הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 17 ביולי 2013

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 17 ביולי 2013

הרב שמעון דהן - פרשת ואתחנן ומוהרן התשע״ג

Views


בס"ד
פרשת ואתחנן, מוהרן, חורבן בית המקדש ובנייתו,
תפילה לעני מול שאר סוגי התפילות, התפילות שהשם אוהב, תפילה ומאמץ בתפילה, הגזירה על משה שלא להכנס לארץ, סוד משה לאה ומדוע לא יכל לתקן את ארץ ישראל – מדוע? , משה הוא כללות מה הכוונה ומה קורה שנתקנת? , רשב"י גם הוא כללות, מדוע כל כך הרבה תפילות נצרכות לתקן? , העלם הזה הוא פרטות על כן לכל נשמה יש עבודה בפני עצמה, סוגי עומקים של נשמות,
משיח צדקנו איך תהיה התגלותו במוצאי 9 באב בסוד האמהות  רחל ולאה – הסבר ופירוט,
סוד לאה, סוד רחל, משיח מחבר שני סוגי רוחניות של לאה ורחל וזה סוד קיבול תפילה,גילוי האלוקות לפי מאמרי רשב"י בסוד למען שמו באהבה מה הכוונה? , התוכנית של בורא עולם כפי שהתקבל ע"י הרב לוי נחמני זצוק"ל , סוגי שמות וסמליותם בסוד 4 היושבים במרכבה של השם,
מרכבה בסוד חיבורה ל 4 יסודות ומשולים לחיות המרכבה, מה התנאים לחיבור הזה בנשמות ישראל? , הקלקול של היום זה הזדהות עם האומות יותר מאשר עם ישראל עם עצמו, השתוות והתכללות, יצירת מושג רוחני הנקרא "עובי", הבריאה ב שלושה קוים, הלבשה, שליטה במוחין והתפשטות, תהליך ההארה וההתרבות, פשט צריך גם סוד, הבעיה הגדולה כשמתמקדים בכיוון ראיה אחד, דברים זקוקים להעמקה והתבוננות, דוגמאות מהחיים, מוסר ואמונה, קול תורה או קולסאום, הפורש מן התורה כפורש מן החיים, ביטולה של תורה – קיומה!, כשמסתכלים באותיות מה קורה שם? , מה היה קורה בימי בית המקדש ועבודת השם אז? , אין חיבור להשם ללא תורה,  אוצר מתנת חינם מתי? , תוספת חיים וקריעת גזר דין, מה עבר במהלך 9 באב התשע
"ג, יש מי שמפריע לקדושה לצאת השם לא יניח לאף אומה שתציק לעם ישראל, מהו הרב מוחין של אומה?

שעורו של הרב דהן שליט"א פרשת ואתחנן תשע"ג

מרע"ה כמהה עד כלות להכנס אל ארץ ישראל . "ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר , אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטב הזה והלבנן". א"י ישראל היא הל"ב נו"ן  שבג"ר. תקט"ו תפילות  (515)  התפלל משה ולא נענה.

הפרשה מדברת ממתן תורה, שמע ישראל, כיצד לשמור המצוות בארץ ותוכחות  בדבר הולדת בנים : "כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ" דברים ד' כ"ה . לאחר ישיבה של כמה שנים בארץ , 'תתיישנו', תרגישו שאננים ובטוחים. תרשו לעצמם  לעשות הרע ולהכעיס את ה'. הולדת הבנים מתייחס  גם לתוצאות ופירות המעשים.

אומר הזוה"ק ישנם שלושה סוגי תפלות : תפלה לחבקוק, ס. חבקוק פרק ג'. תפלה לעני תהלים ק"ב  א'  ותפלה למשה, תהלים צ'. תפלת העני עולה ומתקבלת לפני כולם כי עוטפת כל התפלות. 

מרע"ה שנגזר עליו משמים לא להכנס לארץ, הוא נשמה כוללת בחינת לאה אשר גם בה אחוזים נשמות ישראל.  ורצה מרע"ה ע"י כניסתו לארץ לתקן אותן הנשמות אך ה' לא נתן . לא בכדי מנע אותו מלהכנס, משום שעם ישראל הוא כללות וביכולת מרע"ה לתקן כללות .

כללות , מרגע שנתקן – הכל נתקן.  מובא במסכת סנהדרין  שרשב"י  היה מאנשי עליה, מבעלי זכות הכניסה החופשית לעולמות הרוחניים מבלי לבודקם, אמר להי"ת  אם אני ובני נוכל לתקן לך את העולם , האם תסכים ? ואם לא עם בני , אני לבדי ?  ולא נענה . 

הי"ת אינו רוצה יותר לתקן את הכללות ע"י אדם אחד שהוא נשמה כוללת.

השבוע ביכינו את חורבן בתי המקדש.  כמה בכיות צער הרג ואבדן זה למעלה מ 2000 שנה שעברו עם ישראל וטרם הושלם התיקון , עדין לא קררנו את הדין למעלה .  הסיבה, נותרו עדין פרטים רבים הצריכים  להתתקן בפרטיות , היינו, ע"י כל אדם בנפרד.  מה גם שאם נתבונן , לא נמצא בסביבותינו מנהיג ראוי בסדרי גודל של מרע"ה או רשב"י  היכול להרים אותנו.

ניתן היום לראות במוחש איך אנחנו  בתוך משפחותינו  'מופרטים' ופרטיים בפני עצמנו על דרך השלילה.  לבעל אין שליטה והשפעה  על האשה והילדים , כל אחד גדל בכוחות עצמו  בערוץ שבוחר לו , אפילו הילד הרך צריך לטפס ולהשיג שכלו . ההורים ספונים בתוך  עצמם , אין מי שידריך  . לעת"ל אמורה להתקיים בנו  נבואתו של ירמיהו  ולא ילמדו עוד מפי איש , "ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את ה'" פרק ל"א, ל"ג, - אך טרם שלמה הדרך.

אם  נשרטט את היותינו ציבור בעלי  השקפות רוחניות לאותה מטרה  של עבודת ה' , - בפרטות, העבודה נעשית ומצטיירת באופן שונה לחלוטין מאיש לרעהו .  כל יהודי עובד  בגישה אחרת את ה'. אחד מתורת הפשט, אחר מעמיק בקבלה  ואחר בהלכה וכן בזו הדרך . דוקא בשל ריבוי מגוון פרטי העבודות, יתגלה משיח צדקנו   ונסביר איך : האמהות רחל ולאה הן המייצגות את עם ישראל  בעולם הרוחני .  לאה נמצאת בעלמא דאיתכסיא , נמצאת עם האל כל הזמן. לאה אותיות הא-ל .  רחל סוד הרחלה , הכבשים, ביטוי לא"י ישראל עולם המעשה הגשמי. ישנה נקבה שלישית שאינה גלויה ועדין לא התגלתה , היא שתשלים החיבור של שתיהן – תמזג בין  העולם הרוחני  והעולם הגשמי  בסוד משיח צדקנו אשר  יירש  את ההנהגה העולמית  ואף אומה  לא תוכל לעמוד בפניו .  עם התגלות המשיח , הנשמות  שיעמדו ויתקיימו, הם הם שיוכיחו את הימצאותו של הי"ת בעולם  . המהלך כולו הוא רוחני  ומבוסס על סוד קבלת התפלה מעבודתו של כל פרט .  מסיבה זו לא התקבלה תפלתו של מרע"ה  מאחר והוא שולט בכיוון עליון רוחני אחד  וכמוהו רשב"י  בשעתו. 

רח"ו בספרו מאמרי רשב"י  מסביר את סוד גילוי חיבור  שתי הנקבות  שהם סוד "למען שמו באהבה.  מהות המלה באהבה היא החיבור של רחל ולאה .  בספר יחזקאל כ"ג ד' מצויין השם אהליבה  שפרושו אהלי בה  כינוי לממלכת יהודה  ובית המקדש שבירושלים.  "אהלי" לשון רבים , אהלה הגדולה היא מלכות ישראל בשומרון ואהליבה אחותה  בירושלים , "ותהיינה לי ותלדנה בנים ובנות ".

אמר הרב נחמני זצ"ל , לבורא עולם יש תכנית והיא יוצאת לפועל בשלבים.  דור התנאים  הופיעו כברק על פני הזמן  כדי להסביר את המשנה, הגמרא, שעד היום יושבים ולומדים אותה ואין מי   שירד לעומק  דבריהם.  בפועלם זה  התבצע חיבור  לשעה בין רחל ולאה .  להקב"ה יש אין סוף עולמות  אך עם זאת – מבלעדי השתדלותנו , אין חיבור !  הכל תלוי בנו , ואם לא – אז כביכול לא  קיים  הקב"ה חלילה.  מדי פעם מתבצע חיבור  ע"י שהי"ת  מוריד לנו צדיקים מופלגים  אך אינו מאריך מפני  קלקול הדור , במיוחד בימינו,  הנובע  מהזדהותנו היתרה עם אומות העולם  בימקום עם שורש ומהות עם ישראל .  הבטול והענוה מאתנו והלאה , איננו מעריכים ומחשיבים את הזולת , רק האני העצמי הוא "המיוחד  והנאור" . בגישה זו , כאשר האיש הישראלי מתבדל מהחברה הוא פוגם במרקם  ההתכללות .  אכן כל אדם ובריה הם פרטות של שלושה קווים  אך ככאלה צריכים להכללא בנוקבא, בשכינה , שע"י כך מקנים לה עובי , התפשטות ושליטה על המוחין .

כאשר אדם מייחד עצמו "לבלעדי" (אגואיזם), הוא גורם לאור היורד להשפיע מן הכתר למלכות -להעצר  ולהפסיק התפשטותו , דבר המשליך  על כל שטחי חייו שלא ישגשגו בפרנסה, בריאות, משפחה  וחברה  .  ההתכללות מולידה עוד ועוד נדבכים , עוד ועוד לבושים  היוצרים עובי בסוד התרחבות  המוחין הכללי . האדם הפרטי הוא שצריך לפעול אותה  כי בכך מקנה שליטה והתפשטות  נאותה.  באם תתאפשר התפשטות זו  יווצר חיבור ע"י נקבה שלישית  שתחבר בין  הנקבה העליונה ובין התחתונה.  לאה בבינה עד לתפארת ורחל מתפארת  ועד המלכות . החיבור המלא ביניהן יוצר רוחב , מרחב , התפשטות!

לדאבון לב , בנ"א  היום לא מעורבים, מעורבבים , הם מכונסים בתוך עצמם , לוקחים לעצמם כיוון או נושא ולא מתפשרין עליו. כאן בא במסכת דרך ארץ רבה, סוף פרק ו, נאמר: "לא ישמח אדם בין הבוכים ולא יבכה בין השמחים, ולא יהא ער בין הישנים ולא ישן בין הערים, ולא עומד בין היושבים ולא יושב בין העומדים". והוסיף על כך בעל האליה רבה (על השו"ע או"ח סימן קע): "כללו של דבר אל ישנה אדם דעתו מדעת חביריו ובני אדם". ור' מסילת ישרים פרק יד, המכליל הוראה זו בכלל המימרה במס' כתובות דף י"ז "לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות". נראה שגם את המשנה באבות ניתן לפרש בדרך דומה לזושאם לא כן אין פו"ר , אין פירות לחברה הבולמת עצמה מיחס של שיתוף חם עם הזולת.  עבודה זו צריכה לבטוש ולחלחל בפנימיותו של כל אדם המחשיב עצמו למתבונן , או אז נגיע לחיבור הנכסף.

הרב דהן שליט"א מביא חידוש בשיעורו המתקיים במוצאי תשעה באב : טיטוס הרשע הפליג חזרה לאיטליה עם שלל ועבדים שהובאו מארץ הקודש ביניהם גם כלי המקדש לאחר דיכוי והחרבת הישוב היהודי . הוא היה אחד מבוני הקולוסאום ברומא (איצטדיון, אמפיתיאטרון)שם העביד את היהודים שהביא מישראל . השם קולוסאום נלקח משם של פסל ענק 'קולוסוס'  שהיה בארמונות הזהב של נירון קיסר . הקולוסאום הוא אמפיתאטרון ענק  בו התקיימו תחרויות הרג בני אדם וחיות  בכמויות . ברק ורעידת אדמה פגעו בחלקים גדולים שלו  ונותר רק חלק ממנו.  מענין לציין שהמקום שכה נודע  באכזריותו , האפיפיור מקיים שם אחת לשנה תפלה המונית ...  יתכן וחלקים מהאצטדיון  נבנו מביזת  א"י.  הרי שעבר קול ה' מא"י  והפך אצלם לקולו של הס"מ- קולוסאום.

אם נסתכל סביבותינו נראה שאנו משופעים  בקול הנ"ל  על כל תכניו ומכשיריו ספורט ומשחקים , בכל בית ובכל כיס , ר"ל , במקום קולו של ה'.

סיכם הרב עם תורה ע"ח בליקו"מ תניינא : תלמיד חכם כאשר פורש מלימודו לצרכים רלבנטיים  -  ביטולה של תורה הוא קיומה !  כלומר שגם בדרך זו הוא מחייה ומשלים  זיווג העשיה באופן הנכון כיוון שממשיך לקבל חיות מעסק התורה שלו.                                                                        בטרם ניתנה תורה , התקיים העולם בחסדו יתברך , כביכול ללא תורה . לכן , בעת שאדם למדן או ת"ח מפסיק לימודו הוא מקבל ממקום החסד ההוא עת שה' הנהיג את העולם וזה נקרא אוצר מתנת חינם .  גם אנשים ישרים בעלי חסד העובדים ומתפרנסים ואינם לומדים תורה גם הם מקבלים כפי מעשיהם חיות מאותו מקור וכ"א עפי אחיזתו בתורה כן הוא מחיה את עצמו בעת פרישתו  . אך לא חלילה רשעים , הם אינם במנין זה.

מרע"ה  שביקש להכנס לישראל , התחנן  לפני ה' לקבל גם כן  מאותו אוצר מתנת חינם  , ואתחנן – מהחינם.  יש המפרשים גם, שישא חן בעיני ה' ולכן הביע חינחונים .

התפלה היא הישועה . אדם קודם התפלה  -  שונה מלאחר התפלה  . באם נגזר עליו כלשהו, התפלה שהתפלל  המירה אותו  כאדם אחר ולא שייך בו יותר הגזרה .                               

יה"ר שנזכה  לשפע חסדו ית' עלינו מכל אוצרותיו ויחיש התגלותו וגאולתנו השלמה בב"א !

השבח לבורא עולם איש שחו אחריו ה' הוא האלהים !

eXTReMe

eXTReMe Tracker