הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 8 ביולי 2009

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 8 ביולי 2009

*** פרשת פינחס *** PARASHAT PINCHAS

Views

bs'd

"PINCHAS'' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "פינחס" להאזנה/הורדה לחץ כאן


כללות הפרשה:

מעשה זמרי, בנות צלפחד,

מה פתאום זמרי החליט על מעשה כזבי?

זמרי ראה שראוי הוא להיות משיח לפי נשמתו בסוד זמיר ושיר שהוא הכתר,

והוא הגיע למדרגה הזו, ותפקיד משיח זה לקחת הכזב ולהפכו לאמת בסוד אמת מארץ תצמח,

שכן ארץ היא המלכות, והאמת היא יסוד, סוד היסוד המשפיע במלכות ומגלה את האמת מתוך המלכות, המלכות מראה עפי מה שמשפיעים בה, יוסף אמור להצמיח את האמת כיוון שיוסף הוא המשך של יעקב שכתוב על יעקב "תתן אמת ליעקב" , שכן גם יוסף עמד מול ניסיון אישה בדומה לזמרי, יוסף יודע שאשת פוטיפר היא שקר ואז ידע שחיבורו ח"ו היה מגדל שקר, וזה נקרא משקר בברית קודש,

בברית חתום האמת, זמרי יודע את הסוד הזה, מה העניין שדווקא שבט השמעוני נתנסה בניסיון כזבי? וזה היה בגלל ששמעון ולוי שנכנסו לחלץ את דינה אחותם אז שמעון לא שמר עיניו ולכן בא לניסיון זה, שכם התחתן עם דינה והרי מזה יצאה אשתו של יוסף שהיא אסנת.

התיקון יעבור מאחד לאחד עד שיתוקן וזה כלל אצל השם יתברך, סוד שירד לרב אצל רשב"י בציון:

רשב"י בעצמו בא לתקן את זמרי בן סלוא-איך???, הרי מי בא ודקר את זמרי משבט שמעון ? פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, שבא לתקן השקר, ויתכן שזמרי בגלגול יתחבר עם פינחס בדומה למשה שהתחבר בסוד הבל וקין שהתחבר עם יתרו גם כאן,

בשל שקר ההצצה בשכינה, קין הרג את הבל, התיקון לגבי קרח ומשה שהבל הוא משה שנקם את דמו שנשפך ע"י קין גלגולו של קורח שבסוף צועק מהאדמה "משה אמת ותורתו אמת, כנגד הדמים ששפך כשהרג את הבל בזמן שהיה בגלגולו של קין שנאמר "קול דמי אחיך זועקים מן האדמה, וכנ"ל עם המרגלים, וזה בסוד המלחמה להבאת האמת לעולם,

גלגולו של פנחס מתגלגל בתור חמו של רשבי שהוא פינחס בן יאיר איך?,

שמעון בן-יוחאי ראשי תיבות שב"י שכן רשום "עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם" וזה רומז שרשב"י הוא גלגול של משה,

פינחס בן יאיר חמו התעסק רק בשב"י שכן היה עוסק בפדיון שבויים, אוסף כסף ופודה, וזה כדי לגלות את ניצוצות הקדושה של רשב"י,

רבי שמעון בר-יוחאי יתחתן עם בתו של פינחס בן יאיר ויוליד את אלעזר שכן חמיו של רשבי פינחס ובנו של רשבי אלעזר, הם תיקון של פינחס בן אלעזר שדקר את זמרי משבט שמעון שכן זמרי הוא משבט שמעון אותו צריך לתקן לכן בא שמעון בן יוחאי מעורבב יחד עם פנחס(חמיו) ואלעזר(בנו) בסוד פנחס בן אלעזר הכהן שדקר את זמרי,-כדאי להאזין לשעור במלואו ,

מעכשיו הקישור בין פינחס, יוסף, זמרי וכזבי מיהם הדמויות והרקע שלהם נצרך להבין את הסוד שלהם.

פינחס בן יאיר איש אמת קרע את הנהר בסוד נהר יוצא מעדן להשקות את הגן אותו נהר שסרב להפתח והוא מרמז ליסוד גם כן, בדומה למשה שבא לקרוע את ים סוף אך "ים-סוף" הוא סוד "מיוסף" והוא גילוי היסוד שיאיר במלכות שהרי לא נס הים אלא בזכות ארונו של יוסף "הים ראה וינס" כנגד המנוסה של יוסף מאשת פוטיפר ובגללו נקרע הים בגלל יוסף.

כל הפרשה בסוד היא לגלות את האמת שכן הקב"ה נקרא אמת "ה' אלוקיכם אמת" ,

כשהבל בא לראות את השכינה התגלה השקר בעולם קין הורג אותו ומכאן החלה לידת התורה כולה, כדי לגלות אמת ולתקן את השקר שגרם הבל, ולכן מצוות ציצית שהיא מייצגת הצצה בשכינה באה לתקן את ההצצה של הבל בשכינה, וכאן ראה זמרי בן סלוא מול כזבי בת צור ראה שהיא בת צור שצור הוא הקב"ה הצר צורת אמת במים שהוא העובר, ועל כן אמר רבי עקיבא כשתגיעו לשמים אל תאמרו מים מים, כי ישנם כמה סוגי מים, לעמת העולם הזה הוא שקרי, ולכן זמרי נכשל עם הכזב שהיה בצור בציור שצר השם בעולם כביכול ונצרך שרשבי יבוא בגלגול יתקן את הכזב שהוא העולם הזה שזמרי לא הצליח לתקן, ומהתיקון הזה נולד העובר של הנשמות שהוא הדור הזה שהולכים לרשב"י בכמויות שלא מגיעות לאף ציון אחר, כי הדור הזה חייב תודה לרשב"י על התיקון שתיקן אותנו שהן אותן נשמות כוזבות שזמרי לא תקן, ועל כן רשבי הוא משיח ללא ספק ומה עשה כדי לתקן? מהו ניסיונו של רשבי? לומר אמת ובשל זה נידון למוות, ומפה רשבי נאבק להלחם על גילוי אמת בכל העולם!! איך קרה? חי מחרובים שהם סוד גילוי האמת, בסוד 6000 שנה חיי עולם הזה ואחריו 1000 שנים חרוב שהיא סוד שבת שהיא גם ברית קודש, מה נחרב? המלאכה! , ולכן בשבת מי שמחלל באיסורי מלאכות מחלל אותה הוא משקר בברית קודש, רשבי מחליט לאכול רק חרוב כל ימי השבוע ולמה?

יוצא שרשבי יכול על המוות אלא שהוא לא רוצה לשקר בכך שיישאר חי! בגלל שחיים בעפר הם שקר,

שכן "מעפר באת ואל עפר תשוב", ובזה רשב"י תקן את החומר שיסודו עפר שהוא סוד חמורו של פנחס בן יאיר שהיה חמור של שקר וזה תיקון שהאור מתקן את החומר..רשבי הגיע לאור הרוחני ותקן את חמורו שזה החומר של פנחס בן יאיר שידע דעת האמת להבדיל בין תבואה מעושר ללא מעושר, להבדיל מאתונו של בלעם ועל כן סוד האמת שתבוא בעוד רגע שהמשיח הוא עני ורוכב על חמור

והחמור הוא חמורו של פנחס שהוא סוד תיקון היסוד שגורם גילוי העולם הרוחני שיודע להבדיל בין טהור לטמא בין אמת לשקר.

סוד תמוז שמהם נולד השקר של עשו ששיקר את אביו בסוד שבעת המלכים שמתו, בין המצרים, חורבן הבית עד השקר של אדה"ר שמכיר את אבא שלו והיה צריך להעביר את האמת עד אלינו אלא שבמקום זה המשיך שקר בעולם, והשם ראה כך וקרע את בגדיו שהם שני בתי מקדש, אדה"ר בקש

מרשבי שלא לספר על חטאו.

שורשם של בנות צלפחד הם מיוסף , צלפחד חלל שבת במדבר ומת בחטאו, צלפחד הכוונה צל-פחד, שבא מהשקר כפי שמובא בליקוטי מוהרן, פחד בא משקר ויש לתקן יראה נפולה, איך עושים זאת?

איך יודעים להבחין בין שקר לאמת??

ציון אור החיים הקדוש ר' חיים בן עטר: פרשת בהר בספר ויקרא. ציטוט דברי אור החיים והסבר הגאולה.

איך תהיה ? ומהו הדין ומי ייתן את הדין ? ועל מה ?

אודות קורות חייו ופעולו.

eXTReMe

eXTReMe Tracker