הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 07/01/2007 - 08/01/2007

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 18 ביולי 2007

***PARASHAT 'DEVARIM'

Views

bs'd


PARASHAT ''DEVARIM' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE


פרשת "דברים" להורדה/האזנה לחץ כאן

מענייני הפרשה: שבת חזון ע"ש חזון ישעיה ההפטרה הנביא, אבלות לט' באב בעיקר שבוע שחל בו ט' באב, שורש ט' באב מדרבנן, החומרה בתענית כדאורייתא, ע"פ הזוהר ברגע שאדם הראשון חטא השם שאל אותו "איכה", מה הענין להתחיל דבור במילה "איכה" , הקב"ה קרע בגדיו בחטא אדם הראשון וזה הסוד ששואל השם "איכה אוכל אשא את טורחכם לבדי" וכו' , עם ישראל הופך לבזוי בזמן ירמיהו שכתב את מגילת איכה, ואז עוד התחיל לנבא על סכנות החורבן אם לא יעשו עם ישראל תשובה, איך הגיע עם ישראל בדור המדבר שראה את השכינה, דור דיעה, איך הגיעו לדבר דיבה על א"י , בזמן שהשם מבטיח טובות גדולות לעם ישראל, משנכנס אב ממעטין בשמחה, לעתיד לבוא יהפך ט' באב למועד ע"פ מגילת איכה, גלות ספרד שהתפזרו לכל העולם גיזרה שנגזרה בט' באב, וכן גם השואה שהיתה גם היא ב ט' באב, מדוע בא עלינו ט' באב חורבן ראשון ושני, הצורך שכל אחד ירגיש צער בחורבנות האלה היא בגלל שביתו של בורא עולם נחרב ופשוט שגם בניו עם ישראל גולים ועל כן יש להצטער על חורבן ביתו של הבורא, עם ישראל עדין בארצו ועדין בגלות גדולה ונצרך ומבקש סיוע מאומות העולם, על מה צריך להתפלל שיהיה פה בארץ ישראל, השם יתברך, עם ישראל והתורה אחד הם וזה יבא גאולה בלבד, הדינים של ט' באב,הקב"ה מכפר על הכל פרט לגאוה, הסיפור בגמרא של קמצא ובר קמצא והחורבן שנגרם בעקבות הסיפור הזה, מי הם הנוצרים של היום שהתפתחו מחורבן בית שני, מכחידים את עם ישראל ויהדותם באומות העולם, הסיפור של רבי יוחנן בן זכאי בימי הרומאים בבית שני, הדור הזה לא יקבל ייסורים בדומה לדורות קודמים זה דור שהשם אוהב אותו מאוד, האמת שחקרה הגמרא כדי להגיע לעניין הגזירה של חורבן הבית, ההבדל בין גוי ליהודי בהלך הרוח , איך נתן השם לטיטוס הרשע להכנס לביתו ולעשות מעשיו הרעים שם? , איזה "שלום" רוצים בוש וחבריו לתת לעם ישראל כיום? אומות העולם גורמים עושר בכסף כדי להשמיד רוחנית את עם ישראל.יום ראשון, 15 ביולי 2007

***PARASHAT 'MATOT-MAS'EY'

Views
bs'd


PARASHAT ''MATOT-MAS'EY' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "מטות-מסעי" להורדה/האזנה לחץ כאן

מעניני הפרשה: הפרשיות שחותמות את ספר במדבר, סיום התורה (ספר דברים הוא משנה תורה) , הלכות לשון הרע-רכילות, איסור הגברת שנאה בין מדנים, עניני הפה המצויים בפרשה, סוד עש"ן = עולם, שנה, נפש שהוא סוד הדיבור שיוצא מהכח לפועל "נפשי יצאה בדברו" , אדם מוגבל לדיבור לצרכי הנפש אולם לא לדברי תורה, סוגי הנדרים וענינם, החומרה שבנדרים שלא מקויימים ע"י האדם ובפרט בדברי מצוה, חשיבות האמת הפנימית של האדם מול בוראו, כח השבועות והמעשה של ר' יהושע בן לוי, חשיבות וכח הדבור של האדם, מוסר בענייני הדיבור, החורבנות שהביא השם בעולם והחורבן הרביעי שעתיד להיות שהוא מיסוד הרוח, העניין בנקמת מדין, מדוע נקמה מאת המדינים ולא ממואב על פי הפנימיות בשל נשמות של מלכי ישראל ומשיח צדקנו שהיו תוך העמים האלו, מדין סוד הדין והקטנות של האדם, החיובי והשלילי שבדין, מה העצות לאדם שנמצא במצב של דין, מים,שתיקה, בכי, תפילה וצדקה ממתקים דין, איך בקש השם ממשה למתק הדין מעל עם ישראל בנקמת מדין לפי הקבלה, מהו דין מצד הקדושה, הגוים יראו את ההשגחה של השם על עמו בזמן האסונות שעומדים להתרחש בעולם, וירצו הגוים גם כן השגחה כזו אך אז יבינו שהם לא מסוגלים לקיים מצוות כמו היהודי כדי לזכות בהשגחה כזו כפי הניסיון שמובא בגמרא שהשם יביא עליהם בעניין קיום מצות סוכה, כיום המציאות שלנו אנו כבר נמצאים במהלכים של הנהגת משיח שעובר שלבי גדילה רוחניים, עניין גבולות ארץ ישראל מהתורה


Matot-Massei

1. Lashon Harah – negative speech leads to increased strife among people and we are NOT permitted “fuel” such devastating speeches and convince ourselves since “the two people already hate one another” I am safe in indulging since the damage is there already. It is forbidden to increase hatred and evil speech and its forbidden remind someone of an outstanding hatred he has towards others.

2. The Mouth – is the totality of the person, from which everything begins – good and bad; even creation started with speech. Speech is the most important part of humans and Israel is the mouth of the universe. Torah was given for the mouth to recite “And you shall speak it day and night” to rectify the mouth.

3. Vows – the parasha starts with “should a person make a vow” affirming that what a person says with his mouth, he must do! In parashat Pinchas we stated that he rectified the blemish of Zimri and Cosbi that translate into “lie”. G-d loves those who speak truth in their hearts and those keep what they utter in their heart. Surely those who utter promises with their mouth must carry them out. A person must do what he meant and certainly what he uttered! Refrain from making promises to lend money, to help, to visit the sick, or and any other positive commandment since people hang up on your promises and expect you to keep your word.

4. ASHaN – acronyms of World-Year-Soul only when we have these 3 elements do we go from the potential to the actual. World (place), Year (time) and Soul (speech) as it’s written: “my soul came out as he was speaking” G-d gives every newborn a set amount of words to to speak – the more the person speaks, the faster he comes to the end of his allotted speech and end of life. This allotment does not include Torah learning that is “your life and years of live”. Speech is a currency that if all spent will simply shortens one’s life! If a person merely contemplated to steal but did not – it’s not a sin. But if he enunciates his intentions to sin with his mouth – the sin will be committed at any moment.

5. The Sfira Yessod - Commandments are not vows because we are obligated to perform them. Pinchas killed the two sinners and G-d gave him a peace covenant as in the name of G-d’s Shalom. One is prohibited from saying Shalom in filthy places. The Vav in Shalom (Pinchas) is broker to signify lack or peace from lack of Godliness.

6. Adam’s sin was in the Sfira “YESOD” foundation, the 6th sfira of Z”A. The sin of the Egel (golden calf) happened when Moshe was “Boshesh” late in returning from the mountain for SIX hours. The number six is associated with falsehood that intensifies on Fridays. You must be brave to enter the kitchen on Friday while your spouse is cooking.

7. Until Kiddush time the nerves are boiling just like the boiling relations between nations and pressure from the boiling nuclear threat. Add to that boiling pressure of interpersonal relations, work, finances, health, obligations, global warming and the threat of continents sinking under water. The world is in global tension; the scientists have more credibility than the prophets.

8. The world was destroyed 3 times: flood, Sodom and Gomorah and the generation of Egypt. First time destroyed by water (flood), second time by fire (Sodom), third time by dirt (Egypt) and fourth time it will be destroyed by air (huge explosion)

9. It’s better not vow than vow and not keep – There are vows of positive and negative commandments vows not to drink wine or eat meat. To annul a vow requires a ceremony of “Hatarat Nedarim” of annulment of the vows. If a person promises to do certain things he cannot renege. Even if a wife says to her husband “I will not cook no more” she must annul her vow. The husband has the power to annul his wife’s vows by immediately say 3 times “Hufar Lach”, 3 time “Mutar Lach”, and 3 times “Machul Lach” annulled (3) permissible (3), forgiven (3).

10. Always say “Bli Neder” – without promise – Lest G-d will take your wife rendering you widower. Yaacov promised G-d to give tithe (10%) and suffered greatly for not acting on his promises in a timely fashion. One who makes promises and does not keep – he is a sinner. Promises not kept will cause a person to loose his spouse. You must keep what comes out of your mouth. A vow is a vow when related to commandments. A person who vows not to do certain things is making a vow (not for everything a person must say “bli neder”).

11. Prayers – What’s the difference between someone who just says and someone who makes a vow? Before the day of atonement we annul the vows. A person’s prayers are not accepted if he has outstanding vows. God summons an angel to the person who makes vows to safeguard him while the vow is fulfilled; thereafter, the vow must be done or else he is in peril from the angel who was lied to.

12. G-d is upset when a person promises and does not keep. Our strengths are only in our mouths “what distinguishes us from animals”? our speech! A person who lies or doe’s not keep his word is like an animal. A truthful person charges a price what he had in mind, not what he can squeeze from the buyers. The justice system in Israel is crumbling from overload of cases of people who are not paying their debt because of legal maneuvering. This will change when we recite the 18 blessings during the silent prayers asking G-d to return our judges of old” to do justice. Our entire justice system is corrupt and it mocks people who speak the truth as it says, “truth vanished and righteousness negated”. Truthful people are considered “square” – it is preferable to be stupid in the eyes of men than in the eyes of G-d. Whatever you promise to G-d and whatever is committed for Torah you must keep

13. Sanctity of the Mouth – when a person that sanctifies his mouth below, they sanctify his mouth above; and when he asks G-d something, G-d does it. Rabbi Yehoshua ben Levi went to the entrance of the Garden of Eden in the dessert and when stopped by the angel of death, he took his sword and entered in; and swore that he will never leave. The angel complained to G-d who checked in his book to see if Rabbi Yohosua ever swore once falsely and it could not be found. G-d informed the angel that such a man’s vow will be upheld and he is permitted to stay even as he returned the sword.

14. If you keep your mouth clean and always keep your promises and say little; G-d will listen when you speak and will fulfill your request. Like a child who was always good and asks nothing; when one day he does, we are too happy to do. If you do G-d’s will, he will do yours; and if you ask to heal someone, G-d will grant your request. This is why the Babba Sali (Gate of Prayer) was able to heal and help people.

15. Those who Bless – come from the side of holiness and resemble G-d who constantly wants to impart blessing to the world and mankind. G-d makes such a person a conduit of blessing and affluence from Him. This man can never lie, be harsh, strict or curse and he will receive “Brit Shalom” covenant of peace like Pinchas. Those who constantly curse are from the side of impurity and defilement.

16. Words are Arrows that can Kill – measure your words carefully, they are like arrows that cannot be retrieved. Words can stab like daggers. Negative words are poisonous arrows that can turn good people into vicious beasts that kill and harm. People become criminals because they were exposed in their childhood to parents who cursed, got angry, lied and transferred this negative energy the kids who will grow up to become cruel a violent.

17. Even the inanimate objects hear “a stone from a wall shouts” and we affect them and in turn influence us accordingly. We have to be careful with our prayers to pronounce each word carefully since angels carry them above to the Thrown.

18. Midian – G-d is instructing Moshe to revenge the Midyanites while Moshe is still alive. Moav caused Israel to sin and yet we fight Midian, kill and destroy them and their cities while sparing Moav that tempted us with their women. After the fight Moshe can die; and all this because they intervened in a dispute that was not theirs (Rashi).

19. According to Sod, Midian are judgments – harsh situations, incomprehensible, cause depression, feeling of financial disaster, confusion, darkness, Katnut – very difficult time that causes a person to be angry, uptight, impatient. Moshe had bad midot (character) to the point that he killed a man. This is why he married Tzipporah to overcome the judgments and sever them and came out a winner.

20. There is positive and negative in judgment (Din) which nothing but a “test” that when one is such mode of Din, he must relax! Take it easy! Hurry up and wait patiently. Such a person is surrounded with harsh lights that he cannot control.

21. Rabbi Akivah and friend traveled the high seas and the ship sunk. The friend was saved but could not see what happened to Rabbi Akivah, he thought for sure he went down with the ship. But Rabbi Akivah appeared suddenly and told how he was saved – by bowing his head down to each and every wave until he was washed ashore. Waves are Dinim or judgments. If a person dreams of high seas and waves it means harsh Din present “all your broken waves past over me” The Sod of harsh judgment that come from the ocean or Malchut (the lowest sfira kingship). Yam or Ocean is full of Din from Elohim (Mi Eleh) because water is much stronger than dirt, wind and fire; it has the most strength.

22. Sweeten the Din – Rabbi Akiva turned around after he saw a boulder being pierced with mere drops of water – the secret of judgment. When you experience judgment – be quite, mute and freeze; and be like Aharon who became speechless in the face of Din when his 2 children burned (Nadav and Avihu – DiN). Aharon was the chief sweetener of Din for Am Israel. When a person silences himself, the Din passes out because it is timed out and becomes sweetened.

23. Moshe Sweetens Din – Winds of war; we being scared by scientist of impeding disaster from above the asteroids, from below the earthquakes, from the ocean huge waves, from the air nuclear blast. These are times of harsh dinim. G-d is instructing Moshe to sweeten the Dinim for Am Israel before Moshe dies – how? By conquering Midian (Elat) and kill all males and elligible females and leave only very young females. Moshe orders Pinchas to take 1000 troops from each tribe to destroy the seat of Dinim Elat (hot, fire).

24. Kill all the males that are inclined to aggressiveness to remove the Din and to enter the Land free of Dinim to experience a taste of the next world to come (the female brings out the male aggressiveness). The rest of the booty was many metals and animals representing the other impurities (klipot) that by right they should have destroyed too (like Yehoshua did in Jerico). It is for the same reason we are instructed to destroy the 7 nations in the land to remove the Dinim.

25. Dina Dekedusha – Din of holiness that is sometimes present in Din and is very useful. Yaacov told G-d after you bring be back safely to Israel, YHVH (mercy) will be my Elohim (Din) so us to be under the influence of Din that will allow Yaacov to reach higher levels. Sometimes we ask G-d to be strict with us so as to elevate us; cleansing us of sin thru din and elevate upward to mighty spiritual heights. This will causes the person to distance himself from sin, to pray each word with meaning. This is the highest level of spirituality. The Romans combed Rabbi Akiva’s skin with iron combs; he could have killed his oppressors but choose to die with Din of Holiness (Kedusha) like the other 9 martyrs who died in honor of G-d. This is why Yaacov shielded Dina from Esav so as not to cause him to repent and displace Am Israel from being in the forefront of worshiping G-d.

26. Reb Nachman says – If a person cries a lot, it is because he is sweetening the Din for lies he uttered rectifying the eyes that lie. The Zohar says tears also provoke mercy. If a person silence himself, G-d pins a whole world on that silence and can save the world and Am Israel from annihilation like Rachel who saved Am Israel for being silent. If a person suppresses his insults and does not react, G-d forgives his sins by counting that voluntary pain towards his existing sins. Voluntary pain counts for thousands of involuntary pains.

27. Shalom Bait – A person who suffers indignity is being tested by G-d to go to a higher level if he stays calm and silence. To keep shalom bayit, spouse who hear insults must not react! And this will cause them to rise up higher and higher.

28. Tzilah Dehimnutah – Clouds of faith, the Succa resembles the clouds of glory that protected us in the 40 years in the dessert and has the same properties. The clouds of faith of believers who trusted G-d.

29. The End of the World – The world is about to be destroyed but Israel will be spared; the Goyim will ask G-d why did you spare them? And G-d will answer: only those who did the commandments will merit to be spared and go on to the next world; the rest will not. They will ask G-d to give them commandments to do and G-d will test them with one commandment to dwell in the Succa. So they go and build it during Succot the time of Armageddon (nuclear blast).

30. The nations of the world will witness how the nuclear blasts do not harm the Jews (39 scuds missiles and 4,000 Hizbolah missiles did not harm us) this would cause them to want to live in the Succa and perform just one commandment. Then G-d will expose the Sun “Motzi Hama Minartikah” to cause temperatures to rise and the Goyim to kick out the Succa, failing to keep the Mitzva and lose the world to come.

31. Eliyahu will come and announce the coming of the great and awful Day of Judgment followed by a very hot day. We are in such era of revelation of Moshiach on small case and he is protecting us from various harm including military and economic regardless of is in the political power. It’s the spiritual powers of Moshiach that protect us.

32. Massei – division of the land by lottery and the demarcation of the borders. From the Lebanon, in the south Egypt to Elat, up to include Jordan (but not Amon), but not Saudi Arabia (Moab), and not Edom or Amon since 2 great females Ruth (Moabite from witch David came) and Naama (Amonite from which came Rechavam, Assa, Hizkiya, Yeshayiah and others. Amon and Moav had in them sparks of holiness and were spared. Syria also belongs to us to the top of the mountain. In addition, any place we step our feet in becomes ours.

33. The daughters of Lot – sustained the world by propagating with their father to populate earth so that G-d can continue to be King on earth. For these positive thoughts they were rewarded to have offsprings with spirituals powers from which Moshiach, Kings and Prophets came out. G-d has shown us many miracles and will continue to show us many more miracles.

יום שישי, 6 ביולי 2007

***PARASHAT 'PINCHAS'

Views
bs'd


PARASHAT 'PINCHAS' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE


פרשת "פינחס" להורדה/האזנה לחץ כאן

מעניני הפרשה: הלכות לשון הרע, סוד המדבר שהוא גילוי הדיבור, מה המבחן בעולם הזה? ,שאלות ותשובות בעניני בחירה ,השגחה, ניסיונות ואמת, סוד כזבי בת צור מול סוד פינחס, סוג ה "ו" שצריכה להלקח מעשו באחרית הימים, שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד יביא את משיח צדקנו לפי מה שחלם הרב עובדיה יוסף


Pinchas

 1. Lashon Harah (evil speech) – the press already bashes the presumed innocent way before he is proven guilty. We are not permitted to hear accusations until proven in a court of law. Are we to keep distance from accused people by the press and are we even allowed to hear those accusations? We must differentiate between hearsay and assassination of character and we must be mindful of the suffering of the family who did nothing wrong; and should the accused’s job be affected? It is the person’s enemies who spread lashon harah – don’t listen.
 2. Even after a court trial, we must ask if the accused was charged justifiably? The halacha says the rumors of wrongdoing must continue for over 1.5 days with intensity for us to engage in the conversations; but if after 1.5 days the rumors stop – we are not permitted to continue the discussions. If the rumors persist for a period of time, one is permitted to cast doubt on the accused and we may voice an opinion that disqualified him for the office he tarnished.
 3. For example a Cohen that married a divorcee, his kids are considered “Hallallim” devoid of the priestly holiness and cannot have a first Aliah or do the priestly blessings. Same for someone accused of being a “Mamzer” bastard; the product of forbidden relationship such as a child has no rectification; cannot marry a Jew.
 4. Truth and Falsehood – The Zohar says this world is mostly of falsehood “Alma D’Shikra” the world of lies that is fleeting. People lie to one another and to themselves for selfish petty gains; even to the point of changing external appearance, color the hair, do plastic surgery, lie about age and qualifications, hide defects from potential spouse, lie about income and live above their means. Falsehood has only one leg and it’s like someone standing on only one leg; he will get tired quickly. Truth is lasting forever; G-d, Torah and creation are called eternal truth. We sidestep the truth because it’s difficult to face up to it and it’s hard struggle to uphold the truth. But in the final analysis we all want the truth because it sustains the world. Truth is eternal life; lies are death and falsehood. Many giants of the Jewish people struggled to bring forth the truth to mankind.
 5. The Dessert – The secret existence of Israel in the dessert is to know the words of G-d, the truth; dessert means, “to speak”. Israel heard G-d speak in the dessert, the place of G-d’s speaking truth. In the dessert, G-d spoke and it so it came to be – all His words came true (unlike the words of humans that may or may not come true). The next world is the world of truth; but this world is of lies and truth – it’s up to us to choose the truth according to Torah.
 6. We are here to be tested it we love G-d and to make choices of good over evil. If you do everything truthfully, G-d will reveal Himself to you and give you prophecy and you will be connected to the world of truth. Only someone who experience G-d can know the truth; experienced G-d as stated in Nitzavim “All of you who are here; those are present and those who are not” and all of you are alive today and your eyes see and your ears hear that which is eternal. Our truths and convictions come from G-d; people who do not refer to G-d will not be able to uphold the truth at the moment of truth (when the test comes).
 7. In the dessert Israel discovered the truth, and even a maiden slave saw more than the prophet “Ben Boozi”. This generation of the dessert known as “Dor De’ah” great knowledge of G-d albeit for only 40 years but it dissipated after entering the land. Subsequently, G-d sent an angel before us to the point today where there is little left if any of the holly spirit. When we do his will, G-d draws us ever closer to him. But the more we sin, the more we become distant from G-d (iron curtain). When we become worthy, G-d will send the Messiah to draw us ever closer to Him. But G-d still watches over us even as we stray from him but He distanced himself from us for our own good. The good person is always close to G-d; but the bad is distanced from Him and both know it when it happens.
 8. Korach also wanted to achieve the purpose of creation – the truth! He asked Moshe on a Blue (Techelet) prayer shawl (Tachlit). The blue color signifies the heavens, the purpose, and the truth. We cannot stand up to the truth; if G-d revealed Himself and His truth to us, we would not be able exist and we would evaporate. Truth is such a difficult thing to face up to that even if we only had a minimal truth, G-d would make his appearance to us. Look at our leaders and our justice system that is unable to uphold the truth. We don’t know how to live with the truth! Only by following Torah and mitzvot, de we experience truth. When we live outside torah and mitzvot, we live in falsehood. One cannot reach the ultimate truth without G-d’s Torah that is G-d’s name. Only 100% truth is truth!
 9. Zimri the redeemer – had the spark of Messiah and the spark of Shimeon that at the age of 13 he went to rescue his sister Dina from Shechem Ben Chamor telling her to sever her forbidden relationship with a Goy and return home, but she refused and he promised to marry her. She embodied judgment. Moshe set out to rectify judgment by going to Ethiopia, becoming King and not touch the Queen (put a sword between him and her) and by marrying Tzipporah the Midianite (of judgment) who had was spiritually the most difficult type of judgement (Kushite) and succeeded in sweetening the judgment.
 10. Shimeon also was harsh judgment “Dina Kashia” and he and Levy went to rectify the harsh judgment of the world. Since then many people in the history of mankind who see evil, despair over it and want to rectify it! Everyone “sings” the same tune of a desire to change the world for the better (Zimri – to sing). To be all united, good, just, equitable, healthy, fairness to all, etc., But most of us are doing this over coffee and ice cream at the side pool while ignoring our next-door neighbor who is starving, sick and penny less. Talk is cheap! But, the real Mashiach who knows the truth is going out to fight for the truth to the death because truth “EMET” is made of either “Aleph” (number 1) or “MET” (death) – no in between. Aleph is G-d’s name.
 11. Zimri saw how G-d is with Moshe and inquired what will it take to be like Moshe, so he went and took Cozbi (falsehood) forcing a test on himslf to emulate Moshe and reach Moshe’s greatness of communication with G-d. Zimri took the harshest judgement in the form of the daugther of Tzur (divine) “Nukbah” female. To redeem Am Israel by standing up to falsehood (Cosbi) but failed; it takes tremendous powers to overcome the enormous forces of evil that very few can cope with. In every generation, G-d points to a potential Mashiach that He test for the task; but the person always fails.
 12. Saviors Come and Go – Many people have this notion to redeem the world and even try fasting, learning, live a special life; but in the end they fail. Droyani 500 years ago set up to slaughter the evil that is inside all of us. G-d tested him by telling him not to feed Mr. Evil until he is slaughtered. Just before killing him, evil asked for food and was given some perfume to smell, which was enough for Evil to swallow this righteous Kabbalah causing him to convert to Christianity.
 13. King David asked G-d to test him and replied you will surely fail; yet David took the challenge and failed with Bat-Sheva (Sanhedrin). You want to save the world and be Mashiach – stop daydreaming and be prepared to be put to a test. No one today has the power to pass this test that is pre-requisite to becoming Mashiach.
 14. To Reveal you must Hide – Kissuyo Hu Giluyo – if you want to reveal the truth, you must hide it. To reveal something, you must hide it dress or cloth it. To reveal a tree, we hid a seed in the ground. By doing mitzvot we form Chaluka De’Rabanan. ZahariEl is doing Mitzvot reveals the name of G-d. When we perform Mitzvot, we dress or cloth G-d therby revealing him. A king on earth reveals himself only after is dressed. The mitzvot are the dresses “Levushim” by which G-d is revealed. The Lubbavicher Rebbe used to say G-d’s garment is all but ready ready except for one last button to be sawed on.
 15. Rabbi Ovadia Yossef – said that if all Am Israel recite the :Shema”, G-d will reveal himself to us. Mashiach revealed himself to the Rabbi in the Kotel and said if ONE million children recite the Shema, he will come to redeem Am Israel.
 16. Pinchas – What is the secret of Zimri Ben Salu (head of Shimeon Tribe) that sinned with Cozbi Bat Tzur (Princess) on the advice of Bilam to Balak in last parasha? The 2 come in front of Moshe who was crying with Aharon; Zimry asked Moshe who permitted you to marry Tzipporah the Midyanite? Zimri was mistaken in his criticism of Moshe since he married Tzipporah before the giving of the torah; yet Moshe may have converted Tziporah. But now, after the giving of Torah, we are not permitted to marry non-Jews and cannot mix with them because of our special bond with G-d. Hence the plague that killed 24,000 Israelite that was halted when Pinchas killed Zimri and Cosbi with a spear. G-d tells Moshe Zimri will be forever a priest that he was not annoited before. The emphasis in this parasha is on the prohibition of marrying a non-Jew by a Jew.
 17. The Mouth – Pinchas is the secret of “Mouth of the Snake” (Pi Nachash) and if you take out the Nun from PiNchas what’s left is PESACH; the secret of Eliyahu who is destined to herald the coming of the Mashiach (Hamevasser) on Passover. The mouth of G-d that rectified Israel in the dessert (by speaking truth) will send another mouth at the time the final generation and reveal the Mashiach. Pinchas is Eliyahu, and is Nadav and Avihu. Pinchas (Eliyahu) will rectify “our” mouth.
 18. Rectifying the mouth – before doing anything, we must rectify the mouth by speaking truth; heart and mouth must be equal. Think truth and you will reach this level of rectifying the mouth. Pinchas stood up and told Am Israel you must be the people of truth and for that G-d made him a covenant of eternal truth. The Vav of “Brity Shalom” in the Torah is broken because Yaacov and Eliyah both lost the Vav from their names – it’s hiding in Essav’s ankle.
 19. Rabbi Kaddori – Mashiach is ready to be revealed and is only missing the Vav. In the end of times we will recapture the Vav from Essav and give it to Eliyah and Yaacov to make them Eliyahu and Yaacov with Vav. This will happen in the 6000 millennium on the 600th year, the 60th decade, the 6th month, the 6th hour, the 6th minute. The secret of the Vav is the sword beheads the Nachash (snake, evil).
 20. How to Bless –Moshe is told to go to the top of the mountain to see the land but may not enter it. Moshe request that Am Israel shall have a leader (Moshe’s son) but G-d informs him Yehoshua will be the next leader who was not particularly great. G-d instructs Moshe to transfer to Yehoshua “some” of his splendor; but Moshe transfer everything to Yehoshua by placing both hands on Yehoshua’s head to empty himself into Yehoshua. A true blessing is given when a person pour himself into the one being blessed, giving him all his spiritual powers. This is what Moshe did. When he saw Yehoshua and G-d speaking, Moses took Yehoshua aside and asks him what did G-d tell you? To which yehoshua replied “I never asked you what G-d said to you”; at that moment Moshe raised his eyes to the heavens and said “I shall die 100 times, but I will never envy Yehoshua”; this is after Moshe gave Yehoshua everything to enable him to pass Am Israel across the Jordan River to the promised land. In Mashiach time the light of the moon (Yehoshua) will shine like the Sun; and the light of the Sun’s light will shine seven fold.

eXTReMe

eXTReMe Tracker