הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 1 באפר׳ 2008

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום שלישי, 1 באפריל 2008

*** ' PARASHAT 'SHEMINI - פרשת שמיני ***

Views

bs'd

'SHEMINI' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

"שמיני" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת שמיני:

נדב ואביהוא , עניין נבלות וטרפות, וסיום הקמת המשכן.

אהרן לפי מהרח"ו היה האחראי למעשה לחטא העגל, עם ישראל לא מיחה בערב רב, ההקרבה במשכן היא כפרה על העגל, זה בסוד חטא אדם הראשון שהחל תשובתו ביום השביעי, חטאו גרם לכלוך בכל הנשמות, "משכן" אותיות "כנשמה", מה קורה שאדם מלכלך נשמתו בלכלוך, בספרו של הרב פתייה זצוק"ל הוא מדבר על "חלודה" שמצטברת ברגע שעושים עבירות, בורא עולם רוצה לשכון עם עם ישראל בתנאי, מהו? , מה קורה שאדם מטמא עצמו באכילת נבלות וטרפות, ומה גורמים הקרבנות שכנגד העוונות?, סוד ה "שבע" הוא "שובע", מול סוד ה"שמונה" שהוא "נשמה", התעלות מהשבע לשמונה, יש הבנה בין עם ישראל לשם שהוא סוד השבע אך השמונה הוא מעלה יותר גבוהה שלא התגלתה.

כשבאו להתעלות אל השמונה נדב ואביהוא החליטו להקריב קטורת ונשרפים מה פשר הדבר?, דעתו של ר' יעקב אבוחצירא בספר מחשוף הלבן להבנת המיתה של נדב ואביהוא, לפעמים רואים שאדם לא חטא על מה יוצא פסק דין כ"כ חמור?, לפעמים אדם רואה דבר לא סביל וקביל וצריך לראות יד בשם בדבר, תשובת הזוהר הקדוש לעניין מיתת נדב ואביהוא – משל ונמשל שלום בין המלך למלכה, "אדם כי יקריב מכם קרבן"-אדם הוא זכר ונקבה, נדב ואביהוא לעתיד הם אליהו הנביא, מחצדי חקלא מיהם ומה הם גורמים?, מה הכוונה "בקרובי אקדש" ?, אהרן שתק ולא הרהר אחר הגזר דין,

מה מעכב את ביאת המשיח?, אודות הרש"ש הקדוש בהבנת מות נדב ואביהוא,

מה גורם הקטורת ברוחניות? , תלוי מי עושה את ה"זיווג הרוחני" כדי להוליד הנשמות הקדושות שבגוף אדה"ר, 4 הצדיקים שהתאספו כדי להביא את המשיח איתם הרש"ש כמו 4 שנכנסו לפרד"ס, גאולה הכוונה היא להביא שלמות האדם בידיעת השם יתברך בסוד "דע את השם אלוקיך ועובדהו", נדב ואביהוא רצו לזרז הגאולה, גם הרש"ש רצה וניסה להביא את המשיח, "אל תעוררו את האהבה עד שתחפץ"-מה הכוונה? , גלות ואי ידיעת השם הם עונשים בגלל עוונות, יש סברה שאפילו אנו נמצאים כיום באתחלתא דגאולה, שיר השירים אהבת השם עם כנסת ישראל להבין שגאולה תלויה בקיבוץ נדחי עם ישראל,

סוד תיקון הארבע שזו השכינה.

הסימנים של בהמות טהורות, בהמה מעלת גירה, הפרסת פרסה, מבנה העולם הרוחני, טהור וטמא, טהור מהקדושה, טמא מן הטומאה, ע"פ הזוהר אדם שאוכל בהמה הוא מקבל תכונות הבהמה שאכל לכן יש איסור לאכול בהמות טמאות שיש עליהם טומאה רוחנית, פיזור הנפש של האדם זה כשהוא לא מרוכז מכל מיני סיבות, עיצות להגיע לריכוז, אכילה לא נכונה גם גורמת לאי סדר בחיים ולכן עיצות באכילה, המצוות גורמות לריכוז הנשמה במקום אחד,

השבת גורמת לריכוז רוחני מאוד גדול למי שיודע לקיים אותה, כל עולם הבא הוא סוד העמדת המוח הקדוש, איך מתחילים בהעמדת המוחין?, השליטה על הנפש הרוחנית, מיהו אהרן הכהן בעולם הנשמות?, מה תפקידו שם? , נהר דינור מה תפקידו ברוחניות? , אדם העושה רצון השם בעוה"ז לא מרגיש גהנם ברוחני,

לפעמים זירוז של דברים שלא בזמנם גורם לפגיעה כמו שנלמד מדוד שכביכול חטא עם בתשבע שהיתה צריכה להיות בת שמונה כדי שיוכל לשאת אותה, בת שבע נחשבה עבורו עדיין פרי בוסר, כך גם אדה"ר אם היה מחכה עוד יום אחד לא היה חוטא והכל היה נתקן, אופיו של יצר הרע ואיך הכי כדאי להתנהג איתו?, ע"פ שלמה המלך "ראית שונאך? האכילהו לחם", מה האינטרס של יצר הרע לגרום מחלוקות ופירוד?eXTReMe

eXTReMe Tracker