הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 05/01/2008 - 06/01/2008

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 28 במאי 2008

*** PARASHAT 'BA'MIDBAR ' SHAVUOT- פרשת במדבר - שבועות ***

Views

bs'd


PARASHAT 'BA'MIDBAR' & SPECIAL PREPARING TO SHAVUOT HOLIDAY PART ONE MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "במדבר" והכנה לחג השבועות חלק ראשון

MP3להאזנה/הורדה לחץ כאן.

מעניני פרשת במדבר:

שאלת מהרח"ו למה "וידבר ה' באוהל מועד"- זו פעם ראשונה?!, מה העניין לספור עוד פעם את עם ישראל, כביכול השם לא יודע כמה יש בעם ישראל?!,

הרי הלכה היא שלא לספור את עם ישראל, את מי מונים?, ומשל למה הדבר?,

קרוב ל 6 מליון יצאו ממצרים, השם מצווה לחלק השבטים לארבעה דגלים,

ראשי תיבות אדי"ר בסוד "אדיר במרום השם", לכל תנועה שלהם לפי הדגלים היתה כוונה לפי הקדושה בעולם הרוחני, בעולם הרוחני אין כיוונים אעפ"י שכתוב כביכול מזרח או מערב וכו', מהי פאה?, מה הכוונה "פאת צפון"?, הקדושה של הזכר בזקן ולנקבה קדושתה ושפעה תלוי בשיער הראש, שליטת המוות היא בכל קצוות של הסוף ויש להשמר, סוד העומר הוא השיער מלשון שעור, וכל העומר תכליתו הוא להגיע לכתר, משה ספר העם מדעת השם ולא מדעתו, בספירה נאחזים מזיקים ועל כן אסור לספור במספרים (זו להלכה!),

תפקיד הלויים, והקשר לכך שלא נמנו יחד עם העם.

חג השבועות: זהו לא חג מתן תורה אלא מעמד הר סיני בלבדו!!, מתן תורה אח"כ ביום הכיפורים! מה ההסבר לכך?, העליות והירידות של משה להר סיני, שבועות הוא בסוד "אמר ר עקיבא לפני מי אתם מטהרים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא....מקוה ישראל", מעמד הר סיני זו החופה בין עם ישראל והשם, המקוה הוא טהרה כמו כלה לפני חופתה, מעמד זה של גילוי האלוקות מתחיל בפסח שהוא חלק בלתי נפרד מ- פסח-עומר-שבועות שהם ראשי תיבות שפ"ע שיכול לכפר על כל פגמי ה"פשע", "המקבל" יש בו סכנת אחיזה של מזיקים, איך למתק דין?, אפילו עני המחזר על הפתחים חייב בצדקה וכן בלימוד תורה, יום אחד מכל שלושה ימים חייב אדם לשמוע תורה,

פסח עם ישראל בדין 210 שנים, באה גאולה של יום אחד בחפזון וזהו דין קשה

וזוהי הגאולה ושם לא היתה הכנה, נכנסים למדבר ושם נצטוו לספור וזה סוד העומר בסוד "מס" "פר" ואלו הצירופים זקוקים למיתוק וזה הסוד שבגללו לא נוגעים בשום שיער (לפי הקבלה) שכן שיער הוא מלשון שיעור וספירה, ההפרדה בין אבלות של העומר לבין ההשמרות מתספורת ושמירה על השיער, שיער הוא שעור בסוד "ש"ע" "אור" הש"ע" בנוי משתי פאות וכל פאה גימטריה "אלוקים" ושם אחיזת מזיקים והקשר לכך שיש איסור שאישה תלך בפאה, זו לא חומרה שאשה תלך עם פאה יותר יפה מהשיער הטיבעי שלה ובודאי שלמראית עין זו מכשלה גדולה ופשוט ששיער באשה ערוה, לעמת זאת פאה שכן התירו, מה הקשר בין שבועות לשיער ולכתר שגם הוא בסוד שיער, לחם שעורים בעומר, לחם חיטה בשבועות מה התכלית?, שעורה מלשון שעור וקשורה לתקון המידות וזה נעשה בעומר שבו בונים מידות, שבעה שבועות כנגד ו' קצוות רוחניות,

כל מחלה בעולם באה בגלל הגזמה-כיצד?, איך צריך להיות שעור ומידה?,

האדם הרוחני בנוי ממידות, מוסר הוא הרסן של הקצוות מלשון "מוסרות" ושומר שאדם לא יצא מקצוותיו הרוחניות, "אור מים רקיע" ס"ת "עמר" וזה סוד שפע האדם שהוא הכתר, אדם עובר שלושה תהלכים רוחניים טרם לידתו, והטהרה היא החלק העיקרי בסוד "מי מטהר אתכם" שהוא המקוה, משל לתינוק בבטן אמו ששם הטהרה שלו, סוד גילויו הוא כיסויו-וכיסויו הוא גילויו,

כבוד השם גורם לגילויו תורתו ומשיחו, כיצד על אדם לנהוג כדי לגלות שורשו?-יכבד הוריו.

תפקידו של הכתר, ע"פ הזוהר ההשתלשלות מתחילה ברשב"י שעלה ברוחניות לראות את המשיח, עניינו של משיח צדקנו שיש לו תנאי עם הקב"ה שאם הוא יבוא הוא הולך לבטל את הטומאה באופן טוטלי באופן שיהיה אפשר לעבוד את השם ללא הפרעות, רשב"י מבטיח כתר שבו נקרע ים סוף והמשיח מסרב ורוצה את הכתר של שבועות וזה התנאי לגילויו לעם ישראל, וזה ענה לו רשב"י שהוא לא יכול להביא לו כתר של שבועות, ומכאן סיבת המכות שמקבלים ויקבלו אומות העולם בכל יסודות ארמ"ע ( אש מים רוח ועפר), רק מכת אור (אש) עוד לא היתה וזו המכה נגד הטומאה "טומא"ה אלו הם אותיות "אטום" והמשיח הוא שרוצה להביא את מכת האור שמייצג הכתר של שבועות ולבטל הטומאה לגמרי, וזה גם סוד שבועות שכוחו בלילה בלימוד תורה (לגברים) שמובטח לאותו אדם שלא ימות אותה השנה ו"כרת" נהפך לו ל" כתר", מי שמפיל שינה על אדם זהו הכתר ובשבועות יש יכולת להגיע לכתר תורה ובורא עולם מוריד כתרים לכל יהודי בשבועות ובזה מתבטלת הטומאה וכל זוהמת הנחש שהוטלה בחוה ואז ויחן עם ישראל כאיש אחד, הכתר בא בתנאי שיש אהבה ואחוה בין עם ישראל כאחדות אחת עם תורה ועם אמונה ולא גורמים אחרים של מדע וכפירה שמאריכים את הגלות, התפילה של שבועות בבוקר יותר גדולה מתפילת שבת, זה הזמן להוריד דמעות ולשוב בתשובה בדומה לשעת רצון של מנחת שבת ששם יש מיתוק דינים עצום, אופן מיתוק הדין ופעולתו ע"י הדמעות.

יום שני, 26 במאי 2008

*** 'PARASHAT 'BE'CHUKOTAY - פרשת בחוקותיי ***

Views

bs'd


PARASHAT 'BECHUKOTAY' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

"בחוקותיי" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת בחקתי:

התנאים של "באם בחוקותיי", מצוות מול חוקים, הצורך לשמור גם ללא הבנה,

לפי הגשמים אפשר לדעת אם עושים רצון השם או לא, שאלת מהרח"ו על פרקי אבות למה כתוב לא לשמש את הרב (הקב"ה) על מנת לקבל פרס?, לעתיד לבוא הכל יהיה הנאה – למה הכוונה?, מדרגות האנשים שלפיהם הקב"ה הציב את התנאי של "באם בחוקותיי", אם אדם יאמר "מקרה"?, קום המדינה וההתפתחות שלנו- מקרה?!, מכת בהלה – פחד ובשל מה?, היום הפחד גדול- ביטוחים שעושים היום אנשים, הם שיעידו, מה הכוונה "שכבתם ואין מחריד",

מה הכוונה "ונתתי שלום בארצכם"?, שלום מלשון שלמות, שלום הוא שמו של הקב"ה ואת השלום משיגים רק אם עושים שלום עם הקב"ה ולמה הכוונה ?,

אם לא נפנים את הרמזים של הקב"ה וננסה למצוא פתרונות מעצמנו אז מקבלים קללה ולא ברכה, לפני 60 שנה אף אחד מהגוים לא חשב על המדינה הזו מה קרה פתאום עכשיו?, גאוה של השם בלבדו, עוד לא הגענו להבין אדם למקום ואדם לחברו מה הכוונה ?, לפי מהרח"ו בעץ דעת טוב כל הבטחות התנאים של בחוקותיי הם לעולם הבא, "אם" על מי מסמל ? , משיח צדקנו כבר בפתח, עם ישראל מחפש הנהגה טובה לאור פשיטת הרגל העצומה שנמצאת בראשים, על מה מסמלים ראשי התיבות אבות"ם, כל אחד יכול להגיע לתורה למצוות ולחוקים שווים לכל יהודי, הזוהר כותב אם עוד שבת אחד ישמרו הקב"ה מביא את הגאולה, העולם הגיע למצב תת רמה רוחנית למה הכוונה?, מה הכוונה "והשבתי חיה מן הארץ" בקשר לשבת קודש לימינו? ,

אודות הילולת ר' יהודה בר-אלעאי- ומעיל אחד!,

אודות ר' מאיר בעל הנס (רבי נהוראי), אודות ר שמעון בר יוחאי והסוד שלו,

חידוש על דמותו של רשב"י, כל שנה מגיעים למעלה ממליון איש לציונו מה העניין? , סוד הדור האחרון שלנו הוא הוא בזכות רשב"י שללא שלקח ותקן אותנו לא יכולנו להגיע לעולם, סוד הנהגת המדורות למה דווקא מדורות?


יום רביעי, 14 במאי 2008

*** 'PARASHAT 'BE'HAR - פרשת בהר ***

Views

bs'd


PARASHAT 'BEHAR' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

"בהר" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת בהר: שמיטה.

פרקי אבות משנה ד': "איזהו חכם"-למה צריך ללמוד מכל אחד?, לכל נשמה יש את חידוש התורה שלה והחכמה שלה, ניתן ללמוד מכל אדם דבר שאין בך, מהו גבור לפי הפרקי אבות?, מי שמצליח לגבור על יצרו הרע עצמו הוא גבור, "אדם לעולם ירגיז יצר טוב על יצר הרע", "טוב ארך אפיים מגבור ומושל ברוחו מלוכד עיר"- למה ארך אפיים ולא ארך אף? , ארך אפיים עדיף מגבור במידות-כיצד?, במה על האדם להאריך ויאריכו לו ימיו? . . . .

הפרשה מתחילה בעניין שנת השמיטה ואיסור עבודת אדמה, למה השמיטה ומצוותיה קשורה לקבלת התורה בהר סיני, מצוות השמיטה היחידה שנכתבה בפרטות ע"י השם במפורשות, פירוט האיסורים השונים, השם רוצה שרק בארץ תחול שנת שמיטה מנוחה לאדמה, הסבר למצוות השמיטה, עם ישראל נתחייב גלות בבבל על שעברו על מצוות השמיטה, הניסיון באמונה לשבות שנה שלימה מעבודת אדמה מול הבטחת השם לברך את מי שמקיים מצווה זו, המעשה של אלישע הנביא בעניין האמונה, כשיש ברכה נשאר תמיד, קללה היא חסרון, ברכה היא סוד שבע שהוא סוד השובע, בשבת לא ברא דבר ומה העניין "שבת להשם"?, אם ככה שואל מהרח"ו למה יש תנועה בשבת ? והכוונה היא לדבר חדש בעולם איסור הולדה חדשה, מכאן לומדים על שמיטה שהאיסור הוא להוציא לגרום ע"י יהודי תולדה חדשה מהאדמה, הקדושה חלה גם על קליפות ירקות ופירות, אדם שומר על קדושה נכונה הוא מתקדש והכוונה מבסס עולמו הרוחני הפנימי ומבדיל אותו, יש סור מרע ועשה טוב ויתרה מזאת קדש עצמך במותר לך, הקדושה היא להסתפק, אין ניסיון קשה באמונה יותר משנת שמיטה, סוד השבע שהוא שב בתשובה, מי שמגדל את יסודות המזון הוא השם ולא האדם-כיצד?, יש להאמין שהכל ממנו יתברך, איזה מוסר יש ללמוד מהנמלה בעניין ההחכמה לעולם הבא?, אדם צריך לדעת בסופו של דבר "ועזבו לאחרים חילם", כיום אף אחד עוד לא הגיע לעולם הבא חוץ ממשה רבנו, תכליתו של כל אלף ואלף (לקיום), מה הפשר ל"החריב" באלף השביעי ולמה התכוונה התורה באומרה "חרוב", המדע טועה במה שחושב שהעולם יחרב גשמית, "חרוב"- הכוונה נחרב ממלאכה כמו בסוד שבת קודש, משיח מכניס אותנו לאלף השביעי שהוא היחידי שיודע מהו האלף השביעי, החורבן שהוא סוד ה"חרוב" הוא בסוד שעוברים ממעשי לרוחני, והוא זה שילמד אותנו כיצד לפשוט הגוף הגשמי ולגלות הרוחניות שביהודי, הגדי שרץ אצל הדוב מוסר

,שתדע האדם שמי שפרנס דב, יפרנס גם אותך, חיזוק באמונה מהבעש"ט- להאמין שמחר בורא עולם דואג לך, מצוות מעשרות "בחנוני נא בזאת",

כל הפרשה היא בסוד בת שבע שהיא מלכות והיא נקודה שאין לה מעצמה כלום שדווקא ממנה עיקר הברכה, סוד השבע הוא מנוחה-ישיבה לשבת מלשון שבת,

כל העבודות כיום הולכות לקראת עבודה בישיבה כך שהמלאכות הגשמיות מתבטלות לאט לאט, משיח צדקנו הוא שביעי, בוש מלשון לשוב אל השם, מעצמה גדולה כמו ארה"ב באים לחפש אמונה אצל מדינה שהיא בקושי כפר קטן אצלהם לרמוז לנו לשוב בתשובה גם הם יודעים שמי שישאר קיים מבין הגויים זה רק מי שיהיה מחובר ליהודים שמהם עיקר החיות ובעיקר מארץ הקודש ובוש יודע זאת היטב. העיקר מהשם לרמז לנו הוא לשוב לראשית שהיא שבת מלשון לשוב והיא תשוב-ה.

בורא עולם הולך לארצות כמו סין, תאילנד בורמה כביכול מדינות לא מזיקות וגורם להם נזקים – למה? רוב העמים האלה הם היחידים שכופרים בעיקר והם רובם אתיאיסטיים שלא מאמינים בשום דבר ולכן מכחישים את בורא עולם ופעולותיו בעולם ועל כן הם ודומיהם יחרבו מהעולם בדיוק כמו עובדי עבודה זרה, הכופרים הגמורים (שטוענים שאין אל אחד כלל) יאבדו מן העולם, לשם אין בעיה כמו שהשמיד אומות שלמות בהיסטוריה כך גם עכשיו ישמיד כמו את אותם עמים קדומים, בורא עולם מחליף את העמים האלה כל תקופה אבל זכר לכופרים גמורים לא יהיה כלל.יום שלישי, 13 במאי 2008

*** 'PARASHAT 'EMOR - פרשת אמור ***

Views


bs'd


PARASHAT 'EMOR' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

"אמור" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת אמור:

דם יהודי הנשפך בקשר ליום הזכרון, תקציר מפרשת קדושים (פרשה שלא הוקלטה), קדושת הנשמות מול נפש הגוי, הזהירות מטומאות שונות, הדין לגבי טומאות לפני ואחרי מעמד הר סיני, הקדושה בעיקר היא מעריות ובמה שהותר בנישואין, קידוש מלשון להבדיל, הקדושה היא הפרדה מרשות הרבים לרשות היחיד, אדם הראשון בחטאו ערבב טומאה וקדושה, למה האיסור ללכת בחוקות הגוים?, קודש וחול בזמנים, השינה מתי וכיצד מביאה טומאה, תהליך ההטמאות בדוגמאות שונות, כל המופרש לחוץ מגוף האדם מטמא, זהירות הכהנים מטומאה, מדוע כל הזהירות מטומאות?, הקשר עם הקב"ה מחייב קדושה כל הזמן מבפנים ומבחוץ-כיצד?, מדוע נקרא בית השם מקדש?, עם ישראל עם לבדד ישכון בגלל ציווי השם להיות יחודיים בעולם, כיום כולנו טמאי מתים–מה היא הטומאה הזו?, כל האיסור להשתמש היום במלאכים הוא בגלל טומאת המת, שאול המלך נגזר למיתה בגלל שדרש באוב (עם מתים) ,

השם נתן אז נביאים רבנים וכו' שהיו יודעים מצד הקדושה ולכן האיסור לדרוש למתים וזה גורם לטומאה, הסבר, הגוי אינו מטמא במותו כי אין אצלו קדושה ולא נצטווה בקדושה פרט לגרים, דרגות הקדושה כהן לוי וישראל, "דעת חדרים ימלאו" –סוד הקדושה, כיצד מתבררת הקדושה והטומאה?, סוגי המלאכים טמאים וטהורים, תהליך המוות מפורט בשלושת החלקים הרוחניים נפש רוח ונשמה, ראיה שגם אדם מת יש בו חיות למשך שנה מכח הנפש, עצם הלוז עד תחיית המתים, כמה מילים על יום הזכרון לחללי צה"ל בעניין ביאת הנשמות לקבריהם ביום הפטירה, מה העניין לשים אבן על הקבר? ומה צריך לעשות לאחר ששמים את האבן?, מה הכוונה "לעלוי נשמת"?, החילוק בין רבי לאנטונינוס הקשר לולד האם יש בו רוחניות או לא?, בגיל 13 מקבל תוספת רוח, בגיל 20 מקבל תוספת נשמה, ההבדלים בין החלקים הרוחניים של האדם שמחיים אותו (דרש), מהו עיבור?, דוגמת עיבורים איך מתבצעים?, עיבורים שהיה יודע אותם האריז"ל על תלמידו מהרח"ו ובכלל בעולם הנשמות, ממעשי האריז"ל, אדם יחשוב קדושה גם אם אין בו, המוות של אדם קדוש מול אדם רגיל, משה רבנו מול מלאך המוות, יציאת הרוחניות מהגוף, מה הכוונה "כפר אדמתו עמו?", החיים האמתיים מתחילים לאחר המוות ולכן צריך להתכונן בעולם הזה, תהליך פטירה של צדיקים, תהליך פטירה של בני אדם שקלקלו, מתי תופסת חזרה בתשובה?, סוגי מיתה, עדיף למות בחולי כיוון שזו מיתה בתהליך מאשר מיתת חטף ברגע, כיצד יודעים אם האדם הולך למות פטירה טובה או לא?, נפטר מעולם הזה תינוק בעולם הרוחני- לימוד בעוה"ז, וזיהוי הלימוד בעולם הרוחני, אף אדם אינו יודע אם הוא צדיק או רשע מלפני המקום כפי שלמדים מר' יוחנן בגמרא עד יום המיתה, דרישת והקפדת השם על אדם כפי גודל קדושתו כפי שנלמד מהאריז"ל שכבד צבעי, מעשה עם הבעש"ט בעניין הגלגולים, מה הכונה "שוב יום אחד לפני מתתך", השכר לעתיד לבוא זה לדעת יותר את הקב"ה, מהי כפרה?, כדאי להתכונן שמשיח צדקנו יתפוס אותנו מוכנים לגאולה.eXTReMe

eXTReMe Tracker