם צריך על כל עוון צריך קרבן?, מיני הקורבנות, לגיל הקורבן יש חשיבות – כיצד ? , גדלי האותיות, הניקוד, התגים, הטעמים, דרגת העבירה מול דרגת הקורבן, כל הקורבנות הם על שוגג מלבד שפחה ערופה, כיום לימוד תורה בנושא שבו אדם חטא מכפר כקורבן.

פנימיות:

האדם שותף בהקרבת הקורבן יחד עם הכהן- כיצד?, בכל דבר יש ניצוץ של קדושה בכל ה-דומם חי צומח והמדבר, הבהמה שאדם מקריב כקורבן היא בעצם הבהמיות שאיתה אדם עשה את העבירה- מעשה שהיה, גודל הקורבן הוא כגודל העבירה, לשון הרע במזיד יכול לקבל גלגול באבנים, רוצח יכול להתגלגל בעלים, הרוחניות היא זו שמתגלגלת, ברגע שמבינים שיש חיות שמחיה כל גבר ודבר אדם לא יכול להתעלם ולהתנהג לעולם כדומם חסר ערך,

יש איסור לעקור עצים שחיים-מעשה שהיה, עילוי הנשמות שנפלו בצמחים הוא בחודש ניסן, תיקון נשמות כפי סוג גלגולם כפי שמובא בשער הגלגולים, מעשה במהרח"ו והעגל שבא אליו לבית המדרש, גם כיום יש גלגולים שמתגלים לבני אדם במקרים מסויימים, כיום רוב הגלגולים הם באבנים עד כדי כך שבאבן אחת יכולים להמצא אלפי גלגולים-מעשה שהיה עם הבן איש חי, יש מצבים שאנשים הורסים קירות בבית וזה בגלל גלגולים שלא הגיעו לתיקונם, עיצות להיפטר ממזיקים רוחניים שנמצאים בבית, הקשר הישיר בין גלגול לבין הקורבן, הלב הוא הקורבן הכי חזק "רחמנא לבא בעי", אדם ירגיל עצמו להתוודות על עוונותיו-למה? , העליות של הקדושה הן בעזרת התשובה וזה נעשה בשלבים מעשיים בין היתר וגם בדיבור, בתהליך תשובה אין אף פעם לעצור-"חטאתי לנגדי תמיד", תכלית הקרובן היא לעשות תשובה שמעלה את הקדושה מהיכן שנפלה, שותפות המלאכים בקורבן.

התפילה וארבעת חלקיה בפנימיות, נוסח שתקנו חז"ל לתפילה ולמה? , עולמות אצילות בריאה יצירה ועשיה לגבי הבנת מבנה התפילה וסדר עליית הקדושה והפרדת הקליפה ממנה, מה הפשר כשאדם מרגיש כביכול "נפילה" ולמה זה קורה ואיך צריך להתנהג במצבים מאין אלו, לפני כל עליה וקבלת המדרגה הרוחנית יש ניסיון "עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה" , מי שמגדל אותנו הם המלאכים והנשמות הם פנימיות אליהם, דיבורים טובים פועלים ומשפיעים וכך גם להבדיל שאדם עושה הפוך וזה מכח המלאכים שנבראים מהדיבור,

הנשמה יכולה לזכך חומר וזה היחודיות שיש לאדם על מלאך, אדם הפוגע בתלמידי חכמים נפגעים בדבר רפואי שאין לו תרופה לרוב-איך וכיצד?,

"דע לפני מי אתה עומד"-"היכון לקראת אלוקיך ישראל"-לפני תפילה צריך הכנה, אדם צריך לקבוע מקום לתפילה-למה?, תפילה לעולם צריכה להיות בתחנונים ובשמחה, דילוגים בתפילה כשאדם מאחר-פשט ולפי הקבלה, חשיבות ההוצאה של התיבות מהפה בברור, דקדוק קריאת שמע מה גורם וכיצד יש לנהוג בה?, ע"פ הקבלה הקורבנות מיועדים להעמיד את המחשבה שלא יהיה לה פיזור, אם אדם לא מכוון לשם קורבן – הקורבן פסול וכך גם תפילה- כיצד?,
המלאך שממונה לקחת התפילה ולבחון נקיותה, דמעות אמיתיות פותחות שערים מיד, כל השפע בעולם הוא מכח תפילות עם ישראל שהם מעמידים העולם ב 3 עמודי העולם שקיימים, אדם שאין לו פלפול תורה לפחות יקדיש לתפילה, הנהגות בתפילה, דיוק הגיית תיבות התפילה, גאולה אריכתא מהי?
כלי מלחמתו של משיח היא התפילה.eXTReMe

eXTReMe Tracker