הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 29 בנוב׳ 2007

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום חמישי, 29 בנובמבר 2007

***PARASHAT 'VA'YESHEV'

Views

bs'd

'VA'YESHEV' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "וישב" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת וישב:

יעקב בדרך ארץ ישראל, יעקב רוצה נחת מילדיו לעת זקנתו לכן וישב, יעקב עבר הרבה מאוד יסורים, בפרשה זו צערו עצום קופץ עליו רוגזו של יוסף וניתק ממנו ל 22 שנים, רוב הפרשה מתעסקת במכירת יוסף, עניין תמר ויהודה.

יעקב חושב שהגיע אל הנחלה ורצה לשבת עם בניו, יוסף :מיהו ? יעקב אוהב את יוסף מכל בניו מדוע?

כותנת פסים ליוסף למה? , יוסף מוציא דיבה על אחיו, האחים רואים בעין לא יפה את החיבה של יעקב ליוסף,

מה עניין השנאה שלהם אליו? , חלומות יוסף גורמים עוד יותר לשנאה של האחים אליו, יעקב גוער ביוסף אודות חלומותיו.

האחים הולכים לחפש מרעה לצאן ויוסף הולך לבדוק אם הכל בסדר- מדוע יעקב שיודע שיוסף שנוא על אחיו שולח דווקא אותו לבדוק את העניינים, יוסף הולך ללא ידיעה אחרי אחיו והאחים עושים יד אחת מחליטים להשליך אותו לאחד הבורות, ולאחר מכן למוכרו לישמעאלים, יוסף יורד למצרים, הפרשה קופצת ליהודה ומיד מראה שנפל מאחיו, אשתו מתה, בניו מתים בשל שהיו רעים בעיני השם, מענייני הייבום, יהודה לא נותן את שלה לתמר וזו מחליטה לעשות מעשה כדי להמשיך זרע לבית יהודה ומבקשת תשלום ערבון, מתמר נולדים פרץ וזרח שמכאן השתלשלות לידת דוד המלך, לאחר מכן חזרה הפרשה ליוסף שנקנה ע"י פוטיפרע ומספרת כמה היה השם מצליח את יוסף, ועל כן פוטיפרע נותן הכל בחזקת יוסף פרט לאשתו, יוסף מתחיל לעבור ניסיונות מצד אשת פוטיפרע, יוסף נס מפניה ערך גדול אצל כל בני יעקב להשמר מעריות, גם במקרה של תמר נחשדה לזנונים ועל כן נשפטה לשריפה, תמר בוחרת להשרף ולא להלבין פניו של יהודה, מה הכוונה "לא היתה בזה קדשה"? מה נרמז בכתוב "בזה"? , פוטיפרע מעלילה על יוסף, ויוסף נכנס לבית הסוהר 13 שנים, חלום הכניסו לבור וחלום מוציא אותו מן הבור, מהו חלום? ומהו פותר חלום? , האם יש אמת בחלום? מתי נקרא חלום נבואי ומתי שקרי? ממה מורכב חלום? איך יודעים שהחלום הוא אמת או שקר?...ברגע שכתוב "יעקב שמר את הדבר" בקשר לחלומות יוסף הכוונה היתה לומר שחלומותיו של יוסף אמת הם, חלומות שלא מספרים אינם נפתרים וגם אינם מתקיימים וזה מה שעשה יוסף בסיפור החלומות לאחיו, החלום הולך אחר הפה כמו שפותרים בפיהם גם יעקב וגם אחיו.

סוד השפה הרוחנית של החלומות על דעת הקבלה: מיהם 3 השרים ומה הם מייצגים? מוחין של גדלות וקטנות, שליטה על קטנות מביאה נסיון לאדם מתוך רצון השם להעלות את האדם ברוחניות, יוסף עבר במקרה שלו מדרגה לרוח הקודש מכך שרואים שהתגלה מלאך אליו ולמדו 70 שפות, אין נסיון יותר גדול מאשת איש לעניין הנסיון כפי שלמדים בגמרא מר' זירא, ומהרש"ש הקדוש שגם עבר ניסיון עריות, יוסף עובר ניסיון ונכנס לנסיונות יותר גדולים ואינו כופר בדין של השם יתברך ואף שם השם מצליח דרכיו, מתי ואיך מתחילים להבין חלום? לחלום יש מיני מדרגות רוחניות, מה יש צורך לאדם לחלום אם אינו מבינם?

בקשר להיום, יש למחות מחאה ולהעלות רצון שיתבטלו הגזירות שבאות שהכל תלוי ברחל שהיא השכינה והיא גימטריה 238 וגם אנאפוליס ועל כן יש אזהרות של השם ברעידות וכל מיני גזרות משונות וזה בדיוק מה שקורה בפרשה עם יעקב ויוסף. ההתגרות של יוסף גרמה לו להגיע לבור, כל הפשט אם נהפוך אותו נגלה את האמת שעומדת מאחורי כל השנאה של האחים ליוסף האם זו באמת שנאה? עלתה השאלה בפרשה האם יוסף ראוי להיות מלך על אחיו כפי שחלם?

איך בודקים מעלותיו של כלי רוחני טוב? הסיפור על אור החיים הקדוש ומדוע נקרא קדוש? את יוסף בדקו באות ברית קודש, כל הצרות של עם ישראל בעבור מכירת צדיק בעבור מחיר נעלים עד ביאת משיח, וישב הם סוד אותיות שב"י,

אדם חייב להצדיק הדין ולקבל באהבה מהשם, מה שבוחנים בדורנו זה רק אמונה לראות כמה אדם דבק עם השם, מה הכוונה שביקש יעקב מיוסף לראות שלום האחים בצאן והקשר לניסיונות של היום.

יוסף הלך לחפש את האור שיאיר לאחרית הימים ואסף כל נשמות עם ישראל בגלות כדי לבנות את עם ישראל מבין הטומאה, וכדי שלא נבוש מפניו של השם ושל משיחו צריך להמשיך להתחזק במצוות לקראת הנסיונות שמחכים בקרוב.

eXTReMe

eXTReMe Tracker