הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 2012

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 26 בדצמבר 2012

יום שלישי, 25 בדצמבר 2012

יום רביעי, 19 בדצמבר 2012

יום שלישי, 18 בדצמבר 2012

יום רביעי, 12 בדצמבר 2012

יום שלישי, 11 בדצמבר 2012

יום שני, 10 בדצמבר 2012

נר ראשון פרקשת מקץ התע"ג

Views

יום רביעי, 5 בדצמבר 2012

יום שלישי, 13 בנובמבר 2012

יום שלישי, 6 בנובמבר 2012

יום רביעי, 17 באוקטובר 2012

יום שלישי, 25 בספטמבר 2012

יום שלישי, 11 בספטמבר 2012

יום שני, 10 בספטמבר 2012

סגולה לערב כ"ה באלול לשמירה לכל השנה

Views
באותו ערב שבו מדליק הנרות לאחר שאמר את כל הנוסח הבן איש חי והפסוקים
יאמר נוסח זה מהחיד"א :

ואני תפילתי לך ה' עת רצון אלוהים ברב חסדך ענני באמת ישעך, ואני ברב חסדך אבוא ביתך אשתחווה אל היכל קדשך ביראתך, בן פורת יוסף בן פורת עלי עין בנות צעדה עלי שור.

רבונו של עולם בכוח השמות הקדושים היוצאים מן הפסוקים האלה מראשי התיבות ומאמצעי תיבות תסיר עין הרעה מן פב"פ ותשלח לו (לה) במהרה רפואה שלמה מן השמים, אמן סלה נצח ועד. ויהי רצון כאלו כיוונתי כל הכוונות שכיון בהן רב הונא עליו השלום.

משביע אני עליכם כל מני עינא בישא, עינא אוכמא, עינא צרובא, עינא תכלתא, עינא ירוקה, עינא ארוכה, עינא קצרה, עינא רחבה, עינא צרה, עינא ישרה, עינא עקומה, עינא עגולה, עינא שוקעת, עינא בולטת, עינא רואה, עינא מבטת, עינא בוקעת, עינא שואבת, עינא דדכורא, עינא דנוקבא, עינא דאיש ואשתו, עינא דאישה ובתה, עין דאישה וקרובתה, עין דבחור, עין דזקן, עין דזקנה, עין דבתולה, עין דבעולה, עין דאלמנה, עין דנשואה, עין דגרושה, וכל מין עינא בישא שיש בעולם, שראתה והביטה ודיברה בעין הרע על פב"פ.

גזרא נא ואשבענא לכון בההוא עינא עילאה, עינא קדישא, עינא חדה, עינא חוורא עינא דאיהי, חיור גו חיור, עינא דכליל כל חיור, עינא דכלא ימינא, עינא פקיחא, עינא דאשגחותא תדירא, עינא דכלא רחמי, עינא דאיהי רחמי גו רחמי, ינא דכליל כל רחמי, עינא דלית עלה גבנוני, עינא דלא אדמיך ולא נאים. עינא דכל עיינין בישין את כפיין ואת טמרן לגו כיפין מן קדמוהי. ענא דנטיר לישראל. כדכתיב הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. וכתיב הנה עין ה' אל יראיו למיחלים לחסדו. בההיא עינא עילאה נזירת ואשבעית עליכון כל מין עינא בישא שתסירו ותערקו ותברחו מעל פב"פ ולא יהיה לכם כח לשלוט בו לא ביום ולא בלילה, לא בהקיץ ולא בחלום. ולא בשום איבר מרמ"ח איבריו ולא בשום גיד משס"ה גידיו (לנקבה – ולא בשום איבר מאבריה ולא בשום גיד מגידיה), ולא בשערותיו ולא בציפורניו (לנקבה – ולא בשערותיה ולא בציפורניה), מעתה ועד עולם. אמן נצח סלה ועד. "אתה סתר לי מצר תצרני רני פלט תסובבני סלה". "סלה תסובבני פלט רני תצרני מצר לי סתר אתה". "בן פורת יוסף בן פורת עלי עין בנות צעדה עלי שור". "שור עלי צעדה בנות עין עלי פורת בן יוסף פורת בן".

יום שלישי, 4 בספטמבר 2012

יום שלישי, 28 באוגוסט 2012

יום שלישי, 21 באוגוסט 2012

יום שלישי, 14 באוגוסט 2012

יום רביעי, 8 באוגוסט 2012

הרב שמעון דהן - פרשת עקב ומוהרן התשע"ב

Views


המשך הסבר החסד לאברהם משעור אמש בראשית חכמה 6.8.2012
מתחיל בדקה 2:57
בס"ד

המקור חסד לאברהם :

לשון החסד לאברהם שבעת הגאולה יצא עם ישראל למדבר 45 יום בסמוך לגאולה ושם הוא מביא התהליכים שימו לב: בסוף הוספתי הקישור ששם יש הכנה לפרוייקט פינוי המוני בזמן מלחמה

חסד לאברהם נהר יז - הזמן וההנהגה הט"ו והט"ז:

בסוף גלותינו זה קרוב לזמן גאולתנו, יתחזקו צרות לישראל תכלית החיזוק ויצר להם שישנאו בחייהם ויאמרו אל ההרים כסונו, ואל הגבעות יאמרו שיפלו עליהם, מפני צרות הגדולות שיסובבום מכל צד ופינה, ויתרבה הצער עד אשר לא יפנו האבות אל הבנים, וכל מי שימצא את עצמו לו שלל, גבור ונוצח יקרא, והטעם כי השכינה תדין את ביתה ויביאה על מסורת הברית כדי לזככם אל הגאולה ואל הטוב המוכנת לנו ע"י הנביאים, וטוב השיעור לא יכלוהו רעיון, באופן שלא יזכר עוד גאולת מצרים, והניסים ההם לפני גאולת ישראל ונסים ונפלאות שיהיה לנו כמש"ה ולא יאמרו עוד חי ה' אשר העלה את ישראל ממצרים כ"א חי ה' אשר העלה את ישראל מכל הארצות, ויהיו אז הנסים וגילוי השכינה אל ישראל בהפלא ופלא, ויאמרו כולם אשר יזכו אליה הנה אלקינו זה קוינו לו ממש מורה באצבע על גילוי השכינה:

ולכן מי ומי הזוכים לזה באותן הימים יראה הרבה צרות, וכל זה לצרף ולזכך את ישראל כפי הראוי והדין, וכל אחד ואחד יצטער כפי חיובו וכל מי שיקשה עורף ולא ישוב יאבד ומי שיתן צוארו בעול התשובה וקבלת הצרות עליו בסבר פנים יפות ויתן את שכמו לסבול (כדי ש)יצטרף ויזכה לקבל הטוב, והענין הוא שהגיע עת ביטול הקליפות מן העולם וכל עוד שישראל מקצתם הם רשעים אז הקליפות נאחזים בהם ואם כן היאך אפשר שיתבטלו החיצונים והרשעים עדיין ברשעתם, והש"י הוא בעל דין ישר ואמונה אין עול עמו ולכן יצטרפו בצירוף אחר צירוף עד שישראל יהיו אז ככסף נקי טהור ומזוקק, והנהגה הזו יהיה בתכלית קושי הדין כי הקליפות יגבו חלקם כל מה שאפשר להם:

ובימים ההם ובעת ההיא יהיה מלחמה רבה גוי בגוי איש ברעהו, וישראל יהיו ביניהם בצער גדול כי כל אחד ואחד רצונו לגזוז רחלה זאת ולאכול את בשרה, וה' יתברך ירחם עליהם בזכות שלשת אבות הקדושים ויצרפו ויתלבנו מתוך גודל הצרות ודין זה, ומתוך כך יכלה הקדוש ברוך הוא זרע

עמלק מן העולם וימחה שמו מתחת השמים, ואחר כך יתחיל בדין של עשו הרשע עד אשר לא יהיה לו תקומה, וכבר התחילו ישראל לצאת מתוך צרתם מעט מעט. ואחר כך יתחיל הקדוש ברוך הוא בדין או"ה ויצטערו ישראל בצער גדול כמו שאמר הכתוב ביחזקאל כי רוצה הקב"ה לנער את ארץ ישראל וירושלים כאשר ינער אדם את טליתו, וינער כל עובדי ע"ז, וגם הע"ז בעצמה שבירושלים וגופ' הטמאים הנקברים סביבות הקדש וכל המקומות המטונפים שבו:

ובעת ההיא יצאו כל קיבוץ עם ה' אל המדבר ויהיו שם ברעב מ"ה ימים ואז יצרפו ויתלבנו, ויתראה אליהם אליהו הנביא ז"ל ויתגלה עליהם משיח בעוני גדול, וגם מרע"ה יתגלה להם עם בני דור המדבר והשכינה יתגלה אליהם ויתקנו הדגלים בהשכינה, וירד בית המקדש בנוי למטה ויבואו ישראל לירושלים הבנויה והשכינה עמהם כימי צאתך מארץ מצרים, וירבו אז הנסים ויגדלו אשר אין הפה יכולה לדבר והשכל לשער הריבוי נסים ונפלאות שיהיו לישראל ויפתחו את מקורי החכמה וזאת תהיה ההנהגה בגאולה בס"ד. וזמש"ל:

הכנה לפנוי המוני בזמן מלחמה : http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4240622,00.html

דברי החסד לאברהם סימן לגאולה כשעם ישראל יתפנה באהלים למדבר מנגד כיום ישנו אימון פינוי רבתי במקרה של התקפת טילים בדיוק כדברי החסד לאברהם לפני אלף שנה להיום :
במקרה של התקפת טילים: כך ייראה פינוי המוני (פירוט שיעור בדקות 19:50-25:15 )
תוכנית החירום "מלון אורחים" עוסקת בפינוי מאות אלפי אזרחים לערבה ולאילת
, השרים ידונו בה בשבוע הבא. אריאל עשויה להיות מחוז פינוי זמני. מה יכלול "סל הקליטה" של המפונים, איפה הם ילונו, וכל כמה זמן ניתן יהיה לעשות כביסה?
ישראל נערכת ל"יום הדין" ומתכוננת לפינוי דרומה של מאות אלפי אזרחים בזמן מלחמה: תוכנית "מלון אורחים" אמורה לתת מענה לתרחיש אימים שבמסגרתו ייאלצו ערים שלמות להתפנות בשל התקפת טילים. במקרה כזה יפונו קבוצות גדולות של אזרחים ליישובים בערבה וסביב אילת. הדיון בתוכנית יעלה בשבוע הבא לדיון ואישור בוועדת שרים לענייני העורף, ועל פי גורם במשרד להגנת העורף, "מלבד אילת נבחרו אזורים נוספים שעשויים לשמש מחוזות פינוי זמניים, למשל באזור אריאל".
לפי התוכנית, דפוס זה יופעל גם במקרה של אסון טבע בקנה מידה לאומי. מדובר בהרחבה וחידוש של תוכנית מגירה ישנה, שעל רקע האיומים החדשים במזרח התיכון עברה הליך מחודש של עבודת מטה ביוזמתו של השר להגנת העורף, מתן וילנאי. שם הקוד שניתן לתוכנית, "מלון אורחים", לקוח מפסוק בספר ירמיהו: "מִי יִתְּנֵנִי בַמִּדְבָּר מְלוֹן אֹרְחִים וְאֶעֶזְבָה אֶת עַמִּי וְאֵלְכָה מֵאִתָּם".
תרגיל פיקוד העורף המדמה התקפת טילים על ישראל (צילום: אלי ט)
על פי התוכנית, יתבססו מתקני הקליטה על תשתיות בתי ספר, מוסדות חינוך, ובמידת הצורך גם בפנימיות, אכסניות ובתי מלון. במקביל יכין משרד השיכון תוכנית להקמת אתרים זמניים הכוללים מתחמי אוהלים וקרוואנים.
הרשות המקומית המארחת תדאג לצורכי האוכלוסייה שתארח למשך שבוע ימים לפי "סל קליטה" (ראו להלן), וכמו כן, לצורך התארגנות, כל משפחה תקבל 150 שקל ממשרד האוצר.
התוכנית מפרטת שסל הקליטה למפונים יכלול הסעות, אבטחה ועוד: לכל 100 מפונים יושכרו ארבעה תאי שירותים ושלושה מקלחונים. כל ארבע נפשות יזכו לשירותי כביסה, אחת לשבוע, במשקל של עד חמישה קילוגרם. כל ילד יקבל 100 שקל לרכישת ציוד מתכלה ללימודיו, כגון כלי כתיבה, מחברות ועוד.
לדברי וילנאי, ראש הממשלה בנימין נתניהו עודכן בנושא על ידי ראש המועצה לביטחון לאומי, האלוף (מיל') יעקב עמידרור, ונתן אור ירוק לביצוע תוכנית ההיערכות. לאחר הדיון בוועדת השרים תועבר התוכנית ליישום במשרדי הממשלה השונים, בהם משרדי התשתיות.. המשך:
מתוך http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4240622,00.htm

יום שלישי, 7 באוגוסט 2012

הרב שמעון דהן - ראשית חכמה 6.8.2012

Views


בס"ד

המקור חסד לאברהם :

לשון החסד לאברהם שבעת הגאולה יצא עם ישראל למדבר 45 יום בסמוך לגאולה ושם הוא מביא התהליכים שימו לב: בסוף הוספתי הקישור ששם יש הכנה לפרוייקט פינוי המוני בזמן מלחמה

חסד לאברהם נהר יז - הזמן וההנהגה הט"ו והט"ז:

בסוף גלותינו זה קרוב לזמן גאולתנו, יתחזקו צרות לישראל תכלית החיזוק ויצר להם שישנאו בחייהם ויאמרו אל ההרים כסונו, ואל הגבעות יאמרו שיפלו עליהם, מפני צרות הגדולות שיסובבום מכל צד ופינה, ויתרבה הצער עד אשר לא יפנו האבות אל הבנים, וכל מי שימצא את עצמו לו שלל, גבור ונוצח יקרא, והטעם כי השכינה תדין את ביתה ויביאה על מסורת הברית כדי לזככם אל הגאולה ואל הטוב המוכנת לנו ע"י הנביאים, וטוב השיעור לא יכלוהו רעיון, באופן שלא יזכר עוד גאולת מצרים, והניסים ההם לפני גאולת ישראל ונסים ונפלאות שיהיה לנו כמש"ה ולא יאמרו עוד חי ה' אשר העלה את ישראל ממצרים כ"א חי ה' אשר העלה את ישראל מכל הארצות, ויהיו אז הנסים וגילוי השכינה אל ישראל בהפלא ופלא, ויאמרו כולם אשר יזכו אליה הנה אלקינו זה קוינו לו ממש מורה באצבע על גילוי השכינה:

ולכן מי ומי הזוכים לזה באותן הימים יראה הרבה צרות, וכל זה לצרף ולזכך את ישראל כפי הראוי והדין, וכל אחד ואחד יצטער כפי חיובו וכל מי שיקשה עורף ולא ישוב יאבד ומי שיתן צוארו בעול התשובה וקבלת הצרות עליו בסבר פנים יפות ויתן את שכמו לסבול (כדי ש)יצטרף ויזכה לקבל הטוב, והענין הוא שהגיע עת ביטול הקליפות מן העולם וכל עוד שישראל מקצתם הם רשעים אז הקליפות נאחזים בהם ואם כן היאך אפשר שיתבטלו החיצונים והרשעים עדיין ברשעתם, והש"י הוא בעל דין ישר ואמונה אין עול עמו ולכן יצטרפו בצירוף אחר צירוף עד שישראל יהיו אז ככסף נקי טהור ומזוקק, והנהגה הזו יהיה בתכלית קושי הדין כי הקליפות יגבו חלקם כל מה שאפשר להם:

ובימים ההם ובעת ההיא יהיה מלחמה רבה גוי בגוי איש ברעהו, וישראל יהיו ביניהם בצער גדול כי כל אחד ואחד רצונו לגזוז רחלה זאת ולאכול את בשרה, וה' יתברך ירחם עליהם בזכות שלשת אבות הקדושים ויצרפו ויתלבנו מתוך גודל הצרות ודין זה, ומתוך כך יכלה הקדוש ברוך הוא זרע

עמלק מן העולם וימחה שמו מתחת השמים, ואחר כך יתחיל בדין של עשו הרשע עד אשר לא יהיה לו תקומה, וכבר התחילו ישראל לצאת מתוך צרתם מעט מעט. ואחר כך יתחיל הקדוש ברוך הוא בדין או"ה ויצטערו ישראל בצער גדול כמו שאמר הכתוב ביחזקאל כי רוצה הקב"ה לנער את ארץ ישראל וירושלים כאשר ינער אדם את טליתו, וינער כל עובדי ע"ז, וגם הע"ז בעצמה שבירושלים וגופ' הטמאים הנקברים סביבות הקדש וכל המקומות המטונפים שבו:

ובעת ההיא יצאו כל קיבוץ עם ה' אל המדבר ויהיו שם ברעב מ"ה ימים ואז יצרפו ויתלבנו, ויתראה אליהם אליהו הנביא ז"ל ויתגלה עליהם משיח בעוני גדול, וגם מרע"ה יתגלה להם עם בני דור המדבר והשכינה יתגלה אליהם ויתקנו הדגלים בהשכינה, וירד בית המקדש בנוי למטה ויבואו ישראל לירושלים הבנויה והשכינה עמהם כימי צאתך מארץ מצרים, וירבו אז הנסים ויגדלו אשר אין הפה יכולה לדבר והשכל לשער הריבוי נסים ונפלאות שיהיו לישראל ויפתחו את מקורי החכמה וזאת תהיה ההנהגה בגאולה בס"ד. וזמש"ל:

הכנה לפנוי המוני בזמן מלחמה : http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4240622,00.html

דברי החסד לאברהם סימן לגאולה כשעם ישראל יתפנה באהלים למדבר מנגד כיום ישנו אימון פינוי רבתי במקרה של התקפת טילים בדיוק כדברי החסד לאברהם לפני אלף שנה להיום :
במקרה של התקפת טילים: כך ייראה פינוי המוני (פירוט שיעור בדקות 19:50-25:15 )
תוכנית החירום "מלון אורחים" עוסקת בפינוי מאות אלפי אזרחים לערבה ולאילת
, השרים ידונו בה בשבוע הבא. אריאל עשויה להיות מחוז פינוי זמני. מה יכלול "סל הקליטה" של המפונים, איפה הם ילונו, וכל כמה זמן ניתן יהיה לעשות כביסה?
ישראל נערכת ל"יום הדין" ומתכוננת לפינוי דרומה של מאות אלפי אזרחים בזמן מלחמה: תוכנית "מלון אורחים" אמורה לתת מענה לתרחיש אימים שבמסגרתו ייאלצו ערים שלמות להתפנות בשל התקפת טילים. במקרה כזה יפונו קבוצות גדולות של אזרחים ליישובים בערבה וסביב אילת. הדיון בתוכנית יעלה בשבוע הבא לדיון ואישור בוועדת שרים לענייני העורף, ועל פי גורם במשרד להגנת העורף, "מלבד אילת נבחרו אזורים נוספים שעשויים לשמש מחוזות פינוי זמניים, למשל באזור אריאל".
לפי התוכנית, דפוס זה יופעל גם במקרה של אסון טבע בקנה מידה לאומי. מדובר בהרחבה וחידוש של תוכנית מגירה ישנה, שעל רקע האיומים החדשים במזרח התיכון עברה הליך מחודש של עבודת מטה ביוזמתו של השר להגנת העורף, מתן וילנאי. שם הקוד שניתן לתוכנית, "מלון אורחים", לקוח מפסוק בספר ירמיהו: "מִי יִתְּנֵנִי בַמִּדְבָּר מְלוֹן אֹרְחִים וְאֶעֶזְבָה אֶת עַמִּי וְאֵלְכָה מֵאִתָּם".
תרגיל פיקוד העורף המדמה התקפת טילים על ישראל (צילום: אלי ט)
על פי התוכנית, יתבססו מתקני הקליטה על תשתיות בתי ספר, מוסדות חינוך, ובמידת הצורך גם בפנימיות, אכסניות ובתי מלון. במקביל יכין משרד השיכון תוכנית להקמת אתרים זמניים הכוללים מתחמי אוהלים וקרוואנים.
הרשות המקומית המארחת תדאג לצורכי האוכלוסייה שתארח למשך שבוע ימים לפי "סל קליטה" (ראו להלן), וכמו כן, לצורך התארגנות, כל משפחה תקבל 150 שקל ממשרד האוצר.
התוכנית מפרטת שסל הקליטה למפונים יכלול הסעות, אבטחה ועוד: לכל 100 מפונים יושכרו ארבעה תאי שירותים ושלושה מקלחונים. כל ארבע נפשות יזכו לשירותי כביסה, אחת לשבוע, במשקל של עד חמישה קילוגרם. כל ילד יקבל 100 שקל לרכישת ציוד מתכלה ללימודיו, כגון כלי כתיבה, מחברות ועוד.
לדברי וילנאי, ראש הממשלה בנימין נתניהו עודכן בנושא על ידי ראש המועצה לביטחון לאומי, האלוף (מיל') יעקב עמידרור, ונתן אור ירוק לביצוע תוכנית ההיערכות. לאחר הדיון בוועדת השרים תועבר התוכנית ליישום במשרדי הממשלה השונים, בהם משרדי התשתיות.. המשך:
מתוך http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4240622,00.html

יום שלישי, 31 ביולי 2012

יום שלישי, 17 ביולי 2012

יום שלישי, 10 ביולי 2012

יום שלישי, 3 ביולי 2012

יום שבת, 28 באפריל 2012

פרשת אחרי מות קדושים ומוהרן - התשע"ב - ACHAREY MOT KEDOSHIM שעור בוידאו

Views
בס"ד

השעור הנ"ל זמין וידאו בדף זה 24.4.2012

הרב שמעון דהן - ראשית חכמה וידאו 23.4.2012

Views
בס"ד
השעור זמין בוידאו

יום רביעי, 18 באפריל 2012

יום רביעי, 28 במרץ 2012

יום רביעי, 21 במרץ 2012

יום שלישי, 13 במרץ 2012

הרב שמעון דהן - ראשית חכמה MP3 ווידאו 12.03.2012

Views
בס"ד
השעור זמין בוידאו ולהאזנה ב MP3

eXTReMe

eXTReMe Tracker