הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 31 באוג׳ 2007

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום שישי, 31 באוגוסט 2007

***PARASHAT "KI-TAVO"

Views
bs'd


PARASHAT 'KI-TAVO' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "כי-תבוא" להורדה/האזנה לחץ כאן

מעניני הפרשה: עניין מחיית עמלק-למה נקרא ראשית?, תפקידו לקרר באמונה, מחייתו היא מצוה מהתורה ללא השארת זכר ממנו,דברי כפירה פוגעים, מי שמקרר באמונה ומצוות מצוי בו קליפת עמלק, הסכנה והאיסור להתעסק עם ספרות כפירתית , איך מוחים את עמלק?-העלייה לארץ, הברכות והקללות-הר עיבל מול הר גריזים- למה הצורך לחזור על הקללות של סוף פרשת ויקרא?, מה ההבדל בין הקללות, מהי ברכה ומהי קללה ע"פ הדרש, הבאת ביכורים-מצות הודאה על הארץ שנתן השם לעם ישראל, למה השם אוהב את הראשית של כל דבר ודבר, עניני מעשרות ותרומות, מצוה לפרנס את הכהן,
הברכה והקללה ע"פ הסוד,הכלי הוא ברכה, אם האור מתאים לכלי נקרא ברכה, האור רב על הכלי נקרא ארור (אור רב) , האישה נקראת כלי, נעשית לו כלי כדי לקבל ברכה , יש צורך לשמור על הכלי כדי שיתאים תמיד באופן תדיר לאור שנמשך ע"י האיש, עשר ספירות שבונות את הכלי, מהן עשר הספירות?, התנהגות הספירות והשפעתן, שלושים יום לפני ראש השנה זה הכנה לכלי שזה ראש השנה, ביום הכיפורים ניכר הכלי, החיבור הרוחני בין הזכר והנקבה, פרייה ורבייה הם תיקון הנקבה בסוד הדעת, מחיית עמלק היא ע"י עלייה לארץ שזה סוד ההתקרבות לאור הרוחני, עם ישראל נקרא כלי לשם יתברך, הברכה היא ממנו והוא המשפיע בנו את הברכה כאשר עם ישראל שהוא הכלי ראוי לכך ולא הולך לרעות בשדות זרים כגון האמריקאים וחבריהם, חסד לאומים חטאת, אמונה וקרבה אל השם נוטעת ברכה אמיתית בפרט ובכלל מהשם ולא מבני אדם, "אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה " השם עושה מידה כנגד מידה עם כל מי שפוגע ביהודים ולו רק על הנזק הכי קטן שגרמו כל הדורות מאז ועד היום ועד בכלל, כיום אין בית אחד שלא סובל ממכה כלשהי וכל זאת כדי להעיר אותנו אל השם לעשות תשובה ולהתחזק באמונה.
חיזוק באמונה כל יהודי פשוט יכול לעשות זאת ולנצח.
הסוד של הקבורה לעניין תחיית המתים, האיסור לשרוף גופה והאם אלה שנשרפו ביהודים יקומו לתחיית המתים?

Ki Tavo

(98 – adding 9+8=17 or Tov=Good)

Why is Amalek and The First Fruit in The Same Torah Portion?

 1. Bikkurim – Moses wanted to observe the commandments of farmers associated with living in the land of Israel. The first fruit (of the 7 species) is tied with a band, puts in a basket and carried to Jerusalem to give to the Kohen and recite “Arami Oved Avi ...” We are obligated to sanctify the first born, the first animal and the first fruit. The quantity of Bikkurim can be as little as one grape; it’s a commandment of thanksgiving and must be done personally; unlike Teruma and Maasser (10%) whose purpose is to support the Levites and Priests (who serve us spiritually). Why does G-d love the first of everything? In truth, we also like firsts of everything but G-d tell us sanctify all first to me (avoid giving more than 20%).
 2. Curses and Blessings – Separate the tribes, 6 on mount Eval (curses) and 6 on mount Grizzim (blessings: Shimeon, Levy, Yehudah, Yissaschar, Yoseef and Binyamin). From Elon Moreh the 2 mountains lie in opposite and Shechem in between. Today, Grizzim has settlers and is green while Eval is brown and no settlements. In Bechulotai we already saw many of these curses; there G-d Himself said them in plural, but here in Ki-tavo Moshe said them in singular.
 3. What is a Curse? – In the morning one is not allowed to bless his acquaintances, it’s considered a curse nor can a man go to his friend’s field when it’s blooming. A person works all month and has nothing to show for? Some people use the only weapon of cursing they have to curse people that sometimes take 20 years to catch. One person may speak about another and say so and so will never marry because of what he did to him (to come true). Or someone may tell another he will never enjoy the fruit of his labor from money ill earned (this person will always have financial problems).
 4. What is to be Blessed? – a definition of a blessing is when it never ends; you are never short and always you have more and more. When a small portion of food satiates you. Whe your cloths seem to last long time; the havdallah candle never to run out, the car keep running after many years and you seem never to run out of anything. The Medrash say “nothing is blesses unless it’s hidden from the eye”.
 5. The Power of Blessings - The Rothchilds – over 300 years fortune and very unusual. The first Rothschild was an observant Jew suspected by his Rebbe’s daughter dowry for he was the only to visit the Rebbe and say goodbye for moving away. The Rebbe traveled to Rothschild’s new city and accused him of stealing. But Rothschild went and replaced the Rebbe money with loans. The Rebbe went home to be informed by the cops that a drunkard stole the money. The Rebbe went back to Rothschild and asked him why did you give money that you did no steel? Rothschild answered, I saw you angry and wanted to help you. The Rebbe put his hand on Rothschild and blessed him and his generations to come never to be short of money A blessing can catch on for thousands of years. Just like Abraham that was blessed by G-d to be blessings to all mankind. Some people walk into a store and all of a sudden the store gets full of customers. If the storekeeper smiles to you it’s a sure sign that you brought him blessings. Some people bring blessings while others bring curses!
 6. The Secret of Blessings – The Wife – in the beginning, there was an infinite light and G-d created a vessel to contain the light. A blessing is the ability of the vessel (Kli) to contain the light. If the light fits the vessel – it’s a blessing; if not it’s a curse. If there is too much light (Ohr) becomes a curse (Arrur) from too much light (Ribuy Ohr). Too much of anything becomes a curse like too much weight; too much money, too much beauty, too much intelligence and too much power. The blessing in the house is on account of the wife who is known in Kabbalah as “Kli” or vessel; the woman does not become the other half to her husband until he makes her a vessel to receive the blessings. Under the wedding canopy the male ascends the spouse soul to the upper spiritual worlds to turn her into a vessel. And the spiritual force of male and female is established to create a light and vessel by the seven blessings to land in that fit the vessel of the bride to the light of the groom. The groom is the giver and the Bride the receiver – the new vessel is constructed to perfectly fit the light from the husband. This is a serious matter with consequences and must be done properly for the future happiness of the new couple. One must constantly guard the vessel to be able to contain the light from him to her; so as the light from the husband fit the vessel of the wife. You should not talk excessively with a woman (too much of a good thing) .
 7. The Secret of the Blessing – All existance was created by the divison of 10 Sefirot (Crown, Wisdom, Understanding, Lovingkindness, Judgement, Beauty, Infinity, Splendor, Foundation and Kingship); they are measures by which G-d guides all creation. The 10 Sefirot are grouped into 5 faces (partzufim) represented by YHVH:

I. Crown or Keter surrounds everything and imparts the most affluence to the Sefirot below; is closely related to the Infinite or En Sof that is without limitations

II. Wisdom or Hochma is the secret of Abba and Masculine (Zachar) aspect, the first receiver from the Keter and reduces the light and passes it to the 3rd Sefira Understanding or Bina. Hochma is reffered to as Reshit Hochma or Begining of Wisdom

III. Understanding or Bina is the secret of Ima and Feminite (Nukvah) aspect, the 3rd Sefira that receives reduced light from the 2nd Sefira Wisdom

IV. Beauty or Tiferet contains 6 Sefirot (Lovingkindness, Judgement, Beauty, Infinity, Splendor, Foundation) also called Zeir Anpin or YHVH the operating guidance in this world

V. Kingship or Malchut represents this world and is the recipient of what comes from above via the Sefira Foundation

 1. The secret of BIKKURIM and AMALEK - Amalek is also known The First of Nations Amalek because he was the “First” nation to wage war on Israel. His job is to cool off our zealouseness to Torah, faith and G-d. We must obliterate his mention; he is the worst thing for Israel. He is the acqaintance that discourages us from being extatic about doing the commandments. Even as we dismiss him, he nonetheless harms us; the next day we will have difficult time waking up early to shul; he cools down the hots we have for G-d and faith. Amalek is the friend who tell us we are fanatics, exagerate and out of touch with everyday reality. “You look like a monkey with your beard” this is Amalek talking! Who sometimes comes to us as a trusted friend who cares about our well-being. Why pay for a Mezzuza $500 there are some for $50? Why send your kids to Yeshivah, public schools are free? Go to so and so; he will give permission to circumvent this prohibition (kuntz). The commonality between Bikkurim and Amalek. Amalek=240=Safek (doubt) he puts doubts in our mind “I don’t know about this or that”? Klipat Amalek is a spiritual shell (cover) that blocks the light from coming in
 2. Who is A True Jew – one who lights your fire for our faith and warms us, encouraging us to do more causing us to be uplifted spiritually; one who has no doubt (100% sure). We are constantly being “cooled” by the media, friends, relatives, colleagues and the world; constantly being put down and discouraged even in business
 3. Mikvah – is the order of the day when exposed to Amalek and Safek (doubt) to rid yourselve of the negative shells of Amalek and to reconnect with holiness
 4. Reb Nachman Says – hearing, reading or seeing Amalek’s material and discouragements will harm you and will affect you and will make you vulnerable. To prevent a dawnfall, minimize secular involvements and coutervail such necessary activities with a daily doze of learning; especially the learning of Zohar. Do not dare to read authors who are atheist, it’s forbiden! Anything written agains the Torah is considered “outside” and is forbidden and causes one to lose Olam Habah
 5. How do we Defeat Klipat Amalek – by coming to the land of Israel (Ki-Tavo El HaAretz) like Olam Habah. The secret of bringing the First Fruit (Bikkurim) is the secret of believing in the existance of the light of G-d even if I cannot see it. Have a perfect faith in an invisble G-d, the world of souls and the devine Torah. Prepare the vessel to receive the light (that cannot be revealed without an adequate vessel)
 6. Shechina – the totality of the spiritual vessel called Knesset Israel, refered to as the feminine aspect; when we cleanse ourselves of the defilments and uncleanliness, G-d shines and fills the Shechina (Kenesset Israel vessel) with His light and blessings. We will not need anyone else, not America or Europe – that is the true blessing; to be independent of them and only dependent on G-d.
 7. The Charity of Nations is Sin – taking from the Goyim, it a curse, and there is a halachic question if a Jew is allowed to take from a Goy? There money is used to make war, as oppsose to G-d’s giving during the Temple era when there was peace in the land. Because of sin, G-d transfered the blessing to the nations of the world. Families barely make it with 2 incomes. It seems we naver have enogh money. Only true faith that relies on G-d’s affluence whose blessings everlasting brings true blessings, G-d promises us peace and prosperity if we do his will and trust in Him only
 8. Rosh Hashanah(RH) – restores the balance between Light and Vessel (fit), to let us aquire good character traits (measures). In RH we build the vessel for the entire year, by repenting for 30 days of Slichot before Sun rise plus 10 more days before Yom Kippur (YK). Moses was in mount Sinai for 40 days seeking repentance for Am Israel; G-d forgave us and Moses brought new tablets on YK.
 9. The Ten Days are the final preparation to YK where we undergo a surgery (nessirah) like what Adam underwent under sleep taking from him a rib. Forty days are necessary for the fetus to develop in the womb, the vessel of the female is completed in 40 days, this is the secret of the letter MEM=40 (days); the female is the vessel that strikes a contract with the giver (spouse), by the Marriage certificate the two become equal and complete one another, the completed vessel is reflected in the harmony that exists in the house. When Light and vessel are one, the children grow in wisdom. Disharmony and family fights produce cruel children that constantly fight; because the light and vessel do not match and it causes to the vessel to shatter and create pain and suffering,
 10. Daat – quasi sefirah, the unification of Wisdom and Understanding to create new energy intelligence that signifies completeness (divided into 2). Our purpose is to rectify Daat or knowledge since it was blemished when Adam and Eve ate from the tree of good and evil, take out the evil (bad) and connect with the tree of life, this is completion (perfection). The woman will take the role of the tree of knowledge and the man the tree of life and both unite. The woman wants to receive Daat by bringing children to the world, each child adds Daat to her, until she is at par with the male, and the two in turn draw down the supernal Daat bring Daat to the world. The tree of life will be the male, the tree of Knowledge the female, when she rectifies her Daat (more children) she becomes par with the husband, which cleans the Daat that lets Wisdom and Understanding unified and bring the light to the world, translating into affluence and opulence.
 11. Acquire Daat to lack Nothing – when a person acquires Daat and has no Klipot, he is will exist as if the Temple has been built in his time. A Temple represents Hochma and Bina unified (Daat); this releases tremendous Affluence to the world. We suffer from judgment (Din) today because Daat is not clean; the Goyim who invaded us add the defilement to the point that is impossible to guard one’s eyes, ears, and mouth from the prevalent defilement or Tumaa as disseminated by TV, internet, movies, games and entitlement. Five minutes out of the house and it’s frightening how fast the person can fall? You go to pray and images of immodesty invade your mind because they were entrusted on you in the street and now interferes with your prayer; how do you overcome that?
 12. We need tremendous help from above – to remain observant, as we go out everyday, anything can happen; you can never be sure of yourself – always be wary of how quickly you can fall into sin. Your weapon is the fear and respect of heavens, By keeping the 3 mitzvoth of teffilin, Tzizit and mezzuza he brings a surrounding light around him to protect us from what surrounds us as it says: G-d’s name is on you and they will fear you. The so called natural disasters on the rise in our time are not so natural, G-d is paying back the nations that harmed Israel, the Greeks who blackened our Temple, are now blackened by fires. Harms a Jew is like harming G-d. Our enemies will be punished in multiple generations to balance the ledger. G-d is making His rounds around the world to pay back the Goyim, for the painful exile and for sending us naked. After 2,000 years we returned to our promised land with only our cloths on our backs. The world is focusing on Israel; they are all afraid of us
 13. In Israel, just about every family has some sort of casualty like the first born of Egypt, health, education, money, marriage, children. There is always something; we are still dormant and searching the dept of our soul as to the causes. Because we search, G-d helps return to the path of repentance (G-d dislikes apathy and indifference)
 14. Resurrection of the Dead – forbidden to burn dead bodies instead of burial; the dead body will reconstitute from a tiny bone called Luz. If a person instructs his family to burn his body will not resurrect because he denies resurrection of the dead. When we sanctify the name of G-d in public we may be rewarded by getting a child with a high soul who will worship G-d on the highest level. We must respect each Jew who has the capacity to worship and do Mitzvot that can affect creation and all existence. Therefore, do not judge based on your sight, instead pray people who show inadequacies
 15. Prepare yourself for RH, the curses of the current year end; the blessings for the New Year begin.

I. Recite LeDavid Psalm with intensity and meditation that you are in a new parallel universe where you are a different person cleansed of sin that will be judged accordingly.

II. Repent your sin going back to your youth and all the way to the sin of Adam thereby rectifying the sin of all generations.

III. Meditate on the 3 columns during the shofar blowing: Tekiak-Avraham, Shevaring-Yitzchak, Teruah-Yaacov, Tekiah-David

eXTReMe

eXTReMe Tracker