הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 16 בדצמ׳ 2007

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום ראשון, 16 בדצמבר 2007

***PARASHAT 'VA'YIGASH'

Views

bs'd

'VA'YIGASH' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "ויגש" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת ויגש:

מפגש האחים לאחר 22 שנים, יעקב בא לראות את בנו במצרים, הקישור בין פרשת מקץ לויגש,

יוסף מטמין את הגביע אצל בנימין ויוסף מנסה להפליל את האחים בגניבה, האחים מבינים שבנימין בסכנה, יהודה לוקח את האחריות והשליטה ומדבר עם יוסף בפייסנות, ומבהיר ליוסף שאם בנימין ישאר עבד במצרים זה יגרום למות יעקב, למה יהודה לוקח ההנהגה לדבר מול יוסף?, לבסוף יהודה מזהיר את יוסף מבלי לתת ליוסף לדבר ורצה לחסל את יוסף, העמידה של יוסף מול יהודה בדיוק כמו שור מול אריה-כל אחד מראה כוחו, איפה כוחו של יוסף? איפה כוחו של יהודה?, 4 החיות הרוחניות שבהם נמשל האדם, יהודה יודע ויוסף יודע שאם הם יעשו טעות זו סכנת מוות, יוסף מתגלה לאחים וכולם כל האחים באותו חדר, מה חשוב ליוסף מכל הסיפור הזה?, מה פשר הבהלה של האחים מיוסף?, הזוהר כותב שמתו מבושה, יוסף מנחם את אחיו שהשם שלח אותו למצרים כדי להחיות זרע לבית יעקב בזמן של הבצורת והרעב, יוסף מבקש מהאחים להביא את יעקב אבינו למצרים, יעקב האמין שיוסף חי רק בגלל העגלות שזה הזכיר לו שבאותו יום שיעקב שלח את יוסף לאחים זה היה בנושא "עגלה ערופה" ועכשיו יוסף שולח לו עגלות מלאות, יעקב יורד מצרימה אל יוסף.

האדם הרוחני כיצד בנוי בעולם הרוחני? וכיצד זה מתקשר לכוחות יוסף ויהודה?-

יוסף מרחל, יהודה מלאה, לאה ראתה והכירה את הרוחניות של יהודה וכך נתנה לו השם יהודה ששורשו מסמל פה-פה עליון, דיבור פריה ורביה בדיבור.

יוסף הוא גם מייצג פה והוא יוסף מלשון הוספה פריה ורביה בעולם פה תחתון.

יהודה הוא האמת "כי אמת בפיהו" אין אצלו שקר, יוסף הוא סוג העולם הגשמי, ומה קורה ששני כוחות אלו נפגשים?

אלו כוחות שמתמזגים זה עם זה.

מיהו המשיח ע"פ שני כוחות אלו? מיהו משיח בן דוד ומיהו משיח בן יוסף?, בכניסת שבת מי מנצח הרוחניות או הגשמיות והקשר להלכות של שבת, ולשבת עצמה.

מהו הלחם הרוחני? מהו סוד הדיבור ואיך הוא נעשה? סוד החיטה 22 אותיות, איך זה מתקשר לברכה על הלחם, תפקיד 4 המוחות שטוחנים את החיטה מיהם ואיך עובדים? למה לשון נקראת לשון ומה תפקידה? המילה שיוצאת מהפה היא סוד הלחם, למה החובה להטביל לחם במלח? סוד "לכו לחמו בלחמי".

מהו סוד האהבה האמיתית הרוחנית? דוד סמל את הסוד הזה אבל איך הגיע לאהבת השם והקשר ללחם הרוחני, מה עניין "לחם פנים" שהיו אוכלים הכהנים ומה מסמל "לחם אחור", לרוחניות צריך מעט רק לקלוע למטרה ואם אינו מוצא המטרה צריך לבכות שזה הברור של יוסף שאינו מוצא פתרון ומשאינו מוצא פתרון וגם בודד הוא בוכה כדי לזכות באהבת אביו שהוא "אחד" ועולה בגימטריה "אהבה" ויחד הם גיטריה שם "יקוק", יהודה יכל לדבר שהוא הפה ואין לו צורך בבכי, מהו סוד טיפת הדמע מהעין ומה יכול להועיל?, סוד תוספת אות "ה" שנוסף ליוסף לשמו (יהו-סף-יהו-דה),

סוד "הטל" תחיית המתים והקשר לכוחם של יוסף ויהודה, רק ברגע שיהיה חיבור עץ אפרים ויהודה אז תהיה אחדות ומהו העניין הזה והקשר לעצים הנ"ל? ומה קורה כרגע כשהעצים האלה עדין לא מחוברים? , רק מלך אחד יהיה שהוא דוד המלך שהוא החיבור של שני העצים הללו יהודה ויוסף, צריך להזהר על דיבור שאדם מוציא בפיו כי אין נשכח הדיבור לעולם והדיבור הזה חי וקיים "כי חץ שחוט לשונך", "חיים ומוות ביד הלשון", השם אמר לעמו "אוהב אתכם" מה שלא עשו ועושים הרבה מהסובבים אז אחרי מי צריך ללכת?, השפה שהשם בחר בה.

איך יוכיח אותנו משיח צדקנו שהוא שילוב של יוסף ויהודה? על אדם להיות אמיתי אבל איך להתנקות? מהם חלקי התשובה?


eXTReMe

eXTReMe Tracker