הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 13 באוק׳ 2010

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 13 באוקטובר 2010

פרשת לֵךְ לְךָ - התשע"א - LECH LECHA

Views
bs'd


LISTEN : http://itbananas.com/blog_heb/wp-content/uploads/2008/01/music.gif
פרשת לֵךְ לְךָ ^^^ - התשע"א - להאזנה
להורדה לחץ כאן

קובץ האזנה בפורמט WMA

בס"ד

משעורו של הרב שמעון דהן שליט"א לפרשת לך לך התשע"א

עשרה דורות אחרי אדם נולד נח . עשרה דורות אחרי נח נולד אברהם . פרשת לך לך, בהמשך לפרשיות בראשית ונח, גם היא ככל פתיחת עשור מסמלת תאריך חיוני חדש לתיקון האנושות .

"ויאמר ה' אל אברהם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה" .

על אברהם , למעט השתלשלות לידתו מתרח, אין הקדמות בתורה . במדרשים יש למכביר . ההיכרות עם אברהם נעשית בפגישתנו עמו בפסוק "ויאמר ה' אל אברם".

אברם מגיע לארץ, ויהי רעב בארץ. וירד למצרים שם מבקש משרי אשתו שתתראה כאחותו "למען יטב לי בעבורך" ואכן כאחיה קיבל מתנות לרוב . גם לאחר שנודע שהוא בעלה לא תבעו המצרים המתנות שניתנו לו קודם אלא הוסיפו לו ושילחום. משמע, ההטבה הגדולה אכן היתה בזכות שרה וכן רמז למעשה אבות סימן לבנים.

מי הוא אברהם , מי הם שרי , לוט ודמשק אליעזר ?

מהולדת אברהם עד סוף האלף הששית – הוא קצובת זמן תיקון הדיבור למול דיבורו של הנחש שדיבר לשון הרע על הקב"ה .

אברם הוא אבר "ם" סוד האות מ' החסרה לשי"ח (שם חם ויפת) כדי שתהיה משיח. כנען , לדאבון, תפס את מקום המ"ם הזאת אשר אותה בא לברר אברהם. ה"ם" הסגורה היא סוד הרחם ממנה יוולד הגואל – גאולה – גימט. אדם = 45, סוד אברהם – אבר מ"ה (45) לאחר שיסיר את הערלה.

תרח, אבי אברהם נחור והרן , הוא סוד הריח, החוטם. מובא בזוה"ק שיש שבעה מיני ארצות : ארץ אדמה ארקא גיא ציה נשיה תבל, והן שבעה מדורים של גיהנם. באחת הארצות הללו ישנם אנשים קטנים מחוסרי שלמות עם שני נקבים בפניהם אך ללא חטם. "אדמה" , נחשבת מדרגה טובה יותר מ"ארץ" עפ"י שאמר קין להקב"ה "הן גרשת אותי היום מן האדמה .... ויצא קין מלפני ה' וישב בארץ נוד קדמת עדן". אומר רש"י: נוד, ארץ שכל הגולים נדים לשם . גם אביו גלה לנוד כשגורש מג"ע. עוד, שכל מקום שהיה הולך היתה הארץ נדה , מזדעזעת תחתיו והבריות היו אומרים סורו ממנו שרצח את אחיו. מכאן, שהארץ חשוכה בהשוואה לאדמה והברור נעשה בארץ . תבל הוא עולם מתוקן יותר ככתוב בתהלים ס"ז ה' "ישפוט תבל בצדק ועמים במישרים" ,ובתהלים כ"ד א' "לדוד מזמור ל-ה' הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה". וזה שנאמר: "לה' ה ארץ ומלואה" - הוא כלל כדור הארץ. " תבל ויושבי בה" - הוא החלק המיושב.

השפיטה בצדק של יושבי תבל (אסונות טבע וכו' ר"ל) הוא בעבורם מיתוק דין. התי"ו של תבל בנויה מארבעה יודי"ן X 10 (לכן מניינה 400), ו"בל" הן ל"ב נתיבות חכמה.

אנו נדרשים לתקן החטם שפרושו חיים. המשיח נקרא בעל החטם. מדרגה , אשר הוא עצמו ישלוט בריח. מסימניו של מלך המשיח: מורח ודאין מריח ודן, ככתוב (ישעיה יא, ג): "והריחו ביראת ה' ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו יוכיח".בגמרא (סנהדרין צג, ב) מסופר, כי בר כוזיבא אמר להם לחכמים: אני משיח! אמרו לו: במשיח כתוב: "והריחו ביראת ה' ולא למראה עיניו ישפוט", דהיינו שמריח ודן; נראה אם אתה מריח ודן. כיון שראו שאינו מריח ודן – הרגוהו.

האזנים הולידו את החטם, החטם מוליד את הפה . העינים לא קשורים לכלי הנפרד של אח"פ אוזן חטם פה . הפה הוא יצירת המ"ם המורכז משני וי"ו וי"ו –שעולים כל אחד כ"ב כ"ב = 44 = דם , תחילת אותיות דמ שק אליעזר , סוד הטיפה היוצאת מן המוחין ואברהם צריך לתקן.

הפה – אל – גימט. 31 "וחסד אל כל היום" , 31 X 8 = 248 = רמ"ח .

יצחק = 208 = העולה כ"ו X 8 = 208 ומשמעו תיקון הדיבור ע"י הצחוק . תינוק בראשית שנתו שמח וצוחק תדיר. הצחוק הוא השלב הקודם לדיבור על מנת להוליד את המוח ולגרום לגוף שיבין . - אומר המגיד ממזריטש: שלושה דברים יש ללמוד מתינוק : שמח, ואינו זקוק לשום מניע. אינו ישב בטל אפילו רגע. מה שחסר לו יודע לבקש בתוקף. במח ישנה בריכה המייצרת נוזלים באופן שכל טיפה שיורדת יוצקתלגוף חיות . הצחוק מוליד חיים שנאמר הצחוק יפה לבריאות . אדם עצוב, בדכאון – כל גופו חולה. יש לשמחו ולהצחיקו ויבריא. הצחוק מוליד טיפות מהמח אך קודם צריך להתפשט בגרון = 259 עם הכולל = 260 = עשר הוויות, כלומר : שמונה ההוויות (26X8=208 ) משם יצחק – נעשים עשר הוויות !.

המח הוא תרכיז חכמה הצבורה בגולגולתנו וכדי לגרום לתרכיז להתפשט המח זקוק לתוספת מים . מים נקראים חסדים. לראיה, אדם אינו מסוגל לשתות תרכיז סירופ של משקה אלא חייב למהלו במים . זהו סוד "תבל" , תבלין, שהוא מתובל בדברים לרוב . כן תיבול המאכלים צריכים מידה נאותה לא יותר מדי ולא פחות מדי .

כאמור במח תרכיז האור . כשיש אור בלא כלי , האור הופך להיות ארור, ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו . מהי קללה ? אור מרובה ללא כלי. גם מחשבה שאינה יוצאת לפועל בדיבור או מעשה – לכשעצמה היא קללה , בחזקת חשכה, עצבות . יש להשיח המחשבה כפי שהובא בשבוע שעבר "דאגה בלב איש ישיחנה ודבר טוב ישמחנה" משלי י"ב כ"ה. כל שפע שלא בא לידי מימוש – הוא קללה . לדוגמא ממון רב שלא נעשה בו שימוש.

כאשר הקב"ה אמר לאברהם "היה ברכה" פרוש , היה כלי לאור !

לא בכדי נאמר שהברכה בבית תלויה באשה מאחר והיא כלי היכול להחזיק השפע. (נקבה/ נוקבא / נקב ).

הנחש דיבר לשה"ר על הקב"ה כאשר אמר לחוה : לא מות תמותון אלא והייתם כאלהים יודעי טו"ר , כאומר , לא ! ה' משקר לכם ! ובעקבות זאת חטאו האדם וחוה. השקר הזה שבר את הכלים של הי"ת . בעת ההיא הכלים היו דומים לאור כמו "תוצא הארץ עץ פרי עושה פרי" , שטעם העץ יהיה כטעם הפרי. אך האדמה לא עשתה רצון ה' ולכן אמר לאדם אחר החטא : ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה כל ימי חייך , קוץ ודרדר תצמיח לך – מפאת מצבך שהינך אור ללא כלי .

כזו היתה אזהרת ה' לאדם וחוה קודם האכילה "פן תמותון" – שפרושו , הכלים שלכם ישברו והאור יתפזר ויחזור לשורשו בסוד – נחור - נח האור , הוא בנו של תרח .

כאשר אדם כועס אור הדיבור נסתלק ממנו ואז ניחר גרונו . הדם עולה לראשו ומחממו זהו סוד דמשק אליעזר , גילגולו של כנען שבא להמצא במחיצת אברהם כדי שיחנכו ויבררו , שיהא דולה ומשקה על ידו. דמשק הוא סוד הטיפה המקולקלת של כנען שבאה להתקן . סיום תיקונה המוצלח יעשה כאשר אליעזר ילך להביא את רבקה להיות אשת איש ליצחק. ואכן בפגישה עם אחיה לבן – אמר לאליעזר "בא ברוך ה'" אומר רש"י שמארור הפך להיות ברוך – כי בעשייתו זו קיבל כלי . כנען פגם בפריה ורביה כאשר סרס את נח , כרת ה"מ" מלהוולד אצל נח שיהא משי"ח. עתה בתקוות הזיווג של יצחק ורבקה, שתהא פריה ורביה חדשה, יתוקן פגמו ולכן שמו אליעזר אלי זרע , כזרע שטומנין באדמה ומצמיח ברכה .

דמ –שק , "שק" – המה לבושי הקלי' אותם צריך לבער ע"י הקטרת שנאמר "בד בבד יהיה" . אותיות ש' ק' ב א"ת –ב"ש הינם שק ונבררו לבד. ש' ק' הם מאותיות השקר שאותם צריכים לברר מאחר ובראשיתם היו אצל הנחש הוא כנען, אותיות עכן- נחש בארמית . זהו הנחש עכן (כנען) שרצה שלא תהיה פריה ורביה בעולם . כיצד אנו יודעים זאת? מחוה שילדה את קין מזהמת הנחש וקם להרוג הבל אחיו. משימתו של הנחש כמעט צלחה . רצה למנוע שגשוג ההולדה בעולם ועי"כ לשלוט על כל הבריאה שברא ה'. כל פחדו היה מן הנשמות העתידיות שיוולדו וישלטו הם בחומר ולו לא יהיה מקום.

בואנו לעולם הוא בסוד אברהם . בהיותינו כנשמה בעולמות העליונים, שם אין דיבור ושמיעה רק ראיה. עם זאת , כאשר הנשמה באה אל העוה"ז היא באה כדי לדבר ולכן דבר ראשון כשתינוק נולד הוא משמח את הוריו ע"י צחוקו, אכילתו. כל שעושה בפיו משמח את הוריו וכשהוא מתחיל לדבר ומגעגע , ודאי וודאי . כן היא שמחתו י"ת לעין ערוך כאשר באים "תינוקות חדשים" ומתחילים לגרוס זוהר או לימוד אחר אפילו לא מבינים .

אומר שלמה המלך ע"ה "כל עמל האדם לפיהו" האדם לעמל יולד - לעמול על סוד הדיבור , למען , עמל – נ , שבדיבוריו ורחשיו יגיע לבינה לנו"ן ע"י והגית בו יומם ולילה , לעשות פו"ר במוחין . אדם כשמדבר דיבורי תורה וטעם הוא יוצר כלי והמח מפיק אור , אור הדעת. וכל זה יוצא מהבל פיו , הבל הבלים אמר קהלת היא סוד נשימה ונשימה – הנשמה !

חרש שוטה וקטן – אין בהם דעת , כי אין להם כלי הדיבור .

זוהי תכלית הולדת אברהם : להביא לידיעת העולם את בורא העולם ע"י הדיבור !

מרגע שאברהם החל לדבר בגיל 3 נתגלה אליו ה' ולכן לקח את אשתו שרי סוד ה-שיר , התכלית, ללכת אתה אל הארץ. אברהם הוא סוד "האמר" האותיות המופיעות בשמו . אך לפני כן חייב לבוא יצחק . כי הסדר הוא צחוק, אמר, ולבסוף שיר. אדם שמח מדבר הרבה . העצוב שותק.

אברהם חסד, סוד האיבר הימני של האדה"ר, דרועא ימינה. יצחק גבורה סוד דרועא שמאלה . יעקב תפארת, קו אמצעי. התיקון החל אצל אברהם , עבור דרך יצחק והגיע אל יעקב - ישראל – שיר אל . יעקב הוא שגרם לחבר את אברהם ושרי - אומר ושיר . יעקב אך מביא את בניו למצרים לעשות להם שם ברור, הפרדה מן קלי' דיבור הנחש הדבק תמיד, ולאחריו יצאו למדבר / דיבור ויכלו לקבל התורה סוד יופי – אל , יפוי הפה . יופי – אל הוא המלאך שר התורה המגלה סודות התורה באם יש יופי-חסד.

"הכל ס"ג יחדיו" , הבריאה נשתלשלה מס"ג ספירת הבינה. אברהם אבינו רצה להגיע אל החכמה כי רק החכמה גורמת לדיבור. לא בכדי אמר לשרי "אמרי נא אחותי את למען יטב לי בעבורך וחייתה נפשי בגללך". שרי היתה במדרגה גבוהה יותר מאברהם . שמה גם היה יסכה , שסכה ברוח הקודש . אכן היתה אחותו של אברהם מצד אביו. מי היא אם כן החכמה ? "אמור לחכמה אחותי את " משלי ז' ד' פרוש : החכמה שהאדם לומד מאחרים היא כאחות לו . עליו להיות בקיא בחכמה כפי שבטוח באחותו שהיא אחותו . אח ואחות מביאים את סוד החכמה לעולם .

כדי להוליד את הדיבור, החכמה כאמור , נצרכת לכלי , לבינה . אברהם נקרא עפ"י החכמה אב . אברהם רצה להגיע אל החכמה העליונה – ואז חייתה נפשי בגללך כי החכמה תחיה את בעליה . כשלאדם יש חכמה יש לו חיים.

יש להתפלא על האנושות כולה ובפרט על עם ישראל , שאמר

הקב"ה "כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים" ס' דברים ד' –ו'. וכי מה יביא לעם ישראל חיים ? סוד החיים הוא עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר משלי ג'. כי התורה היא הדיבור של הי"ת בעצמו ! אנכ"י ה' אלהיך ! אנכ"י – אנא נפשי כתבית יהבית . ה' נתן כל עצמותו באותיות התורה . כאשר אדם קורא בתורה "רפאות תהיה לשרך ושיקוי לעצמותיך " משלי ג' ח' . רפואה לשרך – למוחך ! כאשר מועטרים רפואות למח הוא מתחבר בצנורות / רצונות לנשמה והיא מאירה ומרפאה לכל מקומות החולי בגוף ללא שנצטרך לתרופה כלשהי בחינת כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. אם אדם מתחבר להי"ת בדיבור לימוד ותפלה - מביא מזור לכל חולי עמו ישראל, הוא תיקון הרפ"ח ניצוצות , תיקון העולם כנגד השקר והכזב של לשה"ר של הנחש . נ – חש , הוא המוליד בנו חושים לרצונות ותאוות אך אנו נסור מהם ונעשה אך טוב במיוחד במה שקשור לערלת הפה , הסרת הדיבורים הלא טובים.

נטילת ידים , טבילה במקוה מפרידים הקלי' אך לא מנתקים אותם סופית כמו בשבת שהיא מתעלה ונפרדת מהם לחלוטין . שבת אותיות תשב (שין בחולם), שבת שם ה' . כל השומר שבת מחללו , מלעשותה חולין , חלל, אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש - מוחלין לו. המחלל שבת גורם ל "ורגליה יורדות מוות".

האדה"ר בחטאו, גרם שבגינו שבת ה' ממלאכתו ולא ברא דבר נוסף. הקב"ה תכנן שהאדם יזומן לעוה"ב ויושלם הכל לעונג נצח נצחים. בעצם היותינו חווים את יום השבת , הקב"ה מטעים אותנו בחלק זעיר מהטעם הגנוז המצפה לנו .

בשבועות האחרונים טווינו קו על דרך פרשיות בראשית נח ולך לך לחשוף את סוד משיח צדקנו ע"י הדיבור השלם שהוא משרה שלמות ומיזוג בין ההפכים , אחוה ורעות בין אדם לחברו בין איש לאשתו בין ממשלה לעם ואחדות שישרור השלום האלוקי בכל.

להבדיל נאמר וּלְכֹל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא יֶחֱרַץ כֶּלֶב לְשֹׁנוֹ (שמות בא י"ח י"ז) שהוא סוד הקלי' ורמז הוא לנו לתקנה . לא בכדי נאמר על אדם כועס שהוא נובח ככלב ואינו תנין או סוס למשל . כל"ב גימט. ב"ן = שתי הוויות = אליהו , שיבוא לבשר התיקון לעולם כאשר דיבורנו יתעלה .

המשיח אינו אדם אלא אור רוחני שירד עלינו ויגרום לנו לדיבור והתנהגות נאותה כיאה וכראוי לגאולה שלמה כולל תיקון העוונות - אם יאדימו חטאיכם כשני, כשלג ילבינו.

האדם לא יזדקק למכשיר טלפון לדבר עם רעהו , עצם הארת המחשבה תיצור קשר ביניהם . הדיבור יתהפך לכלי אמיתי של אור .

רואים כיום שהעסק הכי משתלם בעולם הוא הטלפון . הכל דיבורים. אך הזמן הנוכחי זועק לתיקון והשלמת הדיבור לאלתר. די ללשה"ר ודיבור שאינו יפה . כפי שהתורה נוקטת -בהמה לא טהורה- מפני הביטוי בהמה טמאה. כדאית היא תוספת המילים .

אחד מסימני העקבתא דמשיחא : "הפרוטה תכלה מן הכיס" . האוזן היא כיס השמיעה שכיום כלתה ממנה הפרטיות ע"י ריבוי הדיבורים בכל אתר. טוב יעשה מי שמבין פחיתות המדרגה הזו וימנע מדיבור קולני בפרהסיה, אשריו ואשרי חלקו. או אז יפעל הדיבור הנכון ונגיע אל התכלית , אל השיר , למשה , באותיות משה מ"ה – ספירת התפארת , החטם, הבא לתקן את הב"ן – מלכות פה שאותיותיה נפלו לאדמה ונשברו ואשר אותם אנו צריכים לתקן.

כל חיותינו בא מן האדמה החל ממזון וכלה בלבוש . החרישה, עדירה, זריעה, ניכוש , אין סוף פעולות לשידוד וברור האדמה המצמיחה לנו את חיותינו ובנוסף הברור ע"י הברכות על המאכלים. האדם הוא חלק מן האדמה אדם- ה , הה"א שהוספה לאברהם , היא הה"א המולידה כפי שאמר יוסף הצדיק , ה"א לכם זרע . ברגע שבשמות האמהות היה ה"א יכלו להוליד, לאה בלהה זילפה . אותה ה"א נחרבה ונתקלקה והפכה לדלה ועניה, נתפרדו הדל"ת והיו"ד . יש להשיבן ע"י תיקון הדיבור שיגרום לאהבה אחוה ורעות כדוד ויהונתן .

יה"ר שהמוחין שלנו יגלו אורות חדשים ע"י דיבורים של שמחה ברכה רפואה וישועה והשפעה לזולת , להחיות משיח צדקנו בב"א או"א !

השבח לבורא עולם איש שחו אחריו ה' הוא האלהים !

eXTReMe

eXTReMe Tracker